logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

சிவபாதாதிகேசாந்தவர்ணனஸ்தோத்ரம்-Shivapadadi Keshanta Varnana Stotram

Shivapadadi Keshanta Varnana Stotram


சிவாய நம: || 

சிவபாதாதி கேசாந்த வர்ணன ஸ்தோத்ரம்

கல்யாணம் நோ விதத்தாம் கடகதடலஸத்கல்பவாஹீநிகுஞ்ஜ- 
க்ரீடாஸம்ஸக்தவித்யாதரநிவஹவதூகீதருத்ராபதாந:| 
தாரைர்ஹேரம்பநாதைஸ்தரலிதநிநதத்தாரகாராதிகேகீ 
கைலாஸ: சர்வநிர்வ்ருத்யபிஜநகபத: ஸர்வதா பர்வதேந்த்ர: ||௧|| 

யஸ்ய ப்ராஹு: ஸ்வரூபம் ஸகலதிவிஷதாம் ஸாரஸர்வஸ்வயோகம் 
யத்யேஷு: சார்ங்கதன்வா ஸமஜநி ஜகதாம் ரக்ஷணே ஜாகரூக: | 
மௌர்வீ தர்வீகராணாமபி ச பரிவ்ருட: பூஸ்ரயீ ஸா ச லக்ஷ்யம் 
ஸோ(அ)வ்யாதவ்யாஜமஸ்மாநசிவபிதநிசம் நாகிநாம் ஸ்ரீபிநாக: ||௨||

ஆதங்காவேகஹாரீ ஸகலதிவிஷதாமங்க்ரிபத்மாச்ரயாணாம் 
மாதங்காத்யுக்ரதைத்யப்ரகரதநுகலத்ரக்ததாராக்ததார: | 
க்ரூர: ஸூராயுதாநாமபி ச பரிபவம் ஸ்வீயபாஸா விதந்வந் 
கோராகார: குடாரோ த்ருடதரதுரிதாக்யாடவீம் பாடயேந்ந: |௩||

காலாராதே: கராக்ரே க்ருதவஸதிருர:சாண தாதோ ரிபூணாம் 
காலே காலே குலாத்ரிப்ரவரதநயயா கல்பிதஸ்நஹலேப: | 
பாயாந்ந: பாவகார்சி:ப்ரஸரஸகமுக: பாபஹந்தா நிதாந்தம் 
சூல: ஸ்ரீபாதஸேவாபஜநரஸஜுஷாம் பாலநைகாந்தசீல: ||௪||

தேவஸ்யாங்காச்ரயாயா: குலகிரிதுஹிதுர்நேத்ரகோணப்ரசார-
ப்ரஸ்தாராநத்யுதாராந்பிபடிஷுரிவ யோ நித்யமத்யாதரேண | 
ஆதத்தே பங்கிதுங்கைரநிசமவயவைரந்தரங்கம் ஸமோதம் 
ஸோமாபீடஸ்ய ஸோ(அ)யம் ப்ரதிசது குசலம் பாணிரங்க: குரங்க: ||௫||

கண்டப்ராந்தாவஸஜ்ஜத்கனகமயமஹாகண்டிகாகோரகோஷை: 
கண்டாராவைரகுண்டைரபி பரிதஜகச்சக்ரவாலாந்தரால: | 
சண்ர்ட: ப்ரோத்தண்டச்ருங்க: ககுதகவலிதோத்துங்ககைலாஸச்ர்ருங்க:
கண்டே காலஸ்ய வாஹ: சமயது சமலம் சாச்வ்த: சாக்கரேந்த்ர: ||௬||

நிர்யத்தாநாம்புதாராபரிமளதரளீபூதலோலம்பபாலீஜங்காரை: 
சங்கராத்ரே: சிகரசததரீ: பூரயந்பூரீகோஷை: | 
சார்க: ஸௌவர்ணசைலப்ரதிமப்ருதுவபு: ஸர்வவிக்னாபஹர்தா 
சர்வாண்யா: பூர்வஸூநு: ஸ பவது பவதாம் ஸ்வஸ்திதோ ஹஸ்திவக்த்ர: ||௭||

