logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

சிவஸ்துதி: (ஸ்ரீ மல்லிகுசிஸூரிஸூநு நாரயண பண்டிதாசார்ய விரசிதா)-Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaachaarya Virachita

Shiva Stutih 
(Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaachaarya Virachita)


சிவாய நம: || 

சிவஸ்துதி: |
(ஸ்ரீ மல்லிகுசிஸூரிஸூநு நாரயண பண்டிதாசார்ய விரசிதா)

ஸ்புடம் ஸ்படிகஸப்ரபம் ஸ்புடிதஹாரகஸ்ரீஜடம் சசாங்கதலசேகரம்  கபிலபுல்லநேத்ரத்ரயம் | 
தரக்ஷுவரக்ருத்திமத்புஜகபூஷணம் பூதிமத்கதா நு சிதிகண்ட  தே வபுரவேக்ஷதே வீக்ஷணம் ||௧||

த்ரிலோசந விலோசநே லஸதி தே லலாமாயிதே ஸ்மரோ நியமகஸ்மரோ நியமிநாமபூத்பஸ்மஸாத் | 
ஸ்வபக்திலதயா வசீக்ருதவதீ ஸதீயம் ஸதீ ஸ்வபக்தவசதோ பவாநபி வசீ ப்ரஸீத ப்ரபோ ||௨|| 

மஹேச மஹிதோ(அ)ஸி தத்புருஷபூருஷாக்ர்யோ பவாநகோரரிபுகோர தே(அ)நவம வாமதேவாஞ்ஜலி: | 
நம: ஸபதிஜாத தே த்வமிதி பஞ்சரூபோசிதப்ரபஞ்சசயபஞ்சவ்ருந்மம மனஸ்தமஸ்தாடய  ||௩|| 

ரஸாகநரஸாநலாநிலவியத்விவஸ்வத்விதுப்ரயஷ்ட்ருஷு நிவிஷ்டமித்யஜ பஜாமி மூர்த்யஷ்டகம் | 
ப்ரசாந்தமுத பீஷணம் புவநமோஹனம் சேத்யஹோ வபூம்ஷி குணபூஷிதே(அ)ஹமஹமாத்மமோஹம்பிதே  ||௪|| 

விமுக்திபரமாத்வநாம் தவ ஷடத்வநாமாஸ்பதம் பதம் நிகமவேதிநோ ஜகதி வாமதேவாதய: | 
கதஞ்சிதுபசிக்ஷிதா பகவதைவ ஸம்வித்ரதே வயம் து விரலாந்தரா: கதமுமேச தன்மன்மஹே ||௫|| 

கடோரிதகுடாரயா லலிதசூலயா வாஹயா ரணட்டமருணா ஸ்புத்தரிணயா ஸகட்வாங்கயா |  
சலாபிரசலாபிரப்யகணிதாபிருந்நத்யதச்சதுர்தச ஜகந்தி தே ஜய ஜயேத்யயுர்விஸ்மயம்  ||௬|| 

புரா த்ரிபுரரந்தநம் விவிததைத்யவித்வம்ஸநம் பராக்ரமபரம்பரா அபி பரா ந தே விஸ்மய: | 
அமர்ஷிபலஹர்ஷிதக்ஷுபிதவ்ருத்தநேத்ரோஜ்ஜ்வலஜ்ஜ்வலநஹேலயா சலபிதம் ஹி லோகத்ரயம் ||௭|| 

ஸஹஸ்ரநயநோ குஹ: ஸஹஸஹஸ்ரரச்மிர்விதுர்ப்ருஹஸ்பதிருதாப்பதி: ஸஸுரஸித்தவித்யாதரா: |
பவத்பதபராயணா: ச்ரியமிமாம் யயு: ப்ரார்திதாம் பவான் ஸுரதருர்ப்ருசம் சிவ சிவ சிவாவல்லப ||௮|| 

தவ ப்ரியதமாததிப்ரியதம ஸதைவாந்தரம் பயஸ்யுபஹிதம் க்ருதம் ஸ்வயமிவ ச்ரியோ வல்லபம் | 
விபுத்ய லகுபுத்தய: ஸ்வபரபக்ஷலக்ஷ்யாயிதம் படந்தி ஹி லுடந்தி தே சடஹ்ருத: சுசா சுண்டிதா: ||௯|| 

நிவாஸநிலயா சிதா தவ சிரஸ்ததேர்மாலிகா கபாலமபி தே கரே  த்வமசிவோ(அ)ஸ்யநந்தர்தியாம் | 
ததாபி பவத: பதம் சிவசிவேத்யதோ ஜல்பதாமகிஞ்சந ந கிஞ்சந வ்ருஜிநமஸ்தி பஸ்மீபவேத் ||௧0|| 

த்வமேவ கில காமதுக் ஸகலகாமமாபூரயந் ஸதா த்ரிநயநோ பவான் வஹதி சார்சி நேத்ரோத்பவம் | 
விஷம் விஷதராந்ததத்பிபஸி தேந சாநந்தவாந்விருத்தசரிதோசிதா ஜகததீச தே பிக்ஷுதா ||௧௧|| 

நம: சிவசிவாசிவாசிவார்தக்ரூந்தாசிவம் நமோ ஹரஹராஹராஹர ஹராந்தரீம் மே  த்ருசம் | 
நமோ பவ பவாபவப்ரபவபூதயே மே பவாந்நமோ ம்ருட நமோ நமோ நம உமேச துப்யம்  நம: ||௧௨|| 

ஸதாம் ச்ரவணபத்ததிம் ஸரது ஸந்நதோக்தேத்யஸௌ சிவஸ்ய கருணங்குராத்ப்ரதிக்ருதாத்ஸதா  ஸோசிதா | 
இதி ப்ரதிதமானஸோ வ்யதித நாம நாராயண: சிவஸ்துதிமிமாம் சிவம் லிகுசிஸூரிஸூநு:  ஸுதீ: ||௧௩|| 

இதி ஸ்ரீமல்லிகுசிஸூரிஸூநுநாரயணபண்டிதாசார்யவிரசிதா சிவஸ்துதி: ஸம்பூர்ணா|| 

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram