logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

శ్రీశివ సువర్ణమాలా స్తవః - Srishiva Suvarnamala Stavah

Srishiva Suvarnamala Stavahఅనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డజననీనాయకప్రభో | 
అనేకప్రముఖస్కన్దపరిసేవిత పాహి మామ్ ||౧|| 

 

ఆకారాపారనిర్వ్యాజకరుణాయాః సతీపతే | 
ఆశాభిపూరకానమ్రవితతేః పాహి శఙ్కర ||౨|| 

 

ఇభాశ్వముఖసంపత్తిదానదక్షకృపాలవ | 
ఇష్టప్రాలేయశైలేన్ద్రపుత్ర్యాః పాహి గిరీశ మామ్ ||౩|| 

 

ఈహాశూన్యజనావాప్య నతానన్దాబ్ధిచన్ద్రమః | 
ఈశాన సర్వవిద్యానామిన్దుచూడ సదాఽవ మామ్ ||౪|| 

 

ఉరగాధిపసంరాజత్పదపఙ్కేరుహద్వయ | 
ఉడురాజకృతోత్తంస గిరిజాసఖ మామవ ||౫|| 

 

ఊరీకృతవినమ్రేష్టపూగసంపూరణవ్రత | 
అఖిలామరకోటీరనిఘృష్టపద పాహి మామ్ ||౬|| 

 

ఋద్ధిదామ్భోజవాసాయాః కామమాశు నమత్తతేః | 
శైలేన్ద్రతనయాశ్లిష్ట శర్వ మాం పాహి సర్వదా ||౭||

 

ఋస్వరాఖ్యేయరూపాయ భూతిదాయాదరాద్దుతమ్ | 
షణ్ముఖేభాస్యపూజ్యాయ నమ్రశ్చన్ద్రార్ధమౌలయే ||౮|| 

 

లృకారాఖ్యాయ లక్ష్మీశద్రుహిణాద్యర్చితాఙ్ఘ్రయే | 
అపారకరుణాజన్మభూమయే శంభవే నమః ||౯|| 

 

లౄస్వరూప లలాటాక్ష లాకిన్యాదినిషేవిత | 
లావణ్యాకర కారుణయవారిధే పాహి మాం ప్రభో ||౧౦||

 

ఏణాఙ్కచూడ కాణాదశాస్త్రప్రజ్ఞాప్రదాయక| 
శోణాధర నమస్యామి త్వత్పాదామ్బురుహద్వయమ్ ||౧౧|| 

 

ఐహికాముష్మికే పుంసాం సులభే యత్పదార్చనాత్ | 
చన్ద్రార్ధవిలసన్మౌలిం నమామి తముమాపతిమ్ ||౧౨|| 

 

ఓమిత్యాఖ్యాం యస్యవేదా వేదాన్తాశ్చ జగుర్ముహుః | 
ఓఙ్కారజపతుష్టం  తం నౌమి చన్ద్రార్ధశేఖరమ్ ||౧౩|| 

 

ఔదాసీన్యం సమస్తేషు విషయేషు ప్రకుర్వతామ్ | 
సులభం జగదీశానం పార్వతీ పతిమాశ్రయే ||౧౪|| 

 

అఙ్గశోభాపరాభూతకోటిరాకానిశాకరమ్ | 
అన్ధకాన్తకకామాదిగర్వహారిణమాశ్రయే ||౧౫|| 

 

అశ్చ ఉశ్చ మకారశ్చ యన్నామావయవాక్షరాః | 
అశేషశుభదాతారం తం నౌమి శశిశేఖరమ్ ||౧౬|| 

 

కవితా వృణుతే రతీశతుల్యం పతిమాస్థాసహితేవ మానినీ | 
తరసా పురుషం యదఙ్ఘ్రినమ్రం తమహం నౌమి శశాఙ్కబాలచూడమ్ ||౧౭|| 

 

ఖణ్డేన చాన్ద్రేణ కిరీటగేన విరాజమానం వృషభాధిరూఢ | 
ఖవాయుతేజోఽమ్బుధరాదిరూపం శైలేన్ద్రసుతాసమేతమ్ ||౧౮|| 

 

గద్యాని పద్యాని చ శీఘ్రమేవ మూకస్య వక్త్రాదపి నిఃసరన్తి | 
యదీయకారుణ్యలవాత్తమీశం నమామి చన్ద్రార్ధకభాసిమౌలిమ్ ||౧౯|| 

 

ఘటోద్భవాద్యా మునయో యదఙ్ఘ్రిసమర్చనాతో మహతీం ప్రపన్నాః | 
సిద్ధిం తమానమ్రజనేష్టదాననిబద్ధదీక్షం ప్రణమామి శంభుమ్ ||౨౦|| 

 

ఙకారవాచ్యాయ నమజ్జనౌఘవిద్యాప్రదానప్రవణాయ శీఘ్రమ్ | 
వటాగమూలైకనికేతనాయ శ్రీదక్షిణాస్యాయ నమః శివాయ ||౨౧|| 

 

చయేన భాసాం వపుషశ్చకోరబన్ధుం జయన్తం జితపుష్పచాపమ్ | 
ప్రాలేయశైలేన్ద్రసుతామనోఽబ్జ భానుం భజే కఞ్చన దేవవర్యమ్ ||౨౨|| 

 

ఛత్రం చ వాలవ్యజనే మనోజ్ఞే సముద్రకాఞ్చీం పృథివీం చ లోకాః | 
జవాద్భజన్తేఽప్యతికింపచానా యదఙ్ఘ్రినమ్రాస్తముమేశమీడే ||౨౩||

 

జన్మస్వనేకేషు విధాయ ధర్మాన్స్వవర్ణయోగ్యాన్మనుజోఽతిభక్త్యా | 
జిజ్ఞాసతే యత్పదమాదరేణ తం నౌమి సచ్చిత్సుఖరూపమీశమ్ ||౨౪|| 

 

ఝరీం దధానం దివిషత్తటిన్యా ఝటిత్యయోగ్యానపి భక్తిపూర్ణాన్ | 
పునానమర్ధేన్దులసత్కిరీటం యువానమీశం కలయామి చిత్తే ||౨౫|| 

 

ఞకారరూపాయ రవీన్దువహ్నినేత్రాయ నానావిధరూపధర్త్రే | 
లోకావనాయాతిమనోహరాయ శైలేన్ద్రకన్యాపతయే నమోఽస్తు ||౨౬|| 

 

టవర్ణవాచ్యాయ తడిత్ప్రభాయ యమాదియోగాఙ్గవిదర్చితాయ | 
శమాదిసంపత్సహితప్యపాదపద్మాయ గౌరీపతయే నమోఽస్తు ||౨౭||

 

ఠపుక్త్రివర్ణప్రతిపాదితాయ హరాయ నిఃశేషవిషాఘహర్త్రే | 
శ్రీనీలకణ్ఠాయ యమిప్రవీరధ్యేయాయ కుర్మః ప్రణాతిం ప్రమోదాత్ ||౨౮|| 

 

డామరప్రముఖదుఃఖసమూహధ్వంసదక్షచరణస్మరణస్య | 
శైలజాహృదయపఙ్కజభానోః శఙ్కరస్య చరణౌ ప్రణతోఽస్మి ||౨౯|| 

 

ఢక్కాఖ్యవాద్యశ్రవణోత్సుకాయ ప్రాఢాయ కన్దర్పశరప్రభేదే | 
శివాయ చన్ద్రార్ధలసజ్జటాయ కుర్మః ప్రమోదాత్ప్రణతేః సహస్రమ్ ||౩౦|| 

 

ణాన్తదాదిహరిదుత్సుఖమూర్తే నాకనాథపరిసేవితపాద | 
వాసలోల వటవృక్షతలే మాం వారాణస్యామివ పాహి దయాళో ||౩౧|| 

 

తప్తాః సంసృతివహ్నినా భువి నరాః సంప్రాప్య సద్దేశికం 
తస్యాస్యాచ్ఛ్రతిశీర్షవాక్యనిచయం శ్రుత్వార్థయుక్తం ముహుః | 
యుక్త్యా శ్రుత్యవిరుద్వయా తదనుసఞ్చిన్త్యార్థమాద్యోదితం 
ధ్యాత్వాఽజస్రమవాప్నువన్తి యమహం తం నౌమి గౌరీపతిమ్ ||౩౨|| 

 

థాయైయేతి సమస్తదేవవనితా నృత్యం యదగ్రేఽన్వహం 
కుర్వన్త్యమ్బుజసంభవప్రభృతయః స్తున్వన్తి వేదైశ్చ యమ్ | 
ఇన్ద్రాణీశరమాధవాదిసురా యస్యార్చనాం కుర్వతే 
కల్పాగప్రభవైః సుమైస్తమనిశం నౌమ్యాదిజావల్లభమ్ ||౩౩|| 

 

ఇతి శ్రీశివసువర్ణమాలాస్తవః సంపూర్ణః ||

Related Content

Srishiva Suvarnamala Stavah - Romanized script

Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम - Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम् - Vishvanathanagari Stotram

श्रीशिव सुवर्णमाला स्तवः - Srishiva Suvarnamala Stavah