logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

శ్రీ శివ నీరాన్జనమ్ - Shri Shiva Neeranjanam

Shri Shiva Niranjanam


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

§ñ ¦¶¢ o±¸cݶm´¢À

 

¶¬±¼B M´¢À ¶mÈ¢Ã.Chµö¶mm¸å±ÀµÀ ¶ª¶¬¶ªñ¶¢Àñµå±ÀÉÀ ¶ª¶¬¶ªñq¸l¸°º¦±Ð±µÀ¢¸¶¬Ê¢ .

¶ª¶¬¶ªñm¸Ê¢Àé ¶pÁ±µÀ©¸±ÀµÀ ¥¹¶¥öhÉ ¶ª¶¬¶ªñOÐdº±ÀµÀÀSµlû¸±¼gÉ ¶m¶¢ÀB .. 1..

 

M´¢À Y±ÀµÀ SµU¹Ølûµ±µ ¶¬±µ ¦¶¢\, Y±ÀµÀ S¼±¼Y¹lû¿¶¥ ¦¶¢\, Y±ÀµÀ

SÓ±¿m¸kµ .

hµöA ¶¢ÃA q¸v±ÀµÀ nhµïA\, hµöA ¶¢ÃA q¸v±ÀµÀ ¶¥È¢Ãí\, OµÅ¶p±ÀµÃ YSµl¿¶¥ .

M´¢À ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¢À¶®lɶ¢ .. 2..

 

ËOÇv¹Êª S¼±¼¦P±É OµvêlµÀñ¶¢À£»pÊm\, ¦¶¢ OµvêlµÀñ¶¢À£»pÊm

SµÀcÝi ¶¢ÀlûµÀOµ±µ ¶pÁcÉÝ\, SµÀcÝi ¶¢ÀlûµÀOµ±µ¶pÁcÉÝ Sµ¶¬Êm .

OÐOºvB OµÃYi PÉvi\, ¶¬A«¸¶¢wvwh¸ ±µVµ±ÀµÀi

Oµv¹Oµv¹¶pA ±µVµ±ÀµÀi\, Oµv¹Oµv¹¶pA ¶mÅhµïi ¶¢ÀÀlµ¶ª»¬h¸ .

M´¢À ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¢À¶®lɶ¢ .. 3..

 

hµ»ªî.gôþôwhµ¶ªÀlÉÊ¥ ¥¹v¹¶¢Àgº±µWh¸\, ¦¶¢ ¥¹v¹¶¢À»p±µWh¸\,

hµ¶mîlûÉï ¶¬±µnOµdÉ hµ¶mîlûÉï ¶¬±µnOµdÉ\, SÓ±¿ ¶¢ÀÀlµ¶ª»¬h¸ .

O½ñf¸A ±µVµ±ÀµÀi sûµÃ©¸A ±µcºÝhµnY¤À¶¥´¢À\, ¦¶¢ ±µcºÝhµnY¤À¶¥A

Em¸çòl¼Oµ¶ªÀ±µÊª£hµ sñ¶®îl¼Oµ¶ªÀ±µÊª£hµ\, ¶pñg¶¢Ài hÉ §±µø´¢À.´¬\,

M´¢À ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¢À¶®lɶ¢ .. 4..

 

£sÀlûµ¶¢lûµÃ±µì¶¬À ¶mÅhµïi ¶¬Ålµ±ÀÉÀ ¶¢ÀÀlµ¶ª»¬h¸\, ¦¶¢ ¶¬Ålµ±ÀÉÀ ¶¢ÀÀlµ¶ª»¬h¸\,

Oº¶mé±µS¸¶mA OµÀ±µÀhÉ Oº¶mé±µS¸¶mA OµÀ±µÀhÉ\, ¶ª¶p嶪ö±µ ¶ª»¬h¸ .

lû¼¶mOµhµ ËkÇ ËkÇ lû¼¶mOµhµ ¶¢ÀÅlµUØA ¢¸lµ±ÀµÀhÉ\, ¦¶¢

¶¢ÀÅlµUØA ¢¸lµ±ÀµÀhÉ\,

OµögOµö¶pvwh¸ Ê¢gÀA ¶¢ÀlûµÀ±µA m¸lµ±ÀµÀhÉ .

M´¢À ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¢À¶®lɶ¢ .. 5..

 

Oµg Oµg-Vµ±µgÉ ±µVµ±ÀµÀi ¶möpÁ±µ¶¢ÀÀYöwhµA\, ¦¶¢¶möpÁ±µ¶¢ÀÀYöwhµA\.

VµO¸ñO¸±µA sûµñ¶¢À±ÀµÀi VµO¸ñO¸±µA sûµñ¶¢À±ÀµÀi\, OµÀ±µÀhÉ h¸A lû¼Oµh¸´¢À.´¬ .

h¸A h¸A vÀ¶p\-VµÀ¶p h¸vA m¸lµ±ÀµÀhÉ\, ¦¶¢ h¸vA m¸lµ±ÀµÀhÉ\,

CUÂØ©¸áUÂØwm¸lµA CUÂØ©¸áUÂØwm¸lµA v¹¶ªïOµh¸A OµÀ±µÀhÉ .

M´¢À ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¢À¶®lɶ¢ .. 6..

 

Oµ±µÀê±µlµÀïiSÓ±µA ¶pc¹Û¶m¶m¶ª»¬hµ´¢À\, ¦¶¢ ¶pc¹Û¶m¶m¶ª»¬hµA\,

£¶m±ÀµÀ¶m ¶¥¶¥lûµ±µ¶¢ÀÔvÉ\, £¶m±ÀµÀ¶m £¶¨lûµ±µ¶¢ÀÔvÉ Oµgá±ÀµÀÀhµ´¢À.´¬ .

¶ªÀ¶mç±µYd¹Oµv¹¶pA q¸¶¢Oµ±ÀµÀÀhµ r¸v´¢À\, ¦¶¢ q¸¶¢Oµ¶¥¦r¸vA\,

fµ¶¢À±µÀiñ¶¥Ãv»pm¸OµA fµ¶¢À±µÀiñ¶¥Ãv»pm¸OµA Oµ±µlûµÅhµ¶mÅOµq¸v´¢À.´¬ .

M´¢À ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¢À¶®lɶ¢ .. 7..

 

¶¥U׶mm¸lµA OµÅh¸ö ¶±bvô±¼ m¸lµ±ÀµÀhÉ\, ¦¶¢ ¶±bvô±¼ m¸lµ±ÀµÀhÉ\,

o±¸Y±ÀµÀhÉ sñ¶®î\, o±¸Y±ÀµÀhÉ £¶¨Àä±Éölµ\-sÀÀVµA ¶peµhÉ .

Ei ¶¢ÀÅlµÀVµ±µg¶ª±ÐYA ¶¬Ål¼ Oµ¶¢ÀvÉ lûµÅh¸ö\, ¦¶¢ ¶¬Ål¼ Oµ¶¢ÀvÉ lûµÅh¸ö

C¶¢vÑOµ±ÀµÀi ¶¢Àʬ¶¥A\, ¦¶¢vÑOµ±ÀµÀi ¶ªÀ±É¶¥A\, F¶¥A Ctû¶mh¸ö .

M´¢À ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¢À¶®lɶ¢ .. 8..

 

±µÀËgÇþâ ±µVµ±ÀµÀi ¶¢Ãv¹A ¶p¶méSµ¶¢ÀÀ¶p¤hµA\, ¦¶¢ ¶p¶méSµ¶¢ÀÀ¶p¤hµA\,

¢¸¶¢À£sû¹SÉ S¼±¼Y¹\, ¢¸¶¢À£sû¹SÉ SÓ±¿\, ±µÃ¶pA Civwhµ´¢À.´¬ .

¶ªÀ¶mç±µ¶ªOµv¶¥±¿±É OµÅhµsûµ«¸îsûµ±µgA\, ¦¶¢ OµÅhµ sûµ«¸îsûµ±µg´¢À.´¬\,

Ei ¶¢Å¶¨sûµlûµöY±µÃ¶pA\, ¶¬±µ\-¦¶¢\-¶¥UÖ±µ\-±µÃ¶pA h¸¶phµñ±ÀµÀ¶¬±µg´¢À.´¬ .

M´¢À ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¢À¶®lɶ¢ .. 9..

 

lû¸ï¶mA D±µi¶ª¶¢À±ÀÉÀ ¶¬Ålµ±ÀÉÀ Ei OµÅh¸ö\, ¦¶¢ ¶¬Ålµ±ÀÉÀ Ei OµÅh¸ö\,

±¸¶¢ÀA iñYd¹m¸kµA\, ¶¥¶¢ÀÀíA £Yd¹m¸kµA F¶¥A Ctû¶mh¸ö .

¶ªU½ØhµÊ¢À¶¢A ¶pñil¼¶m¶peµ¶mA ±ÀµÀB OµÀ±µÀhÉ\, ¦¶¢ ¶peµ¶mA ±ÀµÀB OµÀ±µÀhÉ\,

¦¶¢«¸±ÀµÀÀYïA SµVµÛþúi\, ¶¬±µ«¸±ÀµÀÀYïA SµVµÛþúi\, sûµO¸åþï ±ÀµÀB ¶¥ÅgÀhÉ .

M´¢À ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¢À¶®lɶ¢ .. 10..

 

M´¢À Y±ÀµÀ SµU¹Ølûµ±µ ¶¬±µ ¦¶¢\, Y±ÀµÀ S¼±¼Y¹lû¿¶¥ ¦¶¢\, Y±ÀµÀ

SÓ±¿m¸kµ .

hµöA ¶¢ÃA q¸v±ÀµÀ nhµïA hµöA ¶¢ÃA q¸v±ÀµÀ ¶¥È¢Ãí OµÅ¶p±ÀµÃ YSµl¿¶¥ .

M´¢À ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¬±µ ¶¢À¶®lɶ¢ .. 11..

 

Related Content

ശ്രീ ശിവ നീരാംജനമ് - shri shiva niranjanam

Shri Shiva Niranjanam-ஸ்ரீஷிவ நீராஞ்ஜனம்

Sri Shiva Neeranjanam

श्री शिव नीरान्जनम - Shri Shiva Neeraanjanam

শ্রী শিৱ নীরাঞ্জনম - shrI shiva niranjanam