logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

சிவமஹிம்ந ஸ்தோத்ரம்-Sivamahimnah Stotram

Sivamahimnah Stotram


சிவாய நம: || 

சிவமஹிம்ந: ஸ்தோத்ரம் |

புஷ்பதந்த உவாச || 

மஹிம்ந: பாரம் தே பரமவிதுஷோ யத்யஸத்ருசீ 
ஸ்துதிர்ப்ரஹ்மாதீநாமபி ததவஸந்நாஸ்த்வயி கிர: |
அதா வாச்ய: ஸர்வ: ஸ்வமதிபரிணாமாவதி க்ருணந் 
மமாப்யேஷ ஸ்தோத்ரம் ஹர நிரபவாத: பரிகர: || ௧|| 

அதீத: பந்தாநம் தவ ச மஹிமா வாங்மநஸயோ-
ரதத்வ்யாவ்ருத்யா யம் சகிதமபிதத்தே ச்ருதிரபி | 
ஸ கஸ்ய ஸ்தோதவ்ய: கதிவிதகுண: கஸ்ய விஷய: 
பதே த்வர்வாசீநே பததி ந மந: கஸ்ய ந வச: ||௨||

மதுஸ்பீதா வாச: பரமம்ருதம் நிர்மிதவத-
ஸ்தவ ப்ரஹ்மந் கிம் வாகபி ஸுரகுரோர்விஸ்மயபதம் | 
மம த்வேதாம் வாணீம் குணகதநபுண்யேந பவத: 
புநாமீத்யர்தே&ஸ்மிந் புரமதந புத்திர்வ்யவஸிதா || ௩|| 

தவைச்வர்யம் யத்தஜ்ஜகதுதயரக்ஷாப்ரளயக்ருத் 
த்ரயீவஸ்து வ்யஸ்தம் திஸ்ருஷு குணபிந்நாஸு தநுஷு | 
அபவ்யாநாமஸ்மிந்வரத ரமணீயாமரமணீம் 
விஹந்தும் வ்யாக்ரோசீம் விததத இஹைகே ஜடதிய: ||௪|| 

கிமீஹ: கிம்காய: ஸ கலு கிமுபாயஸ்த்ரிபுவநம் 
கிமாதாரோ தாதா ஸ்ருஜதி கிமுபாதாந இதி ச | 
அதர்க்யைச்வர்யே த்வய்யநவஸரது:ஸ்தோ ஹததிய: 
குதர்கோ&யம் காம்ச்சிந்முகரயதி மோஹாய ஜகத: ||௫||

அஜந்மாநோ லோகா: கிமவயவவந்தோ&பி ஜகதா-
மதிஷ்டாதாரம் கிம் பவவிதிரநாத்ருத்ய பவதி | 
அநீசோ வா குர்யாத் புவநஜநநே க: பரிகரோ 
யதோ மந்தாஸ்த்வாம் ப்ரத்யமரவர ஸம்சேரத இமே || ௬|| 

த்ரயீ ஸாம்க்யம் யோக: பசுபதிமதம் வைஷ்ணவமிதி 
ப்ரபிந்நே ப்ரஸ்தாநே பரமிதமத: பத்யமிதி ச | 
ருசீநாம் வைசித்ர்யாத்ருஜுகுடில நாநாபதஜுஷாம் 
ந்ருணாமேகோ கம்யஸ்த்வமஸி பயஸாமர்ணவ இவ ||௭|| 

மஹோக்ஷ: கட்வாங்கம் பரசுரஜிநம் பஸ்ம பணிந: 
கபாலம் சேதீயத்தவ வரத தந்த்ரோபகரணம் | 
ஸுராஸ்தாம் தாம்ருத்திம் தததி து பவத்ப்ரூப்ரணிஹிதாம் 
ந ஹி ஸ்வாத்மாராமம் விஷயம்ருகத்ருஷ்ணா ப்ரமயதி ||௮|| 

த்ருவம் கச்சித்ஸர்வம் ஸகலமபரஸ்த்வத்ருவமிதம் 
பரோ த்ரௌவ்யாத்ரௌவ்யே ஜகதி கததி வ்யஸ்தவிஷயே | 
ஸமஸ்தே&ப்யேதஸ்மிந்   புரமதந தைர்விஸ்மித இவ 
ஸ்துவந் ஞ்ஜிஹ்ரேமி த்வாம் ந கலு நநு  த்ருஷ்டா முகரதா || ௯|| 

தவைச்வர்யம் யத்நாத்யதுபரி விரிந்சிர்ஹரிரத: 
பரிச்சேத்தும் யாதாவநலமநலஸ்கந்தவபுஷ: | 
ததோ பக்திச்ரத்தாபரகுரு-க்ருணத்ப்யாம் கிரிச யத்
ஸ்வயம் தஸ்தே தாப்யாம் தவ கிமநுவ்ருத்திர்ந பலதி ||௧0|| 

அயத்நாதாபாத்ய த்ரிபுவநமவைரவ்யதிகரம் 
தசாஸ்யோ யத்பாஹூநப்ருத ரணகண்டூபரவசாந் | 
சிர: பத்மச்ரேணீரசிதசரணாம்போருஹபலே: 
ஸ்திராயாஸ்த்வத்பக்தேஸ்த்ரிபுரஹர விஸ்பூர்ஜிதமிதம் ||௧௧||

அமுஷ்ய த்வத்ஸேவாஸமதிகதஸாரம் புஜவநம் 
பலாத் கைலாஸே&பி த்வததிவஸதௌ விக்ரமயத: |
அலப்யா பாதாளே&ப்யலஸசலிதாங்குஷ்டசிரஸி 
ப்ரதிஷ்டா த்வய்யாஸீத்த்ருவமுபசிதோ முஹ்யதி கல: ||௧௨|| 

யத்ருத்திம் ஸுத்ராம்ணோ வரத பரமோச்சைரபி ஸதீ-
மதச்சக்ரே பாண: பரிஜநவிதேயத்ரிபுவந: | 
ந தச்சித்ரம் தஸ்மிந்வரிவஸிதரி த்வச்சரணயோ
ர்ந கஸ்யாப்யுந்நத்யை பவதி சிரஸஸ்த்வய்யவநதி: ||௧௩|| 

அகாண்டப்ரஹ்மாண்டக்ஷயசகிததேவாஸுரக்ருபா-
விதேயஸ்யா&ஸீத்யஸ்த்ரிநயநவிஷம் ஸம்ஹ்ருதவத: | 
ஸ கல்மாஷ: கண்டே தவ ந குருதே ந ச்ரியமஹோ 
விகாரோ&பி ச்லாக்யோ புவநபயபங்கவ்யஸநிந: ||௧௪|| 

அஸித்தார்தா நைவ க்வசிதபி ஸதேவாஸுரநரே 
நிவர்தந்தே நித்யம் ஜகதி ஜயிநோ யஸ்ய விசிகா: | 
ஸ பச்யந்நீச த்வாமிதரஸுரஸாதாரணமபூத் 
ஸ்மர: ஸ்மர்தவ்யாத்மா ந ஹி வசிஷு பத்ய: பரிபவ: ||௧௫|| 

மஹீ பாதாகாதாத் வ்ரஜதி ஸஹஸா ஸம்சயபதம் 
பதம் விஷ்ணோர்ப்ராம்யத்புஜபரிகருக்ணக்ரஹகணம் | 
முஹுர்த்யௌர்தௌ:ஸ்த்யம் யாத்யநிப்ருதஜடா தாடிததடா 
ஜகத்ரக்ஷாயை த்வம் நடஸி நநு வாமைவ விபுதா ||௧௬|| 

வியத்வ்யாபீ தாராகணகுணிதபேநோத்கமருசி: 
ப்ரவாஹோ வாராம் ய: ப்ருஷதலகுத்ருஷ்ட: சிரஸி தே | 
ஜகத் த்வீபாகாரம்  ஜலதிவலயம் தேந க்ருதமி-
த்யநேநைவோந்நேயம் த்ருதமஹிம திவ்யம் தவ வபு: ||௧௭|| 

ரத: க்ஷோணீ யந்தா சதத்ருதிரகேந்த்ரோ தநுரதோ 
ரதாங்கே சந்த்ரார்கௌ ரதசரணபாணி: சர இதி | 
திதக்ஷோஸ்தே கோ&யம் த்ரிபுரத்ருணமாடம்பரவிதி-
ர்விதேயை: க்ரீடந்த்யோ ந கலு பரதந்த்ரா: ப்ரபுதிய: ||௧௮|| 

ஹரிஸ்தே ஸாஹஸ்ரம் கமலபலிமாதாய பதயோ-
ர்யதேகோநே தஸ்மிந்நிஜமுதஹரந்நேத்ரகமலம் | 
கதோ பக்த்யுத்ரேக: பரிணதிமஸௌ சக்ரவபுஷா 
த்ரயாணாம் ரக்ஷாயை த்ரிபுரஹர ஜாகர்தி ஜகதாம் ||௧௯|| 

க்ரதௌ ஸுப்தே ஜாக்ரத்த்வமஸி பலயோகே க்ரதுமதாம் 
க்வ கர்ம ப்ரத்வஸ்தம் பலதி புருஷாராதநம்ருதே | 
அதஸ்த்வாம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய க்ரதுஷு பலதாநப்ரதிபுவம் 
ச்ருதௌ ச்ரத்தாம் பத்த்வா த்ருடபரிகர:* கர்மஸு ஜந: ||௨0|| 

க்ரியாதக்ஷோ தக்ஷ: க்ரதுபதிரதீசஸ்தநுப்ருதா-
ம்ருஷீணாமார்த்விஜ்யம் சரணத ஸதஸ்யா: ஸுரகணா: | 
க்ரதுப்ரேஷஸ்த்வத்த: க்ரதுபலவிதாநவ்யஸநிநோ 
த்ருவம் கர்து: ச்ரத்தாவிதுரமபிசாராய ஹி மகா: ||௨௧|| 

ப்ரஜாநாதம் நாத ப்ரஸபமபிகம் ஸ்வாம் துஹிதரம் 
கதம் ரோஹித்பூதாம் ரிரமயிஷும்ருஷ்யஸ்ய வபுஷா | 
தநுஷ்பாணேர்யாதம் திவமபி ஸபத்ராக்ருதமமும் 
த்ரஸந்தம் தே&த்யாபி த்யஜதி ந ம்ருகவ்யாதரபஸ: ||௨௨|| 

ஸ்வலாவண்யாசம்ஸா த்ருததநுஷமஹ்நாய த்ருணவ-
த்புர: ப்லுஷ்டம் த்ருஷ்ட்வா புரமதந புஷ்பாயுதமபி | 
யதி ஸ்தைணம் தேவீ யமநிரத தேஹார்தகடநா-
தவைதி த்வாமத்தா பத வரத முக்தா யுவதய: ||௨௩|| 

ச்மசாநேஷ்வாக்ரீடா ஸ்மரஹர பிசாசா: ஸஹசரா-
ச்சிதாபஸ்மாலேப: ஸ்ரகபி ந்ருகரோடீபரிகர: | 
அமங்கல்யம் சீலம் தவ பவது நாமைவமகிலம் 
ததாபி ஸ்மர்த்ரூணாம் வரத பரமம் மங்கலமஸி ||௨௪|| 

மந: ப்ரத்யக்வ்சித்தே ஸவிதமவதாயாத்தமருத: 
ப்ரஹ்ருஷ்யத்ரோமாண: ப்ரமதஸலிலோத்ஸங்கிதத்ருச: | 
யதாலோக்யாஹ்லாதம் ஹ்ருத இவ நிமஜ்யாம்ருதமயே 
ததத்யந்தஸ்தத்த்வம் கிமபி யமிநஸ்தத்கில பவாந் ||௨௫|| 

த்வமர்கஸ்த்வம் ஸோமஸ்த்வமஸி பவநஸ்த்வம் ஹுதவஹ-
ஸ்த்வமாபஸ்த்வம் வ்யோம த்வமு தரணிராத்மா த்வமிதி ச | 
பரிச்சிந்நாமேவம் த்வயி பரிணதா பிப்ரது கிரம் 
ந வித்மஸ்தத்தத்வம் வயமிஹ து யத்த்வம் ந பவஸி ||௨௬|| 

த்ரயீம் த்ரிஸ்த்ரோ வ்ருத்தீஸ்த்ரிபுவநமதோ த்ரீநபி ஸுரா-
நகாராத்யைர்வர்ணைஸ்த்ரிபிரபிததத்தீர்ணவிக்ருதி | 
துரீயம் தே தாம த்வநிபிரவருந்தாநமணுபி: 
ஸமஸ்தம் வ்யஸ்தம் த்வம் சரணத க்ருணாத்யோமிதி பதம் ||௨௭|| 

பவ: சர்வோ ருத்ர: பசுபதிரதோக்ர: ஸஹ மஹாம்-
ஸ்ததா பீமேசாநாவிதி யதபிதாநாஷ்டகமிதம் | 
அமுஷ்மிந்ப்ரத்யேகம் ப்ரவிசரதி தேவ ச்ருதிரபி 
ப்ரியாயாஸ்மை தாம்நே ப்ரவிஹித நமஸ்யோ&ஸ்மி பவதே ||௨௮|| 

நமோ நேதிஷ்டாய ப்ரியதவ தவிஷ்டாய ச நமோ 
நம: க்ஷோதிஷ்டாய ஸ்மரஹர மஹிஷ்டாய ச நம: | 
நமோ வர்ஷிஷ்டாய த்ரிநயந யவிஷ்டாய ச நமோ 
நம: ஸர்வஸ்மை தே ததிதமிதி சர்வாய ச நம: ||௨௯|| 

பஹுலரஜஸே விச்வோத்பத்தௌ பவாய நமோ நம: 
ப்ரபலதமஸே தத்ஸம்ஹாரே ஹராய நமோ நம: | 
ஜநஸுகக்ருதே ஸத்த்வோத்ரிக்தௌ ம்ருடாய நமோ நம: 
ப்ரமஹஸி பதே நிஸ்த்ரைகுண்யே சிவாய நமோ நம: ||௩0|| 

க்ருசபரிணதி சேத: க்லேசவச்யம் க்வ சேதம் 
க்வ ச தவ குணஸீமோல்லங்கிநீ சச்வத்ருத்தி: | 
இதி சகிதமமந்தீக்ருத்ய மாம் பக்திராதா-
த்வரத சரணயோஸ்தே வாக்யபுஷ்போபஹாரம் || ௩௧|| 

அஸிதகிரிஸமம் ஸ்யாத்கஜ்ஜலம் ஸிந்துபாத்ரே 
ஸுரதருவரசாகா லேகநீ பத்ரமுர்வீ | 
லிகதி யதி க்ருஹீத்வா சாரதா ஸர்வகாலம் 
ததபி தவ குணாநாமீச பாரம் ந யாதி ||௩௨|| 

அஸுரஸுரமுநீந்த்ரைரர்சிதஸ்யேந்துமௌலே-
ர்க்ரதிதகுணமஹிம்நோ நிர்குணஸ்யேச்வரஸ்ய | 
ஸகலகணவரிஷ்ட: புஷ்பதந்தாபிதாநோ 
ருசிரமலகுவ்ருத்தை: ஸ்தோத்ரமேதச்சகார ||௩௩|| 

அஹரஹரநவத்யம் தூர்ஜடே: ஸ்தோத்ர மேத-
த்படதி பரமபக்த்யா சுத்தசித்த: புமாந்ய: | 
ஸ பவதி சிவலோகே ருத்ரதுல்யஸ்ததா&த்ர 
ப்ரசுரதரதநாயு:புத்ரவாந்கீர்திமாம்ச்ச ||௩௪|| 

மஹேசாந்நாபரோ தேவோ மஹிம்நோ நாபரா ஸ்துதி: | 
அகோராந்நாபரோ மந்த்ரோ நாஸ்தி தத்த்வம் குரோ: பரம் ||௩௫|| 

தீக்ஷாதாநம் தபஸ்தீர்தம் ஜ்ஞாநம் யாகாதிகா: க்ரியா: | 
மஹிம்ந: ஸ்தவபாடஸ்ய கலாம் நார்ஹந்தி ஷோடசீம் ||௩௬|| 

குஸுமதசநநாமா ஸர்வகந்தர்வராஜ: 
சிசுசசிதரமௌலேர்தேவதேவஸ்ய தாஸ: | 
ஸ குரு** நிஜமஹிம்நோ ப்ரஷ்ட ஏவாஸ்ய ரோஷா-
த்ஸ்தவநமிதமகார்ஷீத்திவ்யதிவ்யம் மஹிம்ந: ||௩௭|| 

ஸுரவர முநிபூஜ்யம் ஸ்வர்கமோக்ஷைகஹேதும் 
படதி யதி மநுஷ்ய: ப்ராஞ்ஜலிர்நாந்யசேதா: | 
வ்ரஜதி சிவஸமீபம் கிந்நரை: ஸ்தூயமாந: 
ஸ்தவநமிதமமோகம் புஷ்பதந்தப்ரணீதம் ||௩௮||  

ஆஸமாப்தமிதம் ஸ்தோத்ரம் புண்யம் கந்தர்வபாஷிதம் |
அநௌபம்யம் மநோஹாரி ஸிவமீஸ்வரவர்ணநம்  ||௩௯||

இத்யேஷா வாங்மயீ பூஜா ஸ்ரீமச்சங்கரபாதயோ: | 
அர்பிதா தேந தேவேச: ப்ரீயதாம் மே ஸதாசிவ: ||௪0|| 

தவ தத்வம் ந ஜாநாமி கீத்ருஸோ&ஸி மஹேஸ்வர |
யாத்ருஸோ&ஸி மஹாதேவ தாத்ருஸாய நமோ நம:  |௪௧|

ஏககாலம் த்விகாலம் வா த்ரிகாலம் ய: படேந்நர: |
ஸர்வபாபவிநிர்முக்த: ஸிவலோகே மஹீயதே  |௪௨|

ஸ்ரீ புஷ்பதந்தமுகபங்கஜநிர்கதேந 
ஸ்தோத்ரேண கில்பிஷஹரேண ஹரப்ரியேண | 
கண்டஸ்திதேந படிதேந ஸமாஹிதேந 
ஸுப்ரீணிதோ பவதி பூதபதிர்மஹேச: || ௪௩|| 

இதி ஸ்ரீபுஷ்பதந்தவிரசிதம்  சிவமஹிம்ந: ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

-------------------------------------------------------


பாடபேதம்

*க்ருதபரிகர:

**கலு

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram