logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

உபமன்யுக்ருதம் சிவஸ்தோத்ரம்-Upamanyukrutam Sivastotram

Upamanyukrutam Sivastotram


சிவாய நம: || 

உபமன்யுக்ருதம் சிவஸ்தோத்ரம் 

ஜய சங்கர பார்வதீபதே ம்ருட சம்போ சசிகண்டமண்டன | 
மதனாந்தக பக்தவத்ஸல ப்ரியகைலாஸ தயாஸுதாம்புதே ||௧|| 

ஸதுபாயகதாஸ்வபண்டிதோ ஹ்ருதயே து:கசரேண கண்டித: |
சசிகண்டசிகண்டமண்டனம் சரணம் யாமி சரண்யமீச்வரம் ||௨|| 

மஹத: பரித: ப்ரஸர்பதஸ்தமஸோ தர்சனமேதிநோ பிதே | 
தினநாத இவ ஸ்வதேஜஸா ஹ்ருதயவ்யோம்நி மநாகுதேஹி ந: ||௩|| 

ந வயம் தவ சர்மசக்ஷுஷா பதவீமப்யுபவீக்ஷிதும் க்ஷமா: |
க்ருபயா(அ)பயதேந சக்ஷுஷா ஸகலேநேச விலோகயாசு ந: ||௪||

த்வதநுஸ்ம்ருதிரேவ பாவநீ ஸ்துதியுக்தா ந ஹி வக்துமீச ஸா | 
மதுரம் ஹி பய: ஸ்வபாவதோ நநு கீத்ருக்ஸிதசர்கரான்விதம் ||௫|| 

ஸவிஷோ(அ)ப்யம்ருதாயதே பவாச்சவமுண்டாபரணோ(அ)பி பாவன: | 
பவ ஏவ பவாந்தக: ஸதாம் ஸமத்ருஷ்டிர்விஷமோக்ஷணோ(அ)பி ஸந் ||௬|| 

அபி சூலதரோ நிராமயோ த்ருடவைராக்யரதோ(அ)பி ராகவான் | 
அபி பைக்ஷ்யசரோ மஹேச்வரச்சரிதம் சித்ரமிதம் ஹி தே ப்ரபோ ||௭|| 

விதரத்யபிவாஞ்சிதம் த்ருசா பரித்ருஷ்ட: கில கல்பபாதப: | 
ஹ்ருதயே ஸ்ம்ருத ஏவ தீமதே நமதே(அ)பீஷ்டபலப்ரதோ பவான் ||௮|| 

ஸஹஸைவ புஜங்கபாசவான்விநிக்ருஹ்ணாதி ந யாவதந்தக: | 
அபயம் குரு தாவதாசு மே கதஜீவஸ்ய புன: கிமௌஷதை: ||௯|| 

ஸவிஷைரிவ பீமபன்னகைர்விஷயைரேபிரலம் பரிக்ஷதம் | 
அம்ருதைரிவ ஸம்ப்ரமேண மாமபிஷிஞ்சாசு தயாவலோகநை: ||௧0|| 

முநயோ பஹவோ(அ)த்ய தந்யதாம் கமிதா: ஸ்வாபிமதார்ததர்சின: | 
கருணாகர யேந தேந மாமவஸந்நம் நநு பச்ய சக்ஷுஷா ||௧௧||

ப்ரணமாம்யத யாமி சாபரம் சரணம் கம் க்ருபணாபயப்ரதம் | 
விரஹீவ விபோ ப்ரியாமயம் பரிபச்யாமி பவந்மயம் ஜகத் ||௧௨|| 

பஹவோ பவதா(அ)நுகம்பிதா: கிமிதீசான ந மா(அ)நுகம்பஸே | 
தததா கிமு மந்தராசலம் பரமாணு: கமடேன துர்தர: ||௧௩|| 

அசுசிம் யதி மா(அ)நுமந்யஸே கிமிதம் மூர்த்நி கபாலதாம தே | 
உத சாட்யமஸாதுஸங்கிநம் விஷலக்ஷ்மாஸி ந கிம் த்விஜிஹ்வத்ருக் ||௧௪|| 

க்வ த்ருசம் விததாமி கிம் கரோம்யநுதிஷ்டாமி கதம் பயாகுல: | 
க்வ நு திஷ்டஸி ரக்ஷ ரக்ஷ மாமயி சம்போ சரணாகதோ(அ)ஸ்மி தே ||௧௫|| 

விலுடாம்யவநௌ கிமாகுல: கிமுரோ ஹந்மி சிரச்சிநத்மி வா | 
கிமு ரோதிமி ராரடீமி கிம் க்ருபணம் மாம் ந யதீக்ஷஸே ப்ரபோ ||௧௬|| 

சிவ ஸர்வக சர்வ சர்மதம் ப்ரணதோ தேவ தயாம் குருஷ்வ மே | 
நம ஈச்வர நாத திக்பதே புனரேவேச நமோ நமோ(அ)ஸ்து தே ||௧௭|| 

சரணம் தருணேந்துசேகர: சரணம் மே கிரிராஜகன்யகா | 
சரணம் புனரேவ தாவுபௌ சரணம் நாந்யதுபைமி தைவதம் ||௧௮|| 

உபமன்யுக்ருதம் ஸ்தவோத்தமம் ஜபத: சம்புஸமீபவர்த்திந: | 
அபிவாஞ்சிதபாக்யஸம்பத: பரமாயு: ப்ரததாதி சங்கர: ||௧௯|| 

உபமன்யுக்ருதம் ஸ்தவோத்தமம் ப்ரஜபேத்யஸ்து சிவஸ்ய ஸந்நிதௌ | 
சிவலோகமவாப்ய ஸோ(அ)சிராத்ஸஹ தேநைவ சிவேந மோததே ||௨0|| 

இத்யுபமன்யுக்ருதம் சிவஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||


Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram