logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

அபராதபஞ்ஜனஸ்தோத்ரம்-Aparadhabanjana Stotram

Aparadhabanjana Stotram


சிவாய நம: || 

அபராத பஞ்ஜன ஸ்தோத்ரம்

சாந்தம் பத்மாஸனஸ்தம் சசிதரமுகுடம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் 
சூலம் வஜ்ரம் ச கட்கம் பரசுமபி வரம் தக்ஷிணாங்கே வஹந்தம் | 
நாகம் பாசம் ச கண்டாம் டமருகஸஹிதம் சாங்குசம் வாமபாகே 
நாநாலங்காரதீப்தம் ஸ்படிகமணிநிபம் பார்வதீசம் பஜாமி ||௧|| 

வந்தே தேவமுமாபதிம் ஸுரகுரும் வந்தே ஜகத்காரணம் 
வந்தே பந்நகபூஷணம் ம்ருகதரம் வந்தே பசூநாம் பதிம் |
வந்தே ஸூர்யசசாங்கவஹ்னிநயனம் வந்தே முகுந்தப்ரியம் 
வந்தே பக்தஜனாச்ரயம் ச வரதம் வந்தே சிவம் சங்கரம் ||௨|| 

ஆதௌ கர்மப்ரஸங்காத்கலயதி கலுஷம் மாத்ருகுக்ஷௌ ஸ்தித: ஸன் 
விண்மூத்ராமேத்யமத்யே வ்யதயதி நிதராம் ஜாடரோ ஜாதவேதா: | 
யத்யத்வா ஸாம்ப து:கம் விஷயதி விஷமம் சக்யதே கேந வக்தும் 
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத: சிவ சிவ சிவ போ: ஸ்ரீமஹாதேவ சம்போ ||௩|| 

பால்யே து:காதிரேகோ மலலுலிதவபு: ஸ்தந்யபாநே பிபாஸா 
நோ சக்யம் சேந்த்ரியேப்யோ பவகுணஜநிதா ஜந்தவோ மாம் துதந்தி | 
நாநாரோகோத்தது:காதுதரபரிவச: சங்கரம் ந ஸ்மராமி 
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத: சிவ சிவ சிவ போ: ஸ்ரீமஹாதேவ சம்போ ||௪|| 

ப்ரௌடோ(அ)ஹம் யௌவநஸ்தோ விஷயவிஷதரை: பஞ்சபிர்மர்மஸந்தௌ 
தஷ்டோ நஷ்டோ விவேக: ஸுததந யுவதிஸ்வாதுஸௌக்யே நிஷண்ணா: 
சைவே சிந்தாவிஹீநம் மம ஹ்ருதயமஹோ மாநகர்வாதிரூடம் 
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத: சிவ சிவ சிவ போ: ஸ்ரீமஹாதேவ சம்போ ||௫|| 

வார்தக்யே சேந்த்ரியாணாம் விகதகதநதைராதிதைவாதிதாபை: 
பாபைர்ரோகைர்வியோகைரஸத்ருசவபுஷம் ப்ரௌடஹீநம் ச தீனம் | 
மித்யாமோஹாபிலாஷைர்ப்ரமதி மம மனோ தூர்ஜடேர்த்யானசூன்யம் 
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத: சிவ சிவ சிவ போ: ஸ்ரீமஹாதேவ சம்போ ||௬||

நோ சக்யம் ஸ்மார்தகர்ம ப்ரதிபதகஹநமத்யவாயாகுலாக்யம் 
ச்ரௌதம் வார்தா கதம் மே த்விஜகுலவிஹிதே ப்ரஹ்மமார்கே ச ஸாரே | 
நஷ்டோ தர்ம்யோ விசார: ச்ரவணமனநயோ: கோ நிதித்யாஸிதவ்ய: 
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத: சிவ சிவ சிவ போ: ஸ்ரீமஹாதேவ சம்போ ||௭||

ஸ்த்நாத்வா ப்ரத்யூஷகாலே ஸ்நபநவிதிவிதாமாஹ்ருதம் காங்கதோயம் 
பூஜார்தம் வா கதாசித்பஹுதருகஹநாத் கண்டபில்வைகபத்ரம் |
நாநீதா பத்மமாலா ஸரஸி விகஸிதா கந்தபுஷ்பே த்வதர்தம் 
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத: சிவ சிவ சிவ போ: ஸ்ரீமஹாதேவ சம்போ ||௮|| 

துக்தைர்மத்வாஜ்யயுக்தைர்கடசதஸஹிதை: ஸ்நாபிதம் நைவ லிங்கம் 
நோ லிப்தம் சந்தநாத்யை: கநகவிரசிதை: பூஜிதம் ந ப்ரஸூநை: | 
தூபை: கர்பூரதீபைர்விவிதரஸயுதைர்நைவ பக்ஷ்யோபஹாரை: 
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத: சிவ சிவ சிவ போ: ஸ்ரீமஹாதேவ சம்போ || ௯|| 

நக்நோ நி:ஸங்கசுத்தஸ்த்ரிகுணவிரஹிதோ த்வஸ்தமோஹாந்தகாரோ 
நாஸாக்ரே ந்யஸ்தத்ருஷ்டிர்விஹரபவகுணைர்நைவ த்ருஷ்டம் கதாசித் | 
உந்மத்தாவஸ்தயா த்வாம் விகதகலிமலம் சங்கரம் ந ஸ்மராமி 
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத: சிவ சிவ சிவ போ: ஸ்ரீமஹாதேவ சம்போ ||௧0|| 

த்யானம் சித்தே சிவாக்யம் ப்ரசுரதரதநம் நைவ தத்தம் த்விஜேப்யோ 
ஹவ்யம் தே லக்ஷஸம்க்யம் ஹுதவஹவதனே நார்பிதம் பீஜமந்த்ரை: | 
நோ ஜப்தம் காங்கதீரே வ்ரதபரிசரணை ருத்ரஜப்யைர்ந வேதை: 
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத: சிவ சிவ சிவ போ: ஸ்ரீமஹாதேவ சம்போ ||௧௧|| 

ஸ்தித்வா ஸ்தானே ஸரோஜே ப்ரணவமயமருத்கும்பகே ஸூக்ஷ்மமார்கே 
சாந்தே ஸ்வாந்தே ப்ரலீநே ப்ரகடிதகஹநே ஜ்யோதிரூபே பராக்யே | 
லிங்கம் தத்ப்ரஹ்மவாச்யம் ஸகலமபிமதம் நைவ த்ருஷ்டம் கதாசித்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத: சிவ சிவ சிவ போ: ஸ்ரீமஹாதேவ சம்போ ||௧௨|| 

ஆயுர்நச்யதி பச்யதோ ப்ரதிதினம் யாதி க்ஷயம் யௌவனம் 
ப்ரத்யாயாந்தி கதா: புனர்ன திவஸா: காலோ ஜகத்பக்ஷக: | 
லக்ஷீஸ்தோயதரங்கபங்கசபலா வித்யுச்சலம் ஜீவனம் 
தஸ்மான்மாம் சரணாகதம் சரணத த்வம் ரக்ஷ ரக்ஷாதுநா ||௧௩|| 

சந்த்ரோத்பாஸிதசேகரே ஸ்மரஹரே கங்காதரே சங்கரே
ஸபைர்பூஷிதகண்டகர்ணவிவரே நேத்ரோத்தவைச்வானரே 
தந்தித்வக்கதிஸுந்தராம்பரதரே த்ரைலோக்யஸாரே ஹரே 
மோக்ஷார்தம் குரு சித்தவ்ருத்திமமலாமந்யைஸ்து கிம் கர்மபி: ||௧௪|| 

கிம் தாநேந தநேந வாஜிகரிபி: ப்ராப்தேன ராஜ்யேன கிம்
கிம் வா புத்ரகளத்ரமித்ரபசுபிர்தேஹேன கேஹேன கிம் | 
ஜ்ஞாத்வைதத்க்ஷணபங்குரம் ஸபதி ரே த்யாஜ்யம் மனோ தூரத: 
ஸ்வாத்மார்தம் குருவாக்யதோ பஜ பஜ ஸ்ரீபார்வதீவல்லபம் ||௧௫|| 

கரசரணக்ருதம் வாக்காயஜம் கர்மஜம் வா 
ச்ரவணநயநஜம் வா மாநஸம் வா(அ)பராதம் | 
விஹிதமவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத்க்ஷமஸ்வ 
ஜய ஜய கருணாப்தே ஸ்ரீமஹாதேவ சம்போ ||௧௬|| 

காத்ரம் பஸ்மஸிதம் ஸ்மிதம் ச ஹஸிதம் ஹஸ்தே கபாலம் ஸிதம்
கட்வாங்கம் ச ஸிதம் ஸிதச்ச வ்ருஷப: கர்ணே ஸிதே குண்டலே|
கங்காபேநஸிதம் ஜடாவலயகம் சந்த்ர: ஸிதோ மூர்தநி 
ஸோ(அ)யம் ஸர்வஸிதோ ததாது விபவம் பாபக்ஷயம் சங்கர: ||௧௭|| 

இத்யபராதபஞ்ஜனஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram