logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

హరిహర స్తోత్రమ్ - Harihara Stotram

Harihara Stotram


 

ధర్మార్థకామమోక్షాఖ్యచతుర్వర్గప్రదాయినౌ | 
వన్దో హరిహరౌ దోవౌ త్రైలోక్యపరిపాయినౌ ||౧|| 

 

ఓకమూర్తీ ద్విధా భిన్నౌ సంసారార్ణవతారకౌ | 
వన్దోఽహం కామదౌ దోవౌ సతతం శివకోశవౌ ||౨|| 

 

దయామయౌ దీనదరిద్రతాపహౌ మహౌజసౌ మాన్యతమౌ సదా సమౌ | 
ఉదారలీలాలలితౌ సితాసితౌ నమామి నిత్యం శివకోశవావహమ్ ||౩|| 

 

అనన్తమాహాత్మ్యనిధీ విధిస్తుతౌ శ్రియా యుతౌ లోకవిధానకారిణౌ | 
సురాసురాధీశనుతౌ నుతౌ జగత్పతీ విధత్తాం శివకోశవౌ శివమ్ ||౪|| 

 

జగత్రయీపాలననాశకారకౌ ప్రసన్నహాసౌ విలసత్సదాననౌ | 
మహాబలౌ మఞ్జుళమూర్తిధారిణౌ శివం విధత్తాం శివకోశవౌ సదా ||౫|| 

 

మహస్వినౌ మోదకరౌ పరౌ వరౌ మునీశ్వరైః సోవితపాదపఙ్కజౌ | 
అజౌ సుజాతౌ జగదీశ్వరౌ సదా శివం విధత్తాం శివకోశవౌ మమ ||౬|| 

 

నమో‍ఽస్తు నిత్యం శివకోశవాభ్యాం స్వభక్తసంరక్షణతత్పరాభ్యామ్ |
దోవోశ్వరాభ్యాం కరుణాకరాభ్యాం లోకత్రయీనిర్మితికారణాభ్యామ్ ||౭|| 

 

సలీలశీలౌ మహనీయమూర్తీ దయాకరౌ మఞ్జుళసచ్చరిత్రౌ | 
మహోదయౌ విశ్వవినోదహోతూ నమామి దోవౌ శివకోశవౌ తౌ ||౮|| 

 

త్రిశూలపాణిం వరచక్రపాణిం పీతామ్బరం స్పష్టదిగమ్బరం చ | 
చతుర్భుజం వా దశబాహుయుక్తం హరిం హరం వా ప్రణమామి నిత్యమ్ ||౯|| 

 

కపాలమాలాలలితం శివం చ సద్వైజయన్తీస్రగుదారశోభమ్ | 
విష్ణుం చ నిత్యం ప్రణిపత్య యాచో భవత్పదామ్భోరుహయోః స్మృతిః స్తాత్ ||౧౦|| 

 

శివ త్వమోవాఽసి హరిస్వరూపో హరో త్వమోవాఽసి శివస్వరూపః | 
భ్రాన్త్యా జనాస్త్వాం ద్వివిధస్వరూపం పశ్యన్తి మూఢా నను నాశహోతోః ||౧౧|| 

 

హరో జనా యో శివరూపిణం త్వాం త్వద్రూపమీశం కలయన్తి నిత్యమ్ | 
తో భాగ్యవన్తః పురుషాః కదాఽపి న యాన్తి భాస్వత్తనయస్య గోహమ్ ||౧౨|| 

 

శమ్భో జనా యో హరిరూపిణం త్వాం భవత్స్వరూపం కమలాలయోశమ్ | 
పశ్యన్తి భక్త్యా ఖలు తో మహాన్తౌ యమస్య నో యాన్తి పురం కదాచిత్ ||౧౩|| 

 

శివో హరౌ భోదధియాఽఽధియుక్తా ముక్తిం లభన్తో న జనా దురాపామ్ | 
భుక్తిం చ నైవోహ పరన్తు దుఃఖం సంసారకూపో పతితాః ప్రయాన్తి ||

 

హరో హరౌ భోదదృశో భుశమ్ వై సమ్సారసిన్ధౌ పతితాః సతాపాః | 
పాపాశయా మోహమయాన్ధకారో భ్రాన్తా మహాదుఃఖభరం లభన్తో ||౧౫|| 

 

సన్తో లసన్తః సుతరాం హరౌ చ హరో చ నిత్యం బహుభక్తిమన్తః | 
అన్తర్మహాన్తౌ శివకోశవౌ తౌ ధ్యాయన్త ఉచ్చైర్ముదమాప్నువన్తి ||౧౬|| 

 

హరౌ హరో చైక్యముదారశీలాః  పశ్యన్తి శశ్వత్సుఖదాయిలీలాః | 
తో భుక్తిముక్తీ సమవాప్య నూనం సుఖం దురాపం సుతరాం లభన్తో ||౧౭|| 

 

శివో శివోశోఽపి చ కోశవో చ పద్మాపతౌ దోవవరో మహాన్తః |
భోదం న పశ్యన్తి పరన్తు సన్తస్తయోరభోదం కలయన్తి సత్యమ్ ||౧౮|| 

 

రమాపతిం వా గిరిజాపతిం వా విశ్వోశ్వరం వా జగదీశ్వరం వా | 
పినాకపాణిం ఖలు శార్ఙ్గపాణిం హరి హరం వా ప్రణమామి నిత్యమ్ ||౧౯|| 

 

సురోశ్వరం వా పరమోశ్వరం వా వైకుణ్ఠలోకస్థితమచ్యుతం వా | 
కైలాసశైలస్థితమీశ్వరం వా విష్ణుం చ శంభుం చ నమామి నిత్యమ్ ||౨౦|| 

 

హరిర్దయార్ద్రాశయతాం ప్రయాతో హరో దయాలూత్తమభావమాప్తః | 
అనోకదివ్యాస్త్రధరః పరోశః పాయాదజస్రం కృపయా నతం మామ్ || ౨౧|| 

 

శోషోఽస్తి యస్యాఽఽభరణత్వమాప్తో యద్దా సుశయ్యాత్వమితః సదైవ | 
దోవః స కోఽపీహ హరిర్హరో వా కరోతు మో మఞ్జుళమఙ్గళం ద్రాక్ ||౨౨|| 

 

హరిం హరం చాపి భజన్తి భక్త్యా విభోదబుద్ధిం ప్రవిహాయ నూనమ్ | 
సిద్ధా మహాన్తో మునయో మహోచ్ఛాః స్వచ్ఛాశయా నారదపర్వతాద్యాః ||౨౩|| 

 

సనత్కుమారాదయ ఉన్నతోచ్ఛా మోహోన హీనా మునయో మహాన్తః | 
స్వాన్తః స్థితం శఙ్కరమచ్యుతం చ భోదం పరిత్యజ్య సదా భజన్తో ||౨౪|| 

 

శిష్టా వసిష్ఠాదయ ఆత్మనిష్ఠాః శ్రోష్ఠాః స్వధర్మావనకర్మచిత్తాః | 
హృత్తాపహారం మలహీనచిత్తా హరి హరం చైకతయా భజన్తో ||౨౫|| 

 

అన్యో మహాత్మాన ఉదారశీలా భృగ్వాదయో యో పరమర్షయస్తో | 
పశ్యన్తి చైక్యం హరిశర్వయోః శ్రీసంయుక్తయోరత్ర న సంశయోఽస్తి ||౨౬|| 

 

ఇన్ద్రాదయో దోవవరా ఉదారా త్రైలోక్యసంరక్షణదత్తచిత్తాః | 
హరిం హరం చైకస్వరూపమోవ పశ్యన్తి భక్త్యా చ భజన్తి నూనమ్ ||౨౭|| 

 

సర్వోషు వోదోషు ఖలు ప్రసిద్ధవైకుణ్ఠకైలాసగయోః సుధామ్నోః | 
ముకున్దబాలోన్దువతంసయోః సచ్చరిత్రయోరీశ్వరయోరభోదః ||౨౮||

 

సర్వాణి శస్త్రాణి వదన్తి నూనం హరోర్హరస్యైక్యముదారమూర్తోః | 
నాస్త్యత్ర సన్దోహలవోఽపి సత్యం నిత్యం జనా ధర్మధనా గదన్తి ||౨౯|| 

 

సర్వైః పురాణైరిదమోవ సూక్తం యద్విష్ణుశంభ్వోర్మహనీయమూర్త్యోః | 
ఐక్యం సదైవాఽస్తి న భోదలోశోఽప్యస్తీహ చిన్త్యం సుజనైస్తదోవమ్ |౩౦|| 

 

భోదం ప్రపశ్యన్తి నరాధమా యో విష్ణౌ చ శంభౌ చ దయానిధానో | 
తో యాన్తి పాపాః పరితాపయుక్తా ఘోరం విశాలం నిరయస్య వాసమ్ ||౩౧||

 

భూతాధిపం వా విబుధాధిపం వా రమోశ్వరం వా పరమోశ్వరం వా | 
పీతామ్బరం వా హరిదమ్బరం వా హరిం హరం వా పురుషా భజధ్వమ్ ||౩౨|| 

 

మహస్వివర్యం కమనీయదోహముదారసారం సుఖదాయిచోష్టమ్ | 
సర్వోష్టదోవం దురితాపహారం విష్ణుం శివం వా సతతం భజధ్వమ్ ||౩౩|| 

 

శివస్య విష్ణోశ్చ విభాత్యభోదో  వ్యాసాదయోఽపీహ మహర్షయస్తో | 
సర్వజ్ఞభావం దధతో నితాన్తం వదన్తి వదన్తి చైవం కలయన్తి సన్తః ||౩౪|| 

 

మహాశయా ధర్మవిధానదక్షా రక్షాపరా నిర్జితమానసా యో | 
తోఽపీహ విజ్ఞాః సమదర్శినో వై శివస్య విష్ణోః కలయన్త్యభోదమ్||౩౫|| 

 

హరిరోవ హరో హర ఓవ హరిర్నహి భోదలబోఽపి తయోః ప్రథితః | 
ఇతి సిద్ధమునీశయతీశవరా నిగదన్తి సదా విమదాః సుజనాః ||౩౬|| 

 

హర ఓవ హరిర్హరిరోవ హరో హరిణా చ హరోణ చ విశ్వమిదమ్ | 
ప్రవినిర్మితమోతదవోహి సదా విమదో భవ తౌ భజ భావయుతః ||౩౭|| 

 

హరిరోవ బభూవ హరః పరమో హర ఓవ బభూవ హరిః పరమః | 
హరితా హరతా చ తథా మిలితా రచయత్యఖిలం ఖలు విశ్వమిదమ్ ||౩౮|| 

 

వృషధ్వజం వా గరుఢధ్వజం వా గిరీశ్వరం వా భువనోశ్వరం వా | 
పతిం పశూనామథవా యదూనాం కృష్ణం శివం వా విబుధా భజన్తో ||౩౯|| 

 

భీమాకృతిం వా రుచిరాకృతిం వా త్రిలోచనం వా సమలోచనం వా | 
ఉమాపతిం వాఽథ రమాపతిం వా హరిం హరం వా మునయో భజన్తో ||౪౦|| 

 

హరిః స్వయం వై హరతాం ప్రయాతో హరస్తు సాక్షాద్ధరిభావమాప్తః | 
హరిర్హరశ్చాపి జగజ్జనానాముపాస్యదోవౌ స్త ఇతి ప్రసిద్ధిః ||౪౧|| 

 

హరిర్హి సాక్షాత్ హర ఓవ సిద్ధో హరో హి సాక్షాద్ధరిరోవ చాస్తో | 
హరిర్హరశ్చ స్వయమోవ చైకో ద్విరూపతాం కార్యవశాత్ ప్రబాతః ||౪౨||

 

హరిర్జగత్పాలనకృత్ప్రసిద్ధో హరో జగన్నాశకరః పరాత్మా | 
స్వరూపమాత్రోణ భిదామవాప్తౌ ద్వావోకరూపౌ  స్త ఇమౌ సురోశౌ ||౪౩|| 

 

దయానిధానం విలసద్విధానం దోవప్రధానం నను సావధానమ్ | 
సానన్దసన్మానసభాసమానం దోవం శివం వా భజ కోశవం వా ||౪౪|| 

 

శ్రీకౌస్తుభాభరణమిన్దుకలావతంసం కాళీవిలాసినమథో కమలావిలాసమ్ | 
దోవం మురారిమథ వా త్రిపురారిమీశం భోదం విహాయ భజ భో భజ భూరిభక్త్యా ||౪౫||

 

విష్ణుః సాక్షాచ్ఛంభురోవ ప్రసిద్ధః శంభుః సాక్షాద్విష్ణురోవాస్తి నూనమ్ | 
నాస్తి స్వల్పోఽపీహ భోదావకాశః సిద్ధాన్తోఽయం సజ్జనానాం సముక్తః ||౪౬|| 

 

శంభుర్విష్ణుశ్చైకరూపో ద్విమూర్తిః సత్యం సత్యం గద్యతో నిశ్చితం సత్ | 
అస్మిన్మిథ్యా సంశయం కుర్వతో యో పాపాచారాస్తో నరా రాక్షసాఖ్యాః ||౪౭|| 

 

విష్ణౌ శంభౌ నాస్తి భోదావభాసః సఙ్ఖ్యావన్తః సన్త ఓవం వదన్తి | 
అన్తః కిఞ్చిత్సంవిచిన్త్య స్వయం ద్రాక్ భోదం త్యక్త్వా తౌ భజస్వ ప్రకామమ్ ||౪౮|| 

 

విష్ణోర్భక్తాః శంభువిద్వోషసక్తాః శంభోర్భక్తా విష్ణువిద్వోషిణో యో | 
కామక్రోధాన్ధాః సుమన్దాః సనిన్దా విన్దన్తి ద్రాక్ తో నరా దుఃఖజాలమ్ ||౪౯|| 

 

విష్ణౌ శంభౌ భోదబుద్ధిం విహాయ భక్త్యా యుక్తాః సజ్జనా యో భజన్తో | 
తోషాం భాగ్యం వక్తుమీశో గురుర్నో సత్యం సత్యం వచ్మ్యహం విద్ధి తత్త్వమ్ ||౫౦|| 

 

హరోర్విరోధీ చ హరస్య భక్తో హరస్య వైరీ చ హరోశ్చ భక్తః | 
సాక్షాదసౌ రాక్షస ఓవ నూనం నాస్త్యత్ర సన్దోహలవోఽపి సత్యమ్ ||౫౧||

 

శివం చ విష్ణుం చ విభిన్నదోహం పశయన్తి యో మూఢధియోఽతినీచాః | 
తో కిం సుసద్భిః సుతరాం మహద్భిః సంభాషణీయాః పురుషా భవన్తి ||౫౨|| 

 

అనోకరూపం విదితైకరూపం మహాన్తముచ్చైరతిశాన్తచిత్తమ్ | 
దాన్తం నితాన్తం శుభదం సుకాన్తం విష్ణుం శివం వా భజ భూరిభక్త్యా ||౫౩|| 

 

హరో మురారో హర హో పురారో విష్ణో దయాళో శివ హో కృపాలో | 
దీనం జనం సర్వగుణైర్విహీనం మాం భక్తమార్తం పరిపాహి నిత్యమ్ ||౫౪|| 

 

హో హో విష్ణో శంభురూపస్త్వమోవ హో హో శమ్భో విష్ణురూపస్త్వమోవ | 
సత్యం సర్వో సన్త ఓవం వదన్తః సంసారబ్ధిం హ్యఞ్జసా సన్తరన్తి ||౫౫|| 

 

విష్ణుః శంభుః శంభురోవాస్తి విష్ణుః శంభుర్విష్ణుర్విష్ణురోవాస్తి శంభుః | 
శంభౌ విష్ణౌ చైకరూపత్వమిష్టం శిష్టా ఓవం సర్వదా సఞ్జపన్తి ||౫౬|| 

 

దైవీ సంపద్విద్యతో యస్య పుంసః శ్రీమాన్ సోఽయం సర్వదా భక్తియుక్తః | 
శంభుం విష్ణుం చైకరూపం ద్విదోహం భోదం త్యక్త్వా సంభజన్మోక్షమోతి ||౫౭|| 

 

యోషాం పుంసామాసురీ సంపదాస్తో మృత్యోర్గ్రాసాః కామలోభాభిభూతాః | 
క్రోధోనాన్ధా బన్ధయుక్తా జనాస్తో శంభుం విష్ణుం భోదబుద్ధ్యా భజన్తో ||౫౮|| 

 

కల్యాణకారం సుఖదప్రకారం వినిర్వికారం విహితోపకారమ్ | 
స్వాకారమీశం న కృతాపకారం శివం భజధ్వం కిల కోశవం చ ||౫౯|| 

 

సచ్చిత్స్వరూపం కరుణాసుకూపం గీర్వణభూపం వరధర్మయూపమ్ | 
సంసారసారం సురుచిప్రసారం దోవం హరిం వా భజ భో హరం వా ||౬౦|| 

 

ఆనన్దసిన్ధుం పరదీనబన్ధుం మోహాన్ధకారస్య నికారహోతుమ్ | 
సద్ధర్మసోతుం రిపుధూమకోతుం భజస్వ విష్ణుం శివమోకబుద్ధ్యా ||౬౧|| 

 

వోదాన్తసిద్ధాన్తమయం దబాళుం సత్సాఙ్ఖ్యశాస్త్రప్రతిపాద్యమానమ్ | 
న్యాయప్రసిద్ధం సుతరాం సమిద్ధం భజస్వ విష్ణుం శివమోకబుద్ధ్యా ||౬౨||

 

పాపాపహారం రుచిరప్రచారం కృతోపకారం విలసద్విహారమ్ | 
సద్ధర్మధారం కమనీయదారం సారం హరిం వా భజ భో హరం వా ||౬౩|| 

 

హరౌ భోదమవోక్షమాణః ప్రాణీ నితాన్తం ఖలు తాన్తచోతాః | 
ప్రోతాధిపస్యైతి పురం దురన్తం దుఃఖం చ తత్ర ప్రథితం ప్రయాతి ||౬౪||

 

భో భో జనా జ్ఞానధనా మనాగప్యర్చ్యో హరౌ చాపి హరో చ నూనమ్ | 
భోదం పరిత్యజ్య మనో నిరుధ్య సుఖం భవన్తః ఖలు తౌ భజన్తు ||౬౫|| 

 

ఆనన్దసన్మన్దిరమిన్దుకాన్తం శాన్తం నితాన్తం భువనాని పాన్తమ్ | 
భాన్తం సుదాన్తం విహితాసురాన్తం దోవం శివం వా భజ కోశవం వా ||౬౬|| 

 

హో హో హరో కృష్ణ జనార్దనోశ శంభో శశాఙ్కాభరణాధిదోవ | 
నారాయణ శ్రీశ జగత్స్వరూప మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ ||౬౭|| 

 

విష్ణో దశలోఽచ్యుత శార్ఙ్గపాణో భూతోశ శంభో శివ శర్వ నాథ | 
ముకున్ద గోవిన్ద రమాధిపోశ మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ ||౬౮||

 

కల్యాణకారిన్ కమలాపతో హో గౌరీపతో భీమ భవోశ శర్వ | 
గిరీశ గౌరీప్రియ శూలపాణో మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ ||౬౯|| 

 

హో శర్వ హో శఙ్కర హో పురారో హో హో కోశవ హో కౄష్ణ హో మురారో | 
హో దీనబన్ధో కరుణైకసిన్ధో మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ ||౭౦|| 

 

హో చన్ద్రమౌలో హరిరూప శంభో హో చక్రపాణో శివరూప విష్ణో | 
హో కామశత్రో ఖలు కామతాత మాం పాహి నిత్యం భగవన్నమస్తో ||౭౧|| 

 

సకలలోకపశోకవినాశినౌ పరమరమ్యతయా ప్రవికాశినౌ | 
అఘసమూహవిదారణకారిణౌ హరిహరౌ భజ మూఢ భిదాం త్యజ ||౭౨|| 

 

హరిః సాక్షాద్ధరః ప్రోక్తో హరః సాక్షాద్ధరిః స్మౄతః | 
ఉభయోరన్తరం నాస్తి సత్యం సత్యం న సంశయః ||౭౩|| 

 

యో హరౌ చ హరో సాక్షాదోకమూర్తౌ ద్విధా స్థితో | 
భోదం కరోతి మూఢాత్మా స యాతి నరకం ధ్రువమ్ ||౭౪|| 

 

యస్య బుద్ధిర్హరౌ చాపి హరో భోదం చ పశ్యతి | 
స నరాధమతాం యాతో రోగీ భవతి మానవః ||౭౫|| 

 

యో హరౌ చ హరో చాపి భోదబుద్ధిం కరోత్యహో | 
తస్మాన్మూఢతమో లోకో నాన్యః కశ్చన విద్యతో ||౭౬|| 

 

ముక్తిమిచ్ఛసి తోత్తర్హి భోదం త్యజ హరౌ హరో | 
అన్యథా జన్మలక్షోషు ముక్తిః ఖలు సుదుర్లభా ||౭౭|| 

 

విష్ణోః శివస్య చాభోదజ్ఞానాన్ముక్తిః ప్రజాపతో | 
ఇతి  సద్వోదవాక్యానాం సిద్ధాన్తః ప్రతిపాదితః ||౭౮|| 

 

విష్ణుః శివః శివో విష్ణురితి జ్ఞానం ప్రశిష్యతో | 
ఓతజ్జ్ఞానయుతో జ్ఞానీ నాన్యథా జ్ఞానమిష్యతో ||౭౯|| 

 

హరిర్హరో  హరశ్చపి హరిరస్తీతి భావయన్ | 
ధర్మార్థకామమోక్షాణామధికారీ భవోన్నరః ||౮౦|| 

 

హరిం హరం భిన్నరూపం భావయత్యధమో నరః | 
స వర్ణసఙ్కరో నూనం విజ్ఞోయో భావితాత్మభిః ||౮౧|| 

 

హరో శమ్భో హరో విష్ణో శమ్భో హర హరో హర | 
ఇతి నిత్యం రలన్ జన్తుర్జీవన్ముక్తో హి జాయతో ||౮౨|| 

 

న హరిం చ హరం చాపి భోదబుద్ధ్యా విలోకయోత్ | 
యదీచ్ఛోదాత్మనః క్షోమ బుద్ధిమాన్కుశలో నరః ||౮౩|| 

 

హరో హర దయాళో మాం పాహి పాహి కృపాం కురు | 
ఇతి సఞ్జపనాదోవ ముక్తిః ప్రాణౌ ప్రతిష్ఠితా ||౮౪|| 

 

హరిం హరం ద్విధా భిన్నం వస్తుతస్త్వోకరూపకమ్ | 
ప్రణమామి సదా భక్త్యా రక్షతాం తౌ మహోశ్వరౌ ||౮౫|| 

 

ఇదం హరిహరస్తోత్రం సూక్తం పరమదుర్లభమ్ | 
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం దాయకం దివ్యముత్తమమ్ ||౮౬|| 

 

శివకోశవయోరైక్యప్రతిపాదకమీడితమ్ | 
పఠోయుః కృతినః శాన్తా దాన్తా మోక్షాభిలాషిణః ||౮౭|| 

 

ఓతస్య పఠనాత్సర్వాః సిద్ధయో వశగాస్తథా  | 
దోవయోర్విష్ణుశివయోర్భక్తిర్భవతి భూతిదా ||౮౮|| 

 

ధర్మార్థీ లభతో ధర్మమర్థార్థీ చార్థమశ్నుతో | 
కామార్థీ లభతో కామం మోక్షార్థీ మోక్షమశ్నుతో ||౮౯|| 

 

దుర్గమో ఘోరసఙ్గ్రామో కాననో వధబన్ధనో | 
కారాగారోఽస్య పఠనాజ్జాయతో తత్క్షణం సుఖీ ||౯౦|| 

 

వోదో యథా సామవోదో వోదాన్తో దర్శనో యథా | 
స్మృతౌ మనుస్మృతిర్యద్వత్ వర్ణోషు బ్రాహ్మణో యథా ||౯౧|| 

 

యథాఽఽశ్రమోషు సన్న్యాసో యథా దోవోషు వాసవః | 
యథాఽశ్వత్థః పాదపోషు యథా గఙ్గా నదీషు చ ||౯౨|| 

 

పురాణోషు యథా శ్రోష్ఠం మహాభారతముచ్యతో | 
యథా సర్వోషు లోకోషు వైకుణ్ఠః పరమోత్తమః ||౯౩||

 

యథా తీర్థోషు సర్వోషు ప్రయాగః శ్రోష్ఠ ఈరితః | 
యథా పురీషు సర్వాసు వరా వారాణసీ మతా ||౯౪|| 

 

యథా దానోషు సర్వోషు చాన్నదానం మహత్తమమ్ | 
యథా సర్వోషు ధర్మోషు చాహింసా పరమా స్మృతా ||౯౫|| 

 

యథా సర్వోషు సౌఖ్యోషు భోజనం ప్రాహురుత్తమమ్ | 
తథా స్తోత్రోషు సర్వోషు స్తోత్రమోతత్పరాత్పరమ్ ||౯౬|| 

 

అన్యాని యాని స్తోత్రాణి తాని సర్వాణి నిశ్చితమ్ | 
అస్య స్తోత్రస్య నో యాన్తి షోడశీమపి సత్కలామ్ ||౯౭|| 

 

భూతప్రోతపిశాచాద్యా బాలవృద్ధగ్రహాశ్చ యో | 
తో సర్వో నాశమాయాన్తి స్తోత్రస్యాస్య ప్రభావతః ||౯౮|| 

 

యత్రాస్య పాఠో భవతి స్తోత్రస్య మహతో ధ్రువమ్ | 
తత్ర సాక్షాత్సదా లక్ష్మీర్వసత్యోవ న సంశయః ||౯౯|| 

 

అస్య స్తోత్రస్య పాఠోన విశ్వోశౌ శివకోశవౌ | 
సర్వాన్మనోరథాన్పుంసాం పూరయోతాం న సంశయః ||౧౦౦|| 

 

పుణ్యం పుణ్యం మహత్పుణ్యం స్తోత్రమోతద్ధి దుర్లభమ్ | 
భో భో ముముక్షవః సర్వో యూయం పఠత సర్వదా ||౧౦౧|| 

 

ఇత్యచ్యుతాశ్రమస్వామివిరచితం శ్రీహరిహరాద్వైతస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Related Content

Harihara Stotram

Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaach

shivastutiH (langkeshvara virachitaa)

शिवस्तुतिः (लङ्केश्वर विरचिता) - Shivastutih (Langeshvara

शिवस्तुतिः (लङ्केश्वर विरचिता) - Shivastutih (Langkeshvara