logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

అట్టాలసున్దరాష్టకమ్ - Attalasundarashtakam

Attalasundarashtakam


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

Cd¹àv¶ªÀ¶m籸¶¨àOµ´¢À

 

£Oµñ¶¢Àq¸gâþï G¢¸Vµ\-

Oµv¹ïg¸VµvOÐlµgâO¸¶målбµçgⶢÀgºâhµ´¢À .

OµsxOµÅhµ¶ªA«¸±µA Oµv±ÀÉÀ.Cd¹àv¶ªÀ¶mç±µ´¢À .. 1..

 

O¸vOµÃd¶pñsû¹Y¹vOµyµU½ÖOµÅhµOµ¶mè±µ´¢À .

Oµv¹lûµ±µA Oµv¹¶¢ÀÔzA Oµv±ÀÉÀ.Cd¹àv¶ªÀ¶mç±µ´¢À .. 2..

 

O¸vO¸vA Oµv¹jhµA Oµv¹¶¢¶måA Vµ n¶¨Öyµ´¢À .

Oµ¶¢Àv¹¶pi¶ªA¶ªÀåhµïA Oµv±ÀÉÀ.Cd¹àv¶ªÀ¶mç±µ´¢À .. 3..

 

O¸m¸å±µèA Oµ¶¢Ào±ÀµÃUØA Oµ±µÀg¸¶¢ÀÅhµ«¸Sµ±µ´¢À .

OµwOµvlж¨¶TéA Oµv±ÀÉÀ.Cd¹àv¶ªÀ¶mç±µ´¢À .. 4..

 

Oµlµ¶¢ÀìO¸¶mm¸lû¿¶¥A O¸A¦h¸±µæ¶ªÀ±µlµÀñ¶¢À´¢À .

O¸¶¢À¥¹¶ª¶m¤À¥¹¶mA Oµv±ÀÉÀ.Cd¹àv¶ªÀ¶mç±µ´¢À .. 5..

 

¶ªÅ©¸àn ¶¢Ã±ÀµÀ±ÀµÃ ±ÀÉÀ¶m sñ¶®îg¸ân s¶¬Ãn Vµ .

±µ¦h¸n ¶¬h¸¶mïÊmå Oµv±ÀÉÀ.Cd¹àv¶ªÀ¶mç±µ´¢À .. 6..

 

¶ªösûµOµåY¶m¶ªAh¸¶p q¸q¸¶plµîUØhµhµê±µ´¢À .

O¸±µgA ¶ª±µöYSµh¸A Oµv±ÀÉÀ.Cd¹àv¶ªÀ¶mç±µ´¢À .. 7..

 

OµÀvÊ¥P±µ¶¢A¥ÑhµæsûµÃq¸m¸A OµÀvËlǶ¢hµ´¢À .

¶p±¼¶pÁ¹±µäA Wl¸¶m¶mçA Oµv±ÀÉÀ.Cd¹àv¶ªÀ¶mç±µ´¢À .. 8..

 

Cd¹àv¤±µ§ñ¶¥Asûѱµ¶¨àOµA ¶¢±µ£À¶¨àlµ´¢À .

¶peµh¸A ¶¥Ågöh¸A ¶ªlµï¶ªåmÐhµÀ ¶p±µ¶¢ÃA ¦ñ±ÀµÀ´¢À .. 9..

 

.. Ei §ñ¶®v¹¶ªï¶¢Ã¶®hÉîþï £Oµñ¶¢Àq¸gâþïOµÅhµA Cd¹àv¶ªÀ¶m籸¶¨àOµ´¢À ..

 

Related Content

विश्वनाथाष्टकम - vishvanathashtakam

ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਮ - Agasthyashtakam

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

ॐ लिङ्गाश्टकम. - Lingaashtakam

चन्द्रमौलीश्वर वर्णमाला स्तुतिः - Chandramaulishvara varnam