logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

మృతసఞ్జీవన కవచమ్ - Mrutasanjeevana Kavacham

Mrutasanjeevana Kavacham


ఏవమారాధ్య గౌరీశం దేవం మృత్యుఞ్జయేశ్వరమ్ || 
మృతసఞ్జీవనం నామ్నా కవచం ప్రజపేత్సదా ||౧|| 

 

సారాత్సారతరం పుణ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతరం శుభమ్ || 
మహాదేవస్య కవచం మృతసఞ్జీవనాభిధమ్ ||౨|| 

 

సమాహితమనా భూత్వా శ్రృణుష్వ కవచం శుభమ్ || 
శ్రుత్వైతద్దివ్యకవచం రహస్యం కురు సర్వదా ||౩|| 

 

వరాభయకరో యజ్వా సర్వదేవనిషేవితః || 
మృత్యుఞ్జయో మహాదేవః ప్రాచ్యాం మాం పాతు సర్వదా ||౪|| 

 

దధానః శక్తిమభయాం త్రిముఖః షడ్భుజః ప్రభుః || 
సదాశివోఽగ్నిరూపీ మామాగ్నేయ్యాం పాతు సర్వదా ||౫|| 

 

అష్టాదశభుజోపేతో దణ్డాభయకరో విభుః || 
యమరూపీ మహాదేవో దక్షిణస్యాం సదాఽవతు ||౬|| 

 

ఖడ్గాభయకరో ధీరో రక్షోగణనిషేవితః || 
రక్షోరూపీ మహేశో మాం నైరృత్యాం సర్వదాఽవతు ||౭|| 

 

పాశాభయభుజః సర్వరత్నాకరనిషేవితః || 
వరుణాత్మా మహాదేవః పశ్చిమే మాం సదాఽవతు ||౮|| 

 

గదాభయకరః ప్రాణనాయకః సర్వదాగతిః || 
వాయవ్యాం మారుతాత్మా మాం శఙ్కరః పాతు సర్వదా ||౯|| 

 

శఙ్ఖాభయకరస్థో మాం నాయకః పరమేశ్వరః || 
సర్వాత్మాన్తరదిగ్భాగే పాతు మాం శఙ్కరః ప్రభుః ||౧౦|| 

 

శూలాభయకరః సర్వవిద్యానామధినాయకః || 
ఈశానాత్మా తథైశాన్యాం పాతు మాం పరమేశ్వరః ||౧౧|| 

 

ఊర్ధ్వభాగే బ్రహ్మరూపీ విశ్వాత్మాఽధః సదాఽవతు || 
శిరో మే శఙ్కరః పాతు లలాటం చన్ద్రశేఖరః ||౧౨|| 

 

భ్రుమధ్యం సర్వలోకేశస్త్రినేత్రో లోచనేఽవతు || 
భ్రుయుగ్మం గిరిశః పాతు కర్ణౌ పాతు మహేశ్వరః ||౧౩|| 

 

నాసికాం మే మహాదేవ ఓష్ఠౌ పాతు వృషధ్వజః || 
జిహ్వాం మే దక్షిణామూర్తిర్దన్తాన్మే గిరిశోఽవతు ||౧౪|| 

 

మృత్యుఞ్జయో ముఖం పాతు కణ్ఠం మే నాగభూషణః || 
పినాకీ మత్కరౌ పాతు త్రిశూలీ హృదయం మమ ||౧౫|| 

 

పఞ్చవక్త్రః స్తనౌ పాతు ఉదరం జగదీశ్వరః || 
నాభిం పాతు విరూపాక్షః పార్శ్వోఉ మే పార్వతీపతిః ||౧౬|| 

 

కటిద్వయం గిరీశో మే పృష్ఠం మే ప్రమథాధిపః ||
గుహ్యం మహేశ్వరః పాతు మమోరూ పాతు భైరవః ||౧౭|| 

 

జానునీ మే జగద్ధర్తా జఙ్ఘే మే జగదమ్బికా || 
పాదౌ మే సతతం పాతు లోకవన్ద్యః సదాశివః ||౧౮|| 

 

గిరీశః పాతు మే భార్యాం భవః పాతు సుతాన్మమ || 
మృత్యుఞ్జయో మమాయుష్యం చిత్తం మే గణనాయకః ||౧౯|| 

 

సర్వాఙ్గం మే సదా పాతు కాలకాలః సదాశివః || 
ఏతత్తే కవచం పుణ్యం దేవతానాం చ దుర్లభమ్ ||౨౦|| 

 

మృతసఞ్జీవనం నామ్నా మహాదేవేన కీర్తితమ్ || 
సహస్రావర్తనం చాస్య పురశ్చరణమీరితమ్ ||౨౧|| 

 

యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం శ్రావయేత్సుసమాహితః || 
స కాలమృత్యుం నిర్జిత్య సదాయుష్యం సమశ్నుతే ||౨౨|| 

 

హస్తేన వా యదా స్పృష్ట్వా మృతం సఞ్జీవయత్యసౌ || 
ఆధయో వ్యాధయస్తస్య న భవన్తి కదాచన ||౨౩|| 

 

కాలమృత్యుమపి ప్రాప్తమసౌ జయతి సర్వదా || 
అణిమాదిగుణైశ్వర్యం లభతే మానవోత్తమః ||౨౪|| 

 

యుద్ధారమ్భే పఠిత్వేదమష్టావింశతివారకమ్ || 
యుద్ధమధ్యే స్థితః శత్రుః సద్యః సర్వైర్న దృశ్యతే ||౨౫|| 

 

న బ్రహ్మాదీని చాస్త్రాణి క్షయం కుర్వన్తి తస్య వై || 
విజయం లభతే దేవయుద్ధమధ్యేఽపి సర్వదా ||౨౬|| 

 

ప్రాతరుత్థాయ సతతం యః పఠేత్కవచం శుభమ్ || 
అక్షయ్యం లభతే సౌఖ్యమిహ లోకే పరత్ర చ ||౨౭|| 

 

సర్వవ్యాధివినిర్ముక్తః సర్వరోగవివర్జితః || 
అజరామరణో భూత్వా సదా షోడశవార్షికః ||౨౮|| 

 

విచరత్యఖిలాంల్లోకాన్ప్రాప్య భోగాంశ్చ దుర్లభాన్ || 
తస్మాదిదం మహాగోప్యం కవచం సముదాహృతమ్ ||౨౯|| 

 

మృతసఞ్జీవనం నామ్నా దైవతైరపి దుర్లభమ్ ||౩౦|| 

ఇతి శ్రీవసిష్ఠప్రణీతం మృతసఞ్జీవనస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||

Related Content