logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

சிவபுஜங்க ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம்-Sivabhujanga Prayata Stotram

Sivabhujanga Prayata Stotram


சிவாய நம: || 

சிவபுஜங்க ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம் |   

கலத்தாநகண்டம் மிலத்ப்ருங்ககண்டம் சலச்சாருசுண்டம் ஜகத்ராணசௌண்டம் | 
லஸத்தந்தகாண்டம் விபத்பங்கசண்டம் சிவப்ரேமபிண்டம் பஜே வக்ரதுண்டம்||௧|| 

அநாத்யந்தமாத்யம் பரந்தத்த்வமர்தம் சிதாகாரமேகம் துரீயம் த்வமேயம் | 
ஹரிப்ரஹ்மம்ருக்யம் பரப்ரஹ்மரூபம் மனோவாகதீதம் மஹ: சைவமீடே ||௨||

ஸ்வசக்த்யாதி சக்த்ய்ந்தஸிம்ஹாஸனஸ்தம் மனோஹாரிஸர்வாம்கரத்நாதிபூஷம் |
ஜடாஹீந்துகம்காஸ்திசச்யர்க்கமௌலிம் பரம் சக்திமித்ரம் நும: பஞ்சவக்த்ரம் ||௩||

சிவேசானதத்பூருஷாகோரவாமாதிபிர்ப்ரஹ்மபிர்ஹ்ருந்முகை: ஷட்பிரங்கை: |
அநௌபம்யஷட்த்ரிம்சதம் தத்வவித்யாமதீதம் பரம் த்வாம் கதம் வேத்தி கோ வா ||௪|| 

ப்ரவாளப்ரவாஹப்ரபாசோணமர்தம் மருத்வந்மணிஸ்ரீமஹ: ச்யாமமர்தம் |
குணஸ்யூதமேகம் வபுச்சேகமந்த: ஸ்மராமி ஸ்மராபத்திஸம்பத்திஹேதும் ||௫|| 

ஸ்வஸேவாஸமாயாத தேவாஸுரேந்த்ரா நமந்மௌலிமந்தாரமாலாபிஷிக்தம் | 
நமஸ்யாமி சம்போ பதாம்போருஹம் தே பவாம்போதிபோதம் பவாநீவிபாவ்யம் ||௬||

ஜகந்நாத மந்நாத கௌரீஸநாத ப்ரபந்நாநுகம்பிந்விபந்நார்திஹாரின் | 
மஹ: ஸ்தோமமூர்தே ஸமஸ்தைகபந்தோ நமஸ்தே நமஸ்தே புநஸ்தே நமோ(அ)ஸ்து ||௭|| 

மஹாதேவ தேவேச தேவாதிதேவ ஸ்மராரே புராரே யமாரே ஹரேதி | 
ப்ருவாண: ஸ்மரிஷ்வாமி பக்த்யா பவந்தம் ததோ மே தயாசீல தேவ ப்ரஸீத ||௮||

விரூபாக்ஷ விச்வேச வித்யாதிகேச த்ரயீமூல சம்போ சிவ த்ர்யம்பக த்வம் | 
ப்ரஸீத ஸ்மர த்ராஹி பச்யாவ புண்ய க்ஷமஸ்வாப்நுஹி த்ர்யக்ஷ பாஹி த்வமஸ்மான் ||௯|| 

த்வதந்ய: சரண்ய: ப்ரபந்ந்ஸ்ய நேதி ப்ரஸீத ஸ்மரந்நவ ஹந்யாஸ்து தைந்யம் | 
ந சேத்தே பவேத்பக்தவாத்ஸல்யஹாநிஸ்ததோ மே தயாளோ தயாம் ஸந்நிதேஹி ||௧0|| 

அயம் தாநகாலஸ்த்வஹம் தானபாத்ரம் பவாந்நாத தாதா த்வதந்யந்ந யாசே | 
பவத்பக்திமேவ ஸ்திராம் தேஹி மஹ்யம் க்ருபாசீல சம்போ க்ருதார்தோ(அ)ஸ்மி தஸ்மாத் ||௧௧||

பசும் வேத்ஸி சேந்மாம் த்வமேவாதிரூட: களம்கீதி வா மூர்த்நி தத்ஸே த்வமேவ | 
த்விஜிஹ்வ: புந: ஸோ(அ)பி தே கண்டபூஷா த்வதங்கக்ருதா: சர்வ ஸர்வே(அ)பி தந்யா: ||௧௨|| 

ந சக்நோமி கர்தும் பரத்ரோஹலேசம் கதம் ப்ரீயஸே த்வம் ந ஜாநே கிரீச | 
ததா ஹி ப்ரஸந்நோ(அ)ஸி கஸ்யாபி காந்தாஸுதத்ரோஹிணோ வா பித்ருத்ரோஹிணோ வா ||௧௩|| 

ஸ்துதிம் த்யானமர்சாம் யதாவத்விதாதும் பஜந்நப்யஜாநந்மஹேசாவலம்பே | 
த்ரஸந்தம் ஸுதம் த்ராதுமக்ரே ம்ருகண்டோர்யமப்ராணநிர்வாபணம் த்வத்பதாப்ஜம் ||௧௪|| 

அகண்டே களங்காதநங்கே புஜங்காதபாணௌ கபாலாதபாலே(அ)னலாக்ஷாத் | 
அமௌலௌ சசாங்காதவாமே களத்ராதஹம் தேவமந்யம் ந மந்யே ந மந்யே ||௧௫|| 

சிரோத்ருஷ்டிஹ்ருத்ரோகசூலப்ரமேஹஜ்வரார்சோஜராயக்ஷ்மஹிக்காவிஷார்தாந் | 
த்வமாத்யோ பிஷக்பேஷஜம் பஸ்ம சம்போ த்வமுல்லாகயாஸ்மாந்வபுர்லாகவாய || 

தரித்ரோ(அ)ஸ்ம்யபத்ரோ(அ)ஸ்மி தூயே விஷண்ணோ(அ)ஸ்மி ஸந்நோ(அ)ஸ்மி பிந்நோ(அ)ஸ்மி சாஹம் | 
பவாந்ப்ராணிநாமந்தராத்மாஸி சம்போ மமாதிம் ந வேத்ஸி ப்ரபோ ரக்ஷ மாம் த்வம் ||௧௬|| 

த்வதக்ஷ்ணோ: கடாக்ஷ: பதேத் த்ர்யக்ஷ யத்ர க்ஷணம் க்ஷ்மா ச லக்ஷ்மீ: ஸ்வயம் தம் வ்ருணீதே | 
கிரீடஸ்புரச்சாமரச்சத்ரமாலாகலாசீகஜக்ஷாமபூஷாவிசேஷை: ||௧௭|| 

பவாந்யை பவாயாபி மாத்ரே ச பித்ரே ம்ருடாந்யை ம்ருடாயாப்யகக்நே  மகக்நே | 
சிவாங்க்யை சிவாங்காய குர்ம: சிவாயை சிவாயாம்பிகாயை நமஸ்யம்பகாய ||௧௮|| 

பவத்கௌரவம் மல்லகுத்வம் விதித்வா ப்ரபோ ரக்ஷ காருண்யத்ருஷ்ட்யாநுகம் மாம் | 
சிவாத்மாநுபாவஸ்துதாவக்ஷமோ(அ)ஹம் ஸ்வசக்த்யா க்ருதம் மே(அ)பராதம் க்ஷமஸ்வ ||௧௯|| 

யதா கர்ணரந்த்ரம் வ்ரஜேத்காலவாஹத்விஷத்கண்டகண்டாகணாகாரநாத: | 
வ்ருஷாதீசமாருஹ்ய தேவௌபவாஹ்யம் ததா வத்ஸ மா பீரிதி ப்ரீணய த்வம் ||௨0|| 

யதா தாருணா பாஷணா பீஷணா மே பவிஷ்யந்த்யுபாந்தே க்ருதாந்தஸ்ய தூதா: | 
ததா மன்மனஸ்த்வத்பதாம்போருஹஸ்தம் கதம் நிச்சலம் ஸ்யாந்நமஸ்தே(அ)ஸ்து சம்போ||௨௧|| 

யதா துர்நிவாரவ்யதோ(அ)ஹம் சயாநோ லுடந்நி:ச்வஸந்நி:ஸ்ருதா வ்யக்தவாணி: | 
ததா ஜஹ்ருகந்யாஜலாலங்க்ர்ருதம் தே ஜடாமண்டலம் மன்மனோமந்திரம் ஸ்யாத் ||௨௨|| 

யதா புத்ரமித்ராதயோ மத்ஸகாசே ருதந்த்யஸ்ய ஹா கீத்ருசீயம் தசேதி | 
ததா தேவதேவேச கௌரீச சம்போ நமஸ்தே சிவாயேத்யஜஸ்ரம் ப்ரவாணி || ௨௩|| 

யதா பச்யதாம் மாமஸௌ வேத்தி நாஸ்மாநயம் ச்வாஸ ஏவேதி வாசோ பவேயு: | 
ததா பூதிபூஷம் புஜங்காவநத்தம் புராரே பவந்தம் ஸ்புடம் பாவயேயம் ||௨௪|| 

யதா யாதநாதேஹ ஸந்தேஹவாஹீ பவேதாத்மதேஹே ந மோஹோ மஹாந்மே | 
ததா காசசீதாம்சுஸங்காசமீச ஸ்மராரே வபுஸ்தே நமஸ்தே ஸ்மராணி ||௨௫|| 

யதா பாரமச்சாயமஸ்தாநமத்பிர்ஜநைர்வா விஹீநம் கமிஷ்யாமி மார்கம் | 
ததா தம் நிருப்தந்க்ருதாந்தஸ்ய மார்கம் மஹாதேவ மஹ்யம் மநோஜ்ஞம் ப்ரயச்ச ||௨௬|| 

யதா ரௌரவாதி ஸ்மரந்நேவ பீத்யா வ்ரஜாம்யத்ர மோஹம் மஹாதேவ கோரம் | 
ததா மாமஹோ நாத தஸ்தாரயிஷ்யத்யநாதம் பராதீநமர்தேந்துமௌலே ||௨௭|| 

யதா ச்வேதபத்ராயதாலங்க்யசக்தே: க்ருதாந்தாத்பயம் பக்தவாத்ஸல்யபாவாத் | 
ததா பாஹி மாம் பார்வதீவல்லபாந்யம் ந பச்யாமி பாதாரமேதாத்ருசம் மே ||௨௮||

இதாநீமிதாநீம் ம்ருதிர்மே பவித்ரீத்யஹோ ஸந்ததம் சிந்தயா பீடிதோ(அ)ஸ்மி | 
கதம் நாம மா பூன்ம்ருதௌ பீதிரேஷா நமஸ்தே கதீநாம் கதே நீலகண்ட ||௨௯|| 

அமர்யாதமேவாஹமா(ஆ)பாலவ்ருத்தம் ஹரந்தம் க்ருதாந்தம் ஸமீக்ஷ்யாஸ்மி பீத: | 
ம்ருதௌ தாவகாங்க்ர்யப்ஜதிவ்யப்ரஸாதாத்பவாநீபதே நிர்பயோ(அ)ஹம் பவாநி ||௩0|| 

ஜராஜந்மகர்பாதிவாஸாதிது:காந்யஸஹ்யாநி ஜஹ்யாம் ஜகந்நாததேவ | 
பவந்தம் விநா மே கதிர்நைவ சம்போ தயாளோ ந ஜாகர்த்தி கிம் வா தயா தே || ௩௧|| 

சிவாயேதி சப்தோ நம:பூர்வ ஏஷ ஸ்மரந்முக்திக்ருந்ம்ருத்யுஹா தத்வவாசீ |  
மஹேசாந மா காந்மநஸ்தோ வசஸ்த: ஸதா மஹ்யமேதத்ப்ரதாநம் ப்ரயச்ச ||௩௨|| 

த்வமத்யம்ப மாம் பச்ய சீதாம்சுமௌலிப்ரியே பேஷஜம் த்வம் பவவ்யாதிசாந்தௌ | 
பஹுக்லேசபாஜம் பதாம்போஜபோதே பவாப்தௌ நிமக்நம் நயஸ்வாத்யபாரம் || ௩௩|| 

அநுத்யல்லலாடாக்ஷிவஹ்நிப்ரரோஹைரவாமஸ்புரச்சாருவாமோருசோபை: | 
அநங்கப்ரமத்போகிபூஷாவிசேஷரசந்த்ரார்தசூடைரலம் தைவதைர்ந: || ௩௪|| 

அகண்டே களங்காதநங்கே புஜங்காதபாணௌ கபாலாதபாலே(அ)னலாக்ஷாத் | 
அமௌலௌ சசாங்காதவாமே களத்ராதஹம் தேவமந்யம் ந மந்யே ந மந்யே ||௩௫|| 

மஹாதேவ சம்போ கிரீச த்ரிசூலிம்ஸ்த்வயீதம் ஸமஸ்தம் விபாதீதி யஸ்மாத் | 
சிவாதந்யதா தைவதம் நாபிஜாநே சிவோ(அ)ஹம் சிவோ(அ)ஹம் சிவோ(அ)ஹம் ||௩௬|| 

யதோ(அ)ஜாயதேதம் ப்ரபஞ்சம் விசித்ரம் ஸ்திதிம் யாதி யஸ்மிந் யதேகாந்தமந்தே | 
ஸ கர்மாதிஹீந: ஸ்வயம்ஜ்யோதிராத்மா சிவோ(அ)ஹம் சிவோ(அ)ஹம் சிவோ(அ)ஹம் ||௩௭|| 

கிரீடே நிசேசோ லலாடே ஹுதாசோ புஜே போகிராஜோ கலே காலிமா ச | 
தநௌ காமிநீ யஸ்ய தத்துல்யதேவம் ந ஜாநே ந ஜாநே ந ஜாநே || ௩௮|| 

அநேந ஸ்தவேநாதராதம்பிகேசம் பராம் பக்திமாஸாத்ய யம் யே நமந்தி | 
ம்ருதௌ நிர்பயாஸ்தே ஜநாஸ்தம் பஜந்தே ஹ்ருதம்போஜமத்யே ஸதாஸீநமீசம் || ௩௯|| 

புஜங்கப்ரியாகல்ப சம்போ மயைவம் புஜங்கப்ரயாதேந வ்ருத்தேந க்ல்ருப்தம் | 
நர: ஸ்தோத்ரமேதத்படித்வோருபக்த்யா ஸுபுத்ராயுராரோக்யமைச்வர்யமேதி || ௪0|| 

இதி ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்ய ஸ்ரீமச்சங்காராசார்ய 
விரசிதம் சிவபுஜங்க ப்ரயாதஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||


Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram