logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

అమోఘ శివకవచ - Amogha Shivakavacha

Amogha Shivakavacha


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

Ckµ CÈ¢ÀÀ¶T ¦¶¢Oµ¶¢Vµ

 

|| sÀÀ©¸ïl¼m¸ï¶ªB ||

 

M´¢À sñ¶¬îsÀÀ¶¨±ÀÉÀ ¶m¶¢ÀB ¦±µ»ª .

C¶mÀ¶¨Àà´p Vûµ¶mçʪ ¶m¶¢ÀB\, ¶¢ÀÀPÉ .

§ñ¶ªl¸¦¶¢±µÀlµñlɶ¢h¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB ¶¬Ål¼ .

¾¬ñA ¶¥Oµå±ÀÉÀ ¶m¶¢ÀB q¸lµ±ÀÇÀÀB .

¶¢A O½vO¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB m¸sûÔ.

§ñ ¾¬ñA O½ô£Ài uY¹±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB SµÀʬï.

£n±ÀÇÀÀS¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB\, ¶ª±¸öUÉØ .

 

|| Ckµ Oµ±µm¸ï¶ªB ||

M´¢À ¶mÈ¢ÀÀ sûµSµ¶¢hÉ YövY¹Ýþöv¹¶¢ÀwÊm M´¢À ¾¬ñA ±¸A

¶ª±µö¶¥Oºålû¸Êmî F¥¹m¸hµîÊm CUÂØ©¸ásû¹ïA ¶m¶¢ÀB .

M´¢À ¶mÈ¢ÀÀ sûµSµ¶¢hÉ YövY¹Ýþöv¹¶¢ÀwÊm M´¢À ¶mA ±¿A

nhµïhµÅ»pålû¸Ê¢À hµhµÀê±µÀ©¸hµîÊm hµ±µÝosû¹ïA «¸ö¶®.

M´¢À ¶mÈ¢ÀÀ sûµSµ¶¢hÉ YövY¹Ýþöv¹¶¢ÀwÊm M´¢À ¶¢ÀA ±µÃA

Cm¸l¼¶¥Oºålû¸Êmî CÈTÀ±¸hµîÊm ¶¢Àlûµï¶¢Ãsû¹ïA ¶¢¶¨d³ .

M´¢À ¶mÈ¢ÀÀ sûµSµ¶¢hÉ YövY¹Ýþöv¹¶¢ÀwÊm M´¢À ¦A Ë±ÇA

¶ªöhµ¶måò¶¥Oºålû¸Êmî ¢¸¶¢ÀlÉ¢¸hµîÊm Cm¸tûO¸sû¹ïA ¶¬À´¢À .

M´¢À ¶mÈ¢ÀÀ sûµSµ¶¢hÉ YövY¹Ýþöv¹¶¢ÀwÊm M´¢À ¢¸ ±ÓA

CvÀ¶p嶥Oºålû¸Êmî ¶ªlÍïY¹h¸hµîÊm Oµn¶¨áO¸sû¹ïA ¢Ó¶¨d³ .

M´¢À ¶mÈ¢ÀÀ sûµSµ¶¢hÉ YövY¹Ýþöv¹¶¢ÀwÊm M´¢À ±ÀµÀA ±µB

Cm¸l¼¶¥Oºålû¸Êmî ¶ª±¸öhµîÊm Oµ±µhµvOµ±µ¶pÅ©¸ásû¹ïA ¶pûd³ .

 

.. ¶¬Ålµ±ÀµÃlµïUØm¸ï¶ªB ..

M´¢À ¶mÈ¢ÀÀ sûµSµ¶¢hÉ YövY¹Ýþöv¹¶¢ÀwÊm M´¢À ¾¬ñA ±¸A

¶ª±µö¶¥Oºålû¸Êmî F¥¹m¸hµîÊm ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB .

M´¢À ¶mÈ¢ÀÀ sûµSµ¶¢hÉ YövY¹Ýþöv¹¶¢ÀwÊm M´¢À ¶mA ±¿A

nhµïhµÅ»pålû¸Êmî hµhµÀê±µÀ©¸hµîÊm ¦±µÊª «¸ö¶® .

M´¢À ¶mÈ¢ÀÀ sûµSµ¶¢hÉ YövY¹Ýþöv¹¶¢ÀwÊm M´¢À ¶¢ÀA ±µÃA

Cm¸l¼¶¥Oºålû¸Êmî CÈTÀ±¸hµîÊm ¦P¹±ÀµÀ ¶¢¶¨d³ .

M´¢À ¶mÈ¢ÀÀ sûµSµ¶¢hÉ YövY¹Ýþöv¹¶¢ÀwÊm M´¢À ¦A Ë±ÇA

¶ªöhµ¶måò¶¥Oºålû¸Êmî ¢¸¶¢ÀlÉ¢¸hµîÊm Oµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶¬À´¢À .

M´¢À ¶mÈ¢ÀÀ sûµSµ¶¢hÉ YövY¹Ýþöv¹¶¢ÀwÊm M´¢À ¢¸A ±ÓA

CvÀ¶p嶥Oºålû¸Êmî ¶ªlÍïY¹h¸hµîÊm Êmhµñhµñ±ÀµÃ±ÀµÀ ¢Ó¶¨d³ .

M´¢À ¶mÈ¢ÀÀ sûµSµ¶¢hÉ YövY¹Ýþöv¹¶¢ÀwÊm M´¢À ±ÀµÀA ±µB

Cm¸l¼¶¥Oºålû¸Êmî ¶ª±¸öhµîÊm C«¸åò±ÀµÀ ¶pûd³ .

 

Ckµ lû¸ï¶m´¢À

¶¢YñlµA¶¨àòA iñ¶m±ÀµÀ¶mA O¸vOµgᶢÀ±¼Alµ¶¢À´¢À .

¶ª¶¬¶ªñOµ±µ¶¢À¶pÁýïSµñA ¶¢Êmç ¶¥¶¢ÀÀí¶¢ÀÀ¶¢Ã¶pi´¢À .

 

|| Oµ¶¢Vµ||

 

¶m¶¢À¶ªÖýÅhµï ¶¢À¶®lɶ¢A £¶¥ö¢¸ï»p¶m¤À¶¥ö±µ´¢À .

¶¢Ê¥ï ¦¶¢¶¢À±ÀµÀA ¶¢±µî ¶ª±µö±µ¥¹Oµ±µA ¶mÅg¸´¢À .. 1..

 

¶¥ÀVÓ lÉÊ¥ ¶ª¶¢Ã¾ªmÍ ±ÀµÀk¸¶¢hµÖwêh¸¶ª¶mB .

ZhÉnçò±ÀÇÀÀ Zhµq¸ñg¦Û¶må±ÀÉÀWܶ¢¶¢À¶¢ï´¢À .. 2..

 

¶¬hµÀêgⱿO¸¶må±µ¶ªAn£¶¨àA ¶ªöhÉY«¸ ¢¸ï¶på¶msûÎ.C¶¢O¸¶¥´¢À .

Cjnçò±ÀµÀA ¶ªÃ¶¥î¶¢À¶m¶m嶢ÃlµïA lû¸ï±ÀÉÀh³ ¶p±¸¶m¶m綢À±ÀµÀA ¶¢Àʬ¶¥´¢À .. 3..

 

lû¸ïm¸¶¢lûµÃh¸QvOµ±µîs¶mè¦Û±µA Wl¸¶mçn¶¢ÀSµéVÉh¸B .

¶¨fµ¶¥±µm¸ï¶ª¶ª¶¢Ã»¬h¸h¸î Ëȥʢ¶m OµÀ±¸ïh³ Oµ¶¢Vɶm ±µ¥¹´¢À .. 4..

 

¶¢ÃA q¸hµÀ lÉ¢Í.CQvlɶ¢h¸h¸î ¶ªA«¸±µOµÃÊp ¶pihµA Sµuû±É .

hµm¸é¶¢À l¼¶¢ïA ¶¢±µ¶¢À¶måò¶¢ÀÃvA lûµÀmÍhµÀ Ê¢À ¶ª±µö¶¢À¶TA ¶¬Ål¼¶ªæ´¢À .. 5..

 

¶ª±µöhµñ ¶¢ÃA ±µ¶¥hµÀ £¶¥ö¶¢Àñ¼å±ÍÝþïi±¸îþï¶m¶mç¶T¶m¦Ûl¸h¸î .

Cgαµg½±ÀµÃ¶mÀ±µÀ¶¥Oºå±ÉOµB ¶ª F¶¥ö±µB q¸hµÀ sûµ±ÀµÃlµÊ¥©¸h³ .. 6..

 

±ÀÇÀÀ sûµÃ¶ªö±µÃÊpg tsûµ±¼å £¶¥öA q¸±ÀµÃh³ ¶ª sûµÃÊ¢À±¼Ø±¼¥Î.C¶¨à¶¢Àñ¼åB .

±ÀÇÀÀ.Cq¸A ¶ªö±µÃÊpg ¶mÅg¸A Oµ±Íi ¶ªAa¶¢¶mA «Ï.C¶¢hµÀ ¶¢ÃA YvÉsûµïB .. 7..

 

Oµv¹ê¶¢«¸Êm sûµÀ¶¢m¸n lµS¸èþö ¶ª±¸ögº ±ÀÇÀÀ ¶mÅhµïi sûµÃ±¼xvB .

¶ª O¸v±µÀlÍñ.C¶¢hµÀ ¶¢ÃA lµ¢¸SÉ鱸öh¸ïl¼uûhɱµQv¹VµÛ h¸q¸h³ .. 8..

 

¶pñl¿¶på£lµÀïhµÖ¶mO¸¶¢sû¹«Ï £l¸ï¶¢±¸uûiOµÀe¸±µq¸gºB .

VµhµÀ±µÀîP¶ªåhµÀê±µÀ¶¨»ªåòÊmhµñB q¸ñV¸ïA »ªæhµA ±µ¶¥hµÀ ¶¢Ã¶¢ÀY¶ªåò´¢À .. 9..

 

OµÀe¸±µÊ¢l¸UÂÖ¶¥q¸¶¥¶¥ÃvOµq¸vfûµO¸Ö¶¥SµÀg¸´m lµlû¸¶mB .

VµhµÀ±µÀîPΠov±µÀW»ªåòÊmhµñB q¸±ÀµÃlµÈTÀ±Í l¼¦ lµ¦g«¸ï´¢À .. 10..

 

OµÀlÉA¶mÀ綥U׶ªëdºO¸¶¢sû¹«Ï Ê¢l¸¶¥¶¢Ãv¹¶¢±µl¸sûµ±ÀµÃUÖB .

hµñþﶥ¶¥ÛhµÀ±µöOµåò G±µÀ¶pñsû¹¶¢B ¶ªlÍï.Clû¼Y¹hÍ.C¶¢hµÀ ¶¢ÃA ¶pñjV¸´¢À .. 11..

 

¶¢±¸¶¥¶¢Ãv¹sûµ±ÀµÀdUÖ¶¬¶ªåB ¶ª±ÍYOºcÝvÖ¶ª¶¢Ã¶m¶¢±µäB .

iñvÎVµ¶m¥¹Û±µÀVµhµÀ±µÀîPΠ¶¢ÃA q¸±ÀµÃlµÀl¼V¸ïA l¼¦ ¢¸¶¢Àlɶ¢B .. 12..

 

Ê¢l¸sûµ±ÀÉÀ©¸àUÂÖ¶¥q¸¶¥dUÖ Oµq¸vfûµO¸Ö¶¥¶¥Ãvq¸gºB .

»ªhµlµÀïiB ¶pcÛ¶¢ÀÀPÎ.C¶¢h¸m¸î ¤À¥¹¶m H±µèþöA ¶p±µ¶¢À¶pñO¸¶¥B .. 13..

 

¶¢Àñ¸èþç¶m¶¢À¢¸ï¶mÀ VµAlµñ¶¢ÀÔw±¸ívA ¶¢À¶¢Ã¢¸ïlµkµ sû¹vÊmhµñB .

ÊmhÉñ ¶¢À¶¢Ã¢¸ïl³ sûµSµÊmhµñ¶®±¿ m¸«¸A ¶ªl¸ ±µ¶¥hµÀC £¶¥öm¸kµB .. 14..

 

q¸±ÀµÃVµÀÜj Ê¢À ¶¥ÀñiS¿hµO½±¼åB OµqÏv¶¢À¢¸ïh³ ¶ªhµhµA Oµq¸x .

¶¢OµåòA ¶ªl¸ ±µ¶¥hµÀ ¶pcÛ¶¢OÍåò Z¶®öA ¶ªl¸ ±µ¶¥hµÀ Ê¢lµZ¶¢úB .. 15..

 

OµgáA S¼±¿¥Î.C¶¢hµÀ ovOµgáB ¶pgºlµö±ÀµÀA q¸hµÀ »pm¸Oµq¸gºB .

lͱµÃîv¶¢À¢¸ï¶mÀ lûµ±µîs¹¶¬À±µö¶¥B¶ªævA lµ¶¥¶¢ÀP¹¶måOÍ.C¢¸ïh³ .. 16..

 

¶¢ÀÈ¢ÀÀlµ±µA q¸hµÀ S¼±¿¶mçòlûµm¸ö ¶¢ÀlûµïA ¶¢À¶¢Ã¢¸ï¶mîlµm¸¶måO¸±¿.

ʬ±µ¶¢Àìh¸hÍ ¶¢À¶¢À q¸hµÀ m¸tûA q¸±ÀµÃh³ Oµd½ lûµÃ±µÝdº±¿¶¥ö±Í Ê¢À .. 17..

 

H±µÀlµö±ÀµÀA q¸hµÀ OµÀsɱµ£ÀhÍñ Y¹¶mÀlµö±ÀµÀA Ê¢À YSµl¿¶¥ö±Í.C¢¸ïh³ .

YU¹Ù±ÀµÀÀSµA ¶pÁUض¢OÉhµÀ±µ¢¸ïh³ q¸lÓ ¶¢À¶¢Ã¢¸ïh³ ¶ªÀ±µ¶¢¶mçþïq¸lµB .. 18..

 

¶¢Àʬ¶¥ö±µB q¸hµÀ l¼m¸l¼±ÀµÃÊ¢À ¶¢ÃA ¶¢Àlûµï±ÀµÃÊ¢À.C¶¢hµÀ ¢¸¶¢Àlɶ¢B .

iñ±ÀµÀ¶¢ÀìOµB q¸hµÀ hµÅj±ÀµÀ±ÀµÃÊ¢À ¶¢Å¶¨lûµöYB q¸hµÀ l¼m¸¶måþï±ÀµÃÊ¢À .. 19..

 

q¸±ÀµÃn饹lÓ ¶¥¦Ê¥P±Í ¶¢ÃA SµU¹Ølûµ±Í ±µ¶¥hµÀ ¶¢ÃA n§kÉ .

±¿¶piB q¸hµÀ n¥¹¶¢A«¸Êm ¶¢ÀÅhµÀïcݱÀÇÀÀ ±µ¶¥hµÀ ¶ª±µöO¸v´¢À .. 20..

 

C¶måB»ªæhµA ±µ¶¥hµÀ ¶¥Uֱ͠¶¢ÃA «¸ægÀB ¶ªl¸ q¸hµÀ s»¬B»ªæhµA ¶¢Ã´¢À .

hµlµ¶må±É q¸hµÀ ¶piB ¶p¶¥Ãm¸A ¶ªl¸¦¢Í ±µ¶¥hµÀ ¶¢ÃA ¶ª¶¢Àm¸åh³ .. 21..

 

i¶¨á¶m嶢À¢¸ïsûµÀ綢ËOÇOµm¸kµB q¸±ÀµÃh³ ¶¢ñY¶måA ¶pñ¶¢Àkµlû¼m¸kµB .

Ê¢l¸¶måÊ¢lÍï.C¶¢hµÀ ¶¢ÃA n¶¨gäA ¶¢Ã¶¢À¶¢ï±ÀµÀB q¸hµÀ ¦¶¢B ¶¥±ÀµÃ¶m´¢À .. 22..

 

¶¢Ã±Éض¨À ¶¢ÃA ±µ¶¥hµÀ ovOµgáB ËÈ¥v¹l¼lµÀ±Éض¨À ¶pÁ±µhµñ±ÀµÃ±¼B .

C±µg«¸l¼¶¢À¶®¶pñ¢¸Êª q¸±ÀµÃ¶mîýÅSµ¢¸ïlûµ Gl¸±µ¶¥OºåB .. 23..

 

Oµv¹ê¶måO¸dζp¶pdÀ¶pñOͶpB ¶ªÀëd¹dථ«ÏVµÛwh¸gâOͶ¥B .

ÈTÀ±¸±¼Êªm¸±µä¶¢lµÀ±¼é¢¸±µ ¶¢À¶®sûµ±ÀµÃl³ ±µ¶¥hµÀ ¤±µsûµlµñB .. 24..

 

¶phµåþﶥö¶¢ÃhµUضTd¹¶¢±µÃkµ ¶ª¶¬¶ªñv¥¹±ÀµÀÀhµOÍdºuû¶¨g´¢À .

C¥Ô»¬g½m¸A ¶¥hµ¶¢Ãhµh¸±ÀÀm¸A Wûm¸çþï¶mîýÅfÍ ÈTÀ±µOµÀe¸±µlû¸±µ±ÀµÃ .. 25..

 

n¶¬¶mÀå lµ¶ªÃï´m ¶pñv±ÀµÃ¶mv¹±¼Û±µÝþövh³ iñ¶¥ÃvA iñ¶pÁ±¸¶måOµ¶ªï .

¥¹±µÃçv»ªA¶¬±µ÷¶¢ÅO¸l¼»¬A«¸åò´m ¶ªAh¸ñ¶ª±ÀµÀjö¶¥lûµ¶mÀB »pm¸Oµ´¢À .. 26..

 

lµÀB¶ªö¶pélµÀ¶¥÷OµÀ¶mlµÀ±µØilÓ±µî¶m¶ªï

lµÀ±¼í¶¥lµÀ±µöþﶪ¶mlµÀ¶ªù¶¬lµÀ±µï¥¹A»ª .

Gh¸êhµh¸¶p£¶¨uûi¶¢À¶ªl³ Sµñ¶®±¼å¢¸ïlû¿A¶¥Û

m¸¶¥±ÀµÀhµÀ Ê¢À YSµh¸¶¢Àlû¿¶¥B .. 27..

 

M´¢À ¶mÈ¢ÀÀ sûµSµ¶¢hÉ ¶ªl¸¦¢¸±ÀµÀ ¶ªOµvhµh¸åþöhµîO¸±ÀµÀ

¶ªOµvhµhµö£¶®±¸±ÀµÀ ¶ªOµvvÎËOÇOµOµhÉñ ¶ªOµvvÎËOÇOµsûµhÉñ

¶ªOµvvÎOµËOÇOµ¶¬hÉñ ¶ªOµvvÎOµËOÇOµSµÀ±µÊ¢ ¶ªOµvvÎËOÇOµ«¸¦gÉ

¶ªOµvnSµ¶¢ÀSµÀ¶®ï±ÀµÀ ¶ªOµv¶¢±µ¶pñl¸±ÀµÀ ¶ªOµvlµÀ±¼h¸±¼åþåsûµcÝm¸±ÀµÀ

¶ªOµvYSµlµsûµ±ÀµÀAO¸±¸±ÀµÀ ¶ªOµvvÎËOÇOµ¶¥UÖ±¸±ÀµÀ

¶¥¥¹UÖÊ¥P±¸±ÀµÀ ¥¹¶¥öhµ nY¹sû¹«¸±ÀµÀ n±µÀØg¸±ÀµÀ

n±µÀ¶p¶¢Ã±ÀµÀ o±µÃq¸±ÀµÀ n±¸sû¹«¸±ÀµÀ n±¸¶¢Ã±ÀµÀ n¶¨êò¶pc¹Ý±ÀµÀ

n¶¨ÖvU¹Ö±ÀµÀ n±µçþöm¸çþö±ÀµÀ n¶ªùU¹Ø±ÀµÀ n±µîv¹±ÀµÀ n±µØ¶¢Ã±ÀµÀ

nhµï±µÃ¶p£sûµ¢¸±ÀµÀ n±µÀ¶p¶¢À£sûµ¢¸±ÀµÀ n±¸lû¸±¸±ÀµÀ

nhµï¶¥Àlûµç¶p±¼¶pÁ¹±µä¶ªWÛl¸¶mm¸çlµö±ÀµÃ±ÀµÀ

¶p±µ¶¢À¥¹¶må¶pñO¸¶¥hÉYαµÀq¸±ÀµÀ Y±ÀµÀ Y±ÀµÀ ¶¢À¶®±µÀlµñ ¶¢À¶®±Ólµñ

sûµl¸ñ¶¢h¸±µ lµÀBPl¸¶¢l¸±µg ¶¢À¶®ËsûDZµ¶¢ O¸vËsûDZµ¶¢

Oµv¹ê¶måËsûDZµ¶¢ Oµq¸v¶¢Ãv¹lûµ±µ

Pd¹öUØPUØVµ±µîq¸¥¹UÂÖ¶¥fµ¶¢À±µÀ¶¥ÃvV¸¶ps¹gSµl¸¶¥Oºåtûnçq¸v

¶¢À±µ¶¢ÀÀ¶ªv¶¢ÀÀlµØ±µ¶pdºà¶¥¶p±µ¶¥À¶p±¼¶TsûµÀ¶¥Àg½â¶¥å¾TéVµOµñ

Dl¼C C±ÀµÀÀlûµ uû¶¨gOµ±µ ¶ª¶¬¶ªñ¶¢ÀÀP lµA©¸àòOµ±¸v

£Oµd¹dථ¶ª£«¸ë±¼hµsñ¶®îgⶢÀgâvm¸SɶmçòOµÀgâv

m¸Sɶmçò¶®±µ m¸Sɶmçò¶¢v±ÀµÀ m¸SɶmçòVµ±µîlûµ±µ ¶¢ÀÅhµÀïcݱÀµÀ

hµñþﶢÀìOµ iñ¶pÁ±¸¶måOµ £±µÃq¸¶¥ £Ê¥ö¶¥ö±µ £¶¥ö±µÀ¶p

¶¢Å¶¨sûµ¢¸¶¬¶m £¶¨sûµÃ¶¨g £¶¥öhͶ¢ÀÀP ¶ª±µöhÍ ±µ¶¥ ±µ¶¥ ¶¢ÃA

Yöv Yöv ¶¢À¶®¶¢ÀÅhµÀïsûµ±ÀµÀ¶¢À¶p¶¢ÀÅhµÀïsûµ±ÀµÀA m¸¶¥±ÀµÀ m¸¶¥±ÀµÀ

£¶¨¶ª±µêsûµ±ÀµÀA ¶¥¶¢À±ÀµÀ ¶¥¶¢À±ÀµÀ Vͱµsûµ±ÀµÀA ¶¢Ã±µ±ÀµÀ ¶¢Ã±µ±ÀµÀ ¶¢À¶¢À

¶¥hµÃñ¶mÀV¸Ûd±ÀÇÀÀV¸Ûd±ÀµÀ ¶¥Ãvɶm £l¸±¸±ÀµÀ £l¸±¸±ÀµÀ PUÉضm

Wûnè Wûnè Pd¹öUÉضm £qÏkµ±ÀµÀ £qÏkµ±ÀµÀ ¶¢ÀÀ¶ªvɶm nʨ궨±ÀµÀ

nʨ궨±ÀµÀ s¹ËgÇ ¶ªAh¸fµ±ÀµÀ ¶ªAh¸fµ±ÀµÀ ±µ¥¹A»ª uû¶¨±ÀµÀ uû¶¨±ÀµÀ

sûµÃh¸n £l¸ñ¶¢±ÀµÀ £l¸ñ¶¢±ÀµÀ

OµÃ©¸îgâÊ¢h¸v¶¢Ã±¿Sµgsñ¶¬î±¸¶¥«¸´m ¶ªAh¸ñ¶ª±ÀµÀ ¶ªAh¸ñ¶ª±ÀµÀ

¶¢Ã¶¢Àsûµ±ÀµÀA OµÀ±µÀ OµÀ±µÀ £hµñ¶ªåA ¶¢Ã¶¢Ã¥¹ö¶ª±ÀµÃ¥¹ö¶ª±ÀµÀ

¶m±µOµsûµ±ÀµÃm¸î¶¢ÀÀlû¸ç±¸±ÀÇÀÀlû¸ç±µ±ÀµÀ ¶ªAa¶¢±ÀµÀ ¶ªAa¶¢±ÀµÀ ¶¥ÀhµåýÅf¸íþïA

¶¢Ã¶¢Ãq¸ï±ÀµÀ±ÀµÃq¸ï±ÀµÀ±ÀµÀ lµÀBP¹hµÀ±µA ¶¢Ã¶¢Ã¶m¶mç±ÀµÃ¶m¶mç±ÀµÀ

¶¥öOµ¶¢Vɶm ¶¢Ã¶¢ÃV¸Ülµ±ÀµÃV¸Ülµ±ÀµÀ hµñþﶢÀìOµ ¶ªl¸¦¶¢

¶m¶¢Àʪ堶m¶¢Àʪ堶m¶¢Àʪå .

 

Ei §ñ«¸ÖÊmç ¶¢À¶®¶pÁ±¸gÉ JO¸§i«¸¶¬¶ªñ±ÀµÃA hµÅj±ÀÉÀ

¶¬Îîhµå±µPgÉâ CÈ¢ÀÀ¶T¦¶¢Oµ¶¢VµA ¶ª¶¢ÀÃ걵䴢À .

 

Related Content

शिव कवचम - shiva kavacham.h

Amogha Shivakavacha

Amogha shivakavacha- அமோக ஷிவகவசம்

Shiva Kavacham.h

Shivakavacha Stotram