logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

ம்ருத்யுஞ்ஜய மானஸ பூஜா ஸ்தோத்ரம்-Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram


சிவாய நம: || 

ம்ருத்யுஞ்ஜயமானஸபூஜாஸ்தோத்ரம் |

கைலாஸே கமநீயரத்நகசிதே கல்பத்ருமூலே ஸ்திதம் 
கற்பூரஸ்படிகேந்துஸுந்தரதநும் காத்யாயநீஸேவிதம் | 
கங்காதுங்கதரங்கரஞ்ஜித ஜடாபாரம் க்ருபாஸாகரம் 
கண்டாலங்க்ருதசேஷபூஷணமமும் ம்ருத்யுஞ்ஜயம் பாவயே ||௧|| 

ஆகத்ய ம்ருத்யுஞ்ஜய சந்த்ரமௌலே வ்யாக்ராஜிநாலங்க்ருத சூலபாணே | 
ஸ்வபக்தஸம்ரக்ஷணகாமதேநோ ப்ரஸீத விச்வேச்வர பார்வதீச ||௨|| 

பாஸ்வந்மௌக்திகதோரணே மரகதஸ்தம்பாயுதாலங்க்ருதே 
ஸௌதே தூபஸுவாஸிதே மணிமயே மாணிக்யதீபாஞ்சிதே | 
ப்ரஹ்மேந்த்ராமரயோகிபுங்கவகணைர்யுக்தே ச கல்பத்ருமை: 
ஸ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய ஸுஸ்திரோ பவ விபோ மாணிக்யஸிம்ஹாஸநே ||௩|| 

மந்தாரமல்லீகரவீரமாதவீபுந்நாகநீலோத்பலசம்பகாந்விதை: | 
கற்பூரபாடீரஸுவாஸிதைர்ஜலைராதத்ஸ்வ ம்ருத்யுஞ்ஜய பாத்யமுத்தமம் ||௪|| 

ஸுகந்தபுஷ்பப்ரகரை: ஸுவாஸிதைர்வியந்நதீசீதளவாரிபி: சுபை: | 
த்ரிலோகநாதார்திஹரார்க்யமாதராத்க்ருஹாண ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸர்வவந்தித ||௫|| 

ஹிமாம்புவாஸிதைஸ்தோயை: சீதளைரதிபாவநை: |
ம்ருத்யுஞ்ஜய மஹாதேவ சுத்தாசமநமாசர ||௬|| 

குடததிஸஹிதம் மதுப்ரகீர்ணம் ஸுக்ருதஸமன்விததேநுதுக்தயுக்தம் | 
சுபகர மதுபர்கமாஹர த்வம் த்ரிநயன ம்ரூத்யுஹர த்ரிலோகவந்த்ய ||௭|| 

பஞ்சாஸ்த்ர சாந்த பஞ்சாஸ்ய பஞ்சபாதகஸம்ஹர |
பஞ்சாம்ருதஸ்நாநமிதம் குரு ம்ருத்யுஞ்ஜய ப்ரபோ||௮| 

ஜகத்ரயீக்யாதஸமஸ்ததீர்தஸமாஹ்ருதை: கல்மஷஹாரிபிச்ச | 
ஸ்நானம் ஸுதோயை: ஸமுதாசர த்வம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாநந்தகுணாபிராம ||௯|| 

ஆநீதேநாதிசுப்ரேண கௌசேயேநாமரத்ருமாத் | 
மார்ஜயாமி ஜடாபாரம் சிவ ம்ருத்யுஞ்ஜய ப்ரபோ ||௧0|| 

நாநாஹேமவிசித்ராணி சரிசீநாம்பராணி ச 
விவிதாநி ச திவ்யாநி ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸுதாரய ||௧௧||

விசுத்தமுக்தாபலஜாலரம்யம் மனோஹரம் காஞ்சனஹேமஸூத்ரம் | 
யஜ்ஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரமாதத்ஸ்வ ம்ருத்யுஞ்ஜய பக்திகம்ய ||௧௨|| 

ஸ்ரீகந்தம் கனஸாரகுங்குமயுதம் கஸ்தூரிகாபூரிதம் 
காலேயேன ஹிமாம்புனா விரசிதம் மந்தாரஸம்வாஸிதம் | 

திவ்யம் தேவ மனோஹரம் மணிமயே பாத்ரே ஸமாரோபிதம் 
ஸர்வாங்கேஷு விலேபயாமி ஸததம் ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸ்ரீவிபோ ||௧௩|| 

அக்ஷதைர்தவளைர்திவ்யை: ஸம்யக்திலஸமன்விதை: | 
ம்ருத்யுஞ்ஜய மஹாதேவ பூஜயாமி வ்ருஷத்வஜ ||௧௪|| 

சம்பகபங்கஜகுந்தை: கரவீரமல்லிகாகுஸுமை: | 
விஸ்தாரய நிஜமுகுடம் ம்ருத்யுஞ்ஜய புண்டரீகநயனாப்த ||௧௫||

மாணிக்யபாதுகாத்வந்த்வே மௌனிஹ்ருத்பத்மமந்திரே | 
பாதௌ ஸத்பத்மஸத்ருசௌ ம்ருத்யுஞ்ஜய நிவேசய ||௧௬|| 

மாணிக்யகேயூரகிரீடஹாரை: காஞ்சீமணிஸ்தாபிதகுட்மலைச்ச |
மஞ்ஜீரமுக்யாபரணைர்மனோஜ்ஞைரங்கானி ம்ருத்யுஞ்ஜய பூஷயாமி ||௧௭|| 

கஜவதன ஸ்கந்தத்ருதேனாதிஸ்வச்சேந சாமரயுகேந | 
கலதலகாநனபத்மம் ம்ருத்யுஞ்ஜய பாவயாமி ஹ்ருத்பத்மே ||௧௮|| 

முக்தாதபத்ரம் சசிகோடிசுப்ரம் சுபப்ரதம் காஞ்சன தண்டயுக்தம் | 
மாணிக்யஸம்ஸ்தாபிதஹேமகும்பம் ஸுரேசம்ருத்யுஞ்ஜய தே(அ)ர்பயாமி ||௧௯|| 

மணிமுகுரே நிஷ்படலே த்ரிஜகத்கடாந்தகாரஸப்தாச்வே | 
கந்தர்பகோடிஸத்ருசம் ம்ருத்யுஞ்ஜய பச்ய வதனமாத்மீயம் ||௨0|| 

கற்பூரசூர்ணம் கபிலாஜ்யபூதம் தாஸ்யாமி காலேயஸமன்விதைச்ச | 
ஸமுத்பவம் பாவனகந்ததூபிதம் ம்ரூத்யுஞ்ஜயாங்கம் பரிகல்பயாமி ||௨௧|| 

வர்தித்ரயோபேதமகண்டதீப்த்யா தமோஹரம் பாஹ்யமதாந்தரம் ச | 
ராஜ்யம் ஸமஸ்தாமரவர்கஹ்ருத்யம் ஸுரேசம்ருத்யுஞ்ஜய வம்சதீபம் ||௨௨||

ராஜாந்நம் மதுராந்விதம் ச ம்ருதுளம் மாணிக்யபாத்ரே ஸ்திதம் 
ஹிங்கூஜீரகஸன்மரீசமிலித: சாகைரநேகை: சுபை: | 

சாகம் ஸம்யகபூபபூபஸஹிதம் ஸத்யோக்ருதேநாப்லுதம் 
ஸ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய பார்வதீப்ரிய விபோ ஸாபோசனம் புஜ்யதாம் ||௨௩|| 

கூஷ்மாண்டவார்தாகபடோலிகாநாம் பலாநி ரம்யாணி ச காரவேல்ல்யா: | 
ஸுபாகயுக்தாநி ஸஸௌரபாணி ஸ்ரீகண்ட ம்ருத்யுஞ்ஜய பக்ஷயேச ||௨௪||

சீதளம் மதுரம் ஸ்வச்சம் பாவனம் வாஸிதம் லகு | 
மத்யே ஸ்வீகுரு பானீயம் சிவ ம்ருத்யுஞ்ஜய ப்ரபோ||௨௫|| 

சர்கராமிலிதம் ஸ்நிக்தம் துக்தாந்நம் கோக்ருதான்விதம் | 
கதளீபலஸம்மிச்ரம் புஜ்யதாம் ம்ர்ருத்யுஸம்ஹர ||௨௬|| 

கேவலமதிமாதுர்யம் துக்தை: ஸ்நிக்தைச்ச சர்கராமிலிதை: | 
ஏலாமரீசமிலிதம் ம்ருத்யுஞ்ஜய தேவ புங்க்ஷ்வ பரமாந்நம் ||௨௭|| 

ரம்பாசூதகபித்தகண்ர்டகபலைர்த்ராக்ஷாரஸஸ்வாதுமத்-
கர்ஜூரைர்மதுரேக்ஷுகண்டசகலை: ஸந்நாரிகேலாம்புபி: | 
கர்பூரேண ஸுவாஸிதைர்குடஜலைர்மாதுர்யயுக்தைர்விபோ 
ஸ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய பூரய த்ரிபுவனாதாரம் விசாலோதரம் ||௨௮|| 

மனோஜ்ஞரம்பாவனகண்டகண்டிதான் ருசிப்ரதாந்ஸர்ஷபஜீரகாம்ச்ச | 
ஸஸௌரபந்ஸைந்தவஸேவிதாம்ச்ச க்ருஹாண ம்ருத்யுஞ்ஜய லோகவந்த்ய ||௨௯|| 

ஹிங்கூஜீரகஸஹிதம் விமலாமலகம் கபித்தமதிமதுரம் | 
பிஸகண்டாம்ல்லவணயுதான்ம்ருத்யுஞ்ஜய தே(அ)ர்பயாமி ஜகதீச ||௩0|| 

ஏலாசுண்டீஸஹிதம் தத்யன்னம் சாரு ஹேமபாத்ரஸ்தம் | 
அம்ருதப்ரதிநிதிமாட்யம் ம்ருத்யுஞ்ஜய புஜ்யதாம் த்ரிலோகேச ||௩௧|| 

ஜம்பீரநீராஞ்சிதச்ருங்கபேரம் மனோஹராநம்லசலாடுகண்டான் | 
ம்ருதூபதம்சாந்ஸஹிதோபபுங்க்ஷ்வ ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸ்ரீகருணாஸமுத்ர ||௩௨|| 

நாகரராமடயுக்தம் ஸுலலிதஜம்பீரநீரஸம்பூர்ணம் | 
மதிதம் ஸைந்தவஸஹிதம் பிப ஹர ம்ருத்யுஞ்ஜய க்ரதுத்வம்ஸின் ||௩௩

மந்தாரஹேமாம்புஜகந்தயுக்தைர்மந்தாகிநீநிர்மலபுண்யதோயை: | 
க்ருஹாண ம்ருத்யுஞ்ஜய பூர்ணகாம ஸ்ரீமத்பராபோசனமப்ரகேச ||௩௪|| 

ககநதுநீவிமலஜலைர்ம்ருத்யுஞ்ஜய பத்மராகபாத்ரகதை: | 
ம்ருகமதசந்தநபூர்ணம் ப்ரக்ஷாளய சாருஹஸ்தபதயுக்மம் ||௩௫|| 

புன்னாகமல்லிகாகுந்தவாஸிதைர்ஜாஹ்நவீஜலை: 
ம்ருத்யுஞ்ஜய மஹாதேவ புனராசமனம் குரு ||௩௬|| 

மௌக்திகசூர்ணஸமேதைர்ம்ருக மதகனஸாரவாஸிதை: பூகை: | 
பணைம்: ஸ்வர்ணஸமாநைர்ம்ருத்யுஞ்ஜய தே(அ)ர்பயாமி தாம்பூலம் ||௩௭|| 

நீராஜநம் நிர்மலதீப்திமத்பிர்தீபாங்குரைருஜ்ஜவலமுச்ச்ரிதைச்ச | 
கண்டாநிநாதேன ஸமர்பயாமி ம்ருத்யுஞ்ஜயாய த்ரிபுராந்தகாய || ௩௮|| 

விரிஞ்சிமுக்யாமரவ்ருந்தவந்திதே ஸரோஜமத்ஸ்யாங்கிதசக்ரசிஹ்நிதே | 
ததாமி ம்ருத்யுஞ்ஜய பாதபங்கஜே பணீந்த்ரபூஷே புனரர்க்யமீச்வர ||௩௯|| 

புன்னாகநீலோத்பலகுந்தஜாதீமந்தாரமல்லீகரவீரபங்கஜை: | 
புஷ்பாஞ்ஜலிம் பில்வதளைஸ்துளஸ்யா ம்ருத்யுஞ்ஜயாங்க்ரௌ விநிவேசயாமி ||௪0|| 

பதே பதே ஸர்வதமோனிக்ருந்தனம் பதே பதே ஸர்வசுபப்ரதாயகம் | 
ப்ரதக்ஷிணம் பக்தியுதேந சேதஸா கரோமி ம்ருத்யுஞ்ஜய ரக்ஷ ரக்ஷ மாம் ||௪௧|| 

நமோ கௌரீசாய ஸ்படிகதவளாங்காய  ச நமோ நமோ 
லோகேசாய ஸ்துதவிபுதலோகாய ச நம: | 
நம: ஸ்ரீகண்டாய க்ஷபிதபுரதைத்யாய ச நமோ நமோ 
பாலாக்ஷாய ஸ்மரமதவிநாசாய ச நம: ||௪௨|| 

ஸம்ஸாரே ஜநிதாபரோகஸஹிதே தாபத்ரயாக்ரந்திதே  
நித்யம் புத்ரகளத்ரவித்தவிலஸத்பாசைர்நிபத்தம் த்ருடம் | 
கர்வாந்தம் பஹுபாபவர்கஸஹிதம் காருண்யத்ருஷ்ட்யா விபோ 
ஸ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய பார்வதீப்ரிய ஸதா மாம் பாஹி ஸர்வேச்வர || ௪௩|| 

ஸௌதே ரத்னமயே நவோத்பலதளாக்ரீர்ணே ச தல்பாந்தரே 
கௌசேயேன மனோஹரேண தவளேநாச்சாதிதே ஸர்வச: | 
கற்பூராஞ்சிததீபதீப்திமிலிதே ரம்யோபதாநத்வயே 
பார்வத்யா: கரபத்மலாலிதபதம் ம்ருத்யுஞ்ஜயம் பாவயே ||௪௪|| 

சதுச்சத்வாரிம்சத்விலஸதுபசாரைரமிமதைர்மந:பத்மே 
பக்த்யா பஹிரபி ச பூஜாம் சுபகரீம் கரோதி ப்ரத்யூஷே 
நிசி திவஸமத்யே(அ)பி ச புமான்ப்ரயாதி 
ஸ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜயபதமனேகாத்புதபதம் ||௪௫|| 

ப்ராதர்லிங்கமுமாபதேரஹரஹ: ஸந்தர்சநாத்ஸ்வர்கதம் 
மத்யாஹ்னே ஹயமேததுல்யபலதம் ஸாயந்தனே மோக்ஷதம் | 
பாநோரஸ்தமயே ப்ரதோஷஸமயே பஞ்சக்ஷராராதனம் 
தத்காலத்ரயதுல்யமிஷ்டபலதம் ஸத்யோ(அ)நவத்யம் த்ருடம் ||௪௬|| 

இதி ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய 
ஸ்ரீகோவிந்தபகவத்பூஜ்யபாதசிஷ்யஸ்ய ஸ்ரீமச்சங்கராசார்யஸ்ய 
க்ருதம் ஸ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜய மானஸபூஜாஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram