logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

మేధాదక్షిణామూర్తిసహస్రనామస్తోత్ర ఎవం నామావలి - Medha Dakshinamurti Sahasranama Stotra and Namavali

Medha Dakshinamurti Sahasranaama Stotra and Naamaavali


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

Ê¢Àlû¸lµ°ºg¸¶¢Àñ¼å ¶ª¶¬¶ªñm¸¶¢À«Òåhµñ J¶¢A m¸¶¢Ã¶¢x

 

§ñB

C¶ªï §ñ Ê¢Àlû¸lµ¦g¸¶¢Àñ¼å¶ª¶¬¶ªñm¸¶¢À«Òåhµñ¶ªï

sñ¶®î sÀÀ»¨B | S¸±ÀµÀjñ Vµú¶mçB | lµ¦g¸¶¢Àñ¼å±É綢h¸D |

M´¢À uY´¢À | «¸ö¶® ¶¥OºåB | ¶m¶¢ÀB O½vOµ´¢À |

Ê¢Àlû¸lµ¦g¸¶¢Àñ¼å¶pñ«¸lµ»ªlµèþï±Éæ YÊp £n±ÀÇÃSµB |

¶®ñ´¢À Eh¸ïl¼m¸ CUØ m¸ï¶ªB |

 

lû¸ï¶m´¢À |

»ªl¼èhбÀµÀnlûɱµîlûÉï ±µhµéS¿ñÊ¢ ¶¢ÀmбµÊ¢À |

Oµlµ¶¢À춢nO¸¶¢ÀlûÉï §ñ¶¢Àlµödhµ±Ð±µlûµB || 1||

 

D¾ª¶m¶¢ÃlµïA ¶pÁ±µÀ¶¨¶¢Ãl¼¶¢Àlû¸ï¶m嶢±¼Ýhµ´¢À |

¶¥Àlµè¶ªëdºOµSЧ±µ¶¥±µhµÃê±Éä¶mÀçÊ¥P±µ´¢À || 2||

 

lµ¦gÉ V¸¶¥¶¢Ãv¹A Vµ ¶¢»¬éA ËÈ¢ ¢¸¶¢À¶¬¶ªåOÉ |

Yd¹¶¢Àgâv¶ªAvSµé§h¸¶¢ÀÀ÷Oµ±µ¶¢Àgºâhµ´¢À || 3||

 

m¸Sµ¶®±µlûµ±µA V¸±µÀOµUÖËgÇB Oµdº¶ªÃhµñËOÇB |

£±¸Y¶¢Ã¶m¶¢Å¶¨sûµA ¢¸ï¶TñVµ±¸î¶¢À챸¶¢Åhµ´¢À || 4||

 

Wm¸å¶¢Àgº¶¢À¶®sÅËÈmþçB OµvêËOÇB O¸¶¢ÀlûɶmÀtûB |

VµhµÀ¶¨ø»¨àOµv¹£l¸ï¶¢Àñ¼åtûB ¶¥Àñi¶¢À¶ªåËOÇB || 5||

 

±µhµé»ªA¶®¶ªÊm «¸lûµÀl¿ö»pVµ±µî¶ª¶¢Ã±ÀµÀÀhµ´¢À |

hµh¸ñ¶¨àlµv¶plµî¶ªï Oµ±¼äO¸±ÀµÃA ¶ªÀ¥ÑsûµÊm || 6||

 

¤±¸¶ªÊm ¶ª¶¢Ã¾ª¶mA v¶¢Àìlµ¶¥¶pl¸AsÀY´¢À |

¶T¹ï¶m¶¢ÀÀl¸ñA ¶pÁ¶ªåOµA Vµ ¶¢±¸uûilûµ±µA ¶¬±µ´¢À || 7||

 

q¸lµ¶¢ÀÃv¶ª¶¢ÃO¸ñ¶m嶢À¶®¶p«¸î±µËÈ¢sûµ¶¢´¢À |

±µÀl¸ñ¶¥¶¢Ãv¹sûµ±µgsûµÃ»¨hµA sûµÃisû¹¶ªÀ±µ´¢À || 8||

 

SµYVµ±Ðîhµå±¿±ÀµÀA Vµ ¶¢À¶m绪îhµ¶¢ÀÀP¹¶¢ÀÀìY´¢À |

»ªlµèsÅËÈmþç±ÐïS¼sÅËÈmþç±µÀînsÅËÈmþç±¼éʨ£hµ´¢À || 9||

 

D±¸lûµï¶¢Ã¶m¶¢Å¶¨sûµA CS¿é¶mÀç±µ£vÑVµ¶m´¢À |

¶pÁ¹±µ±ÀµÀ¶måA OµÅq¸lµÅ©¸àþï ¶pÁ¶¢À±¸æm¸¦ñhÉ YÊm || 10||

 

J¶¢A £sû¹¶¢±ÀÉÀl¿¶¥A ¶ª±µö£l¸ïOµv¹nlû¼´¢À |

vA Eh¸ïl¼m¸ ¶pcÑÛ¶pV¸±¸B || 11||

 

lɶ¢lɢР¶¢À¶®lɢРlÉ¢¸m¸¶¢À»p lɦOµB |

lµ¦g¸¶¢Àñ¼å±¿¥¹mÐ lµ±ÀµÃ¶pÁ¹±¼hµl¼UÂîPB || 1||

 

ËOÇv¹¶ª¦P±ÐhµÀåUØ-Oµ¶¢Ào±ÀµÀnY¹OµÅiB |

¶¢dlµÀñ¶¢Àhµd½l¼¶¢ïOµ¶mO¸¶ª¶m¶ªA»ªæhµB || 2||

 

Oµd½hµd¶pd½sûµÃhµOµ±¼Vµ±ÐîYÝþöv¹OµÅiB |

q¸d½±¸q¸gÀⱸO¸±µ¶p±¼¶pÁ¹±µä¶ªÀlû¸lû¼¶pB |3||

 

Yq¸OÐd½±µ¶Tdºhµ¶ªÀlû¸Oµ±µ¶ªÀlû¸¶pÁýôhµB |

¶p¶¥ïvôv¹d¶ªÀsûµSµ¶ªÀ¶mç±µsûµÃñ£v¹¶ª¢¸´m || 4||

 

Oµd¹¶¥¶ª±µg½n±µïhµÖ±µÀg¸¶pÁ¹±µävÑVµ¶mB |

Oµ±¸ävÑvhµdºlµö±µäOµÀgâvÑYÝþövSµgâsûµÃB || 5||

 

iv¶pñ¶ªÃ¶m¶ªAO¸¶¥m¸»ªO¸¶pÁdsû¹¶ªÀ±µB |

¶¢À¶m绪îhµ¶ªÀê±µ¶mÀîSµè¶¢À¶¬o±ÀµÀ¶¢ÀÀP¹¶¢ÀÀìYB || 6||

 

OµÀ¶mçOµÀfµîv¶ªA¶ªê±¼èlµ¶må¶pUºÖþ壱¸ZhµB |

»ª¶mÃ籸±µÀg¶ªÀ»ªéSµèOж¢Àv¹lûµ±µ¶pvô¶¢B || 7||

 

¶¥U¹×dѶpSµvl¼ç¶¢ïSµyµËÈ¢sûµ¶¢¶¢ÀcÂÝvB |

Oµ±µOµ¶mçwhµ¶T¹ï¶m¶¢ÀÀl¸ñ±µÀl¸ñ¶¥¶¢ÃwOµB || 8||

 

C¶mﶬ¶ªåhµv¶mﶪå¤g¸¶pÁ«Òåvô¶ªlµö¶pÁB |

£¥¹v±µÀW±Ð±µ¶ªÖ¶¢w¶¢Àhµêvô¢Ðlµ±µB || 9||

 

s³F¶¬hµÖdºnhµAs¹fûµïB ¾p¶¢±Ð±µÀlµö±ÀµÃnöhµB |

YU¹Ù£ZhµhµÃg½±µ¶ªÀåUØSµÀvë±ÀµÀÀSÐYÝþövB || 10||

 

¶¢ÀÅlµÀq¸dvq¸l¸sݶ¥Ûm¸çòsûµ¶mPl¿lû¼iB |

C¶p¶ª¢Ðï±µÀ£¶mﶪ嶪¶¢ïq¸lµ¶ª±Ð±µÀ¶¬B || 11||

 

ÈT¹±¸¶p«¸î±µn¦¶pålû¿±µlµ¶¥¶pl¸¶¢ÀÀìYB |

¶ª¶mO¸l¼¶¢ÀÀnlûÉï±ÀµÀB ¶ª±¸ösûµ±µgsûµÃ»¨hµB || 12||

 

l¼¶¢ïVµ¶mç¶mwq¸åUØ¥¹Û±µÀ¶®¶ª¶p±¼¶¨ÖýÅhµB |

Oµ±µÃê±µlûµ¶¢v¹O¸±µB Oµ¶m籵궥hµ¶ªÀ¶mç±µB || 13||

 

O¸h¸ï±ÀµÀoÊpñ¶¢Ànlû¼B Oµ±µÀg¸±µ¶ª¢¸±¼lû¼B |

O¸£Àh¸±µæ¶pñlµB§ñ¶¢ÀhµÖ¶¢Àv¹¶¢vôsûµ»pñ±ÀµÀB || 14||

 

Oµd¹°ºh¸hµî£¶T¹ï¶mB ËOǶ¢v¹ï¶m¶mçOµ¶mçvB |

¶¢À¶m綮¶ª¶ª¶¢ÃÊm¶mÀçB Wúm¸é¶T¹ï¶mhµ¶¢À¶ªåiB || 15||

 

¶ªA«¸±¸¶mv¶ªAhµ¶påY¶mh¸¶¢ÀÅhµ«¸Sµ±µB |

SµAuû±µ¶¬Ålµ±ÀµÃÈ¢ÃíY¶msûѶ¢Àgºnsû¹OµÅiB || 16||

 

n¥¹Oµ±µOµ±¸O¸±µ¶¢§OµÅhµYSµhµåò±ÀµÀB |

h¸¶p«¸±¸lûµïq¸l¸sݶªå±µÀg¸¶m¶mç£Sµñ¶¬B || 17||

 

sûµÃisûµÃ»¨hµ¶ª±¸öUÑØ sûµÃh¸lû¼¶pi±¿¶¥ö±µB |

¶¢lµÊm¶mÀ绪îhµYÑïh¸ùþénx¶miñ¶pÁ±¸OµÅiB || 18||

 

h¸¶phµñ±ÀµÀhµÈ¢Ãsû¹¶mÀB q¸q¸±µgïlµ¢¸¶mvB |

¶ªA«¸±µ«¸Sµ±Ðlµè±¸å ¶¬A«¸SÐñþïq¸¶ªï£Sµñ¶¬B || 19||

 

vv¹d¶¬ÀhµsûµÀSµçSµè¶¢ÀmÐsûµ¶¢¶¥Àsû¹OµÅiB |

 

hµÀXÛþúOµÅhµYSµY¹Ýv¶ªÀ婸±µOµ±µ§hµvB || 20||

C¶ªåASµhµ¶ª¶¢ÀʪåVÐÛþú n¶ªÀåv¹¶m¶m綢À¶mæ±µB |

lû¿±Ðl¸hµåSµÀg¸lû¸±µ Gl¸±µ¶¢±µËÈ¢sûµ¶¢B || 21||

 

Cq¸±µOµ±µÀg¸¶¢Àñ¼å±µ¶T¹ï¶mlû¸ö¶måsû¹¶ªÖ±µB |

sûµOµå¶¢Ã¶m¶ª¶¬A«¸Sµñþïsûµ¢¸¶¢À±ÀµÀtû¶¨Oµå¶¢ÀB || 22||

 

±ÀÇÃS¿¶mçò¶pÁ¹Yïq¸l¸sÑÝ ±ÀÇÃSµ¶pdÑàvô¶ªhµÖdºB |

¶¥Àlµè¶ªëdºOµ¶ªAO¸¥Ñ slµè¶p¶méSµsûµÃ¶¨gB || 23||

 

m¸m¸¶¢ÀÀn¶ª¶¢ÃO½±Ðä m¸«¸Sµñ¶mﶪåvÑVµ¶mB |

Ê¢lµ¶¢ÀÃ˱ÇþèOµ¶ªAÊ¢lÐï m¸lµlû¸ï¶m¶p±¸±ÀµÀgB || 24||

 

lûµ±¸lûµ±É¶mÀ籸¶m¶m綪mÐ綬±µ¶ª«¸Sµ±µB |

ËlÇþöhµsŶmç£È¢Ã¶®¶mèþï¶p±¸OµÅhµlµÅSµlµÀíhµB || 25||

 

¶pñhµïS¸h¸î ¶p±µAYÑïiB ¶pÁ±¸gB ¶p±µÊ¢À¶¥ö±µB |

¶pñ¶pcÑÛ¶p¶¥¶¢ÀB q¸ñ¶TïB ¶pÁgïO½±¼åB ¶pÁ±¸hµ¶mB || 26||

 

¶ª±¸ölû¼©¸á¶m¶ªm¸îhµñ«¸ùþöhµîs¶m趬±Ð ¶¬±µB |

¶ª±µöÊpñ¶¢ÀnY¹¶®¶ªB ¶ª±¸ö¶mÀSµñ¶¬OµÅh³ ¦¶¢B || 27||

 

¶ª±Éönçò±ÀµÀSµÀg¸sû¹¶ªB ¶ª±µösûµÃhµSµÀg¸¶¥ñ±ÀµÀB |

¶ªWÛl¸¶m¶mç¶pÁ¹±¸äh¸î ʪö ¶¢À»¬£Àé ¶pñi»¨áhµB || 28||

 

¶ª±µösûµÃh¸¶må±µ«¸ù§ ¶ª±µö¶Tﶪù±µöO¸¶¢ÀlµB |

¶ª¶mO¸l¼¶¢À¶®±ÀÇÃS¼¶ª¶¢Ã±¸lû¼hµq¸lµÀOµB || 29||

 

Dl¼lɢРlµ±ÀµÃ»ª¶mÀèB ¦¦h¸¶ªÀ±µ£Sµñ¶¬B |

±ÀµÀ¶¥Oº¶mé±µSµ¶mè±µö¶ªÃå±ÀµÀ¶¢Ãm¸hµîËÈ¢sûµ¶¢B || 30||

 

sñ¶®îl¼lɶ¢£¶mÀhÐ ±ÀÇÃSµ¶¢Ã±ÀµÃn±ÀÇÃYOµB |

¦¶¢±ÀÇÃS¿ ¦¢¸¶m¶mçB ¦¶¢sûµOµå¶ª¶¢ÀÀlµè±µB || 31||

 

Ê¢l¸¶m嫸±µ¶ªmÐ綬B ¶ª±µö¶ªh¸åþö¶¢v¶¢Àì¶mB |

¶¢d¶¢ÀÃv¹¶¥ñ±ÀÇà ¢¸S¿î ¶¢ÃmÐï ¶¢Àv±ÀµÀY»pñ±ÀµÀB || 32||

 

¶ªÀ§vÑ ¢¸cºÛþúh¸±µæ¶TïB ¶pñ¶ª¶m鶢lµÊm¶¥gB ||

¶mÅhµåS¿hµOµv¹tû¶TïB Oµ±µî£h³ Oµ±µîÈ¢ÃVµOµB || 33||

 

Oµ±µî«¸§ Oµ±µî¶¢À±ÀµÀB Oµ±µîg¸A Vµ ¶pûv¶pñlµB |

¶T¹ï¶ml¸h¸ ¶ªl¸V¸±µB ¶ª±Ðö¶plµñ¶¢È¢ÃVµOµB || 34||

 

Cm¸kµm¸kÐ sûµSµ¢¸m¸¦ñh¸¶¢À±µq¸lµ¶pB |

¶¢±µ¶pñlµB ¶pñO¸¥¹h¸î ¶ª±µösûµÃhµ»¬hÉ ±µhµB || 35||

 

¢¸ï¶TñVµ±¸î¶ªm¸¾ª¶m Dl¼Oµ±¸å ¶¢Àʬ¶¥ö±µB |

¶ªÀ£Oµñ¶¢ÀB ¶ª±µöSµhÐ £¦¶¨àY¶m¶¢hµùvB || 36||

 

Wm¸å¥ÑOµ¶pñ¶¥¶¢ÀmÐ YSµl¸¶m¶mçO¸±µOµB |

±µ¦î¶¢Ã´m sûµÀ¶¢Êm¶¥¶¥Û lÉ¢¸¶ªÀ±µ¶ªÀ¶pÁ¹ZhµB || 37||

 

¶¢ÀÅhµÀïcݱÀÇà ¢ÐﶢÀOɶ¥B ¶¨dºåòA¶¥hµåhµåþö¶ªUØò¶¬B |

C¶T¹ïhµ¶ª¶¢Àí¢Ð tû°µÀ±µl¼öj±ÀÇà l¼Sµ¶¢Àì±µB || 38||

 

¶ª¶¢À¶ªålɶ¢h¸¶¢Àñ¼åB «Ò¶¢À¶ªÃ±¸ïS¼évÑVµ¶mB |

¶ª±µö«¸¶¢ÃñYïn¶pÁgÑ lûµ±µî¶¢Ã±µØ¶pñ¶¢±µåOµB || 39||

 

£¥¹ölû¼OµB ¶p¶¥À¶piB ¶p¶¥Àq¸¶¥£È¢ÃVµOµB |

C¶¨à¶¢Àñ¼å±¿ç¶p嶢Àñ¼åB m¸È¢ÃV¸Û±µg¶¢ÀÀOºålµB || 40||

 

¶ª¶¬«¸ñl¼hµï¶ªU¹Ö¶¥B ¶ªl¸©Òfµ¶¥¢¸±¼øOµB |

l¼¶¢ïOÉx¶ª¶¢Ã±ÀµÀÀOÐå l¼¶¢ï¶¢Ãv¹ï¶¢À챸¶¢ÅhµB || 41||

 

C¶m±µÙ±µhµé¶ªA¶pÁ¹±Ðä ¶¢ÀwôO¸OµÀ¶ªÀ¶¢À»pñ±ÀµÀB |

hµ¶påV¸¤ÀOµ±¸O¸±Ð Zhµl¸¢¸¶mv¹OµÅiB || 42||

 

n±µcÝmÐ n±¼öO¸±Ð nY¹¢¸«Ò n±¸OµÅiB |

YSµlµÀرµÀ±µÝSµhµÖ±¸å YSµl¿¥Ñ YSµhµêiB || 43||

 

O¸¶¢À¶¬m¸å O¸¶¢À¶¢Àñ¼åB Oµv¹ïg¶¢Å¶¨¢¸¶¬¶mB |

SµU¹Ølûµ±Ð ¶¢À¶®lɢРl¿¶ms¶mè£È¢ÃVµOµB || 44||

 

lûµÃ±µÝdºB Pgâ¶p±µ¶¥ÀB ¶ªlµÀØgÑ S¼±¼Y¹¶ªPB |

C¶¢ï±ÀÇà sûµÃhµÊªÊm¶¥B q¸¶p¶TéB ¶pÁgïl¸±ÀµÀOµB || 45||

 

G¶plÉ©¸à lµÅfûµ¶pñÈT¹ï ±µÀlÐñ ±ÐSµ£m¸¶¥¶mB |

nh¸ï¶mmÐç n±¸lû¸±Ð ¶¬±Ð lɶ¢¦P¹¶¢ÀgºB || 46||

 

¶pñgh¸±¼å¶¬±µB «Ò¶¢ÀB «¸m¸çò¶mmÐç ¶¢À¶®¶¢ÀiB |

D¶¥Û±µïËÈ¢sûµ¢Ð lɶ¢B ¶ªA«¸±¸±µä¶¢h¸±µOµB || 47||

 

±ÀµÀÊTï¥Ñ ±¸Y±¸YÉ¥Ñ sûµ¶ªî±µÀl¸ñ¶¥v¹cÛþú¶mB |

C¶m¶m嫸屵OµB «¸ægÀB ¶ª±µö£lÉﶥö±Ð ¶¬±¼B || 48||

 

£¶¥ö±µÃqÒ £±µÃq¸¶¥B ¶pñsûµÀB ¶p±¼sÅfÐ lµÅfûµB |

sûµ¢Ðï Zh¸±¼¶¨lµö±ÐØ ¶¢À¶¬Ñl¸±Ð £©¸¶¥¶mB || 49||

 

¶ªÀO½±¼å±¸l¼¶pÁ±µÀ©Ò Y±¸¶¢À±µg¶¢±¼ÝhµB |

¶pñ¶¢ÃgsûµÃhÐ lµÀ±ÉÙþï±ÀµÀB ¶pÁgïB ¶p±µ¶pÁ±µcݱÀµÀB || 50||

 

SµÀg¸O¸±Ð SµÀgÊ¥ñ¶¨áB ¶ªWÛl¸¶m¶mç£Sµñ¶¬B |

¶ªÀPlµB O¸±µgA Oµ±¸å sûµ¶¢s¶mè£È¢ÃVµOµB || 51||

 

Cn±¼ögÑä SµÀgS¸ñ¾¬ n¶¨ÖvUÖB OµvUÖ¶® |

¶pÁ±µÀ¶¨B ¥¹¶¥öhÐ ±ÀÇÃS¿ ¶¢ïO¸å¶¢ïOµåB ¶ªm¸hµ¶mB || 52||

 

Vµ±¸Vµ±¸h¸î ¶ªÃ¥¹îh¸î £¶¥öOµ±¸î hµÈ¢Ã.C¶p¶¬Åh³ |

sûµÀYUØsûµÃ¶¨gÑ sûµ±µØ¶ªå±µÀgB Oµ±µÀg¸v±ÀµÀB || 53||

 

Cgº¶¢Ãl¼SµÀgÑÊphÐ vÑOµ¶¢¶¥ï£lû¸±ÀµÀOµB |

±ÀÇÃSµ¶pdàlûµ±Ð ¶¢ÀÀOÐå ¶¢ÀÀO¸åm¸A ¶p±µ¶¢Ã SµiB || 54||

 

SµÀ±µÀ±µÃ¶plûµ±µB §ñ¶¢Àhµê±µ¶¢Ã¶m¶m竸Sµ±µB |

¶ª¶¬¶ªñs¹¶¬ÀB ¶ª±Éö¶¥B ¶ª¶¬«¸ñ¶¢±ÀµÀ¢¸nöhµB || 55||

 

¶ª¶¬¶ªñ¶¢Àñ¸è ¶ª±¸öh¸î ¶ª¶¬«¸ñ¶¥B ¶ª¶¬¶ªñq¸h³ |

n±¸sû¹¶ªB ¶ªÃ¶¥îhµ¶mÀ±µúýÅl¼ ¶T¹ïhµB ¶p±¸hµê±µB || 56||

 

¶ª±¸öhµîSµB ¶ª±µö«¸§ nB¶ªUÑØ n±µÀ¶plµñ¶¢B |

n¶¨ÖvB ¶ªOµv¹lûµï¶¥¦Û¶mî±ÀµÀ¶ªå¶¢À¶ªB ¶p±µB || 57||

 

¶T¹ï¶mËÈ¢±¸Sµï¶ªA¶pmÐé ±ÀÇÃS¸¶m¶m綢À±ÀµÀB ¦¶¢B |

¥¹¶¥öËhǶ¥ö±µï¶ª¶¢ÀÃê±Ðä ¶¢À¶®±ÀÇÃS¿¶¥ö±É¶¥ö±µB || 58||

 

¶ª¶¬¶ªñ¶¥Oºå¶ªA±ÀµÀÀOµåB ¶pÁgïO¸±ÀÇà lµÀ±¸¶ªlµB |

h¸±µOµsñ¶¬î¶ªA¶pÁ¹±µä¶ªå¶p»ªöY¶m¶ªA¶¢ÅhµB || 59||

 

£lû¿m¸çò¶¢À±µ¶ªA¶pÁ¹YÑï YÑïi©¸A YÑïi±µÀhµå¶¢ÀB |

n±µ°µ±Ð n±¸v¶¢ÀìB «¸öh¸î±¸È¢Ã £Oµ±µå¶mB || 60||

 

n±µ¶¢lÐï n±¸hµUÑÖ uûȢà uû¶¢À¶p±¸Oµñ¶¢ÀB |

¤±µsûµlµñB ¶pÁ±¸±¸i±µÝv¶mè±µ¦±Ð¶¬±µB || 61||

 

C¶mèO¸¶ªÀ±µ¶ªA¶¬±¸å sûµSµÊmhµñtûlµlµÀíhµB |

£¶¥öS¸ñ«Ò.Clûµ±µî¶¥hµÀñ±µìò¶¬î¶T¹ïËÈmOµ¶¢À¶mæ±µB || 62||

 

CSÉñ¶ª±µ¾ªå±µæsûµÃhµB »ªhµsûµ«¸î¶¢OµÀgá¶mB |

COµÀgáÊ¢Àlû¸B §ñOµgÑá ËÈ¢OµÀgá¶p±µ¶¢À»pñ±ÀµÀB || 63||

 

vv¹dÑYÝþövÊmh¸ñsݶªÀ婸±µOµ±µÊ¥P±µB |

SµY¹¶ªÀ±µ¦±µÊ¥Ûþúh¸å SµUÑØl¸í»ªhµ¶¢ÀñµèYB || 64||

 

Oµv¹ïg¸VµvOÐlµgâB Oµ¶¢Àv¹¶pi«¸±ÀµÀOµB |

¢¸±¸AÊ¥¶¢lû¼hµÃg½±µB¶ª±ÐY¹¶ª¶m«¸±µk¼B || 65||

 

hµñ±ÀÃhµÀ±µUضªAO¸ñmÐå ¢¸¶ªÀOºY¹ï£±¸ZhµB |

±µ¤¶mÀçVµ±µg¸V¸±¼lûµ±¸±µkµ£±¸ZhµB || 66||

 

hµñ±ÀµÀï¶må¶pñSµñ¶¬Ñl¸±µV¸±µÀ¶Tg¸à±µ¢ÐYÝþövB |

Gh¸å¶m¶p±µövѶ¢ÃfûÐï xv¹£Zhµ¶¢À¶mîkµB || 67||

 

Y¹hµÀ¶pñ¶p¶méY¶mh¸a¶¢mÐq¸±ÀµÀmÐhµÀùOµB |

¶ªA«¸±¸±µä¶¢n±µîSµé¶ª¶¢ÀÀlµè±µg¶pgºâhµB || 68||

 

¶¢Àlµl¼ö±µlµlû¼O¸Ö±¼Sµi¶¢ÀcÂÝvËÈ¢sûµ¶¢B |

¶¢ÀhµåOÐOºv¶¢ÃlûµÀ±µï±µ¶ªn±µí±µS¿±µØgB || 69||

 

ËOǶ¢vÑïlµlû¼OµvÑôvxv¹h¸gⶢ¶pgºâhµB |

£¶¨À䱼ݶ¨À䱸ö¶ªÀlɶ¢B ¶pñsûµ£¶¨ÀäB ¶pÁ±¸hµ¶mB || 70||

 

¶¢±¼è¶¨Àä±µö±µlÐ ËÈ¢lÐï ¶¬±¼±¸é±¸±ÀµÀgÑ.CVµÀïhµB |

C¶T¹ï¶m¶¢¶ml¸¢¸S¼éB ¶pñ¶T¹ïq¸ñ«¸lµsûµÃ¶piB || 71||

 

¶ª±µêsûµÃ»¨hµ¶ª±¸öUØB Oµ±µÃê±ÐYÝþöwh¸OµÅiB |

Cm¸l¼¶¢ÀlûµïnlûµmÐ S¼±¿¥Ñ S¼±¼Y¹¶piB || 72||

 

¤hµ±¸SÐ £oh¸h¸î hµ¶p¾ªö sûµÃhµsû¹¶¢¶mB |

lÉ¢¸¶ªÀ±µSµÀ±µÀlûÉï±ÀÇà lÉ¢¸¶ªÀ±µ¶m¶¢À¶ªÖýÅhµB || 73||

 

lÉ¢¸l¼lɢРlɶ¢±¼ø±É碸¶ªÀ±µ¶¢±µ¶pñlµB |

¶ª±µölɶ¢¶¢À±ÀÇÃ.CWmÐåþï lÉ¢¸h¸î V¸hµî¶ªAsûµ¶¢B || 74||

 

n±ÉôqÒ n¶¨êò¶pc¹Ûh¸î n±¼öÈT¹é £¶Tém¸¶¥OµB |

JOµYÑïi±¼é±¸hµUÑÖ ¢¸ï¶p嶢Àñ¼å±µm¸OµÀvB || 75||

 

n±µ¶¢lµï¶plÐq¸lû¼±¼öl¸ï±¸¦±µ¶mÀhµå¶¢ÀB |

nh¸ï¶m¶mçB ¶ªÀ±¸lûµï¥Ñ nB¶ªAOµvÑê n±µcݶmB || 76||

 

n¶¨ÖvUÑÖ n±¸O¸±Ð n¶¨êò¶pcÑÛ n±¸¶¢À±ÀµÀB |

£l¸ïlûµ±Ð £±ÀµÀhÉÖ¥Ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ¶¢±µ¶pñlµB || 77||

 

ËsûDZµ¢Ð ËsûDZµ¤m¸kµB O¸¶¢ÀlµB Oµ¶¢Àv¹¶ª¶mB |

Ê¢lµÊ¢lµïB ¶ªÀ±¸¶mmÐç v¶ªYÑÝþïiB ¶pñsû¹Oµ±µB || 78||

 

VµÃf¸¶¢ÀgºB ¶ªÀ±¸lû¿¥Ñ ±ÀµÀ¶TïSɱÀÇà ¶¬±¼»pñ±ÀµÀB |

n±ÉôqÒ oi¶¢Ã´m ¶ªÃjñ §ñ¶®v¹¶¬v¶ªÀ¶mç±µB || 79||

 

lûµ±µîlµ¥Ñ ¶¢À¶®±¸YBOº±¿d½ ¶¢nçhÐ SµÀ¶¬B |

¶¢Ãlûµ¢Ð ±ÀµÃ£Àom¸kµB ¶¥¶¢Àì±µB ¶¥s±¿»pñ±ÀµÀB || 80||

 

¶ªU½ØhµÊ¢h¸å vÑOµ¶TïB ¥¹¶måB Oµv¶¥¶ªAsûµ¶¢B |

sñ¶¬îgÑï ¶¢±µlÐ nhµïB ¶¥Ãx SµÀ±µÀ¶¢±Ð ¶¬±µB || 81||

 

¶¢Ã±¸ågâB ¶pÁgⱿO¸¥Ñ vÑOµm¸±ÀµÀOµ£Oµñ¶¢ÀB |

¶¢ÀÀOµÀm¸ç±ÐÛþï ËÈ¢lµïm¸kµB ¶pÁ±µ¶mç±µ¶¢±µ¶pñlµB || 82||

 

sû¹©¸£¾¬mÐ sû¹©¸ÈT¹ï £ÊTé¥Ñ £¶Tém¸¶¥¶mB |

Oº¶mé±É¥Ñ sŶ¬l¸í¶mÀB §ñn¢¸¶ªB Oµq¸vsûµÅh³ || 83||

 

£Y±ÀÇà sûµÃhµsû¹¶¢ÈT¹ï uû¶¢ÀʪmÐ l¼¢¸Oµ±µB |

tvö»pñ±ÀÇà ¶¢»ªÊ¨á¶¥B ¶ª±µö¶¢Ã±µØ¶pñ¶¢±µåOµB || 84||

 

M¶¨lû¿¥Ñ ¢¸¶¢ÀlɢРSУmÐç ovvÑ»¬hµB |

¶¨fµ±µè¶m±ÀµÀ¶mB §ñ¶¢À¶mlɢР¶¢Å¶¨lûµöYB || 85||

 

Oµ±µÃê±µl¿»pO¸vÑvB Oµ±µÃê±µ±µ¶ªVµ±¼ÛhµB |

C¢¸ïYOµ±µÀg¸¶¢Àñ¼å«¸åþïSµ±¸YB ¶¥q¸Oµ±µB || 86||

 

D¶¥Û±µï£Sµñ¶¬B ¶ªÃ¶¥îB »ªlÉ趥B ¶ªö±µäËsûDZµ¶¢B |

lɶ¢±¸YB OµÅq¸»ª¶mÀè±µlµö±ÀÇÃ.C£Àhµ£Oµñ¶¢ÀB || 87||

 

n±ÉílÐ nhµï¶ªhµö«Òæ n±ÐïSµÊ¥¶¢À Dhµî¢¸´m |

n±µq¸±ÀÇà n±¸¶ªUÑØ nB¶¥sÑç n±µÀq¸lû¼OµB || 88||

 

sûµ¶¢B ¶ª±Éö¶¥ö±µB «¸ö¤À sûµ¶¢uûi£sûµcݶmB |

l¸±¼lµñþïhµÅgOµÃd¹S¼é±¸ç±¼h¸¶ªÀ±µ¶ª¶måiB || 89||

 

¶¢ÀÀOºålÐ ¶¢ÀÀl¼hÐ.COµÀsÑÝ lû¸±¼îOÐ sûµOµå¶¢hµùvB |

Csû¹ï«¸i¶¥±ÀµÀÊTï±ÀµÀ¶ªÛ¶mçò¶¢ÀÔwB Oµv¹lûµ±µB || 90||

 

¶¢À¶®svÑ ¶¢À¶®¤±Ðï £sûµÀB §ñ¶¥B ¶¥Àsûµ¶pñlµB |

»ªlµèB ¶pÁ±¸g¶pÁ±µÀ©Ò ±µg¶¢ÀgâvËsûDZµ¶¢B || 91||

 

¶ªlÐïY¹hÐ ¶¢d¹±µg¾ª ¶pÁ±µÀ¶¨¶¢vôsûµB |

¶¬±¼OÉ¥Ñ ¶¢À¶®h¸ñh¸ ovS¿ñ¶¢¶ªÀù¶¢ÀUØvB || 92||

 

»¬±µgïs¹¶¬À¾ªå¥¹äA¶¥ÀB O¸Ê¢À¶¥B «Ò¶¢À£Sµñ¶¬B |

¶ª±¸öh¸î ¶ª±µöOµ±¸å Vµ h¸gâ¢Ð ¶¢ÀÀgⶢÃwOµB || 93||

 

CSµñSµgïB ¶ªÀSµ¤Àí±Ð lɦOÐ ËÈ¢l¼OÐhµå¶¢ÀB |

¶pñ¶ª¶mélɢР¢¸S¿¶¥¦Ûm¸åi£À±µsû¹¶ªÖ±µB || 94||

 

SÓ±¿¶pi¶ªÀåUض¢ÀÔw±µîP±¸YÑ ¶¢À¶®Oµ£B |

§ñlûµ±µ¶ªù±µö»ªlÉè¥Ñ £¶¥öm¸kÐ lµ±ÀµÃnlû¼B || 95||

 

C¶må±µÀîPÑ s»¬±µçýÅ»¨àB »ªlµèÊ¢¶¨¶¢Àm欱µB |

OµÅi墸«¸B OµÅq¸»ª¶mÀè±µî¶måò»ªlÐè ¶¢Ài¶pñlµB || 96||

 

¶¢À¶¬ÑhµÖýŶ¨àB ¶pÁgïOµ±Ð YSµh¸ù§ ¶ªl¸¦¶¢B |

¶¢À¶®OµñhµÀ±µî¶®±ÀµÀY¹ö £¶¥öOµ±¸î hµqÒnlû¼B || 97||

 

VµúmÐ綢À±ÀÇà ¶¢À¶®¶T¹ïo ¶ª±µöÈT¹ï lɶ¢¶¢nçhµB |

«¸±µösûÔ¶¢À¶ªùl¸¶m¶mçB Oµ±µÀg¸¶¢ÀÅhµ¢¸±¼lû¼B || 98||

 

O¸vO¸vB OµwlûµöA¾ª Y±¸¶¢À±µgm¸¶¥OµB |

¦iOµgá¦Ûl¸¶mmÐç ±ÀÇÃS¼oSµgʪ£hµB || 99||

 

Vµg½âF¶¥B ¶¥ÀOµ¶ªAÊ¢lµïB ¶pÁgï¥ÑôOÐ l¼¶¢¶ªêiB |

«¸æ±Àà ¶ªOµvhµh¸åþöh¸î ¶ªl¸Êª¶¢Oµ¶¢±µè¶mB || 100||

 

±Ð»¬h¸¶¥öB ¶¥¶¢Ã±µÃ¾p hµ¶påV¸¤ÀOµ±µ¶pñsûµB |

iñ±ÀµÀAsOÐ ¶¢±µ±µÀW±É綢lɶ¢¶¥ÛhµÀ±µÀíYB || 101|

 

£¶¥öAsûµ±Ð £Wh¸ñUÑØ £lû¸h¸ ¶pÁ±µ¥¹¶ª¶mB |

¶ªÀsñ¶¬îgÑï YSµh¸ùþö¤À ±Ð»¬h¸¶¥B ¦¢Ðhµå¶¢ÀB || 102||

 

¶m¶¥hµñ¶¢Ãv¹sûµ±µgÑ ¶¢À¶T¢¸´m C¶Tm¸¶ª¶mB |

£lû¼Oµ±¸å £lû¸¶m¶TïB ¶pñlû¸¶m¶pÁ±µÀʨ¶¥ö±µB || 103||

 

Wm¸å¶¢ÀgºB ¶ªÀ±µSµÀ±µÀ±Éèþï±ÀÇà o±¸Y¶m»pñ±ÀµÀB |

SУmÐç ±¸Y±¸YÉ¥Ñ s¶¬À¶pÁ©¸ê±µÛ¶m»pñ±ÀµÀB || 104|||

 

¶ª±¸ö¶mmÐç lµ±ÀµÃ±µÃ¾p ËÈ¥vY¹¶ªÀ¶¢Àm欱µB |

¶ªÀ£Oµñ¶¢ÀB ¶ª±µöSµhРʬhµÀ«¸lûµ¶m¶¢±¼ÝhµB || 105||

 

¶¢Å©¸UÑÖ ±µ¶¢Àg½±ÀµÃUØB ¶ªlµUºÙòB «¸¶¢Àq¸±µSµB |

¶¢Àm¸åòh¸î OÐdºOµ¶mç±µê«Õ¶m籵ﱵ¶ª¢¸±¼lû¼B || 106 ||

 

±ÀµÀÊTï¥Ñ ±ÀµÀ¶Tï¶pÁ±µÀ¶¨B ¶ªÅ»¨à»ªæhµï¶måO¸±µg´¢À |

¶p±µ¶¬AËȪOµZ¶T¹ï¶ªïB ¶ªö¶pñO¸¶¥¶ªö±µÃ¶p¢¸´m || 107||

 

¶¢ÀÀn¶¢ÀÅSÐï lɶ¢¶¢ÀÅSÐï ¶¢ÀÅSµ¶¬«Òå ¶¢ÀÅSɶ¥ö±µB |

¶¢ÀÅSɶmçòVµ±µî¶¢¶ªmÐ ¶m±µ»ªA¶¬nq¸hµ¶mB || 108||

 

¶¢ÀÀn¶¢mÐçþï ¶¢ÀÀnÊ¥ñ©Òá ¶¢ÀÀnsŶmçnʨ£hµB |

lµÀ¶¨à¶¢ÀÅhµÀï±µlµÀÊ¨à¶¬Ñ ¶¢ÀÅhµÀﶮ ¶¢ÀÅhµÀï¶pÁ¹ZhµB || 109||

 

C¶¢ïOÐå.C¶¢ÀÀìYYm¸îl¼OÐdºOÐdº¶ªÀ¶pÁ¹ZhµB |

wUض¢Àñ¼å±µwU¹Øh¸î wU¹Øh¸î wUØ£Sµñ¶¬B || 110||

 

±ÀµÀY±µÃî±¼åB «¸¶¢À¶¢Àñ¼å±µÅUÄ屵Ã嶢±¼ÝhµB |

£Ê¥ö¥Ñ SµYVµË±ÇþîOµVÉv¹cºÛhµOµd½hµdB || 111||

 

q¸¶¢m¸Êm嶢¶ªlÐïS¼Y¶m«¸±µæ¶ªÀlû¸Oµ±µB |

C¶m¶må«Ò¶¢À¶ªÃ±¸ïS¼é¶¢Àgâv¶pñi¶¢À¶pñsûµB || 112||

 

Wm¸å¥ÑOµ¶pñ¶¥¶¢À¶mB ¶ª±µö£l¸ï£¥¹±µlµB |

sûµOµå£¶T¹ï»p嶪m¸èh¸ Oµ±¸å S¼±¼¶¢±¸OµÅiB || 113||

 

¶T¹ï¶m¶pñlÐ ¶¢ÀmТ¸¶ªB ʥȢÃï Ȣö¬£m¸¶¥¶mB |

¶ªÀ±Ðhµå¶¢À¦Ûhµñsû¹¶mÀB ¶ªl¸ËÈ¢sûµ¶¢hµhµê±µB || 114||

 

¶ªÀ¶¬ÅlµSÉñ¶ª±µB »ªlµè¶T¹ï¶m¶¢ÀÀlÐñ Sµg¸lû¼¶pB |

DSµ¶¢À¶¥Û±µî¶¢¶ªmÐ ¢¸cºÛþúh¸±µæ¶pûv¶pñlµB || 115||

 

C¶må±¼úhÐ.C¶ª¶¢Ã¶m¶¥Û lɶ¢»ªA¶®¶ªm¸lû¼¶pB |

£¢¸lµ¶¬m¸å ¶ª±¸öh¸î O¸vB O¸v£¶¢±¼ÝhµB || 116||

 

£¥¹öjhÐ £¶¥öOµ±¸å £Ê¥ö¥Ñ £¶¥öO¸±µg´¢À |

±ÀÇÃS¼lûÉï±ÀÇà ±ÀÇÃSµn©Òá ±ÀÇÃS¸h¸î ±ÀÇÃSµ£hµå¶¢ÀB || 117||

 

MU¹Ö±µ±µÃqÒ sûµSµ¢¸´m t¶mÀçm¸lµ¶¢À±ÀµÀB ¦¶¢B |

VµhµÀ±µÀîP¹l¼¶ªA¶ªÀåhµï¶¥ÛhµÀ±µö±µØ¶pûv¶pñlµB || 118||

 

¶ª¶®ïVµvSµÀ¶®¢¸¾ª «¸¥¹mÐ±µ«¸¶¢ÀÅhµB |

lµ¥¹lûµö±µ¶ª¶¢ÀÀVÉÛþúh¸å ¶p¶¥q¸hµ£¶¢±¼ÝhµB || 119||

 

MU¹Ö±µ¢¸VµOµB ¶¥AsûµÀB ¶¥AOµ±µB ¶¥¦§hµvB |

¶pUÖY¹¶ª¶m¶ªAʪ¶¢ïB OºAOµ±¸¶¢À±µ¶¢hµùvB || 120||

 

¶mhµlÓ±¸íSµïhµÃv¹S¼éB OµÅhµOÓhµÀOµ¶¢ÀUØvB |

iñvÑOµÈ¢Ã¶¬¶mB §ñ¶¢Àiåò¶pÁg¸âòUºÖhµ¶¢À¶ªåOµB || 121||

 

OÓñc¹Û±¼Y¶mOµB §ñ¶¢ÀlµØgm¸kµ¶ªÀh¸nöhµB |

ClµÀíh¸¶m¶m嶢±µlÐ.C¶p±¼WÛþúm¸hµîËÈ¢sûµ¶¢B || 122||

 

E©¸à¶pÁ¹±µå»pñ±ÀµÀB ¶¥±µö JOµ¤±µB »pñ±ÀµÀA¶¢lµB |

H¶®qÒ¶¬£n±µÀîOµå MU¹Ö±É¶¥ö±µ¶pÁ¹ZhµB || 123||

 

±µÀl¸ñ¶¥¶¢¥¹ ±µÀl¸ñ¶¥±µÃqÒ ±µÀl¸ñ¶¥¶p¶¥OµB |

sûµÀYSɶmçòv¶ªhµÖgÑá sûµÀYU¹Øsûµ±µg»pñ±ÀµÀB || 124||

 

Oµv¹ïg±µÃ¶pB Oµv¹ïgB Oµv¹ïgSµÀg¶ªA¶¥ñ±ÀµÀB |

¶ªÀ¶mç±µsûµÃñB ¶ªÀ¶m±ÀµÀ¶mB ¶ªÀvv¹dB ¶ªÀOµ¶mè±µB || 125||

 

£lµöYÝm¸¶¥ñ±ÀÇà £lµöYݶm¶ªå¶¢ï¶p±¸Oµñ¶¢ÀB |

£ohµ¶¢hµùvÑ oi¶ªö±µÃqÒ oi¶ªA¶¥ñ±ÀµÀB || 126||

 

Ci±¸S¿ ¤hµ±¸S¿ ±¸SµÊ¬hµÀ±¼ö±¸Sµ£h³ |

±¸Sµ¶® ±¸Sµ¶¥¶¢ÀmÐ ±¸SµlÐ ±¸S¼±¸Sµ£h³ || 127||

 

¶¢ÀmжmîmÐ ¶¢ÀmбµÃqÒ sv¶pñ¶¢ÀkµmÐ svB |

£l¸ïOµ±Ð ¶¢À¶®£lÐï £l¸ï£l¸ï£¥¹±µlµB || 128||

 

¶¢¶ª¶måOµÅlµö¶ªm¸åh¸î ¶¢¶ªÊmå¥Ñ ¶¢¶ª¶målµB |

q¸ñ¶¢ÅdÖýÅh³ q¸ñ¶¢Åf¸O¸±µB q¸ñ¶¢Åd¹Öv¶pñ¶¢±µåOµB || 129||

 

¶¥±µm¸ékÐ ¶¥±µh¸Övm¸¶¥OµB ¶¥±µl¸¶¥ñ±ÀµÀB |

OµÀ¶m綢Àm¸ç±µ¶pÁ©Õê¶Tv¶ªl¸ö±ÀµÀÀnʨ£hµB || 130||

 

l¼¶¢ïlɶ¬¶pñsû¹OµÃd¶ªAl¿»phµl¼Sµ¶må±µB |

lÉ¢¸¶ªÀ±µSµÀ±µÀ¶ªå¢Ðï lÉ¢¸¶ªÀ±µ¶m¶¢À¶ªÖýÅhµB || 131||

 

¢¸¶¢ÃUØsû¹Sµ£v¶ªV¸ÛþúþﶢÀv¹¤¶¥g»pñ±ÀµÀB |

O½±¸åþïlû¸±µB O½±¼åOµ±µB O½±¼åʬhµÀ±µÊ¬hµÀOµB || 132||

 

¶¥±µg¸Sµhµl¿m¸±µå¶p±¼h¸ñg¶p±¸±ÀµÀgB |

¶¢À¶®Êpñh¸¶ªm¸¾ªmÐ Zhµ¶ª±µö»ph¸¶¢À¶¬B || 133||

 

¶¢ÀÀO¸ål¸¶¢À¶p±¿h¸UÑØ m¸m¸S¸¶m£¥¹±µlµB |

£¶¨Àäsñ¶®îl¼¶¢m¸çþïUºÙò±¸ém¸lÉËÈ¥Oµm¸±ÀµÀOµB || 134||

 

lû¿±Ðl¸hÐå ¶¢À¶®lû¿±Ð ËlûDZµïlÐ ËlûDZµï¶¢±µèOµB |

£¶T¹ï¶m¶¢À±ÀµÀ D¶m¶m綢À±ÀµÀB q¸ñg¶¢À±ÀÇÃ.C¶mélµB || 135||

 

sûµ¢¸tèhµ±µgÑq¸±ÀµÀB Oµ£±µÀçB¶ªö¶pém¸¶¥¶mB |

SÓ±¿£v¹¶ª¶ªlµ¶mB »p¶¥V¸¶mÀVµ±¸¶¢ÅhµB || 136||

 

lµ¦g¸Êpñ¶¢À¶ªAhµÀ©Òà l¸±¼lµñþïsfµ¢¸¶mvB |

ClµÀíh¸¶m¶m嶪AS¸ñȢà fµO¸Ö¢¸lµ¶mhµhµê±µB || 137||

 

q¸ñV¸ïh¸î lµ¦g¸O¸±µB ¶pñjV¸ïhÐîhµå±¸OµÅiB |

H±¸èþölµï¶mïl¼S¸O¸±Ð ¶¢À±µî¶TïB ¶ª±µö¦¶¥OµB || 138||

 

±ÀµÀÀS¸¶¢¶¬Ñ ±ÀµÀÀS¸lû¿¥Ñ ±ÀµÀÀS¸h¸î ±ÀµÀÀSµm¸±ÀµÀOµB |

YUض¢ÀB «¸æ¶¢±¸O¸±µB ËOÇv¹¶ª¦P±µ»pñ±ÀµÀB || 139||

 

¶¬¶ªå±¸YhµÀêgⱿOµB ¶pÁgⱿOµnsûɶ¥gB |

xv¹£fµAthµ¶¢¶pÁ±µíOµå¶¢Ã¶m¶ª¶¢ÀgºâhµB || 140||

 

sÅm¸ç±µOµ»pñ±ÀµÀhµÈ¢Ã sÅm¸ç±µOµ¶¢±¸±¼ÛhµB |

m¸m¸£lû¸ÊmOµ±µhµév¶ªhµÀÖgâv¶¢ÀgºâhµB || 141||

nB¾ª¶¢À¶¢À»¬¶¢Ã nhµïxv¹£Sµñ¶¬±µÃ¶plûµÅh³ |

Vµ¶mç¶mlµñ¶¢l¼S¸èUØ¥¹ÛÊ¢Àê±ÀµÀOµÀ¶ªÀ¶¢Ã±¼ÛhµB || 142||

 

¶ª¶¢À¶ªåsûµOµå¶ªÀPlµB ¶p±µ¶¢ÃgÀ±µî¶®¶¬ñlµB |

CvÔOºOÐ lµÀ¶¨êòlûµ±µøB Oµ»pvB O¸vOµ¶mè±µB || 143||

 

Oµ±µÃê±µSÓ±µB OµÀ¶¥vB ¶ªhµï¶ªmÐè ZhÉnçò±ÀµÀB |

¥¹¶¥öËhǶ¥ö±µï£sûµ¶¢B qÒ¶¨OµB ¶ªÀ¶ª¶¢Ã»¬hµB || 144||

 

¶¢À¶¬±¼øm¸k¼hÐ sñ¶¬î±ÀÇÃnB ¶ª±ÐöhµåÈ¢Ãhµå¶¢ÀB |

sûµÃisû¹±¸±¼å¶ªA¶¬±¸å ¶¨fµÃ±¼î±µ»¬hÐ ¶¢ÀÅfµB || 145||

 

iñ£¶¨àÊp¶¥ö±µB ¶ª±µö¶¬Ålµ±ÀµÃ¶¢ÀÀìY¶¢ÀlûµïSµB |

¶ª¶¬¶ªñlµv¶plµî¶ªæB ¶ª±µö¶¢±Ðä¶p¥ÑtûhµB || 146||

 

¶pÁgﶢÀñ¼åB ¶pÁgïvsûµïB ¶pÁgﶥñ¶¢gO½±µå¶mB |

¶ªÃ±µï¶¢Àgâv¶¢Àlûµï¶ªæ¶¥Û¶mçò¶¢Àgâv¶¢ÀlûµïSµB || 147||

 

¶ªlµíOµålû¸ï¶mnSµvB ¶¥±µg¸Sµhµq¸vOµB |

Ê¥öh¸hµ¶phµñ±µÀW±µB Ê¥öhµV¸¶¢À±µ¤ZhµB || 148||

 

¶ª±¸ö¶¢±ÀµÀ¶¢¶ªA¶pÁ¹±µäB ¶ª±µöv¶¥gv¦hµB |

¶ª±µö¶¢ÀUØv¶¢ÃUØvïB ¶ª±µöO¸±µgO¸±µgB || 149||

 

CÈ¢ÃlРȢÃlµY¶mOµB ¶ª±µê±¸YÑhµå±¿±ÀµÀOµB |

Oµq¸x OУlµB »ªlµèO¸n嶪A¶¢wh¸¶m¶mB || 150||

 

¶ª±µö¶ªlµÀرµÀ¶ªAʪ¢Ðï l¼¶¢ïVµ¶mç¶mVµ±¼ÛhµB |

£v¹»ªoOµÅhÐv¹ô¶ª EV¸Ûþú¶¥Oºånʨ£hµB || 151||

 

C¶mm¸å¶m¶m綪ÀPlÐ ¶m¶mç¶mB §ñnOÉhµ¶mB |

C¶¢ÀÅh¸tèOµÅh¸¢¸«Ò nhµïO½ôsÑ n±¸¶¢À±ÀµÀB || 152||

 

C¶mq¸±ÀÇÃ.C¶m¶målµÅ»¨à±µ¶pñÊ¢À±ÀÇÃ.CY±Ð.C¶¢À±µB |

hµÈ¢ÃȢö¬¶pñi¶¬i±µ¶pñhµ±ÐÖþï.C¶¢ÀÅhÐ.C¶¥±µB || 153||

 

CȢöTsÀl¼è±¸lû¸±µ Dlû¸±¸lûɱÀµÀ¶¢±¼ÝhµB |

F¶¨g¸hµñ±ÀµÀn±µÀîOµå E¶®¶¢ÀÀhµñ£¶¢±¼ÝhµB || 154||

 

sÀÀSµïYÂB«¸¶¢À¶m±ÀµÀmÐ sÀl¼è»ªl¼è¶ª¶¢ÀÅl¼èlµB |

Nl¸±µïnlû¼±¸¶pÁ¹±µä K»¬O¸¶¢ÀÀ»¨îOµ¶pñlµB || 155||

 

¶¥Àlµè¶ªm¸îhµñ¶ªA£l¿è-¶ªö±µÃ¶p¶ªÀP£Sµñ¶¬B |

lµ±µ÷¶m¶pñkµ¶¢Ãsû¹«Ò lµÅ»¨àlµÅ¶¥ï£¶¢±¼ÝhµB || 156||

 

CSµñSµgÑï.CW¶måþﱵöpB OµwOµvm¸¶¥¶mB |

£¶¢À±µ÷±µÃqÒ £¶¢ÀvÑ nhµï±µÃqÒ n±¸¶¥ñ±ÀµÀB || 157||

 

nhµï¶¥ÀlÐè nhµïsÀlµèB nhµï¶¢ÀÀOÐå.C¶p±¸OµÅhµB |

ËÈ¢Àh¸ñþïl¼¢¸¶ªm¸vsûÑï ¶¢À¶®¶pñv±ÀµÀ¶ª

 

Related Content

दक्षिणामूर्ति स्तोत्रं - Shri dakshinaamuurti stotram

ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰ ਅਸ਼੍ਟੋੱਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿ: - Nandikeshvara ashtottaras

(कुछ) श्री दक्षिणामूर्ति स्तुति - Various hymns on Lord shr

महाकैलास अष्टोत्तर शत नामावली - Mahakailasa ashtottara shat

ਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਏਵਂ ਨਾਮਾਵਲੀ -Medhadakshin