logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

சிவஸ்தவராஜ-Sivastavaraja

Sivastavaraja:


சிவாய நம: || 

ஸூத உவாச || 

ஏகதா நாரதோ யோகீ பராநுக்ரஹதத்பர: | 
விமத்ஸரோ வீதராகோ ப்ரஹ்மலோகமுபாயயௌ ||௧|| 

தத்ர த்ருஷ்ட்வா ஸமாஸீனம் விதாதாரம் ஜகத்பதிம் | 
ப்ரணம்ய சிரஸா பூமௌ க்ருதாஞ்ஜலிரபாஷத ||௨|| 

நாரத உவாச || 

ப்ரஹ்மஞ்ஜகத்பதே தாத நதோ(அ)ஸ்மி த்வத்பதாம்புஜம் | 
க்ருபயா பரயா தேவ யத்ப்ருச்சாமி ததுச்யதாம் ||௩|| 

ச்ருதிசாஸ்த்ரபுராணானி த்வதாஸ்யாத்ஸம்ச்ருதானி ச | 
ததாபி மன்மனோ யாதி ஸந்தேஹம் மோஹகாரணம் ||௪|| 

ஸர்வமந்த்ராதிகோ மந்த்ர: ஸதா ஜாப்ய: க உச்யதே | 
ஸர்வத்யானாதிகம் த்யானம் ஸதா த்யேயமிஹாஸ்தி கிம் ||௫|| 

வேதோபநிஷதாம் ஸாரமாயு:ஸ்ரீஜயவர்தனம் | 
முக்திகாங்க்ஷாபரைர்நித்யம் க: ஸ்தவ: பட்யதே புதை: || ௬|| 

இமம் மத்ஸம்சயம் தாத த்வம் பேத்தாஸி ந கச்சன | 
ப்ருஹி காருண்யபாவேன மஹ்யம் சுச்ரூஷவே ஹி தம் ||௭|| 

ச்ருத்வா(அ)ங்கஜவசோ வேதா ஹ்ருதி ஹர்ஷமுபாகத: | 
தேவதேவம் சிவாகாந்தம் நத்வா சாஹ முனீச்வரம் ||௮|| 

ப்ரஹ்மோவாச || 

ஸாது ப்ருஷ்டம் மஹாப்ராஜ்ஞ லோகாநுக்ரஹ தத்பர | 
ஸத்ஸர்வம் தே ப்ரவக்ஷ்யாமி கோபநீயம் ப்ரயத்நத: ||௯||

ப்ரணவம்  பூர்வமுவ்ச்சார்ய நம:சப்தம் ஸமுச்சரேத் | 
ஸசதுர்த்யைகவசநம் சிவம் சைவ ஸமுச்சரேத் ||௧0|| 

ஏஷ சைவோ மஹாமந்த்ர: ஷட்வர்ணாக்யோ விமுக்தித: | 
ஸர்வமந்த்ராதிக: ப்ரோக்த: சிவேன ஜ்ஞானரூபிணா ||௧௧|| 

அநேன மந்த்ரராஜேன நாசயிதும் ந சக்யதே | 
தச்ச பாபம் ந பச்யாமி மார்கமாணோ(அ)பி ஸர்வதா ||௧௨||

அயம் ஸம்ஸாரதாவாக்நிர்மோஹஸாகரவாடவ: | 
தஸ்மாத்ப்ரயத்நத: புத்ர மந்த்ரோ க்ராஹ்யோ முமுக்ஷுபி: ||௧௩|| 

மாத்ருபுத்ராதிஹா யோ(அ)பி வேததர்மவிவர்ஜித: |
ஸக்ருதுச்சரணாதஸ்ய ஸாயுஜ்யமுக்திமாப்நுயாத் ||௧௪|| 

கிம் புனர்வக்ஷ்யதே புத்ர ஸ்வாசாரபரிநிஷ்டித: | 
ஸர்வமந்த்ராந்விஸ்ருஜ்ய த்வமிமம் மந்த்ரம் ஸதா ஜப||௧௫|| 

த்யானம் தே(அ)ஹம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜ்ஞாத்வா யந்முச்யதே(அ)சிராத் | 
வேதோபநிஷதுக்தம் ச யோககம்யம் ஸநாதனம் ||௧௬|| 

இந்த்ரியாணி நியம்யாதௌ யதவாக்யதமானஸ: | 
ஸ்வஸ்திகாத்யாஸநயுதோ ஹ்ருதி த்யானம் ஸமாரபேத் ||௧௭|| 

நாபிநாலம் ஹ்ருதிஸ்தம் ச பங்கஜம் பரிகல்பயேத் | 
ரக்தவர்ணமஷ்டதளம் சந்த்ரஸூர்யாதிசோபிதம் ||௧௮|| 

ஸமந்தாத்கல்பவ்ருக்ஷேண வேஷ்டிதம் காந்திமத்ஸதா | 
தந்மத்யே சங்கரம் த்யாயேத்தேவதேவம் ஜகத்குரும் ||௧௯|| 

கற்பூரஸத்ருசம் சந்த்ரசேகரம் சூலபாணினம் | 
த்ரிலோசனம் மஹாதேவம் த்விபுஜம் பஸ்மபூஷிதம் ||௨0|| 

பரார்தபூஷணயுதம் க்வணந்நூபுரமண்டிதம் | 
ஸரத்நமேகலாபத்தகடிவஸ்த்ரம் ஸகுண்டலம் ||௨௧|| 

நீலகண்டம் ஜடாவந்தம் ஸகிரீடம் ஸுசோபிதம் | 
க்ரைவேயாதிப்ரபந்தாட்யம் பார்வதீஸஹிதம் புரம் ||௨௨|| 

க்ருபாலும் ஜகதாதாரம் ஸ்கந்தாதிபரிவேஷ்டிதம்  
இந்த்ரேண பூஜிதம் யக்ஷராஜேன வ்யஜிதம் விபும் ||௨௩|| 

ப்ரேதராஜஸ்துதம் நீரநாதேன நாமிதம் முஹு: | 
ப்ரஹ்மணா கீயமானம் ச விஷ்ணுவந்த்யம் முனிஸ்துதம் ||௨௪|| 

த்யானமேதன்மயா க்யாதம் ஸூத வேதாந்தசேகரம் | 
ஸர்வபாபக்ஷயகரம் ஜயஸம்பத்திவர்தனம் ||௨௫|| 

அநேன ஸத்ருசம் தாத நாஸ்தி ஸம்ஸாரதாரகம் | 
ஸர்வத்யாநாதிகம் த்யானம் கோபநீயம் ஸுத த்வயா|| ௨௬||

காயவாங்மானஸோத்தம் யத்பாபமன்யச்ச வித்யதே | 
தத்ஸர்வே நாசமாயாதி த்யானாத்ஸத்யம் வசோ மம ||௨௭|| 

வேதசாஸ்த்ரபுராணானி ஸேதிஹாஸாநி யாநி ச | 
த்யானஸ்ய தாநி ஸர்வாணி கலாம் நார்ஹந்தி ஷோடசீம் ||௨௮|| 

ப்ரேம்ணா குரு மஹாபாக த்யானமேதத்விமுக்திதம் | 
அத தே வச்ம்யஹம் யோகின் ஸ்தவம் ஸர்வோத்தமம் ச யத் ||௨௯|| 

ப்ரஹ்மாஸ்யைவ ருஷி: ப்ரோக்தோ(அ)நுஷ்டுப் ச்ந்த: ப்ரகீர்திதம் | 
சிவோ வ தைவதம் ப்ரோக்தம் பீஜம் ம்ருத்யுஞ்ஜயம் மதம் ||௩0|| 

கீலகம் நீலகண்டச்ச சக்தி: ப்ரோக்தா ஹரஸ்ததா | 
நியோக: ஸர்வசித்த்யர்தம் முக்திகாமாய வை மத: ||௩௧|| 

சிரஸ்யாஸ்யே ஹ்ருதி பதே கட்யாம் பாஹ்வோஸ்து வ்யாபகே | 
ருஷ்யாதீனி க்ரமாத்யுஞ்ஜேத்ஸாங்குஷ்டாங்குலிபி: ஸுத ||௩௨|| 

மந்த்ரந்யாஸம் தத: குர்யாச்ச்ருணு சைகாக்ரமானஸ: |
ஷடக்ஷராணி யுஞ்ஜீயாதங்குஷ்டாத்யங்குலீஷு ச ||௩௩|| 

ஹ்ருதயே ச சிரஸ்யேவ சிகாயாம் கவசே யதா | 
நேத்ரத்ரயே ததா(அ)ஸ்த்ரே ச வர்ணா ஹ்யேவம் ச ஷட் க்ரமாத் ||௩௪|| 

நம: ஸ்வாஹா வஷட்ர் ஹும் ச ஸவௌஷட் பட்க்ரமோ வதேத் | 
மந்த்ரந்யாஸமிமம் க்ருத்வா ஸ்தவந்யாஸம் ஸமாசரேத் ||௩௫|| 

சிவம் ம்ருடம் பசுபதிம் சங்கரம் சந்த்ரசேகரம் | 
பவம் சைவ க்ரமாதேவமங்குஷ்டாதிஹ்ருதாதிஷு ||௩௬|| 

ஸர்வந்யாஸாந்ப்ரயுஞ்ஜீத சதுர்தீஸஹிதான்ஸுத | 
நமோயுதான்நமச்சைவ சிரஸாதிஷு வர்ஜயேத் ||௩௭|| 

சிவம் ஸர்வாத்மகம் ஸர்வபதிம் ஸர்வஜநப்ரியம் | 
ஸர்வது:கஹரம் சைவ மோஹனம் கிரிசம் பஜே ||௩௮|| 

காமக்னம் காமதம் காந்தம் காலம்ருத்யுநிவர்தகம் | 
கலாவந்தம் கலாதீசம் வந்தே(அ)ஹம் கிரிஜாபதிம் ||௩௯|| 

பரேசம் பரமம் தேவம் பரம்ப்ரஹ்ம பராத்பரம் | 
பரபீடாஹரம் நித்யம் ப்ரணமாமி வ்ருஷத்வஜம் ||௪0||  

லோகேசம் லோகவந்த்யம் ச லோககர்தாரமீச்வரம் | 
லோகபாலம் ஹரம் வந்தே தீரம் சசிவிபூஷணம் ||௪௧|| 

சிவாபதிம் கிரிபதிம் ஸர்வதேவபதிம் விபும் | 
ப்ரமதாதிபதிம் ஸூக்ஷ்மம் நௌம்யஹம் சிகிலோசனம் ||௪௨|| 

பூதேசம் பூதநாதம் ச பூதப்ரேதவிநாசனம் | 
பூதரம் பூபதிம் சாந்தம் சூலபாணிமஹம் பஜே ||௪௩|| 

கைலாஸவாஸிநம் ரௌத்ரம் பணிராஜவிபூஷணம் | 
பணிபத்தஜடாஜூடம் ப்ரணமாமி ஸதாசிவம் ||௪௪||

நீலகண்டம் தசபுஜம் த்ர்யக்ஷம் தூம்ரவிலோசனம் | 
திகம்பரம் திசாதீசம் நமாமி விஷபூஷணம் ||௪௫|| 

முக்தீசம் முக்திதம் முக்தம் முக்தகம்யம் ஸநாதனம் | 
ஸத்பதிம் நிர்மலம் சம்பும் நதோ(அ)ஸ்மி ஸகலார்ததம் ||௪௬|| 

விச்வேசம் விச்வநாதம் ச விச்வபாலநதத்பரம் | 
விச்வமூர்திம் விச்வஹரம் ப்ரணமாமி ஜடாதரம் ||௪௭|| 

கங்காதரம் கபாலாக்ஷம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிலோசனம் | 
வித்யுத்கோடிப்ரதீகாசம் வந்தே(அ)ஹம் பார்வதீபதிம் ||௪௮|| 

ஸ்படிகாபம் ஜநார்திக்நம் தேவதேவமுமாபதிம் || 
த்ரிபுராரிம் த்ரிலோகேசம் நதோ(அ)ஸ்மி பவதாரகம் ||௪௯|| 

அவ்யக்தமக்ஷரம் தாந்தம் மோஹஸாகரதாரகம் | 
ஸ்துதிப்ரியம் பக்திகம்யம் ஸதா வந்தே ஹரிப்ரியம் ||௫0||

அமலம் நிர்மலம் நாதமபம்ருத்யுபயாபஹம்  
பீமயுத்தகரம் பீமவரதம் தம் நதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ||௫௧|| 

ஹரிசக்ரப்ரதம் யோகித்யேயமூர்திம் ஸுமங்களம் | 
கஜசர்மாம்பரதரம் ப்ரணமாமி விபூதிதம் || ௫௨|| 

ஆனந்தகாரிணம் ஸௌம்யம் ஸுந்தரம் புவனேச்வரம் | 
காசிப்ரியம் காசிராஜம் வரதம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ||௫௩|| 

ஸ்மசானவாஸினம் பவ்யம் க்ரஹபீடாவிநாசனம் | 
மஹாந்தம் ப்ரணவம் யோகம் பஜே(அ)ஹம் தீனரக்ஷகம் ||௫௪|| 

ஜ்யோதிர்மயம் ஜ்யோதிரூபம் ஜிதக்ரோதம் தபஸ்வினம் | 
அனந்தம் ஸ்வர்கதம் ஸ்வர்கபாலம் வந்தே நிரஞ்ஜனம் ||௫௫|| 

வேதவேத்யம் பாபஹரம் குப்தநாதமதீந்த்ரியம்| 
ஸத்யாத்மகம் ஸத்யஹரம் நிரீஹம் தம் நதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ||௫௬|| 

த்வீபிசர்மோத்தரீயம் ச சவமூர்தாவிபூஷணம் | 
அஸ்திமாலம் ஸ்வேதவர்ணம் நமாமி சந்த்ரசேகரம் ||௫௭|| 

சூலினம் ஸர்வபூதஸ்தம் பக்தோத்தரணஸம்ஸ்திதம் | 
லிங்கமூர்திம் ஸித்தஸேவ்யம் ஸித்தஸித்திப்ரதாயகம் ||௫௮|| 

அனாதிநிதநாக்யம் தம் ராமஸேவ்யம் ஜயப்ரதம் | 
யோதாதிம் யஜ்ஞபோக்தாரம் வந்தே நித்யம் பராவரம் ||௫௯|| 

அசிந்த்யமசலம் விஷ்ணும் மஹாபாகவதோத்தமம் | 
பரக்னம் பரவேத்யம் ச வந்தே வைகுண்டநாயகம் ||௬0|| 

ஆனந்தம் நிர்பயம் பக்தவாஞ்சிதார்தப்ரதாயகம் | 
பவானீபதிமாசார்யம் வந்தே(அ)ஹம் நந்திகேஸ்வரம் ||௬௧|| 

ஸோமப்ரியம் ஸோமநாதம் யக்ஷராஜநிஷேவிதம் | 
ஸர்வாதாரம் ஸுவிஸ்தாரம் ப்ரணமாமி விபூதிதம் ||௬௨|| 

அனந்தநாமாநமநந்தரூபமநாதிமத்யாந்தமனாதிஸத்த்வம் | 
சித்ரூபமேகம் பவநாகஸிம்ஹம் பஜாமி நித்யம் புவனாதிநாதம் ||௬௩|| 

வேதோபகீதம் விதுசேகரம் ச ஸுராரிநாதார்சிதபாதபத்மம் | 
கற்பூரகௌரம் புஜகேந்த்ரஹாரம் ஜாநாமி தத்த்வம் சிவமேவ நாந்யம் ||௬௪|| 

கணாதிநாதம் சிதிகண்டமாத்யம் தேஜஸ்வினம் ஸர்வமனோபிராமம் | 
ஸர்வஜ்ஞமீசம் ஜகதாத்மகம் ச பஞ்சாநநம் நித்யமஹம் நமாமி ||௬௫|| 

விச்வஸ்ருஜம் ந்ருத்யகரம் ப்ரியம் தம் விச்வாத்மகம் விச்வவிதூதபாபம் | 
ம்ருத்யுஞ்ஜயம் பாலவோலோசனம் ச சேத: ஸதா சிந்தய தேவதேவம் ||௬௬|| 

கபாலினம் ஸர்பக்ரூதாவதம்ஸம் மனோவசோகோசரமம்புஜாக்ஷம் | 
க்ஷமாம்புதிம் தீனதயாகரம் தம் நமாமி நித்யம் பவரோகவைத்யம் ||௬௭|| 

ஸர்வாந்தரஸ்தம் ஜகதாதிஹேதும் காலஜ்ஞமாத்மாநமநந்தபாதம் | 
அனந்தபாஹூதரமஸ்தகாக்ஷம் லலாடநேத்ரம் பஜ சந்த்ரமௌலிம் ||௬௮|| 

ஸர்வப்ரதம் பக்தஸுகாவஹம் ச புஷ்பாயுதாதிப்ரணதிப்ரியம் ச | 
த்ரிலோகனாதம் ருணபந்தநாசம் பஜஸ்வ நித்யம் ப்ரணதார்திநாசம் ||௬௯|| 

ஆனந்தமூர்திம் ஸுககல்பவ்ருக்ஷம் குமாரநாதம் வித்ருதப்ரபஞ்சம் | 
யஜ்ஞாதிநாதம் பரமப்ரகாசம் நமாமி விச்வம்பரமீசிதாரம் ||௭0|| 

இத்யேவம் ஸ்தவமாக்யாதம் சிவஸ்ய பரமாத்மன: | 
பாபக்ஷயகரம் புத்ர ஸாயுஜ்யமுக்திதாயகம் ||௭௧||

ஸர்வரோகஹரம் மோக்ஷப்ரதம் ஸித்திப்ரதாயகம் | 
மாங்கல்யம் புக்திமுக்த்யாதிஸாதனம் ஜயவர்தனம் ||௭௨|| 

ஸர்வஸ்தவோத்தமம் வித்தி ஸர்வவேதாந்தசேகரம் | 
படஸ்வாநுதினம் தாத ப்ரேம்ணா பக்த்யா விசுத்திக்ருத் ||௭௩|| 

கோஹா ஸ்த்ரீபாலவிப்ராதிஹந்தாந்யத்பாபக்ருத்ததா | 
விச்வாஸகாதசாரீ ச காத்யபேயாதிதூஷக: ||௭௪|| 

கோடிஜன்மார்ஜிதை: பாபைரஸங்க்யாதைச்ச வேஷ்டித:  
அஷ்டோத்தரசதாத்பாடாத் சுத்தோ பவதி நிச்சிதம் ||௭௫||

மஹாரோகயுதோ வாபி ம்ருத்யுக்ரஹயுதஸ்ததா | 
த்ரிம்சத்ததஸ்ய படநாத்ஸர்வது:கம் வினச்யதி ||௭௬|| 

ராஜவச்யே ஸஹஸ்ரம் து ஸ்த்ரீவச்யே ச ததர்தகம் | 
மித்ரவச்யே பஞ்சசதம் பாடம் குர்யாத்ஸமாஹித: ||௭௭|| 

லக்ஷபாடாத்பவேச்சைவ சிவ ஏவ ந ஸம்சய:| 
பஹுநா கிமிஹோக்தேந பாவநாஸித்திதாயக: ||௭௮|| 

பார்வத்யா ஸஹிதம் கிரீந்த்ரசிகரே முக்தாமயே ஸுந்தரே பீடே ஸம்ஸ்திதமிந்துசேகரமஹர்நாதாதிஸம்ஸேவிதம் | 

பஞ்சாஸ்யம் பணிராஜகங்கணதரம் கங்காதரம் சூலினம் 
த்ர்யக்ஷம் பாபஹரம் நமாமி ஸததம் பத்மாஸனஸ்தம் சிவம் ||௭௯|| 

இதி ஸ்ரீபத்மபுராணே ப்ரஹ்மநாரதஸம்வாதே சிவஸ்தவராஜ: ஸம்பூர்ண: ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram