logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

ராவணக்ருதம் சிவதாண்டவ ஸ்தோத்ரம்-Ravanakrutam Sivathaandava Stotram

Ravanakrutam Sivathaandava Stotram


சிவாய நம: || 

ராவணக்ருதம் சிவதாண்டவ ஸ்தோத்ரம் |

ஜடாடவீ கலஜ்ஜல ப்ரவாஹபாவித ஸ்தலே
கலே வலம்ப்ய லம்பிதாம் புஜங்க துங்க மாலிகாம் |
டமட்டமட்டமட் டமன்னி நாதவட் டமர்வயம்
சகார சண்டதாண்டவம் தனோதுந: ஸிவ: ஸிவம் ||௧||

ஜடாகடாஹ ஸம்ப்ரம ப்ரமன்னிலிம்ப நிர்ஜரீ 
விலோலவீசி வல்லரீ விராஜமானமூர்த்தநி | 
தகத்தகத் தகஜ்ஜ்வல லலாட பட்ட பாவகே 
கிசோர சந்த்ரசேகரே ரதி: ப்ரதிக்ஷணம் மம ||௨|| 

தராதரேந்த்ர நந்தினீ விலாஸபந்து பந்துர 
ஸ்புரத் திகந்தஸந்ததி ப்ரமோத மானமானஸே | 
க்ருபா கடாக்ஷ தோரணீ நிருத்த துர்தராபதி 
க்வசித் சிதம்பரே மனோ விநோதமேது வஸ்துநி ||௩|| 

ஜடாபுஜங்க பிங்கல ஸ்புரத்பணாமணிப்ரபா 
கதம்ப குங்கும த்ரவ ப்ரலிப்த திக்வதூ முகே |
மதாந்த ஸிந்துர ஸ்புரத் வகுத்தரீய மேதுரே 
மனோ விநோதமத்புதம் விபர்து பூதபர்தரி ||௪||

ஸஹஸ்ர லோசன ப்ரப்ருத்ய சேஷலேக சேகர 
ப்ரஸூந தூலி தோரணீ விதுஸராங்த்ரிபீடபூ: | 
புஜங்கராஜமாலயா நிபத்தஜாடஜூடக: 
ச்ரியை சிராய ஜாயதாம் சகோரபந்து சேகர: ||௫|| 

லலாடசத்வர ஜ்வலத் தனஞ்ஜயஸ்புலிங்கபா
நிபீத பஞ்சஸாயகம் நமன்னிலிம்பநாயகம் 
ஸுதாமயூகலேகயா விராஜமானசேகரம் 
மஹாகபாலி ஸம்பதே சிரோ ஜடாலமஸ்து ந: ||௬|| 

கரால பால பட்டிகா தகத்தகத்தகஜ்ஜ்வல-
தனஞ்ஜயாதரீ க்ருதப்ரசண்ட பஞ்சஸாயகே | 
தராதரேந்த்ர நந்தினீ குசாக்ர சித்ர பத்ரக 
ப்ரகல்பனைக சில்பினி த்ரிலோசநே மதிர்மம ||௭|| 

நவீனமேகமண்டலீ நிருத்த துர்தரஸ்புரத் 
குஹூனிசீதிநீதம: ப்ரபந்த பந்துகந்தர: 
நிலிம்பநிர்ஜரீ தர-ஸ்தநோது க்ருத்திஸிந்துர: 
கலாநிதாநபந்துர: ச்ரியம் ஜகத்துரந்தர: ||௮|| 

ப்ரபுல்லநீல பங்கஜ ப்ரபஞ்ச காலிமச்சடா- 
விடம்பி கண்ட கந்தரா ருசிப்ரபத்த கந்தரம் | 
ஸ்வரச்சிதம் புரச்சிதம் பவச்சிதம் மகச்சிதம் 
கஜச்சிதாந்தகச்சிதம் தமந்தகச்சிதம் பஜே ||௯|| 

அகர்வ ஸர்வமங்களா கலாகதம்பமஞ்ஜரீ 
ரஸப்ரவாஹ மாதுரீ விஜ்ரும்பணாமதுவ்ரதம் | 
ஸ்மராந்தகம் புராந்தகம் பவாந்தகம் மகாந்தகம் 
கஜாந்தகாந்தகாந்தகம் தமந்தகாந்தகம் பஜே ||௧0|| 

ஜயத்வதப்ரவிப்ரம ப்ரமத்புஜங்கமஸ்புரத் 
தகத்தகாத்விநிர்கமத்கரால பாலஹவ்யவாட் | 
திமித் திமித் திமித்வனன் ம்ருதங்க துங்கமங்கள
த்வநி க்ரம ப்ரவர்தித ப்ரசண்ட தாண்டவ: சிவ: ||௧௧|| 

த்ருஷத்விசித்ர தல்பயோர்புஜங்க மௌக்திகஸ்ரஜோ:
கரிஷ்டரத்னலோஷ்டயோ: ஸுஹ்ருத்விபக்ஷ பக்ஷயோ: | 
த்ருணாரவிந்தசக்ஷுஷோ: ப்ரஜாமஹீ மஹேந்த்ரயோ: 
ஸமப்ரவர்தயந்மந: கதா ஸதாசிவம் பஜே ||௧௨|| 

கதா நிலிம்ப நிர்ஜரீ நிகுஞ்ஜகோடரே வஸன்
விமுக்ததுர்மதி: ஸதா சிர: ஸ்தமஞ்ஜலிம் வஹன் | 
விமுக்தலோலலோசநா லலாமபாலலக்னக: 
சிவேதி மந்த்ரமுச்சரன் கதா ஸுகீ பவாம்யஹம் ||௧௩|| 

இமம் ஹி நித்யமேவ முக்தமுத்தமோத்தமம் ஸ்தவம் 
படந்ஸ்மரன் ப்ருவன்நரோ விசுத்திமேதி ஸந்ததம் | 
ஹரே குரௌ ஸ பக்திமாசு யாதி நான்யதா கதிம் 
விமோஹநம் ஹி தேஹினாம் து சங்கரஸ்ய சிந்தனம் ||௧௪||

பூஜாவஸானஸமயே தசவக்த்ரகீதம் 
ய: சம்புபூஜனமிதம் படதி ப்ரதோஷே| 
தஸ்ய ஸ்திராம் ரதகஜேந்த்ர துரங்கயுக்தாம் 
லக்ஷ்மீம் ஸதைவ ஸுமுகீம் ப்ரததாதி சம்பு: ||௧௫|| 

இதி ஸ்ரீராவணவிரசிதம் சிவதாண்டவஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் || 

Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram