logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

சிவஸ்துதி லங்கேச்வர விரசிதா-Sivastuti Langesvara Virachitaa

Sivastuti: 
(Langesvara Virachitaa)


சிவாய நம: || 

சிவஸ்துதி:
(லங்கேச்வர விரசிதா)

கலே கலிதகாலிம: ப்ரகடிதேந்துபாலஸ்தலே விநாடிதஜடோத்கரம் ருசிரபாணிபாதோருஹே | 
உதஞ்சிதகபாலகம் ஜகநஸீம்நி ஸந்தர்சிதத்விபாஜிநமநுக்ஷணம் கிமபி தாம வந்தாமஹே || ௧|| 

வ்ருஷோபரி பரிஸ்புரத்தவளதாம தாம ச்ரியாம் குபேரகிரிகௌரிமப்ரபவகர்வநிர்வாஸி தத் | 
க்வசித்புனருமாகுசோபசிதகுங்குமை ரஞ்ஜிதம் கஜாஜிநவிராஜிதம் வ்ருஜிநபங்கபீஜம் பஜே ||௨|| 

உதித்வரவிலோசனத்ரயவிஸுத்வரஜ்யோதிஷா கலாகரகலாகரவ்யதிகரேண சாஹர்நிசம் | 
ஷிகாஸிதஜடாடவீவிஹரணோத்ஸவப்ரோல்லஸத்தராமரதரங்கிணீதரலசூடமீடே ம்ருடம் ||௩|| 

விஹாய கமலாலயாவிலஸிதாநி வித்யுந்நடீவிடம்பநபடூநி மே விஹரணம் விதத்தாம் மந: | 
கபர்திநி குமுத்வதீரமணகண்டசூடாமணௌ கடீதடபடீபவத்கரடிசர்மணி ப்ரஹ்மணி ||௪||

பவத்பவநதேஹலீநிகடதுண்டதண்டாஹதித்ருடந்முகுடகோடிமிர்மகவதாதிமிர்பூயதே வ்ரஜேம 
பவதந்திகம் ப்ரக்ருதிமேத்ய பைசாசிகீம் கிமித்யமரஸம்பத: ப்ரமதநாத நாதாமஹே || ௫||

த்வதர்சனபராயணப்ரமதகன்யகாலும்டிதப்ரஸூநஸபலத்ருமம் கமபி சைலமாசாஸ்மஹே | 
அலம் தடவிதர்திகாசயிதஸித்தஸீமந்தீநீப்ரகீர்ணஸுமநோமநோரமணமேருணா மேருணா||௬|| 

ந ஜாது ஹர யாது மே விஷயதுர்விலாஸம் மநோ மநோபவகதா(அ)ஸ்து மே ந ச மநோரதாதித்யபூ: | 
ஸ்புரத்ஸுரதரங்கிணீதடகுடீரகோடௌ வஸந்நயே சிவ திவாநிசம் தவ பவாநி பூஜாபர: ||௭|| 

விபூஷணஸுராபகாசுசிதராலவாலாவலீவலத்வஹலஸீகரப்ரகரஸேகஸம்வர்திதா |
மஹேச்வரஸுரத்ருமஸ்புரிதஸஜ்ஜடாமஞ்ஜரீ நிமஜ்ஜநபலப்ரதா மம நு ஹந்த பூயாதியம் ||௮|| 

பஹிர்விஷயஸங்கதிப்ரதிநிவர்திதாக்ஷாவலே: ஸமாதிகலிதாத்மந: பசுபதேரசேஷாத்மந: |
சிர:ஸுரஸரித்தடீகுடிலகல்பகல்பத்ருமம் நிசாகரகலாமஹம் படுவிப்ருச்யமாநாம் பஜே || ௯||

த்வதீயஸுரவாஹிநீவிமலவாரிதாராபலஜ்ஜடாகஹநகாஹிநீ மதிரியம் மம க்ராமது | 
உபோத்தமஸரித்தடீவிடபிதாடவீ ப்ரோல்லஸத்தபஸ்விபரிஷத்துலாமமலமல்லிகாப ப்ரபோ ||௧0|| 

இதி லங்கேச்வரவிரசிதா சிவஸ்துதி: ஸம்பூர்ணா||

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram