logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

మహాదేవాష్టకమ్ - Mahadeva Ashtakam

 

Mahadeva Ashtakam


శివం శాన్తం శుద్ధం ప్రకటమకళఙ్కం శ్రుతినుతం 
మహేశానం శంభుం సకలసురసంసేవ్యచరణమ్ | 
గిరీశం గౌరీశం భవభయహరం నిష్కళమజం 
మహాదేవం వన్దే ప్రణతజనతాపోపశమనమ్ ||౧|| 

 

సదా సేవ్యం భక్తైర్హృది వసన్తం గిరిశయ-
ముమాకాన్తం క్షాన్తం కరఘృతపినాకం భ్రమహరమ్ | 
త్రినేత్రం పఞ్చాస్యం దశభుజమనన్తం శశిధరం 
మహాదేవం వన్దే ప్రణతజనతాపోపశమనమ్ ||౨||

 

చితాభస్మాలిప్తం భుజగముకుటం విశ్వసుఖదం 
ధనాధ్యక్షస్యాఙ్గం త్రిపురవధకర్తారమనఘమ్ | 
కరోటీఖట్వాఙ్గే హ్యురసి చ దధానం మృతిహరం 
మహాదేవం వన్దే ప్రణతజనతాపోపశమనమ్ ||౩|| 

 

సదోత్సాహం గఙ్గాధరమచలమానన్దకరణం 
పురారాతిం భాతం రతిపతిహరం దీప్తవదనమ్ | 
జటాజూటైర్జుష్టం రసముఖగణేశానపితరం 
మహాదేవం వన్దే ప్రణతజనతాపోపశమనమ్ ||౪|| 

 

వసన్తం కైలాసే సురమునిసభాయాం హి నితరాం 
బ్రువాణం సద్ధర్మం నిఖిలమనుజానన్దజనకమ్ | 
మహేశానీ సాక్షాత్సనకమునిదేవర్షిసహితా 
మహాదేవం వన్దే ప్రణతజనతాపోపశమనమ్ ||౫|| 

 

శివాం స్వే వామాఙ్గే గుహగణపతిం దక్షిణభుజే 
గలే కాలం వ్యాలం జలధిగరళం కణ్ఠవివరే | 
లలాటే శ్వేతేన్దుం జగదపి దధానం చ జఠరే 
మహాదేవం వన్దే ప్రణతజనతాపోపశమనమ్ ||౬||

 

సురాణాం దైత్యానాం బహులమనుజానాం బహువిధం 
తపఃకుర్వాణానాం ఝటితి ఫలదాతారమఖిలమ్ | 
సురేశం విద్యేశం జలనిధిసుతాకాన్తహృదయం 
మహాదేవం వన్దే ప్రణతజనతాపోపశమనమ్ ||౭|| 

 

వసానం వైయాఘ్రీం మృదులలలితాం కృత్తిమజరాం 
వృషారూఢం సృష్ట్యాదిషు కమలజాద్యాత్మవపుషమ్ | 
అతర్క్యం నిర్మాయం తదపి ఫలదం భక్తసుఖదం 
మహాదేవం వన్దే ప్రణతజనతాపోపశమనమ్ ||౮|| 

 

ఇదం స్తోత్రం శంభోర్దురితదలనం ధాన్యధనదం హృది 
ధ్యాత్వా శంభుం తదను రఘునాథేన రచితమ్ | 
నరః సాయంప్రాతః పఠతి నియతం తస్య విపదః 
క్షయం యాన్తి స్వర్గం వ్రజతి సహసా సోఽపి ముదితః ||౯|| 

 

ఇతి పణ్డితరఘునాథశర్మణా విరచితం శ్రీమహాదేవాష్టకం సమాప్తమ్ ||

Related Content

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam

Bilvaashtakam

Mahadeva Ashtakam

Sadashiva Ashtakam