ய: புண்யைர்தேவதாநாம் ஸமஜநி சிவயோ: ச்லாக்யவீர்யைகமத்யா 
யந்நாம்நி ச்ரூயமாணே திதிஜபடகடா பீதிபாரம் பஜந்தே |
பூயாத்ஸோ(அ)யம் விபூத்யை நிசிதசரசிகாபாடிதக்ரௌஞ்சசைல: 
ஸம்ஸாராகாதகூபோதரபதிதஸமுத்தாரகஸ்தாரகாரி: ||௮||

ஆரூட: ப்ரௌடவேகப்ரவிஜிதபவநம் துங்கதுங்கம் துரங்கம் 
சைலம் நீலம் வஸாந: கரதலவிலஸத்காண்டகோதண்டதண்ட: | 
ராகத்வேஷாதிநாநாவிதம்ருகபடலீபீதிக்ருத்பூதபர்தா 
குர்வந்நாகேடலீலாம் பரிலஸது மந: காநநே மாமகீநே ||௯||

அம்போஜாப்யாம் ச ரம்பாரதசரணலதாத்வந்த்வகும்பீந்த்ரகும்பைர்- 
பிம்பேநேந்தோச்ச கம்போருபரி விலஸதா வித்ருமேணோத்பலாப்யாம் |
அம்போதேநாபி ஸம்பாவிதமுபஜநிதாடம்பரம் சம்பராரே: 
சம்போ: ஸம்போகயோக்யம் கிமபி தநமிதம் ஸம்பவேத்ஸம்பதே ந: ||௧0||

வேணீஸௌபாக்யவிஸ்மாபிததபநஸுதாசாருவேணீவிலாஸாந் 
வாணீநிர்தூதவாணீகரதலவித்ருதோதாரவீணாவிராவாந் | 
ஏணீநேத்ராந்தபங்கீநிரஸநநிபுணாபாங்ககோணாநுபாஸே  
சோணாந்ப்ராணாநுதூடப்ரதிநவஸுஷமாகந்தலாநிந்துமௌலே: ||௧௧||

ந்ருத்தாரம்பேஷு ஹஸ்தாஹதமுரஜதிமீதிக்க்ருதைரத்யுதாரை-
ச்சித்தாநந்தம் விதத்தே ஸதஸி பகவத: ஸந்ததம் ய: ஸ நந்தீ | 
சண்டீசாத்யாஸ்ததா(அ)ந்யே சதுரகுணகணப்ரீணிதஸ்வாமிஸத்கா-
ரோத்கர்ஷோத்யத்ப்ரஸாதா: ப்ரமதபரிவ்ருடா: ஸந்து ஸந்தோஷிணோ ந: ||௧௨||

முக்தாமாணிக்யஜாலை: பரிகலிதமஹாஸாலமாலோகநீயம் 
ப்ரத்யுப்தாநர்தரத்நைர்திசி திசி பவநை: கல்பிதைர்திக்பதீநாம் |
உத்யாநைரத்ரிகந்யாபரிஜநவநிதாமாநநீயை: பரிதம் 
ஹ்ருத்யம் ஹ்ரூத்யஸ்து நித்யம் மம புவநபதேர்தாம ஸோமார்தமௌலே: ||௧௩||

ஸ்தம்பைர்ஜம்பாரிரத்னப்ரவரவிரசிதை: ஸம்ப்ருதோபாந்தபாகம் 
சும்பத்ஸோபாநமார்கம் சுசிமணிநிசயைர்கும்பிதாநல்பசில்பம் |
கும்பை: ஸம்பூர்ணசோபம் சிரஸி ஸுகடிதை: சாதகும்பைரபங்கை: 
சம்போ: ஸம்பாவநீயம் ஸகலமுநிஜநை: ஸ்வஸ்திதம் ஸ்யாத்ஸதா ந: ||௧௪||

ந்யஸ்தோ மத்யே ஸபாயா: பரிஸரவிலஸத்பாதபீடாபிராமோ 
ஹ்ருத்ய: பாதைச்சதுர்பி: கனகமணிமயைருச்சகைருஜ்ஜ்வலாத்மா |
வாஸோரத்நேந கேநாப்யதிகம்ருதுதரேணாஸ்த்ருதோ விஸ்த்ருதஸ்ரீபீட: 
பீடாபரம் ந: சமயது சிவயோ: ஸ்வைரஸம்வாஸயோக்ய: ||௧௫||

ஆஸீநஸ்யாதிபீடம் த்ரிஜகததிபதேரங்க்ரிபீடாநுஷக்தௌ 
பாதோஜாபோகபாஜௌ பரிம்ருதுலதலோல்லாஸிபத்மாபிலேகௌ | 
பாதாம் பாதாவுபௌ தௌ நமதமரகிரீடோல்லஸச்சாருஹீர-
ச்ரேணீசோணாயமாநோந்நத நகதசகோத்பாஸமாநௌ ஸமாநௌ ||௧௬||

யந்நாதோ வேதவாசாம் நிகததி நிகிலம் லக்ஷணம் பக்ஷிகேதுர்-
லக்ஷ்மீஸம்போகஸௌக்யம் விரசயதி யயோச்சாபரே ரூபபேதே | 
சம்போ: ஸம்பாவநீயே பதகமலஸமாஸங்கதஸ்துங்கசோபே 
மாங்கல்யம் ந: ஸமக்ரம் ஸகலஸுககரே நூபுரே பூரயேதாம் ||௧௭||

அங்கே ச்ருங்காரயோநே: ஸபதி சலபதாம் நேத்ரவஹ்நௌ ப்ரயாதே 
சத்ரோருத்த்ருத்ய தஸ்மாதிஷுதியுகமதோ ந்யஸ்தமக்ரே கிமேதத் | 
சங்காமித்தம் நதாநாமமரபரிஷதாமந்தரங்கூரயத்தத்-
ஸம்காதம் சாரு ஜங்காயுகமகிலபதேரம்ஹஸா ஸம்ஹரேந்ந: ||௧௮||

ஜாநுத்வந்த்வேந மீநத்வஜந்ருவரஸமுத்கோபமாநேந ஸாகம் 
ராஜந்தௌ ராஜரம்பாகரிகரகனகஸ்தம்பஸம்பாவநீயௌ |
ஊரூ கௌரீகராம்போருஹஸரஸஸமாமர்தநாநந்தபாஜௌ 
சாரூ தூரீக்ரியேதாம்  துரிதமுபசிதம் ஜன்மஜன்மாந்தரே ந: ||௧௯||

ஆமுக்தாநர்கரத்நப்ரகரகரபரிஷ்வக்தகல்யாணகாஞ்சீ-
தாம்நா பத்தேந துக்தத்யுதிநிசயமுஷா சீநபட்டாம்பரேண |
ஸம்வீதே சைலகன்யாஸுசரிதபரிபாகாயமாநே நிதம்பே 
நித்யம் நர்நர்து சித்தம் மம நிகிலஜகத்ஸ்வாமிந: ஸோமமௌலே: ||௨0||

ஸந்த்யாகாலாநுரஜ்யத்திநகரஸருசா காலதௌதேந காடம் 
வ்யாநத்த: ஸ்நிக்தமுக்த: ஸரஸமுதரபந்தேந வீதோபமேந |
உத்தீப்ரை: ஸ்வப்ரகாசைருபசிதமஹிமா மன்மதாரேருதாரோ 
மத்யோ மித்யார்தஸக்ர்யங் மம திசது ஸதா ஸங்கதிம் மங்களாநாம்||௨௧||

நாபீசக்ராலவாலாந்நவநவஸுஷமாதோஹதஸ்ரீபரீதா-
துத்கச்சந்தீ புரஸ்தாதுதரபதமதிக்ரம்ய வக்ஷ: ப்ரயாந்தீ | 
ச்யாமா காமாகமார்தப்ரகதநலிபிவத்பாஸதே யா நிகாமம் 
ஸா மாம் ஸோமார்தமௌலே: ஸுகயது ஸததம் ரோமவல்லீமதல்லீ ||௨௨||

ஆச்லேஷேஷ்வத்ரிஜாயா: கடிநகுசதடீலிப்தகாச்மீரபங்க-
வ்யாஸங்காத்யதுத்யதர்கத்யுதிபிருபசிதஸ்பர்தமுத்தாமஹ்ருத்யம் |
தக்ஷாராதேருதூடப்ரதிநவமணிமாலாவலீபாஸமாநம் 
வக்ஷோ விக்ஷோபிதாகம் ஸததநதிஜுஷாம் ரக்ஷதாதக்ஷதம் ந: ||௨௩||

வாமாங்கே விஸ்புரந்த்யா: கரதலவிலஸச்சாருரக்தோத்பலாயா: 
காந்தாயா வாமவக்ஷோருஹபரசிகரோந்மர்தநவ்யக்ரமேகம் |
அந்யாம்ஸ்த்ரீநப்யுதாராந்வரபரசும்ருகாலங்க்ருதாநிந்துமௌலேர்-
பாஹூநாபத்தஹேமாங்கதமணிகடகாநந்தராலோகயாம: ||௨௪||

ஸம்ம்ராந்தாயா: சிவாயா: பதிவிலயபியா ஸர்வலோகோபதாபாத்-
ஸம்விக்நஸ்யாபி விஷ்ணோ: ஸரபஸமுபயோர்வாரணப்ரேரணாப்யாம் |
மத்யே த்ரைசங்கவீயாமநுபவதி தசாம் யத்ர ஹாலாஹலோஷ்மா 
ஸோ(அ)யம் ஸர்வாபதாம் ந: சமயது நிசயம் நீலகண்டஸ்ய கண்ட: ||௨௫||

ஹ்ருத்யைரத்ரீந்த்ரகந்யாம்ருதுதசநபதைர்முத்ரிதோ வித்ருமஸ்ரீ-
ருத்த்யோதந்த்யா நிதாந்தம் தவளதவளயா மிச்ரிதோ தந்தகாந்த்யா | 
முக்தாமாணிக்யஜாலவ்யதிகரஸத்ருசா தேஜஸா பாஸமாந: 
ஸத்யோஜாதஸ்ய தத்யாததரமணிரஸௌ ஸம்பதாம் ஸஞ்சயம் ந: ||௨௬||

கர்ணாலங்காரநாநாமணிநிகரருசாம் ஸஞ்சயைரஞ்சிதாயாம் 
வர்ண்யாயாம் ஸ்வர்ணபத்மோதரபரிவிலஸத்கர்ணிகாஸந்நிபாயாம் |
பத்தத்யாம் ப்ராணவாயோ: ப்ரணதஜநஹ்ருதம்போஜவாஸஸ்ய 
சம்போர்நித்யம் நச்சித்தமேதத்விரசயது ஸுகே நாஸிகாம் நாஸிகாயாம் ||௨௭||

அத்யந்தம் பாஸமாநே ருசிரதரருசாம் ஸங்கமாத்ஸந்மணீநா-
முத்யச்சண்டாம்சுதாமப்ரஸரநிரஸநஸ்பஷ்ட்ரத்ருஷ்ர்டாபதாநே |
பூயாஸ்தாம் பூதயே ந: கரிவரஜயிந: கர்ணபாசாவலம்பே 
பக்தாலீபாலஸஜ்ஜஜ்ஜநிமரணலிபே: குண்டலே குண்டலே தே ||௨௮||

யாப்யாம் காலவ்யவஸ்தா பவதி தநுமதாம் யோ முகம் தேவதாநாம் 
யேஷாமாஹு: ஸ்வரூபம் ஜகதி முநிவரா தேவதாநாம் த்ரயீம் தாம் |
ருத்ராணீவக்த்ரபங்கேருஹஸததவிஹாரோத்ஸுகேந்தீவரேப்ய-
ஸ்தேப்யஸ்த்ரிப்ய: ப்ரணாமாஞ்ஜலிமுபரசயே த்ரீக்ஷணஸ்யேக்ஷணேப்ய: ||௨௯||

வாமம் வாமாங்ககாயா வதனஸரஸிஜே வ்யாவலத்வல்லபாயா 
வ்யாநம்ரேஷ்வந்யதந்யத்புநரலிகபவம் வீதநி:சேஷரௌக்ஷ்யம் |
பூயோ பூயோ(அ)பி மோதாந்நிபதததிதயாசீதலம் சூதபாணே 
தக்ஷாரேரீக்ஷணாநாம் த்ரயமபஹரதாதாசு தாபத்ரயம் ந: ||௩0||

யஸ்மிந்நர்தேந்துமுக்தத்யுதிநிசயதிரஸ்காரநிஸ்தந்த்ரகாந்தௌ 
காச்மீரக்ஷோதஸங்கல்பிதமிவ ருசிரம் சித்ரகம் பாதி நேத்ரம் | 
தஸ்மிந்நுல்லீலசில்லீநடவரதருணீலாஸ்யரங்காயமாணே 
காலாரே: பாலதேசே விஹரது ஹ்ருதயம் வீதசிந்தாந்தரம் ந: ||௩௧||

ஸ்வாமிந் கங்காமிவாங்கீகுரு தவ சிரஸா மாமபீத்யர்தயந்தீம் 
தந்யாம் கந்யாம் கராம்சோ: சிரஸி வஹதி கிம்ந்வேஷ காருண்யசாலீ |
இத்தம் சங்காம் ஜநாநாம் ஜநயததிகநம் கைசிகம் காலமேக-
ச்சாயம் பூயாதுதாரம் த்ரிபுரவிஜயிந: ச்ரேயஸே பூயஸே ந: ||௩௨||

ச்ர்ருங்காராகல்பயோக்யை: சிகரிவரஸுதாஸத்ஸகீஹஸ்தலூநை: 
ஸூநைராபத்தமாலாவலிபரிவிலஸத்ஸௌரபாக்ருஷ்டப்ருங்கம் | 
துங்கம் மாணிக்யகாந்த்யா பரிஹஸிதஸுராவாஸசைலேந்த்ரச்ர்ருங்கம் 
ஸங்கம் ந: ஸங்கடாநாம் விகடயது ஸதா காங்கடீகம் கிரீடம் ||௩௩||

வக்ராகார: கலங்கீ ஜடதநுரஹமப்யங்க்ரிஸேவாநுபாவா-
துத்தம்ஸத்வம் ப்ரயாத: ஸுலபதரக்ருணாஸ்யந்திநச்சந்த்ரமௌலே: |
தத்ஸேவந்தாம் ஜநௌகா: சிவமிதி நிஜயா(அ)வஸ்தயைவ ப்ருவாணம் 
வந்தே தேவஸ்ய சம்போர்முகுடஸுகடிதம் முக்தபீயூஷபாநும் ||௩௪||

காந்த்யா ஸம்புல்லமல்லீகுஸுமதவளயா வ்யாப்ய விச்வம் விராஜந் 
வ்ருத்தாகாரோ விதந்வந் முஹுரபி ச பராம் நிர்வ்ருதிம் பாதபாஜாம் | 
ஸாநந்தம் நந்திதோஷ்ணா மணிகடகவதா வாஹ்மமாந: புராரே: 
ச்வேதச்சத்ராக்யசீதத்யுதிரபஹரதாதஸ்தாபதா ந: ||௩௫||

திவ்யாகல்போஜ்ஜ்வலாநாம் சிவகிரிஸுதயோ: பார்ச்வயோராச்ரிதாநாம் 
ருத்ராணீஸத்ஸகீநாமதிதரலகடாக்ஷாஞ்சலைரஞ்சிதாநாம் |
உத்வேல்லத்வாஹுவல்லீவிலஸநஸமயே சாமராந்தோலநீநாமுத்பூத: 
கங்கணாலீவலயகலகலோ வாரயேதாபதோ ந: ||௩௬||

ஸ்வர்கௌக:ஸுந்தரீணாம் ஸுலலிதவபுஷாம் ஸ்வாமிஸேவாபராணாம் 
வல்கத்பூஷாணி வக்த்ராம்புஜபரிவிகலந்முக்தகீதாம்ருதாநி |
நித்யம் ந்ருத்தாந்யுபாஸே புஜவிதுதிபதந்யாஸபாவாவலோக-
ப்ரத்யுத்யத்ப்ரீதிமாத்யத்ப்ரமதநடநடீதத்தஸம்பாவநாநி ||௩௭||

ஸ்தாநப்ராப்த்யா ஸ்வராணாம் கிமபி விசததாம் வ்யஞ்ஜயந்மஞ்ஜுவீணா-
ஸ்வாநாவச்சிந்நதாலக்ரமமம்ருதமிவாஸ்வாத்யமாநம் சிவாப்யாம் | 
நாநாராகாதிஹ்ருத்யம் நவரஸமதுரஸ்தோத்ரஜாதாநு வித்தம் 
காநம் வீணாமஹர்ஷே: கலமதிலலிதம் கர்ணபூராயதாம் ந: ||௩௮||

சேதோ ஜாதப்ரமோதம் ஸபதி விதததீ ப்ராணிநாம் வாணிநீநாம் 
பாணித்வந்த்வாக்ரஜாக்ரத்ஸுலலிதரணிதஸ்வர்ணதாலாநுகூலா | 
ஸ்வீயாராவேண பாதோதரரவபடுநா நாதயந்தீ மயூரீ 
மாயூரீம் மந்தபாவம் மணிமுரஜபவா மார்ஜநா மார்ஜயேந்ந: ||௩௯||

தேவேப்யோ தாநவேப்ய: பித்ருமுநிபரிஷத்ஸித்தவித்யாதரேப்ய: 
ஸாத்யேப்யச்சாரணேப்யோ மநுஜபசுபதஜ்ஜாதிகீடாதிகேப்ய: |
ஸ்ரீகைலாஸப்ரரூடாஸ்த்ருணவிடபிமுகாச்சாபி யே ஸந்தி தேப்ய: 
ஸவப்யோ நிர்விசாரம் நதிமுபரசயே சர்வபாதாச்ரயேப்ய: ||௪0||

த்யாயந்நித்யம் ப்ரபாதே ப்ரதிதிவஸமிதம் ஸ்தோத்ரரத்னம் படேத்ய: 
கிம்வா ப்ரூமஸ்ததீயம் ஸுசரிதமதவா கீர்தயாம: ஸமாஸாத் | 
ஸம்பஜ்ஜாதம் ஸமக்ரம் ஸதஸி பஹுமதிம் ஸர்வலோகப்ரியத்வம் 
ஸம்ப்ராப்யாயு:சதாந்தே பதமயதி பரப்ரஹ்மணோ மந்மதாரே: ||௪௧||

இதி ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய 
ஸ்ரீகோவிந்தபகவத்பூஜ்யபாதசிஷ்யஸ்ய 
ஸ்ரீமச்சங்கராசார்யஸ்ய க்ருதம் 
சிவபாதாதிகேசாந்தவர்ணனஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram