logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

శివస్తవరాజః - Shivastavarajah

Shivastavarajah


శివాయ నమః || 

సూత ఉవాచ || 

ఏకదా నారదో యోగీ పరానుగ్రహతత్పరః | 
విమత్సరో వీతరాగో బ్రహ్మలోకముపాయయౌ ||౧|| 

తత్ర దృష్ట్వా సమాసీనం విధాతారం జగత్పతిమ్ | 
ప్రణమ్య శిరసా భూమౌ కృతాఞ్జలిరభాషత ||౨|| 

నారద ఉవాచ || 

బ్రహ్మఞ్జగత్పతే తాత నతోఽస్మి త్వత్పదామ్బుజమ్ | 
కృపయా పరయా దేవ యత్పృచ్ఛామి తదుచ్యతామ్ ||౩|| 

శ్రుతిశాస్త్రపురాణాని త్వదాస్యాత్సంశ్రుతాని చ | 
తథాపి మన్మనో యాతి సన్దేహం మోహకారణమ్ ||౪|| 

సర్వమన్త్రాధికో మన్త్రః సదా జాప్యః క ఉచ్యతే | 
సర్వధ్యానాదికం ధ్యానం సదా ధ్యేయమిహాస్తి కిమ్ ||౫|| 

వేదోపనిషదాం సారమాయుఃశ్రీజయవర్ధనమ్ | 
ముక్తికాఙ్క్షాపరైర్నిత్యం కః స్తవః పఠ్యతే బుధైః || ౬|| 

ఇమం మత్సంశయం తాత త్వం భేత్తాసి న కశ్చన | 
బ్రుహి కారుణ్యభావేన మహ్యం శుశ్రూషవే హి తమ్ ||౭|| 

శ్రుత్వాఽఙ్గజవచో వేధా హృది హర్షముపాగతః | 
దేవదేవం శివాకాన్తం నత్వా చాహ మునీశ్వరమ్ ||౮|| 

బ్రహ్మోవాచ || 

సాధు పృష్టం మహాప్రాజ్ఞ లోకానుగ్రహ తత్పర | 
సత్సర్వం తే ప్రవక్ష్యామి గోపనీయం ప్రయత్నతః ||౯||

ప్రణవం  పూర్వమువ్చ్చార్య నమఃశబ్దం సముచ్చరేత్ | 
సచతుర్థ్యైకవచనం శివం చైవ సముచ్చరేత్ ||౧౦|| 

ఏష శైవో మహామన్త్రః షడ్వర్ణాఖ్యో విముక్తిదః | 
సర్వమన్త్రాధికః ప్రోక్తః శివేన జ్ఞానరూపిణా ||౧౧|| 

అనేన మన్త్రరాజేన నాశయితుం న శక్యతే | 
తచ్చ పాపం న పశ్యామి మార్గమాణోఽపి సర్వదా ||౧౨||

అయం సంసారదావాగ్నిర్మోహసాగరవాడవః | 
తస్మాత్ప్రయత్నతః పుత్ర మన్త్రో గ్రాహ్యో ముముక్షుభిః ||౧౩|| 

మాతృపుత్రాదిహా యోఽపి వేదధర్మవివర్జితః |
సకృదుచ్చరణాదస్య సాయుజ్యముక్తిమాప్నుయాత్ ||౧౪|| 

కిం పునర్వక్ష్యతే పుత్ర స్వాచారపరినిష్ఠితః | 
సర్వమన్త్రాన్విసృజ్య త్వమిమం మన్త్రం సదా జప||౧౫|| 

ధ్యానం తేఽహం ప్రవక్ష్యామి జ్ఞాత్వా యన్ముచ్యతేఽచిరాత్ | 
వేదోపనిషదుక్తం చ యోగగమ్యం సనాతనమ్ ||౧౬|| 

ఇన్ద్రియాణి నియమ్యాదౌ యతవాగ్యతమానసః | 
స్వస్తికాద్యాసనయుతో హృది ధ్యానం సమారభేత్ ||౧౭|| 

నాభినాలం హృదిస్థం చ పఙ్కజం పరికల్పయేత్ | 
రక్తవర్ణమష్టదళం చన్ద్రసూర్యాదిశోభితమ్ ||౧౮|| 

సమన్తాత్కల్పవృక్షేణ వేష్టితం కాన్తిమత్సదా | 
తన్మధ్యే శఙ్కరం ధ్యాయేద్దేవదేవం జగద్గురుమ్ ||౧౯|| 

కర్పూరసదృశం చన్ద్రశేఖరం శూలపాణినమ్ | 
త్రిలోచనం మహాదేవం ద్విభుజం భస్మభూషితమ్ ||౨౦|| 

పరార్ధభూషణయుతం క్వణన్నూపురమణ్డితమ్ | 
సరత్నమేఖలాబద్ధకటివస్త్రం సకుణ్డలమ్ ||౨౧|| 

నీలకణ్ఠం జటావన్తం సకిరీటం సుశోభితమ్ | 
గ్రైవేయాదిప్రబన్ధాఢ్యం పార్వతీసహితం పురమ్ ||౨౨|| 

కృపాలుం జగదాధారం స్కన్దాదిపరివేష్టితమ్  
ఇన్ద్రేణ పూజితం యక్షరాజేన వ్యజితం విభుమ్ ||౨౩|| 

ప్రేతరాజస్తుతం నీరనాథేన నామితం ముహుః | 
బ్రహ్మణా గీయమానం చ విష్ణువన్ద్యం మునిస్తుతమ్ ||౨౪|| 

ధ్యానమేతన్మయా ఖ్యాతం సూత వేదాన్తశేఖరమ్ | 
సర్వపాపక్షయకరం జయసంపత్తివర్ధనమ్ ||౨౫|| 

అనేన సదృశం తాత నాస్తి సంసారతారకమ్ | 
సర్వధ్యానాదికం ధ్యానం గోపనీయం సుత త్వయా|| ౨౬||

కాయవాఙ్మానసోత్థం యత్పాపమన్యచ్చ విద్యతే | 
తత్సర్వే నాశమాయాతి ధ్యానాత్సత్యం వచో మమ ||౨౭|| 

వేదశాస్త్రపురాణాని సేతిహాసాని యాని చ | 
ధ్యానస్య తాని సర్వాణి కలాం నార్హన్తి షోడశీమ్ ||౨౮|| 

ప్రేమ్ణా కురు మహాభాగ ధ్యానమేతద్విముక్తిదమ్ | 
అథ తే వచ్మ్యహం యోగిన్ స్తవం సర్వోత్తమం చ యత్ ||౨౯|| 

బ్రహ్మాస్యైవ ఋషిః ప్రోక్తోఽనుష్టుప్ ఛ్న్దః ప్రకీర్తితమ్ | 
శివో వ దైవతం ప్రోక్తం బీజం మృత్యుఞ్జయం మతమ్ ||౩౦|| 

కీలకం నీలకణ్ఠశ్చ శక్తిః ప్రోక్తా హరస్తథా | 
నియోగః సర్వశిద్ధ్యర్థం ముక్తికామాయ వై మతః ||౩౧|| 

శిరస్యాస్యే హృది పదే కట్యాం బాహ్వోస్తు వ్యాపకే | 
ఋష్యాదీని క్రమాద్యుఞ్జేత్సాఙ్గుష్ఠాఙ్గులిభిః సుత ||౩౨|| 

మన్త్రన్యాసం తతః కుర్యాచ్ఛృణు చైకాగ్రమానసః |
షడక్షరాణి యుఞ్జీయాదఙ్గుష్ఠాద్యఙ్గులీషు చ ||౩౩|| 

హృదయే చ శిరస్యేవ శిఖాయాం కవచే యథా | 
నేత్రత్రయే తథాఽస్త్రే చ వర్ణా హ్యేవం చ షట్ క్రమాత్ ||౩౪|| 

నమః స్వాహా వషట్ హుం చ సవౌషట్ ఫట్క్రమో వదేత్ | 
మన్త్రన్యాసమిమం కృత్వా స్తవన్యాసం సమాచరేత్ ||౩౫|| 

శివం మృడం పశుపతిం శఙ్కరం చన్ద్రశేఖరమ్ | 
భవం చైవ క్రమాదేవమఙ్గుష్ఠాదిహృదాదిషు ||౩౬|| 

సర్వన్యాసాన్ప్రయుఞ్జీత చతుర్థీసహితాన్సుత | 
నమోయుతాన్నమశ్చైవ శిరసాదిషు వర్జయేత్ ||౩౭|| 

శివం సర్వాత్మకం సర్వపతిం సర్వజనప్రియమ్ | 
సర్వదుఃఖహరం చైవ మోహనం గిరిశం భజే ||౩౮|| 

కామఘ్నం కామదం కాన్తం కాలమృత్యునివర్తకమ్ | 
కలావన్తం కలాధీశం వన్దేఽహం గిరిజాపతిమ్ ||౩౯|| 

పరేశం పరమం దేవం పరంబ్రహ్మ పరాత్పరమ్ | 
పరపీడాహరం నిత్యం ప్రణమామి వృషధ్వజమ్ ||౪౦||  

లోకేశం లోకవన్ద్యం చ లోకకర్తారమీశ్వరమ్ | 
లోకపాలం హరం వన్దే ధీరం శశివిభూషణమ్ ||౪౧|| 

శివాపతిం గిరిపతిం సర్వదేవపతిం విభుమ్ | 
ప్రమథాధిపతిం సూక్ష్మం నౌమ్యహం శిఖిలోచనమ్ ||౪౨|| 

భూతేశం భూతనాథం చ భూతప్రేతవినాశనమ్ | 
భూధరం భూపతిం శాన్తం శూలపాణిమహం భజే ||౪౩|| 

కైలాసవాసినం రౌద్రం ఫణిరాజవిభూషణమ్ | 
ఫణిబద్ధజటాజూటం ప్రణమామి సదాశివమ్ ||౪౪||

నీలకణ్ఠం దశభుజం త్ర్యక్షం ధూమ్రవిలోచనమ్ | 
దిగంబరం దిశాధీశం నమామి విషభూషణమ్ ||౪౫|| 

ముక్తీశం ముక్తిదం ముక్తం ముక్తగమ్యం సనాతనమ్ | 
సత్పతిం నిర్మలం శంభుం నతోఽస్మి సకలార్థదమ్ ||౪౬|| 

విశ్వేశం విశ్వనాథం చ విశ్వపాలనతత్పరమ్ | 
విశ్వమూర్తిం విశ్వహరం ప్రణమామి జటాధరమ్ ||౪౭|| 

గఙ్గాధరం కపాలాక్షం పఞ్చవక్త్రం త్రిలోచనమ్ | 
విద్యుత్కోటిప్రతీకాశం వన్దేఽహం పార్వతీపతిమ్ ||౪౮|| 

స్ఫటికాభం జనార్తిఘ్నం దేవదేవముమాపతిమ్ || 
త్రిపురారిం త్రిలోకేశం నతోఽస్మి భవతారకమ్ ||౪౯|| 

అవ్యక్తమక్షరం దాన్తం మోహసాగరతారకమ్ | 
స్తుతిప్రియం భక్తిగమ్యం సదా వన్దే హరిప్రియమ్ ||౫౦||

అమలం నిర్మలం నాథమపమృత్యుభయాపహమ్  
భీమయుద్ధకరం భీమవరదం తం నతోఽస్మ్యహమ్ ||౫౧|| 

హరిచక్రప్రదం యోగిధ్యేయమూర్తిం సుమఙ్గళమ్ | 
గజచర్మామ్బరధరం ప్రణమామి విభూతిదమ్ || ౫౨|| 

ఆనన్దకారిణం సౌమ్యం సున్దరం భువనేశ్వరమ్ | 
కాశిప్రియం కాశిరాజం వరదం ప్రణతోఽస్మ్యహమ్ ||౫౩|| 

శ్మశానవాసినం భవ్యం గ్రహపీడావినాశనమ్ | 
మహాన్తం ప్రణవం యోగం భజేఽహం దీనరక్షకమ్ ||౫౪|| 

జ్యోతిర్మయం జ్యోతిరూపం జితక్రోధం తపస్వినమ్ | 
అనన్తం స్వర్గదం స్వర్గపాలం వన్దే నిరఞ్జనమ్ ||౫౫|| 

వేదవేద్యం పాపహరం గుప్తనాథమతీన్ద్రియమ్| 
సత్యాత్మకం సత్యహరం నిరీహం తం నతోఽస్మ్యహమ్ ||౫౬|| 

ద్వీపిచర్మోత్తరీయం చ శవమూర్ధావిభూషణమ్ | 
అస్థిమాలం శ్వేతవర్ణం నమామి చన్ద్రశేఖరమ్ ||౫౭|| 

శూలినం సర్వభూతస్థం భక్తోద్ధరణసంస్థితమ్ | 
లిఙ్గమూర్తిం సిద్ధసేవ్యం సిద్ధసిద్ధిప్రదాయకమ్ ||౫౮|| 

అనాదినిధనాఖ్యం తం రామసేవ్యం జయప్రదమ్ | 
యోధాదిం యజ్ఞభోక్తారం వన్దే నిత్యం పరావరమ్ ||౫౯|| 

అచిన్త్యమచలం విష్ణుం మహాభాగవతోత్తమమ్ | 
పరఘ్నం పరవేద్యం చ వన్దే వైకుణ్ఠనాయకమ్ ||౬౦|| 

ఆనన్దం నిర్భయం భక్తవాఞ్ఛితార్థప్రదాయకమ్ | 
భవానీపతిమాచార్యం వన్దేఽహం నన్దికేశ్వరమ్ ||౬౧|| 

సోమప్రియం సోమనాథం యక్షరాజనిషేవితమ్ | 
సర్వాధారం సువిస్తారం ప్రణమామి విభూతిదమ్ ||౬౨|| 

అనన్తనామానమనన్తరూపమనాదిమధ్యాన్తమనాదిసత్త్వమ్ | 
చిద్రూపమేకం భవనాగసింహం భజామి నిత్యం భువనాధినాథమ్ ||౬౩|| 

వేదోపగీతం విధుశేఖరం చ సురారినాథార్చితపాదపద్మమ్ | 
కర్పూరగౌరం భుజగేన్ద్రహారం జానామి తత్త్వం శివమేవ నాన్యమ్ ||౬౪|| 

గణాధినాథం శితికణ్ఠమాద్యం తేజస్వినం సర్వమనోభిరామమ్ | 
సర్వజ్ఞమీశం జగదాత్మకం చ పఞ్చాననం నిత్యమహం నమామి ||౬౫|| 

విశ్వసృజం నృత్యకరం ప్రియం తం విశ్వాత్మకం విశ్వవిధూతపాపమ్ | 
మృత్యుఞ్జయం భాలవోలోచనం చ చేతః సదా చిన్తయ దేవదేవమ్ ||౬౬|| 

కపాలినం సర్పకౄతావతంసం మనోవచోగోచరమమ్బుజాక్షమ్ | 
క్షమామ్బుధిం దీనదయాకరం తం నమామి నిత్యం భవరోగవైద్యమ్ ||౬౭|| 

సర్వాన్తరస్థం జగదాదిహేతుం కాలజ్ఞమాత్మానమనన్తపాదమ్ | 
అనన్తబాహూదరమస్తకాక్షం లలాటనేత్రం భజ చన్ద్రమౌలిమ్ ||౬౮|| 

సర్వప్రదం భక్తసుఖావహం చ పుష్పాయుధాదిప్రణతిప్రియం చ | 
త్రిలోకనాథం ఋణబన్ధనాశం భజస్వ నిత్యం ప్రణతార్తినాశమ్ ||౬౯|| 

ఆనన్దమూర్తిం సుఖకల్పవృక్షం కుమారనాథం విధృతప్రపఞ్చమ్ | 
యజ్ఞాదినాథం పరమప్రకాశం నమామి విశ్వంభరమీశితారమ్ ||౭౦|| 

ఇత్యేవం స్తవమాఖ్యాతం శివస్య పరమాత్మనః | 
పాపక్షయకరం పుత్ర సాయుజ్యముక్తిదాయకమ్ ||౭౧||

సర్వరోగహరం మోక్షప్రదం సిద్ధిప్రదాయకమ్ | 
మాఙ్గల్యం భుక్తిముక్త్యాదిసాధనం జయవర్ధనమ్ ||౭౨|| 

సర్వస్తవోత్తమం విద్ధి సర్వవేదాన్తశేఖరమ్ | 
పఠస్వానుదినం తాత ప్రేమ్ణా భక్త్యా విశుద్ధికృత్ ||౭౩|| 

గోహా స్త్రీబాలవిప్రాదిహన్తాన్యత్పాపకృత్తథా | 
విశ్వాసఘాతచారీ చ ఖాద్యపేయాదిదూషకః ||౭౪|| 

కోటిజన్మార్జితైః పాపైరసఙ్ఖ్యాతైశ్చ వేష్టితః  
అష్టోత్తరశతాత్పాఠాత్ శుద్ధో భవతి నిశ్చితమ్ ||౭౫||

మహారోగయుతో వాపి మృత్యుగ్రహయుతస్తథా | 
త్రింశత్తదస్య పఠనాత్సర్వదుఃఖం వినశ్యతి ||౭౬|| 

రాజవశ్యే సహస్రం తు స్త్రీవశ్యే చ తదర్ధకమ్ | 
మిత్రవశ్యే పఞ్చశతం పాఠం కుర్యాత్సమాహితః ||౭౭|| 

లక్షపాఠాద్భవేచ్చైవ శివ ఏవ న సంశయః| 
బహునా కిమిహోక్తేన భావనాసిద్ధిదాయకః ||౭౮|| 

పార్వత్యా సహితం గిరీన్ద్రశిఖరే ముక్తామయే సున్దరే పీఠే సంస్థితమిన్దుశేఖరమహర్నాథాదిసంసేవితమ్ | 

పఞ్చాస్యం ఫణిరాజకఙ్కణధరం గఙ్గాధరం శూలినం 
త్ర్యక్షం పాపహరం నమామి సతతం పద్మాసనస్థం శివమ్ ||౭౯|| 

ఇతి శ్రీపద్మపురాణే బ్రహ్మనారదసంవాదే శివస్తవరాజః సంపూర్ణః ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram