logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

சிவகேசாதிபாதாந்தவர்ணனஸ்தோத்ரம்-Shivakeshadi Padanta Varnana Stotram

Shivakeshadi Padanta Varnana Stotram


சிவாய நம: || 

சிவகேசாதி பாதாந்த வர்ணன ஸ்தோத்ரம்

தேயாஸுர்மூர்த்நி ராஜத்ஸரஸஸுரஸரித்பாரபர்யந்தநிர்யத்-
ப்ராம்சுஸ்தம்பா: பிசங்காஸ்துலிதபரிணதாரக்தசாலீலதா வ: | 
துர்வாராபத்திகர்தச்ரிதநிகிலஜநோத்தாரணே ரஜ்ஜுபூதா 
கோராகோர்வீருஹாலீதஹநசிகிசிகா: சர்ம சார்வா: கபர்தா: ||௧|| 

குர்வந்நிர்வாணமார்கப்ரகமபரிலஸத்ரூப்யஸோபாநசங்காம்  
சக்ராரீணாம் புராணாம் த்ரயவிஜயக்ருதஸ்பஷ்டரேகாயமாணம் | 
அவ்யாதவ்யாஜமுச்சைரலிகஹிமதராதித்யகாந்தஸ்த்ரிதோத்ய-
ஜ்ஜாஹ்நவ்யாபம் ம்ருடாநீகமிதருடுபருக்பாண்டரம் வஸ்த்ரிபுண்ட்ரம் ||௨|| 

க்ருத்யத்கௌரீப்ரஸாதாநதிஸமயபதாங்குஷ்டஸங்க்ராந்தலாக்ஷா-
பிந்துஸ்பர்தி ஸ்மராரே: ஸ்படிகமணித்ருஷந்மக்நமாணிக்யசோபம் | 
மூர்த்ந்யுத்யத்திவ்யஸிந்தோ: பதிதசபரிகாகாரி வோ மஸ்தகம் 
ஸ்தாதஸ்தோகாபத்திக்ர்ருத்த்யை ஹுதவஹகணிகாமோக்ஷரூக்ஷம் ஸதாக்ஷி ||௩|| 

பூத்யை த்ருக்பூதயோ: ஸ்யாத்யதஹிமஹிமருக்பிம்பயோ: ஸ்நிக்தவர்ணோ
தைத்யௌகத்வம்ஸசம்ஸீ ஸ்புட இவ பரிவேஷாவசேஷோ விபாதி | 
ஸர்கஸ்தித்யந்தவ்ருத்திர்மயி ஸமுபகதே(அ)தீவ நிர்வ்ரூத்தகர்வம் 
சர்வாணீபர்துருச்சைர்யுகளமத ததத்விப்ரமம் தத்ப்ருவோர்வ: ||௪|| 

யுக்மே ருக்மாஞ்ஜபிங்கே க்ரஹ இவ பிஹிதே த்ராக்யயோ: ப்ராக்துஹித்ரா 
சைலஸ்ய த்வாந்தநீலாம்பரரசிதப்ருஹத்கஞ்சுகோ(அ)பூத்ப்ரபஞ்ச:  | 
தே த்ரைநேத்ரே பவித்ரே த்ரிதசவரகடாமித்ரஜைத்ரோக்ரசஸ்த்ரே 
நேத்ரே நேத்ரே பவேதாம் த்ருதமிஹ பவதாமிந்த்ரியாச்வாந்நியந்தும் ||௫|| 

சண்டீவக்த்ரார்பணேச்சோஸ்ததநு பகவத: பாண்டுருக்பாண்டுகண்ட-
ப்ரோத்யத்கண்டூம் விநேதும் விதநுத இவ யே ரத்னகோணைர்விக்ருஷ்டிம் |
சண்டார்சிர்மண்டலாபே ஸததநதஜநத்வாந்தகண்டாதிசௌண்டே 
சாண்டீசே தே ச்ரியே ஸ்தாமதிகமவநதாகண்டலே குண்டலே வ: ||௬|| 

கட்வாங்கோதக்ரபாணே: ஸ்புடவிகடபுடோ வக்த்ரரந்த்ரப்ரவேச 
ப்ரேப்ஸூதஞ்சத்பணோருஷ்வஸததிதவளாஹீந்த்ரசங்காம் ததாந: |
யுஷ்மாகம் கம்ரவக்த்ராம்புருஹபரிலஸத்கர்ணிகாகாரசோப: 
சச்வத்த்ராணாய பூயாதலமதிவிமலோத்துங்ககோண: ஸ கோண: ||௭|| 

குத்யத்யத்தா யயோ: ஸ்வாம் தநுமதிலஸதோர்பிம்பிதாம் லக்ஷயந்தீ 
பர்த்ரே ஸ்பர்தாதிவிக்நா முஹுரிதரவதூசங்கயா சைலகன்யா | 
யுஷ்மாம்ஸ்தௌ சச்வதுச்சைரபஹுலதசமீசர்வரீசாதிசுப்ரா-
வவ்யாஸ்தாம் திவ்யஸிந்தோ: கமிதுரவநமல்லோகபாலௌ கபோலௌ ||௮|| 

யோ பாஸா பாத்யுபாந்தஸ்தித இவ நிப்ருதம் கௌஸ்துபோ த்ரஷ்டுமிச்சந்
ஸோத்தஸ்நேஹாந்நிதாந்தம் கலகதகரளம் பத்யுருச்சை: பசூநாம் | 
ப்ரோத்யத்ப்ரேம்ணா யமார்த்ரா பிபதி கிரிஸுதா ஸம்பத: ஸாதிரேகா 
லோகா: சோணீக்ருதாந்தா யததரமஹஸா ஸோ(அ)தரோ வோ விதத்தாம் ||௯|| 

அத்யர்தம் ராஜதே யா வதநசசதராதுத்கலச்சாருவாணீ-
பீயூஷாம்ப:ப்ரவாஹப்ரஸரபரிலஸத்பேநபிந்த்வாவலீவ | 
தேயாத்ஸா தந்தபங்க்திச்சிரமிஹ தநுதாயாததௌவாரிகஸ்ய 
த்யுத்யா தீப்தேந்துகுந்தச்சவிரமலதரப்ரோந்நதாக்ரா முதம் வ: ||௧0|| 

ந்யக்குர்வந்நுர்வராப்ருந்நிபகநஸமயோத்துஷ்டமேகௌககோஷம் 
ஸ்பூர்ஜத்வார்த்யுத்திதோருத்வநிதமபி பரப்ரஹ்மபூதோ கபீர: | 
ஸுவ்யக்தோ வ்யக்தமூர்தே: ப்ரகடிதகரண: ப்ராணநாதஸ்ய ஸத்யா: 
ப்ரீத்யா வ: ஸம்விதத்யாத்பலவிகலமலம் ஜன்ம நாத: ஸ நாத: ||௧௧||

பாஸா யஸ்ய த்ரிலோகீ லஸதி பரிலஸத்பேநபிந்த்வர்ணவாந்தர்-
வ்யாமக்ரேவாதிகௌரஸ்துலிதஸுரஸரித்வாரிபூரப்ரஸார: | 
பீநாத்மா தந்தபாபிர்ப்ருசமஹஹஹகாராதிபீம: ஸதேஷ்டாம் 
புஷ்டாம் துஷ்டிம் க்ருஷீஷ்ர்ட ஸ்புடமிஹ பவதாமட்டஹாஸோ(அ)ஷ்டமூர்தே: ||௧௨|| 

ஸத்யோஜாதாக்யமாப்யம் யதுவிமலமுதக்வர்தி யத்வாமதேவம் 
நாம்நா ஹேம்நா ஸத்ருக்ஷம் ஜலதநிபமகோராஹ்வயம் தக்ஷிணம் யத் |  
யத்பாலார்கப்ரபம் தத்புருஷநிகதிதம் பூர்வமீசாநஸம்ஜ்ஞம் 
யத்திவ்யம் தாநி சம்போர்பவதபிலஷிதம் பஞ்ச தத்யுர்முகாநி ||௧௩|| 

ஆத்மப்ரேம்ணோ பவாந்யா ஸ்வயமிவ ரசிதா: ஸாதரம் ஸாம்வநந்யா 
மஷ்யா திஸ்ர: ஸுநீலாஞ்ஜநநிபகரரேகா: ஸமாபாந்தி யஸ்யாம் | 
ஆகல்பாநல்பபாஸா ப்ருசருசிரதரா கம்புகல்பா(அ)ம்பிகாயா: 
பத்யு: ஸாத்யந்தமந்தர்விலஸது ஸததம் மந்தரா கந்தரா வ: ||௧௪|| 

வக்த்ரேந்தோர்தந்த லக்ஷ்ம்யாச்சிரமதரமஹாகௌஸ்துபஸ்யாப்யுபாந்தே 
ஸோத்தாநாம் ப்ரார்தயந் ய ஸ்திதிமசலபுவே வாரயந்த்யை நிவேசம் | 
ப்ராயுங்க்தேவாசிஷோ ய: ப்ரதிபதமம்ருதத்வே ஸ்தித: காலசத்ரோ:  
காலம் குர்வந் கலம் வோ ஹ்ருதயமயமலம் க்ஷாலயேத்காலகூட: ||௧௫|| 

ப்ரௌடப்ரேமாகுலாயா த்தடதரபரிரம்பேஷு பர்வேந்துமுக்யா: 
பார்வத்யாச்சாருசாமீகரவலயபதைரங்கிதம் காந்திசாலி | 
ரங்கந்நாகாங்கதாட்யம் ஸததமவிஹிதம் கர்ம நிர்மூலயேத்த-
தோர்மூலம் நிர்மலம் யத்த்ருதி துரிதமபாஸ்யார்ஜிதம் தூர்ஜடேர்வ: ||௧௬|| 

கண்டாச்லேஷார்தமாப்தா திவ இவ கமிது: ஸ்வர்கஸிந்தோ: ப்ரவாஹா: 
க்ராந்த்யை ஸம்ஸாரஸிந்தோ: ஸ்படிகமணிமஹாஸங்க்ரமாகாரதீர்கா: | 
திர்யக்விஷ்கம்பபூதாஸ்த்ரிபுவனவஸதேர்பிந்நதைத்யேபதேஹா 
பாஹாவஸ்தா ஹரஸ்ய த்ருதமிஹ நிவஹாநம்ஹஸாம் ஸம்ஹரந்து||௧௭|| 

வக்ஷோ தக்ஷத்விஷோ(அ)லம் ஸ்மரபரவிநமத்தக்ஷஜாக்ஷீணவக்ஷோஜாந்தர்-
நிக்ஷிப்தசும்பந்மலயஜமிலிதோத்பாஸி பஸ்மோக்ஷிதம் யத் | 
க்ஷிப்ரம் தத்ரூக்ஷசக்ஷு: ச்ருதி கணபணரத்னௌகபாபீக்ஷ்ணசோபம் 
யுஷ்மாகம் சச்வதேந: ஸ்படிகமணிசிலாமண்டலாபம் க்ஷிணோது ||௧௮|| 

முக்தாமுக்தே விசித்ராகுலவலிலஹரீஜாலசாலிந்யவாஞ்சந்-
நாப்யாவர்தே விலோலத்புஜகவரயுதே காலசத்ரோர்விசாலே | 
யுஷ்மச்சித்தத்ரிதாமா ப்ரதிநவருசிரே மந்திரே காந்திலக்ஷ்ம்யா: 
சேதாம் சீதாம்சுகௌரே சிரதரமுதரக்ஷீரஸிந்தௌ ஸலீலம் ||௧௯|| 

வையாக்ரீ யத்ர க்ருத்தி: ஸ்புரதி ஹிமகிரேர்விஸ்த்ருதோபத்யகாந்த: 
ஸாந்த்ராவச்யாயமிச்ரா பரித இவ வ்ருதா நீலஜீமூதமாலா | 
ஆபத்தாஹீந்த்ரகாஞ்சீகுணமதிப்ருதுலம் சைலஜாகீடபூமிஸ்தத்வோ 
நி:ச்ரேயஸே ஸ்யாஜ்ஜகநமதிகநம் பாலசீதாம்சுமௌலே: ||௨0|| 

புஷ்டாவஷ்டம்பபூதௌ ப்ருதுதரஜகநஸ்யாபி நித்யம் த்ரிலோக்யா: 
ஸம்யக்வ்ருத்தௌ ஸுரேந்த்ரத்விரதவரகரோதாரகாந்திம் ததாநௌ | 
ஸாராவூரூ புராரே: ப்ரஸபமரிகர்டாகஸ்மரௌ பஸ்மசுப்ரௌ
பக்தைரத்யார்த்ரசித்தைரதிகமவநதௌ வாஞ்சிதம் வோ விதத்தாம் ||௨௧|| 

ஆனந்தாயேந்துகாந்தோபலரசிதஸமுத்காயிதே யே முனீநாம் 
சித்தாதர்சம் நிதாதும் விதததி சரணே தாண்டவாகுஞ்சநாநி | 
காஞ்சீபோகீந்த்ரமூர்த்நா ப்ரதிமுஹுருபதாநாயமாநே க்ஷணம் தே
காந்தே ஸ்தாமந்தகாரேர்த்யுதிவிஜிதஸுதாபாநுநீ ஜாநுநீ வ: ||௨௨|| 

மஞ்ஜீரீபூதபோகிப்ரவரகணபணாமண்டலாந்தர்நிதாந்த-
வ்யாதீர்காநர்கரத்நத்யுதிகிஸலயிதே ஸ்தூயமாநே த்யுஸத்பி: | 
பிப்ரத்யௌ விம்ரமம் வ: ஸ்படிகமணிப்ருஹத்தண்டவத்பாஸிதே யே 
ஜங்கே சங்கேந்துசுப்ரே ப்ருசமிஹ பவதாம் மானஸே சூலபாணே: ||௨௩|| 

அஸ்தோகஸ்தோமசஸ்த்ரைரபசிதிமமலாம் பூரிபாவோபஹாரை: 
குர்வத்பி: ஸர்வதோச்சை: ஸததமபிவ்ருதௌ ப்ரஹ்மவித்தேவலாத்யை: | 
ஸம்யக்ஸம்பூஜ்யமாநாவிஹ ஹ்ருதி ஸரஸீவாநிசம் யுஷ்மதீயே 
சர்வஸ்ய க்ரீடதாம்  தௌ ப்ரபதவரப்ருஹத்கச்சபாவச்சபாஸௌ ||௨௪||

யா: ஸ்வஸ்யைகாம்சபாதாதிதிபஹலகலத்ரக்தவக்த்ரம் ப்ரணுந்ந-
ப்ராணம் ப்ராக்ரோசயந்ப்ராங் நிஜமசலவரம் சாலயந்தம் தசாஸ்யம் | 
பாதாங்குல்யோ திசந்து த்ருதமயுகதச: கல்மஷப்லோஷகல்யா: 
கல்யாணம் புல்லமால்யப்ரகரவிலஸிதா வ: ப்ரணத்தாஹிவல்ல்ய: ||௨௫|| 

ப்ரஹ்வப்ராசீநபர்ஹி:ப்ரமுகஸுரவரப்ரஸ்புரந்மௌலிஸக்த-
ஜ்யாயோரத்நோத்கரோஸ்த்ரைரவிரதமமலா பூரிநீராஜிதா யா | 
ப்ரோதக்ராக்ரா ப்ரதேயாத்ததிரிவ ருசிரா தாரகாணாம் நிதாந்தம் 
நீலக்ரீவஸ்ய பாதாம்புருஹவிலஸிதா ஸா நகாலீ: ஸுகம் வ: ||௨௬||  

ஸத்யா: ஸத்யாநநேந்தாவபி ஸவிதகதே யே விகாஸம் ததாதே 
ஸ்வாந்தே ஸ்வாம் தே லபந்தே ச்ரியமிஹ ஸரஸீவாமரா யே ததாநா:| 
லோலம் லோலம்பகாநாம் குலமிவ ஸுதியாம் ஸேவதே யே ஸதா ஸ்தாம் 
பூத்யை பூத்யைணபாணேர்விமலதரருசஸ்தே பதாம்போருஹே வ: ||௨௭|| 

யேஷாம் ராகாதிதோஷாக்ஷதமதி யதயோ யாந்தி முக்திப்ரஸாதா-
த்யே வா நம்ராத்மமூர்தித்யுஸத்ருசிபரிஷந்மூர்த்நி சேஷாயமாணா: | 
ஸ்ரீகண்டஸ்யாருணோத்யச்சரணஸரஸிஜப்ரோத்திதாஸ்தே பவாக்யாத்-
பாராவாராச்சிரம் வோ துரிதஹதிக்ருதஸ்தாரயேயு: பராகா: ||௨௮|| 

பூம்நா யஸ்யாஸ்தஸீம்நா புவநமநுஸ்ருதம் யத்பரம் தாம தாம்நாம் 
ஸாம்நாமாம்நாயதத்த்வம் யதபி ச பரமம் யத்குணாதீதமாத்யம் | 
யச்சாம்ஹோஹந்நிரீஹம் ககநமிதி முஹு: ப்ராஹுருச்சைர்மஹாந்தோ 
மாஹேசம் தந்மஹோ மே மஹிதமஹரஹர்மோஹரோஹம் நிஹந்து ||௨௯|| 

இதி ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஸ்ரீகோவிந்தபகவத்பாதசிஷ்யஸ்ய 
ஸ்ரீமச்சங்கராசார்யஸ்ய க்ருதம் சிவகேசாதிபாதாந்தவர்ணனஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram