logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

శ్రీశివస్తుతి కదమ్బమ్ - Srishivastuti Kadambam

Srishivastuti Kadambam


ఆహ్లాదజనకస్యాద్య సాన్నిధ్యాత్తవ శఙ్కర | 
చన్ద్రశ్చన్ద్రత్వమాపేదే జానే చన్ద్రలసజ్జట ||౧||

 

కాలకూటం నిగృహ్యాదావరక్షః సకలం జగత్ | 
కో వాఽత్ర విస్మయః శంభో కాలస్యైకస్య నిగ్రహే ||౨|| 

 

అభవస్త్వం సూచయితుం లోకానామర్ధనారీశః | 
అర్ధో వేత్యామ్నాయః స్వార్థపరో నార్థవాద ఇతి ||౩|| 

 

జడతావిదలనదీక్షిత జడతాపహృతిం కరోషి నో చేన్మే | 
దీక్షాభఙ్గో న భవేద్దాక్షాయణ్యాశ్రితాఙ్గ కిము తేన ||౪|| 

 

పశుపతిమవ మాం శంభో పశుపతిరసి గిరిశ యస్మాత్వమ్ | 
శ్రుతిరప్యేవం బ్రుతే కర్తవ్యా హ్యాత్మరక్షేతి ||౫|| 

 

శీర్షోపరి చన్ద్రస్తే లోకే శాస్త్రే చ విఖ్యాతః |
కణ్ఠోపర్యకళఙ్కః పూర్ణః కోఽయం నిశాకరో బ్రుహి ||౬|| 

 

కవిత్వవారశిశరన్నిశేశం జడత్వనాగేన్ద్రవిభేదసింహమ్ | 
మృగత్వగాబద్ధకటిప్రదేశం మహత్త్వదం నౌమి నతాయ శంభుమ్ ||౭|| 

 

యదఙ్ఘ్రిపాథోరుహసేవనేన ప్రయాతి సర్వోత్తమతాం జడోఽపి | 
తమమ్బికామానసపద్మహంసముపాశ్రయే సత్వరచితశుద్ధయే ||౮|| 

 

బహూనాం జనానాం మనోఽభీష్టజాతం సుసూక్ష్మం వితీర్యాశు గర్వాయసే త్వమ్ | 
మహేశాన యద్యస్తి శక్తిస్తవాహో మహన్మన్మనోఽభీష్టమాశు ప్రయచ్ఛ ||౯|| 

 

అపాం పుష్పార్ధస్య ప్రతిదినమహో ధారణవశాత్ప్రభో 
కిం నిర్వేదాద్ధరణిగతపుష్పాలిమధునా | 
రసాద్ధత్సే శీర్షే శశధరకిరీటాగతనయాసహాయ 
ప్రబ్రూహి ప్రణతజనకారుణ్యభరిత ||౧౦|| 

 

బహోః కాలాత్కిం వా శిరసి కృతవాసం తవ విధుం 
వియోగం కిం పత్యుర్భృశమసహమానాః స్వయమహో | 
సమాలిఙ్గన్త్యేతాః పతిమతిరసాత్పుష్పమిషతః 
ప్రభో తారాస్తస్మాదసి సుమకిరీటస్త్వమధునా ||౧౧|| 

 

భక్తానాం హృద్రథానాం నిజనిజపదవీప్రాప్తయే పార్వతీశః 
కారుణ్యాపారవారాంనిధిరగపతిజాసంయుతః సంభ్రమేణ | 
ఆరుహ్యైకం హి బాహ్యం రథమిహ నిఖిలాంశ్చాలయన్కిం పురోక్తాన్గర్వం 
పక్షీశవాయ్వోర్హరతి కరుణయా శీఘ్రనమ్రేష్టదాయీ ||౧౨|| 

 

మత్పాపానాం బహూనాం పరిమితిరధునాఽధీశ నాస్త్యేవ నూనం 
త్వద్వత్పాపోపశాన్తిప్రదమిహ భువనే నాస్తి దైవం చ సద్యః | 
తస్మాన్మత్పాపరాశిం దహ దహ తరసా దేహి శుద్ధాం చ బుద్ధిం 
స్రోతః శ్రేష్ఠావతంస ప్రణతభయహర ప్రాణనాథాగజాయాః ||౧౩|| 

 

కామం సన్తు సురాః స్వపాదనమనస్తోత్రార్చనాభిశ్చిరం 
దేహం కర్శయతే జనాయ ఫలదాస్తాన్నాశ్రయే జాత్వపి | 
యో జాత్వప్యవశాత్స్వనామ వదతే లోకాయ శీఘ్రేష్టదః 
సోఽవ్యాద్ధేతువిహీనపూర్ణకరుణః కాన్తాయితార్ధః శివః ||౧౪|| 

 

నిత్యానిత్యవివేకభోగవిరతీ శాన్త్యాదిషట్కం తథా 
మోక్షేచ్ఛామనపాయినీం వితర భో శంభో కృపావారిధే | 
వేదాన్తశ్రవణం తదర్థమననం ధ్యానం చిరం బ్రహ్మణః 
సచ్చిద్రూపతనోరఖణ్డపరమానన్దాత్మనః శఙ్కర ||౧౫|| 

 

మన్నీకాశతనుం ప్రగౄహ్య కరుణావారాంనిధే సత్వరం 
శ్రృఙ్గాద్రౌ వస మోదతః కరుణయా వ్యాఖ్యానసింహాసనే | 
కుర్వల్లోకతతిం స్వధర్మనిరతాం సౌఖ్యైరశేషైర్వృతామ- 
ద్వైతాత్మవిబోధపూర్ణహృదయాం చాతన్వపర్ణాపతే ||౧౬|| 

 

యత్పదామ్బుజసమర్చనసక్తః సక్తిమాశు విషయేషు విహాయ | 
సచ్చిదాత్మని విలీనమనస్కాః సంభవన్తి తమహం శివమీడే ||౧౭|| 

 

రజనీవల్లభచూడో రజనీచరసేవ్యపదపద్మః | 
రాకాశశాఙ్కధవళో రాజతి రమణీగృహీతవామాఙ్గః ||౧౮||

 

కరవాణీతనుభిస్తే కరవాణీశాఙ్ఘ్రిసన్నతిం మోదాత్ | 
కరవాణీతనుశుద్ధ్యై కరవాణీశ్రీబహుత్వాయ ||౧౯||

 

ఇతి శ్రీశివస్తవకదమ్బం సంపూర్ణమ్ ||

Related Content

Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaach

shivastutiH (langkeshvara virachitaa)

Srishiva Suvarnamala Stavah - Romanized script

Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम - Vishvanathanagari Stotram