logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

శివమహిమ స్తోత్రమ్ - Shivamahima Stotram

Shivamahima Stotram


మహేశానన్తాద్య త్రిగుణరహితామేయవిమల 
స్వరాకారాపారామితగుణగణాకారినివృతే | 
నిరాధారాధారామరవర నిరాకార పరమ 
ప్రభాపూరాకారావర పర నమో వేద్య శివ తే ||౧|| 

 

నమో వేదావేద్యాఖిలజగదుపాదాన నియతం 
స్వతన్త్రాసామాన్తానవధుతినిజాకారవిరతే | 
నివర్తన్తే వాచః శివభజనమప్రాప్య మనసా 
యతోఽశక్తాః స్తోతుం సకృదపి గుణాతీత శివ తే ||౨|| 

 

త్వదన్యద్వస్త్వేకం నహి భవ సమస్తత్రిభువనే 
విభుస్త్వం విశ్వాత్మా న చ పరమమస్తీశ భవతః | 
ధ్రువం మాయాతీతస్త్వమసి సతతం నాత్ర విషయో న తే 
కృత్యం సత్యం  క్వచిదపి విపర్యేతి శివ తే ||౩|| 

 

త్వయైవేమం లోకం నిఖిలమమలం వ్యాప్య సతతం 
తథైవాన్యాం లోకస్థితిమనఘ దేవోత్తమ విభో | 
త్వయైవైతత్సృష్టం జగదఖిలమీశాన భగవ-
న్విలాసోఽయం కశ్చిత్తవ శివ నమో వేద్య శివ తే ||౪||

 

జగత్సృష్టేః పూర్వం యదభవదుమాకాన్త సతతం 
త్వయా లీలామాత్రం తదపి సకలం రక్షితమభూత్ || 
తదేవాగ్రే భాలప్రకటనయనాద్భుతకరా-
జ్జగద్దగ్ధ్వా స్థాస్యస్యజ హర నమో వేద్య శివ తే ||౫|| 

 

విభూతీనామన్తో భవ న భవతో భూతివిలస-
న్నిజాకార శ్రీమన్న గుణగణసీమాప్యవగతా | 
అతద్వ్యావృత్యాఽద్ధా త్వయి సకలవేదాశ్చ చకితా 
భవన్త్యేవాసామప్రకృతిక నమో ధర్ష శివ తే ||౬|| 

 

విరాడ్ర్రూపం యత్తే సకలనిగమాగోచరమభూ-
త్తదేవేదం రూపం భవతి కిమిదం భిన్నమథవా | 
న జానే దేవేశ త్రినయన సురారాధ్యచరణ 
త్వమోఙ్కారో వేదస్త్వమసి హి నమోఽఘోర శివ తే ||౭|| 

 

యదన్తస్తత్వజ్ఞా మునివరగణా రూపమనఘం 
తవేదం సఞ్చిన్త్య స్వమనసి సదాసన్నవిహతాః | 
యయుర్దివ్యానన్దం తదిదమథవా కిం తు న తథా 
కిమేతజ్జానేఽహం శరణద నమః శర్వ శివ తే ||౮|| 

 

తథా శక్త్యా సృష్ట్వా జగదథ చ సంరక్ష్య బహుధా 
తతః సంహౄత్యైతన్నివసతి తదాధారమథవా | 
ఇదం తే కిం రూపం నిరుపమ న జానే హర విభో 
విసర్గః కో వా తే తమపి హి నమో భవ్య శివ తే ||౯|| 

 

తవానన్తాన్యాహుః శుచిపరమరూపాణి నిగమా-
స్తదన్తర్భూతం సత్సదసదనిరుక్తం పదమపి | 
నిరుక్తం ఛన్దోభిర్నిలయనమిదం వానిలయనం 
న విజ్ఞాతం జ్ఞాతం సకృదపి నమో జ్యేష్ఠ శివ తే ||౧౦|| 

 

తవాభూత్సత్యం చానృతమపి చ సత్యం కృతమభూదృతం 
సత్యం సత్యం తదపి చ యథా రూపమఖిలమ్ | 
యతః సత్యం సత్యం శమమపి సమస్తం తవ విభో 
కృతం సత్యం సత్యానృతమపి నమో రుద్ర శివ తే ||౧౧|| 

 

తవామేయం మేయం యదపి తదమేయం విరచితం 
న వామేయం మేయం రచితమపి మేయం విరచితుమ్ | 
న మేయం మేయం తే న ఖలు పరమేయం పరమయం 
న మేయం న నామేయం వరమపి నమో దేవ శివ తే ||౧౨|| 

 

తవాహారం హారం విదితమవిహారం విరహసం 
నవాహారం హారం హర హరసి హారం న హరసి | 
న వాహారం హారం పరతరవిహారం పరతరం 
పరం పారం జానే నహి ఖలు నమో విశ్వశివ తే ||౧౩|| 

 

యదేతత్తత్త్వం తే సకలమపి తత్త్వేన విదితమ్
న తే తత్త్వం తత్త్వం విదితమపి తత్త్వేన విదితమ్ | 
న చైతత్తత్త్వం చేన్నియతమపి  తత్త్వం కిము భవే 
న తే తత్త్వం తత్త్వం తదపి చ నమో వేద్య శివ తే ||౧౪|| 

 

ఇదం రూపం రూపం సదసదమలం రూపమపి చే-
న్న జానే రూపం తే తరతమవిభిన్నం పరతరమ్ | 
యతో నాన్యద్రూపం నియతమపి వేదైర్నిగదితం 
న జానే సర్వాత్మన్ క్వచిదపి నమోఽనన్త శివ తే ||౧౫|| 

 

ంఅహద్భూతం భూతం యదపి న చ భూతం తవ విభో 
సదా భూతం భూతం కిము న భవతో భూతవిషయే | 
యదాభూతం భూతం భవతి హి న భవ్యం భగవతో 
భవాభూతం భావ్యం భవతి న నమో జ్యేష్ఠ శివ తే ||౧౬|| 

 

వశీభూతా భూతా సతతమపి భూతాత్మకతయా 
న తే భూతా భూతాస్తవ యదపి భూతా విభుతయా | 
యతో భూతా భూతాస్తవ తు న హి భూతాత్మకతయా 
న వా భూతా భూతాః క్వచిదపి నమో భూత శివ తే ||౧౭||

 

న తే మాయామాయా సతతమపి మాయామయతయా 
ధ్రువం మాయామాయా త్వయి వర న మాయామయమపి | 
యదా మాయామాయా త్వయి న ఖలు మాయామయతయా 
న మాయామాయా వా పరమయ నమస్తే శివ నమః ||౧౮|| 

 

యతన్తః సంవేద్యం విదితమపి వేదైర్న విదితం 
న వేద్యం వేద్యం చేన్నియతమపి వేద్యం న విదితమ్ | 
తదేవేదం వేద్యం విదితమపి వేదాన్తనికరైః 
కరావేద్యం వేద్యం జితమితి నమోఽతర్క్య శివ తే ||౧౯|| 

 

శివం సేవ్యం భావం శివమతిశివాకారమశివం 
న సత్యం శైవం తచ్ఛివమితి శివం సేవ్యమనిశమ్ | 
శివం శాన్తం మత్వా శివపరమతత్త్వం శివమయం 
న జానే రూపత్వం శివమితి నమో వేద్య శివ తే ||౨౦|| 

 

యదజ్ఞాత్వా తత్త్వం సకలమపి సంసారపతితం 
జగజ్జన్మావృత్తిం దహతి సతతం దుఃఖనిలయమ్ | 
యదేతజ్జ్ఞాత్వైవావహతి చ నివృత్తిం పరతరాం 
న జానే తత్తత్త్వం పరమితి నమో వేద్య శివ తే ||౨౧|| 

 

న వేదం యద్రూపం నిగమవిషయం మఙ్గళకరం 
న దృష్టం కేనాపి ధ్రువమితి విజానే శివ విభో | 
తతశ్చిత్తే శంభో నహి మమ విషాదో‍ఽఘవికౄత్తిః 
ప్రయత్నల్లబ్ధేఽస్మిన్న కిమపి నమః పూర్ణ శివ తే ||౨౨|| 

 

తవాకర్ణ్యాగూఢం యదపి పరతత్త్వం శ్రుతిపరం 
తదేవాతీతం సన్నయనపదవీం నాత్ర తనుతే | 
కదాచిత్కిఞ్చిద్వా స్ఫురతి కతిధా చేతసి తవ 
స్ఫురద్రూపం భవ్యం భవహర పరావేద్య శివ తే ||౨౩||

 

త్వమిన్దుర్భానుస్త్వం హుతభుగసి వాయుశ్చ సలిలం 
త్వమేవాకాశోఽసి క్షితిరసి తథాఽఽత్మాఽసి భగవన్ | 
తతః సర్వాకారస్త్వమసి భవతో భిన్నమనఘాన్న 
తత్సత్యం సత్యం త్రినయన నమోఽనన్త శివ తే ||౨౪|| 

 

విధుం ధత్సే నిత్యం శిరసి మృదుకణ్ఠోఽపి గరళం 
నవం నాగాహారం భసితమమలం భాసురతనుమ్ | 
కరే శూలం భాలే జ్వలనమనిశం తత్కిమితి తే 
న తత్త్వం జానేఽహం భవహర నమః కుర్ప శివ తే ||౨౫|| 

 

తవాపాఙ్గః శుద్ధో యది భవతి భవ్యే శుభకరః 
కదాచిత్త్కస్మింశ్చిల్లధుతరనరే విప్రభవతి | 
స ఏవైతాల్లోకాన్ రచయితుమలం సాపి చ మహాన్-
కృపాధారోఽయం సుకయతి నమోఽనన్త శివ తే ||౨౬|| 

 

భవన్తం దేవేశం శివమితరగీర్వాణసదృశం 
ప్రమాదాద్యః కశ్చిద్యది యదపి చిత్తేఽపి మనుతే | 
స దుఃఖం లబ్ధ్వాఽన్తే నరకమపి యాతి ధ్రువమిదం 
ధ్రువం దేవారాధ్యామితగుణ నమోఽనన్త శివ తే ||౨౭|| 

 

ప్రదోషే రత్నాఢ్యే  మృదులతరసింహాసనవరే 
భవానీమారూఢామసకృదపి సంవీక్ష్య భవతా | 
కృతం సమ్యఙ్నాఠ్యం ప్రథితమితి వేదోఽపి భవతి 
ప్రభావః కో వాఽయం తవ హర నమో దీప శివ తే ||౨౮|| 

 

శ్మశానే సఞ్చారః కిము శివ న తే క్వాపి గమనం
యతో విశ్వం వ్యాప్యాఖిలమపి సదా తిష్ఠతి భవాన్ | 
విభుం నిత్యం శుద్ధం శివముపహతం వ్యాపకమితి 
శ్రుతిః సాక్షాద్వక్తి త్వయమపి నమః శుద్ధ శివ తే ||౨౯|| 

 

ధనుర్మేరుః శేషో ధనువరగుణో యానమవని-
స్తవైవేదం చక్రం నిగమనికరా వాజినికరాః | 
పురోలక్ష్యం యన్తా విధిరిపుహరిశ్చేతి నిగమః 
కిమేవం త్వన్వేష్యో నిగదతి నమః పూర్ణ శివ తే ||౩౦|| 

 

మృదుః సత్త్వం త్వేతద్భవమనఘయుక్తం చ రజసా 
తమోయుక్తం శుద్ధం హరమపి శివం నిష్కళమితి | 
వదత్యేకో వేదస్త్వమసి తదుపాస్యం ధ్రువమిదం 
త్వమోఙ్కరాకారో ధ్రువమితి నమోఽనన్త శివ తే ||౩౧|| 

 

జగత్సుప్తిం బోధం వ్రజతి భవతో నిర్గతమపి 
ప్రవృత్తిం వ్యాపరం పునరపి సుషుప్తిం చ సకలమ్ | 
త్వదన్యం త్వత్ప్రేక్ష్యం వ్రజతి శరణం నేతి నిగమో 
వదత్యద్ధా సర్వః శివ ఇతి నమః స్తుత్య శివ తే ||౩౨|| 

 

త్వమేవాలోకానామధిపతిరుమానాథ జగతాం శరణ్యః 
ప్రాప్యస్త్వం జలనిధిరివానన్తపయసామ్ | 
త్వదన్యో నిర్వాణం తట ఇతి చ నిర్వాణయతిరప్యతః 
సర్వోత్కృష్టస్త్వమసి హి నమో నిత్య శివ తే ||౩౩|| 

 

తవైవాంశో భానుస్తపతి విధురప్యేతి పవనః 
పవత్యేషోఽగ్నిశ్చ జ్వలతి సలిలం చ ప్రవహతి |
తవాజ్ఞాకారిత్వం సకలసురవర్గస్య సతతమ్ 
త్వమేక: స్వాతన్త్ర్యం వహసి హి నమోఽనన్త శివ తే ||౩౪|| 

 

స్వతన్త్రోఽయం సోమః సకలభువనైకప్రభురయం 
నియన్తా దేవానామపి హర నియన్తాసి న పరః |
శివః శుద్ధా మాయారహిత ఇతి వేదోఽపి వదతి 
స్వయం తామాశాస్య త్రయహర నమోఽనన్త శివ తే ||౩౫|| 

 

నమో రుద్రానన్తామరవర నమః శఙ్కర విభో 
నమో గౌరీనాథ త్రినయన శరణ్యాఙ్ఘ్రికమల | 
నమః శర్వః శ్రీమన్ననఘ మహదైశ్వర్యనిలయ 
స్మరారే పాపారే జయ జయ నమః సేవ్య శివ తే || ౩౬|| 

 

మహాదేవామేయానఘగుణగణప్రామవసత-
న్నమో భూయో భూయః పునరపి నమస్తే పునరపి | 
పురారాతే శంభో పునరపి నమస్తే శివ విభో 
నమో భూయో భూయః శివ శివ నమోఽనన్త శివ తే ||౩౭||

 

కదాచిద్గణ్యన్తే నిబిడనియతవృష్టికణికాః 
కదాచిత్తత్క్షేత్రాణ్యపి సికతలేశం కుశలినా | 
అనన్తైరాకల్పం శివ గుణగణశ్చారురసనై-
ర్న శక్యం తే నూనం గణయితుముషిత్వాఽపి సతతమ్ ||౩౮|| 

 

మయా విజ్ఞాయైషాఽనిశమపి కృతా జేతుమనసా 
సకామేనామేయా సతతమపరాధా బహువిధాః | 
త్వయైతే క్షన్తవ్యాః క్వచిదపి శరీరేణ వచసా 
కృతైర్నైతైర్నూనం శివ శివ కృపాసాగర విభో ||౩౯|| 

 

ప్రమాదాద్యే కేచిద్వితతమపరాధా విధిహతాః 
కృతాః సర్వే తేఽపి ప్రశమముపయాన్తు స్ఫుటతరమ్ | 
శివః శ్రీమచ్ఛమ్భో శివశివ మహేశేతి చ జపన్ 
క్వచిల్లిఙ్గాకారే శివ హర వసామి స్థిరతరమ్ ||౪౦|| 

 

ఇతి స్తుత్వా శివం విష్ణుః ప్రణమ్య చ ముహుర్ముహుః | 
నిర్విణ్ణో న్యవసన్నూనం కృతాఞ్జలిపుటః స్థిరమ్ ||౪౧|| 

 

తదా శివః శివం రూపమాదాయోవాచ సర్వగః |
భీషయన్నఖిలాన్భూతాన్ ఘనగమ్భీరయా గిరా ||౪౨|| 

 

మదీయం రూపమమలం కథం జ్ఞేయం భవాదృశైః | 
యత్తు వేదైరవిజ్ఞాతమిత్యుక్త్వాఽన్తర్దధే శివః ||౪౩||

 

తతః పునర్విధిస్తత్ర తపస్తప్తుం సమారభత్ | 
విష్ణుశ్చ శివతత్త్వస్య జ్ఞానార్థమతియత్నతః ||౪౪|| 

 

తాదృశీ శివ మే వాచ్ఛా పూజాయిత్వా వదామ్యహమ్ |
నాన్యో మయాఽర్చ్యో దేవేషు వినా శంభుం సనాతనమ్ || ౪౫|| 

 

త్వయాపి శాఙ్కరం లిఙ్గం పూజనీయం ప్రయత్నతః |
విహాయైవాన్యదేవానాం పూజనం శేష సర్వదా ||౪౬|| 

 

ఇతి శ్రీస్కన్దపురాణే విష్ణువిరచితం శివమహిమస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Related Content

asitakRutaM shivastotram (असितकृतं शिवस्तोत्रम्)

daaridrya dahana shiva stotram (दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम्

Shiva Mahimna Stotra

Shivamahima Stotram - Romanized script

The Greatness Of Siva