logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

బాణలిన్గకవచమ్ - Banalingakavacham

Banalingakavacham


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

s¹gwUØ Oµ¶¢Vµ´¢À

 

C¶ªï s¹gwUØ Oµ¶¢Vµ¶ªï ¶ªA¶®±µËsûDZµ¶¢sÀÀ»¨±¸Ø±ÀµÀjñVµÛþú¶mçB\,

¶¬ÔA uYA\, ¶¬ÃA ¶¥OºåB\, ¶m¶¢ÀB O½vOµA\, §ñs¹gwUØ ¶ªl¸¦¢Ð lɶ¢h¸\,

¶¢À¶¢Ãuû¶¨à »ªlµèþï±µæA YÊp £n±ÀÇÃSµB ||

 

MA O¸±Ð Ê¢À ¦±µB q¸hµÀ ¶m¶¢ÀB q¸hµÀ vv¹dOµ´¢À |

¦¶¢¶ªï Oµgálɶ¥A Ê¢À ¶¢°Ðlɶ¥A ¶¨fµ°µ±µ´¢À || 1||

 

s¹gɶ¥ö±µB Oµd½A q¸hµÀ l¸ö¶¢Á¹±µÃ Vµ¶mçòÊ¥P±µB |

q¸lÓ £Ê¥ö¶¥ö±µB «¸°¸h³ ¶ª±¸öþöUØA wUرµÃ¶plûµÅO³ || 2||

 

EilµA Oµ¶¢VµA ¶pÁ¹±µöþöA s¹gwUضªï O¸Êmå

¶peµi ±ÀµÀl¼ ¶¢À¶mÀ¶¨ïB q¸ñcÝwB ¶¥ÀlµèWhµåB |

¶¢ñYi ¦¶¢¶ª¤À¶pA ±ÐSÐ¥ÑOµ¶pñ¶¢ÀÀOÐå

s¶¬Àlûµ¶m¶ªÀPsûÑS¿ s¹gwUØ ¶pñ«¸lµhµB || 3||

 

Ei s¹gwUØ Oµ¶¢VµA ¶ª¶¢Ã¶på´¢À.´¬ ||

 

Related Content

ਬਾਣਲਿਣ੍ਗ ਕਵਚਮ - Banalingakavacham

Aindham Thanthiram

Amogha Shivakavacha

Amogha shivakavacha- அமோக ஷிவகவசம்

Aram Thandhiram