logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

సన్తతి ప్రదమ్ అభిలాష అష్టక స్తోత్రమ్ - Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

ఏకం బ్రహ్మైవాద్వితీయం సమస్తం సత్యం సత్యం నేహ నానాస్తి కిఞ్చిత్ | 
ఏకో రుద్రో న ద్వితీయోఽవతస్థే తస్మాదేకం త్వాం ప్రపద్యే మహేశమ్ ||౧|| 

ఏకః కర్తా త్వం హి సర్వస్య శంభో నానారూపేష్వేకరూపోఽప్యరూపః | 
యద్వత్ప్రత్యక్పూర్ణ ఏకోఽప్యనేకస్తస్మాన్నాన్యం త్వాం వినేశం ప్రపద్యే ||౨|| 

రజ్జౌ సర్పః శుక్తికాయాం చ రౌప్యం పయః పూరస్తన్మృగాఖ్యే మరీచౌ | 
యద్వత్తద్వద్విష్వగేవ ప్రపఞ్చో యస్మిన్ జ్ఞాతే తం ప్రపద్యే మహేశమ్ ||౩|| 

తోయే శైత్యం దాహకత్వం చ వహ్నౌ తాపో భానౌ శీతభానౌ ప్రసాదః | 
పుష్పే గన్ధో దుగ్ధమధ్యే చ సర్పిర్యత్తచ్ఛంభో త్వం తతస్త్వాం ప్రపద్యే ||౪|| 

శబ్దం గృహ్ణాస్యశ్రవాస్త్వం హి జిఘ్రేరఘ్రాణస్త్వం వ్యఙ్ఘ్రిరాయాసి దూరాత్ | 
వ్యక్షః పశ్యేస్త్వం రసజ్ఞోఽన్యజిహ్వః కస్త్వాం సమ్యగ్వేత్త్యతస్త్వాం ప్రపద్యే ||౫|| 

నో వేదస్త్వామీశ సాక్షాద్వివేద నో వా విష్ణుర్నో విధాతాఽఖిలస్య || 
నో యోగీన్ద్రా నేన్ద్రముఖ్యాశ్చ దేవా భక్తో వేద త్వామతస్త్వాం ప్రపద్యే ||౬|| 

నో తే గోత్రం నేశ జన్మాపి నాఖ్యా నో త్వా రూపం నైవ శీలం న దేశః | 
ఇత్థంభూతోఽపీశ్వరస్త్వం త్రిలోక్యా సర్వాన్కామాన్ పూరయేస్తద్భజే త్వామ్ ||౭|| 

త్వత్తః సర్వం త్వం హి సర్వం స్మరారే త్వం గౌరీశస్త్వం చ నగ్నోఽతిశాన్తః| 
త్వం వై శుద్ధస్త్వం యువా త్వం చ బాలస్తత్వం యత్కిం నాస్త్యతస్త్వాం నతోఽస్మి |౮||

స్తుత్వేతి విప్రో నిపపాత భూమౌ స దణ్డవద్యావదతీవ హృష్టః | 
తావత్స తాలోఽఖిలవృద్ధవృద్ధః ప్రోవాచ భూదేవ వరం వృణీహి ||౯|| 

తత ఉత్థాయ హృష్టాత్మా మునిర్విశ్వానరః కృతీ | 
ప్రత్యబ్రవీత్కిమజ్ఞాతం సర్వజ్ఞస్య తవ ప్రభో ||౧౦|| 

సర్వాన్తరాత్మా భగవాన్ సర్వః సర్వప్రదో భగవాన్ | 
యాచ్ఞాం ప్రతి నియుఙ్క్తే మాం కిమీశో దైన్యకారిణీమ్ ||౧౧|| 

ఇతి శ్రుత్వా వచస్తస్య దేవో విశ్వానరస్య హ | 
శుచేః శుచివ్రతస్యాథ శుచి స్మిత్వాఽబ్రవీచ్ఛిశుః ||౧౨|| 

బాల ఉవాచ|| 

త్వయా శుచే శుచిష్మత్యాం యోఽభిలాషః కృతో హృది | 
అచిరేణైవ కాలేన స భవిష్యత్యసంశయమ్ ||౧౩|| 

తవ పుత్రత్వమేష్యామి శుచిష్మత్యాం మహామతే | 
ఖ్యాతో గృహపతిర్నామ్నా శుచిః సర్వామరప్రియః ||౧౪|| 

అభిలాషాష్టకం పుణ్యం స్తోత్రమేతన్మయేరితమ్ | 
అబ్దం త్రికాలపఠనాత్కామదం శివసన్నిధౌ ||౧౫|| 

ఏతత్స్తోత్రస్య పఠనం పుత్రపౌత్రధనప్రదమ్ | 
సర్వశాన్తికరం వాపి సర్వాపత్త్యరినాశనమ్ ||౧౬|| 

స్వర్గాపవర్గసంపత్తికారకం నాత్ర సంశయః | 
ప్రాతరుత్థాయ సుస్నాతో లిఙ్గమభ్యర్చ్య శాంభవమ్ ||౧౭|| 

వర్షం జపన్నిదం స్తోత్రమపుత్రః పుత్రవాన్ భవేత్ | 
వైశాఖే కార్తికే మాఘే విశేషనియమైర్యుతః ||౧౮|| 

యః పఠేత్ స్నానసమయే స లభేత్సకలం ఫలమ్ | 
కార్తికస్య తు మాసస్య ప్రసాదాదహమవ్యయః ||౧౯|| 

తవ పుత్రత్వమేశ్ఃయామి యాస్త్వన్యస్తత్పఠిష్యతి | 
అభిలాషాష్టకమిదం న దేయం యస్య కస్యచిత్ ||౨౦|| 

గోపనీయం ప్రయత్నేన మహావన్ధ్యాప్రసూతికృత్ | 
స్త్రియా వా పురుషేణాపి నియమాల్లిఙ్గసన్నిధౌ ||౨౧|| 

అబ్దం జప్తమిదం స్తోత్రం పుత్రదం నాత్ర సంశయః | 
ఇత్యుక్త్వాన్తర్దధే బాలః సోఽపి విప్రో గృహం యయౌ ||౨౨|| 

ఇతి శ్రీస్కన్దపురాణే కాశీఖణ్డే సన్తతిప్రదమభిలాషాష్టకస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Related Content

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

सन्तति प्रदम अभिलाष अष्टक स्तोत्रम - Santhathi Pradama Abhil

सन्तति प्रदम् अभिलाष अष्टक स्तोत्रम् - Santhathi Pradama Abh

সন্ততি প্রদম অভিলাষ অষ্টক স্তোত্রম - Santhathi Pradama Abhil

ਸਨ੍ਤਤਿ ਪ੍ਰਦਮ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਅਸ਼੍ਟਕ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Santhathi Pradama Abhil