logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Telugu

Telugu PDF

 

 

Telugu PDF
 • Paramesha nutikadambamu in Telugu verse
 • Hariharataratamyam in Telugu verse
 • Kenopanishad in Telugu verse
 • shiva kavacham.h
 • Shiva Maanasa Pooja (shankara bhagavatpAda)
 • శివాపరాధ క్షమాపన స్తోత్రమ్ (shankara bhagavatpAda) - PDF
 • ద్వాదశ జ్యోతిర్లిఙ్గ స్తోత్రమ్ - PDF
 • రావణకృతం శివతాణ్డవ స్తోత్రమ్ - PDF
 • శివమహిమ్నః స్తోత్రమ్ (Pushpadanta) - PDF
 • శివపఞ్చాక్షర స్తోత్రమ్ - PDF
 • శివషడక్షర స్తోత్రమ్ - PDF
 • ఉపమన్యుకృతం శివస్తోత్రమ్ - PDF
 • శివభుజఙ్గ ప్రయాత స్తోత్రమ్ - PDF
 • శివస్తుతిః (లఙ్కేశ్వర విరచితా) - PDF
 • అపమృత్యుహరం మహామృత్యుఞ్జయ స్తోత్రమ్ - PDF
 • చన్ద్రశేఖర అష్టక స్తోత్రమ్ - PDF
 • మృత్యుఞ్జయ మానస పూజా స్తోత్రమ్ - PDF
 • శివ అష్టోత్తర నామ శతక స్తోత్రమ్ - PDF
 • అర్ధనారీ నటేశ్వర స్తోత్రమ్ - PDF
 • అనాది కల్పేశ్వర స్తోత్రమ్ - PDF
 • శివస్తుతిః (శ్రీ మల్లికుచిసూరిసూను నారయణ పణ్డితాచార్య విరచితా) - PDF
 • సదాశివ మహేన్ద్ర స్తుతిః - PDF
 • శివానన్దలహరీ స్తోత్రమ్ - PDF
 • సదాశివ పఞ్చరత్నమ్ - PDF
 • పశుపతి అష్టకమ్ - PDF
 • విశ్వేశ్వర నీరాజనమ్ - PDF
 • విశ్వనాథ అష్టకమ్ - PDF
 • శివ ఆమావలి అష్టకమ్ - PDF
 • ప్రదోష స్తోత్రాష్టకమ్ - PDF
 • నిర్వాణ దసకం - PDF
 • అభయఙ్కరం శివరక్ష స్తోత్రమ్ - PDF
 • శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రమ్ - PDF
 • శివపాదాదికేశాన్తవర్ణనస్తోత్రమ్ - PDF
 • శివకేశాదిపాదాన్తవర్ణనస్తోత్రమ్ - PDF
 • కాలభైరవాష్టకమ్ - PDF
 • శివభుజఙ్గప్రయాతస్తోత్రమ్ - PDF
 • శఙ్కరాష్టకమ్ - PDF
 • హిమాలయకృతం శివస్తోత్రమ్ - PDF
 • శివాష్టకమ్ - PDF
 • ద్వాదశ జ్యోతిర్లిఙ్గ స్మరణమ్ - PDF
 • దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రమ్ - PDF
 • ఈశ్వర ప్రార్థనా స్తోత్రమ్ - PDF
 • అసితకృతం శివస్తోత్రమ్ - PDF
 • చన్ద్రచూడాలాష్టకమ్ - PDF
 • thiruvempAvai
 • thiruppaLLiyezhuchchi
 • ardhanArIshvara aShTottara shata nAma stotram(Courtesy of www.ambaa.org )
 • umAmaheshwara stotram
 • kaalabhairavaashhTakaM (shankara bhagavatpAda )
 • kAshipanchakam (shankara bhagavatpAda )
 • gOShTeshvara aShTakam
 • chandramaulIshvara varNamAlA stuti
 • daxiNAmUrti hymns
 • dakshiNAmUrti stotra 2
 • dakshiNaamurti stotra ( shankara bhagavatpAda)
 • dakshiNaamurti varNahesh_mAla stotra ( shankara bhagavatpAda)
 • dyAna shokas of 25 mAheshvara mUrtam
 • dAridryaduhkha dahana shiva stotram
 • dvAdasha jyotirli~NgAni
 • dashashloki ( shankara bhagavatpAda)
 • tattvAryAstavaH
 • naTaraajastotra charaNa shR^i.nga rahita ( patanjali )
 • nirguNamAnasapUja ( sankara bagavatpAda )
 • nirvANamanjari ( sankara bagavatpAda )
 • bilvAshhTakam.h
 • bilvAShTottara shata nAma stotram
 • paJNchaaksharamantra stotra ( shankara bhagavatpAda)
 • mArgabandhu stotram
 • 25 mAhEshwara mUrtha dhyana shloka
 • mInAxI sundreshvara stotram
 • mR^itasa~njIvana stotram
 • yogasUtra ( patanjali)
 • rudraashhTakaM ( tulasiidaasa)
 • rudra kavacham.h
 • liN^gaashhTakaM
 • vishvanAtha suprabhAtam
 • vaidyanAthAShTakam
 • skanda purANam
 • shiva ashhTottara shata nAmAvaLi
 • Various hymns on Lord shiva
 • shambhu stotra
 • shivapraataHsmaraNastotraM
 • shivamIDestavaM
 • shrishivasahasranAma stotram( linga purANa)
 • shriishivasahasranaama stotram( mahaabhaarata)
 • shriishivasahasranaamAvaLi ( mahaabhaarata)
 • shiva suutra (with translation)
 • shiva panchAkshara nakshatra mAlA stotram
 • shivaashhTakaM (version 1)
 • shivAnanda lahari ( shankara bhagavatpAda )
 • shiva suprabhatam
 • baTukabhairavaaShTottara
 • shiva stotra by Swami Vivekananda
 • shiva raxA stotram
 • shrI shiva stuti
 • sAMba sadAshiva akshhara mAlA
 • suvarNamAlA stotram

 

 

Related Content

తెలుగు శివ స్తోత్రాలు

Tyagaraja - Shiva Kritis

అగస్త్యాష్టకమ్ - Agasthyashtakam

అట్టాలసున్దరాష్టకమ్ - Attalasundarashtakam

అనాది కల్పేశ్వర స్తోత్రమ్ - Anaadi Kalpeshvara Stotram