logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

சிவபுஜங்கப்ரயாதஸ்தோத்ரம்-Shivabhujanga Prayata Stotram

Shivabhujanga Prayata Stotram


சிவாய நம: || 

சிவபுஜங்க ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம்

யதா தாருணாபாஷணா பீஷணா மே பவிஷ்யந்த்யுபாந்தே க்ருதாந்தஸ்ய தூதா: |
ததா மன்மனஸ்த்வத்பதாம்போருஹஸ்தம் கதம் நிச்சலம் ஸ்யாந்நமஸ்தே(அ)ஸ்து சம்போ ||௧|| 

யதா துர்நிவாரவ்யதோ(அ)ஹம் சயநோ லுடந்நி:ச்வஸந்நி:ஸ்ருதாவ்யக்தவாணி: | 
ததா ஜஹ்நுகன்யாஜலாலங்க்ருதம் தே ஜடாமண்டலம் மன்மனோமந்திரம் ஸ்யாத் ||௨|| 

யதா புத்ரமித்ராதயோ மத்ஸகாசே ருதந்த்யஸ்ய ஹா கீத்ருசீயம் தசேதி | 
ததா தேவதேவேச கௌரீச சம்போ நமஸ்தே சிவாயேத்யஜஸ்ரம் ப்ரவாணி ||௩|| 

யதா பச்யதாம் மாமஸௌ வேத்தி நாஸ்மாநயம் ஹாஸ ஏவேதி வாசோ வதேயு: | 
ததா பூதிபூஷம் புஜங்காவநத்தம் புராரே பவந்தம் ஸ்புடம் பாவயேயம் ||௪|| 

யதா பாரமச்சாயமஸ்தாநமத்பிர்ஜநைர்வா விஹீநம் கமிஷ்யாமி தூரம் | 
ததா தம் நிருந்தன் க்ருதாந்தஸ்ய மார்கம் மஹாதேவ மஹ்யம் மனோஜ்ஞம் ப்ரயச்ச||௫|| 

யதா ரௌரவாதீன் ஸ்மரந்நேவ பீத்யா வ்ரஜாம்யேவ மோஹம் பதிஷ்யாமி கோரே | 
ததா மாமஹோ நாத கஸ்தாரயிஷ்யத்யநாதம் பராதீநமர்தேந்துமௌலே ||௬|| 

யதா ச்வேதபத்ராயதாலங்க்யசக்தே க்ருதாந்தாத்பயம் பக்தவாத்ஸல்யபாவாத் |
ததா பாஹி மாம் பார்வதீவல்லபாந்யம் ந பச்யாமி பாதாரமேதாத்ருசம் மே ||௭|| 

இதாநீமிதாநீம் மதிர்மே பவித்ரீத்யஹோ ஸந்ததம் சிந்தயா பீடிதோ(அ)ஸ்மி | 
கதம் நாம மா பூன்மநோவ்ருத்திரேஷா நமஸ்தே கதீநாம் கதே நீலகண்ட ||௮|| 

அமர்யாதமேவாமுமாபாலவ்ருத்தம் ஹரந்தம் க்ருதாந்தம் ஸமீக்ஷ்யாஸ்மி பீத: | 
ஸ்துதௌ தாவதஸ்யாம் தவைவ ப்ரஸாதாத்பவானீபதே நிர்மயோ(அ)ஹம் பவானி ||௯|| 

ஜராஜன்மகர்பாதிவாஸாதிது:கான்யஸஹ்யாநி ஜஹ்யாம் ஜகந்நாத கேந | 
பவந்தம் விநா மே கதிர்நைவ சம்போ தயாளோ ந ஜாகர்தி கிம் வா தயா தே ||௧0|| 

சிவாயேதி சப்தோ நம:பூர்வ ஏஷ ஸ்மரன்முக்திக்ருந்ம்ருத்யுஹா தத்த்வவாசீ | 
மமேசாந மாகாந்மனஸ்தோ வசஸ்த: ஸதா மஹ்யமேதத்ப்ரதானம் ப்ரயச்ச ||௧௧|| 

த்வமப்யம்ப மாம் பச்ய சீதாம்சுமௌலிப்ரியே பேஷஜம் த்வம் பவவ்யாதிசாந்த்யை|
ப்ருஹத்க்லேசபாஜம் பதாம்போஜபோதே பவாப்தௌ நிமக்னம் நயஸ்வாத்ய பாரம் ||௧௨|| 

அநேந ஸ்தவேநாதராதம்பிகேச பராம் பக்திமாதந்வதா யே நமந்தி | 
ம்ருதௌ நிர்பயாஸ்தே ஹ்யநந்தம் லபந்தே ஹ்ருதம்போஜமத்யே ஸமாஸீநமீசம் ||௧௩ ||

அகண்டே களங்காதநங்கே புஜங்காதபாணௌ கபாலாதபாலே(அ)நலாக்ஷாத் | 
அமௌலௌ சசாங்காதஹம் தேவமந்யம் ந மந்யே ந மந்யே ந மந்யே ந மந்யே ||௧௪|| 

கிரீடே நிசீசோ லலாடே ஹுதாசோ புஜே போகிராஜோ களே காலிமா ச | 
தநௌ காமிநீ யஸ்ய துல்யம் ந தேவம் ந ஜாநே ந ஜாநே ந ஜாநே ந ஜாநே ||௧௫|| 

அயம் தானகாலஸ்த்வஹம் தானபாத்ரம் பவாநேவ தாதா த்வதந்யம் ந யாசே | 
பவத்பக்திமேவ ஸ்திராம் தேஹி மஹ்யம் க்ருபாசீல சம்போ க்ருதார்தோ(அ)ஸ்மி யஸ்மாத் ||௧௬| 

சிவோ(அ)ஹம் சிவோ(அ)ஹம் சிவோ(அ)ஹம் சிவோ(அ)ஹம் சிவாதந்யதா தைவதம் நாபிஜாநே | 
மஹாதேவ சம்போ கிரீச த்ரிசூலின் த்வயீதம் ஸமஸ்தம் விபாதீதி யஸ்மாத் ||௧௭|| 

இதி ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ரீமச்சங்கராசார்யவிரசிதம் சிவபுஜங்கப்ரயாதஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram