logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

షివ ఆరతి - Shiva Arati

Shiva Arati


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

¦¶¢ D±µj

 

¶ª±Éö¶¥A ¶p±µÊ¢À¶¥A §ñq¸±µöj¶¥A ¶¢Êmç.C¶¬A £Ê¥ö¶¥A §ñ¶p¶méSɶ¥´¢À .

§ñ«¸¶¢ÀìA ¶¥¶¢ÀÀíA ¦¶¢A ËhÇþñvÑOµï¶pÁ¹YïA ¶¢Êmç.C¶¬A ËhÇþñÊmhµñA §ñOµAeµ¤À¶¥´¢À .. 1..

 

µ«¸î¶¢Àì±µlûµ±µ¤À¶¥A ¶ªÀ±µq¸±¼Y¹hµA tv¹ö±¼Ûhµ¶plµ±ÀµÀÀSµvA «Ò¶¢ÀA «ÒÊ¢À¶¥´¢À .

YSµl¸v±ÀµÀ¶p±¼¥Ñtûhµlɶ¢A ¶p±µ¶¢ÃhµîA ¶¢Êmç.C¶¬A ¦¶¢¶¥UÖ±µ¤À¶¥A lÉÊ¢¶¥´¢À .. 2..

 

ËOÇv¹¶ª»pñ±ÀµÀ¢¸¶ªA Oµ±µÀg¸Oµ±µ¤À¶¥A O¸h¸ï±ÀµÀo£v»ªhµ»pñ±ÀµÀ¢¸¶¢Àsû¹Sµ´¢À .

¶pñg¢¸±¼Ûhµ¶¢Ãh¸î±¼ÛhµA ¶ªAʪ£hµ±µÃ¶pA ¶¢Êmç.C¶¬A ¦¶¢¶¥UÖ±µ¤À¶¥A lÉÊ¢¶¥´¢À .. 3..

 

¶¢À¶mîkµnY¶¢Àlµlµ¶¬¶mA l¸¥¹±ÀµÀo¶¥A n±µÀØgSµÀg¶ªAsûµ±¼hµA ËOǶ¢vï¶pÁ±µÀ¶¨´¢À .

sûµO¸å¶mÀSµñ¶¬£Sµñ¶¬¶¢Ã¶m¶mçËYÇOµA ¶¢Êmç.C¶¬A ¦¶¢¶¥UÖ±µ¤À¶¥A lÉÊ¢¶¥´¢À .. 4..

 

¶ªÀ±µSµAS¸¶ªAq¸ô£hµq¸¶¢¶mnY¦P±µA ¶ª¶¢ÀsûµÃ»¨hµ¶¥¦t¶¢ÀìA Yd¹lûµ±µA lɶ¢´¢À .

n±µhÐYÝþövl¸¢¸¶mv¶m±ÀµÀ¶mr¸vsû¹SµA ¶¢Êmç.C¶¬A ¦¶¢¶¥UÖ±µ¤À¶¥A lÉÊ¢¶¥´¢À .. 5..

 

¶¥¦¶ªÃ±µïÊmhµñlµö±ÀµÀ¶¢Ã±¸lûµï¶pÁ±µÀ¶¨A ¶ªÀ±µOº¶mé±µ¶p¶méSµ¶¢À±ÀµÀ¤À¶¥A ¶ªAO¸¶¥´¢À .

¶¥±µ¶¢gsûµ¶¢¶ª¶¢ÀÃêZhµnYq¸lµ¶plµîA ¶¢Êmç.C¶¬A ¦¶¢¶¥UÖ±µ¤À¶¥A lÉÊ¢¶¥´¢À .. 6..

 

§ñËÈ¥v¶pÁ±µ¢¸¶ªA F¶¥A ¶¢Àxô¶¥A §ñO¸v¶¬¾ªå¶¥A ¶ªö±µä¶¢ÀÀR¢¸¶ª´¢À .

O¸c½Û¶pÁ±µ¤À¶¥A §ñO¸¶¢Ã§hÉYA ¶¢Êmç.C¶¬A ¦¶¢¶¥UÖ±µ¤À¶¥A lÉÊ¢¶¥´¢À .. 7..

 

¶pÁ±¸¶måOµ¤À¶¥A C±µÀg¸Vµvɶ¥A lµ¦g¸¶¢Àñ¼åA SµÀ±µÀA vÑOµ¶pÁ¹Yï´¢À .

Wlµ¶¢Àì±µ¶pÁ±µ¢¸¶ªA ¶pcÛwASµ¶¢Àñ¼åA ¶¢Êmç.C¶¬A ¦¶¢¶¥UÖ±µ¤À¶¥A lÉÊ¢¶¥´¢À .. 8..

 

YÑïi±µî±ÀµÀ¶¥ÀsûµwASµA ¶ªU¹×þïhµñ±ÀµÀm¸dïA hµñ±ÀÃÊ¢lµï¶¢ÃlµïA ¶pc¹Û¶m¶m¤À¶¥´¢À .

Ê¢l¸lµÀíhµS¸hµñA Ê¢l¸±µä¶¢YnhµA Ê¢l¸SµñA £¥¹öSµñA §ñ£¶¥öm¸kµ´¢À .. 9..

 

Related Content

Shiva Arati

Shiva arati-சிவ ஆரத்தீ

षिव आरति - Shiva Arati

শিৱ আরতি - shiva-arati

ਸ਼ਿਵ ਆਰਤੀ - Shiva Arati