logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

శ్రీ శొణాద్రినాథాష్టకమ్ - Shri Shonadrinatha Ashtakam

Shri Shonadrinathashtakam


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

¥Ñg¸l¼ñm¸k¸¶¨àOµ´¢À

 

¦¢¸±ÀµÀ ±µÀl¸ñ±ÀµÀ ¦¢¸±¼Ûh¸±ÀµÀ ¶¢À¶®¶mÀsû¹¢¸±ÀµÀ ¶¢Àʬ¶¥ö±¸±ÀµÀ .

«Ò¶¢Ã±ÀµÀ ¶ªÃ°¸î±ÀµÀ ¶ªÀ±É¶¥ö±¸±ÀµÀ ¥Ñg¸l¼ñm¸k¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB¦¢¸±ÀµÀ .. 1..

 

l¼O¸êvm¸k¸±ÀµÀ £sû¹¶¢m¸±ÀµÀ Vµm¸çò±µèVµÃf¸±ÀµÀ ¶ªm¸hµm¸±ÀµÀ .

¶ªA«¸±µlµÀBP¹±µä¶¢h¸±µg¸±ÀµÀ ¥Ñg¸l¼ñm¸k¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB¦¢¸±ÀµÀ .. 2..

 

YSµn颸«¸±ÀµÀ YSµl¼èh¸±ÀµÀ Êªm¸nm¸k¸±ÀµÀ Y±ÀµÀ¶pñl¸±ÀµÀ .

¶pÁ¹±¸ä±ÀµÀ ¶pÁg¸ï±ÀµÀ ¶pÁ±¸hµm¸±ÀµÀ ¥Ñg¸l¼ñm¸k¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB¦¢¸±ÀµÀ .. 3..

 

¢¸S¿¶¥¶¢m¸çþï±ÀµÀ ¶¢±µ¶pñl¸±ÀµÀ G¶¢Ã±µèlɶ®±ÀµÀ Sµgɶ¥ö±¸±ÀµÀ .

Vµm¸çò±µÖËÈ¢¥¹ö¶m±µvÑVµm¸±ÀµÀ ¥Ñg¸l¼ñm¸k¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB¦¢¸±ÀµÀ .. 4..

 

±µk¸lû¼±µÃfû¸±ÀµÀ ±µ«¸lûµ±¸±ÀµÀ Ê¢l¸¶¥ö±ÀµÀÀO¸å±ÀµÀ £lû¼¶ªÀåh¸±ÀµÀ .

Vµm¸çò±µÖVµO¸ñ±ÀµÀ ¶¥¦¶pñsû¹±ÀµÀ ¥Ñg¸l¼ñm¸k¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB¦¢¸±ÀµÀ .. 5..

 

£±¼cºÛ«¸±µkµï£±¸Zh¸±ÀµÀ S¼±¿¶mçòV¸q¸±ÀµÀ S¼±¿¶¥ö±¸±ÀµÀ .

r¸v¹S¼éÊmh¸ñ±ÀµÀ ¶pûg½¶¥ö±¸±ÀµÀ ¥Ñg¸l¼ñm¸k¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB¦¢¸±ÀµÀ .. 6..

 

£¶mçs¹g¸±ÀµÀ SµÀghµñ±ÀµÃ±ÀµÀ £¶¥ö¶ªï m¸k¸±ÀµÀ £¶¨lûµöY¹±ÀµÀ .

¶pÁ±µ¶ªï £lûµöA¶ª¶ml¿°ºh¸±ÀµÀ ¥Ñg¸l¼ñm¸k¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB¦¢¸±ÀµÀ .. 7..

 

Y±¸l¼¶¢±¸Ýþï±ÀµÀ Yd¹lûµ±¸±ÀµÀ CW¶måþï±µÃq¸±ÀµÀ ¶¬±¼»pñ±ÀµÃ±ÀµÀ .

sûµOµå¶ªï q¸qÕ¶T£m¸¶¥m¸±ÀµÀ ¥Ñg¸l¼ñm¸k¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB¦¢¸±ÀµÀ .. 8..

 

¶ªÀåiA ¥Ñg¸Vµvɶ¥¶ªï ¶peµh¸A ¶ª±µö»ªl¼èlµ´¢À .

¶ª±µö¶ªA¶phµêòlµA ¶pÁA«¸A ʪ¶¢m¸åA ¶ª±µöhРYm¸B .. 9..

 

.. ¶¥Àsûµ¶¢À¶ªÀå..

 

Related Content

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

শ্রী শোণাদ্রিনাথাষ্টকম - shri shonadrinathashtakam

ਅੱਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਾਸ਼੍ਟਕਮ - Attalasundarashtakam

ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮ - Shri shonadrinathashtakam

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam