logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

శివమానస పూజా - Shivamanasa Puja

Shivamanasa Puja


ఓఉమ్ ప్రత్యక్ప్రవణధీవృత్యా హృద్గృహాన్తఃప్రవేశనమ్ | 
మణ్డపాన్తః ప్రవేశోఽయం పూజార్థం తవ శఙ్కర ||౧|| 

 

గురువాక్యేషు విశ్వాసః స్థితిరాసనసంస్థితిః |
సర్వసఙ్కల్పసన్త్యాగః సఙ్కల్పస్తవ పూజనే ||౨|| 

 

సర్వాధారస్త్వమేవేతి నిశ్చయః పీఠపూజనమ్ | 
ధ్యానధ్యాతృధ్యేయబాధో ధ్యానమానన్దకారణమ్ ||౩|| 

 

దృశ్యప్రమార్జనం చిత్తాన్నిర్మాల్యస్య విసర్జనమ్ | 
అహం బ్రహ్మేత్యఖణ్డా యా వృత్తిర్ధారాభిషేచనమ్ ||౪|| 

 

పృథివ్యాత్మకతా దృష్టిస్తవ గన్ధసమర్పణమ్ | 
బోధోపశమవైరాగ్యం త్రిదళం బిల్వమర్పయే ||౫||| 

 

ఆకాశాత్మకతాబోధః కుసుమార్పణమీశ్వర | 
జగదాకాశపుష్పాభమితి పద్మం సమర్పయే ||౬|| 

 

వాయుతేజోమయత్వం తే ధూపదీపావనుత్తమౌ | 
దృశ్యాసంభవబోధేన నిజానన్దేన తృప్తతా ||౭|| 

 

సర్వతః ప్రీతిజనకం నైవేద్యం వినివేదయే | 
జలాత్మకత్వబుద్ధిస్తు పీయూషం తేఽర్పయే పిబ ||౮|| 

 

కర్తవ్యేష్వప్రసక్తిస్తు హస్తప్రక్షాళనం తవ ||౯|| 

 

దుర్వాసనాపరిత్యాగస్తాంబూలస్య సమర్పణమ్ | 
వాచాం విసర్జనం దేవ దక్షిణా శ్రుతిసంమతా ||౧౦|| 

 

ఫలాభిసన్ధిరాహిత్యం ఫలార్పణమనుత్తమమ్ | 
అహమేవ పరం బ్రహ్మ సచిదానన్దలక్షణమ్ ||౧౧|| 

 

ఏవం నిదిధ్యాసవాక్యం స్తుతిః ప్రియకరీ తవ | 
నామరూపాణి న త్వత్తో భిన్నానీతి మతిస్తు యా ||౧౨|| 

 

తవ పుష్పాఞ్జలిః శమ్భో సర్వత్రోత్కీర్ణపుష్పకః | 
స్వప్రకాశాత్మబుద్ధిస్తు మహానీరాజనం తవ ||౧౩|| 

 

ప్రాదక్షిణ్యం సర్వతస్తే వ్యాప్తిబుద్ధిః స్మృతం శివ |
త్వమేవాహమితి స్థిత్యా లీనతా ప్రణతిస్తవ ||౧౪|| 

 

శుద్ధసత్త్వస్యాభివృద్ధిశ్ఛత్రం తాపాపనోదనమ్ | 
రజస్తమస్తిరస్కారశ్చామరాన్దోళనే తవ ||౧౫|| 

 

నిజానన్దపరాఘూర్ణదోళనాన్దోళనే వస | 
ధన్యోఽహం కృతకృత్యోఽహమితి గానం తవ ప్రియమ్ ||౧౬|| 

 

నిరఙ్కుశం మహాతృప్త్యా నర్తనం తే ముదే శివ | 
నానావిధైః శబ్దజాలైర్జృంభణం వాద్యముత్తమమ్ ||౧౭|| 

 

శబ్దాతిగత్వబుద్ధిస్తు కల్యాణమితి డిణ్డిమః |
వేగవత్తరగన్తాఽసౌ మనోఽశ్వస్తే సమర్పితః ||౧౮|| 

 

అహమ్భావమహామత్తగజేన్ద్రో భూరిలక్షణః | 
తత్ర దేహాద్యనారోపనిష్ఠా దృఢతరోఽఙ్కుశః ||౧౯|| 

 

అద్వైతబోధదుర్గోఽయం యత్ర శత్రుర్న కశ్చన | 
జనతారామవిస్తారో రమస్వాత్ర యథాసుఖమ్ ||౨౦|| 

 

కల్పనాసంపరిత్యాగో మహారాజ్యం సమర్పయే | 
భోక్తృత్వాధ్యాసరాహిత్యం వరం దేహి సహస్రధా ||౨౧|| 

 

అఖణ్డా తవ పూజేయం సదా భవతు సర్వదా | 
ఆత్మత్వాత్తవ మే సర్వపూజైవాస్తి న చాన్యథా ||౨౨|| 

 

ఇమాం పూజాం ప్రతిదినం యః పఠేద్యత్రకుత్రచిత్ | 
సద్యః శివమయో భూత్వా ముక్తశ్చరతి భూతలే ||౨౩|| 

 

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యశ్రీమత్కృష్ణానన్దసరస్వతీవిరచితా శివమానసపూజా సమాప్తా ||

Related Content

Shiva Maanasa Pooja

Shivamanasa Puja - Romanized script

शिवमानस पूजा - Shivamanasa Puja

शिवमानस पूजा - Shivamanasa Puja

শিৱমানস পূজা - Shivamanasa Puja