logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

சிவானந்தலஹரி ஸ்தோத்ரம்-Shivanandalahari Stotram

Shivanandalahari Stotram


சிவாய நம: || 

சிவானந்தலஹரிஸ்தோத்ரம் | 

புரே பௌராந்பச்யந்நரயுவதிநாமாக்ருதிமயான் ஸுவேசாந் ஸ்வர்ணாலங்கரணகலிதாஞ்சித்ரஸத்ருசான் | 
ஸ்வயம் ஸாக்ஷீ த்ரஷ்டேத்யபி ச கலயம்ஸ்தை: ஸஹ ரமன் முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௧|| 

வநே வ்ருக்ஷாந்பச்யன் தலபலபரான்னம்ரமுசிகாந்கநச்சாயாசந்நாந் பஹுலகலகூஜத்விஜகணான் | 
பக்ஷந் கஸ்ரே ராத்ராவவநிதலதல்பைகசயநோ முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௨||

கதாசித்ப்ராஸாதே க்வசிதபி து ஸௌதே ச தவளே கதாகாலே சைலே க்வசிதபி ச கூலே ச ஸரிதாம் | 
குடீரே தாந்தாநாம் முநிஜநவராணாமபி வஸன் முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௩|| 

க்வசித்வாலை: ஸார்தே கரதலஜதாலைச்ச ஹஸிதை: க்வசித்வை தாருண்யாங்கிதசதுரநார்யா ஸஹ ரமன் |
க்வசித்வ்ரைத்தச்சிந்தாம் க்வசிதபி ததந்யைச்ச விலபன் முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௪||

கதாசித்வித்வத்பிர்விவிதஸுபுராநந்தரஸிகை: கதாசித்காவ்யாலங்க்ருதரஸரஸாலை: கவிவரை: | 
வதந்வாதாம்ஸ்தர்கைரநுமிதிபரைஸ்தார்கிகவரைர்முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா || ௫|| 

கதா த்யாநாப்யாஸை: க்வசிதபி ஸபர்யா விகஸிதை: ஸுகந்தை ஸத்புஷ்பை: க்வசிதபி தலைரேவ விமலை: |
ப்ரகுர்வந்தேவஸ்ய ப்ரமுதிதமநா: ஸம்ஸ்துதிபரோ முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௬|| 

சிவாயா: சம்போர்வா க்வசிதபி ச விஷ்ணோரபி கதா கணாத்யக்ஷஸ்யாபி ப்ரகடதபநஸ்யாபி ச கதா | 
படந்வை நாமாலிம் நயநரசிதானந்தஸலிலோ முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௭|| 

கதா கங்காம்போபி: க்வசிதபி ச கூபோத்திதஜலை: க்வசித்காஸாரோத்தை: க்வசிதபி ஸதுஷ்ணைச்ச சிசிரை: |
பஜந்ஸ்நாநைர்பூத்யா க்வசிதபி ச கர்பூரநிபயா முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௮||

கதாசிஜ்ஜாக்ருத்யாம் விஷயகரணை: ஸம்வ்யவஹரன் கதாசித்ஸ்வநஸ்தாநபி ச விஷயாநேவ ச பஜன் |
கதாசித்ஸௌஷுப்தம் ஸுகமநுபவந்நேவ ஸததம் முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௯||

கதாப்யாசாவாஸா: க்வசிதபி ச திவ்யாம்பரதர: க்வசித்பஞ்சாஸ்யோத்தாம் த்வசமபி ததாந: கடிதடே | 
மனஸ்வீ நி:சங்க: ஸ்வஜநஹ்ருதயாநந்தஜனகோ முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௧0|| 

கதாசித்ஸத்த்வஸ்த: க்வசிதபி ரஜோவ்ருத்தியுகதஸ்தமோவ்ரூத்தி: க்வாபி த்ரிதயரஹித: க்வாபி ச புந: | 
கதாசித்ஸம்ஸாரீ ச்ருதிபதவிஹாரீ க்வசிதபி முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௧௧|| 

கதாசிந்மௌனஸ்த: க்வசிதபி ச வ்யாக்யானநிரத: கதாசித்ஸாநந்தம் ஹஸதி ரபஸத்யக்தவசஸா | 
கதாசில்லோகாநாம் வ்யவஹ்ருதிஸமாலோகநபரோ முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௧௨|| 

கதாசிச்சக்தீநாம் விகசமுகபத்மேஷு கவலாந்க்ஷிபம்ஸ்தாஸாம் க்வாபி ஸ்வயமபி ச க்ருஹ்வந்ஸ்வமுகத: |
மஹாத்வைதம் ரூபம் நிஜபரவிஹீநம் ப்ரகடயந் முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௧௩|| 

க்வசிச்சைவை: ஸார்தம் க்வசிதபி ச சாக்தை: ஸஹ வஸன் கதா விஷ்ணோர்பக்தை: க்வசிதபி ச ஸௌரை: ஸஹ வஸன் | 
கதாகாணாபத்யைர்கத ஸகலபேதோ(அ)த்வயதயா முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௧௪||

நிராகாரம் க்வாபி க்வசிதபி ச ஸாகாரமமலம் நிஜம் சைவம் ரூபம் விவிதகுணபேதேந பஹுதா | 
கதாச்சர்யம் பச்யந்கிமிதமிதி ஹ்ரூஷ்யந்நபி கதா முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௧௫|| 

கதா த்வைதம் பச்யந்நகிலமபி ஸத்யம் சிவமயம் மஹாவாக்யார்தாநாமவகதஸமப்யாஸவசத: | 
கதத்வைதாபாவ: சிவ சிவ சிவேத்யேவ விலபன் முனிர்ன வ்யாமோஹம் பஜதி குருதீக்ஷாக்ஷததமா ||௧௬|| 

இமாம் முக்தாவஸ்தாம் பரமசிவஸம்ஸ்தாம் குருக்ருபாஸுதாபாங்காவாப்யாம் ஸஹஜஸுகவாப்யாமநுதிநம் |
முஹுர்மஜ்ஜந்மஜ்ஜந் பஜதி ஸுக்ருதீ சேந்நரவரஸ்ததா யோகீ த்யாகீ கவிரிதி வதந்தீஹ கவய: ||௧௭|| 

மௌனே மௌனீ குணினி குணவான் பண்டிதே பண்டிதச்ச தீநே தீந: ஸுகிநி ஸுகவாந் போகிநி ப்ராப்தபோக: | 
மூர்கே மூர்கோ யுவதிஷு யுவா வாக்மிநி ப்ரௌடவாக்மீ தந்ய: கோ(அ)பி த்ரிபுவனஜயீ யோ(அ) வதூதே(அ)வதூத: ||௧௮|| 

இதி ஸ்ரீமச்சங்கராசார்யவிரசிதம் ஸ்ரீசிவானந்தலஹரீஸ்தொத்ரம் ஸம்பூர்ணம்|| 

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram