logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

Medhadakshinamurtisahasranaamastotra and naamaavali-மேதா தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர ஏவம் நாமாவளீ

மேதா தக்ஷிணாமூர்த்தி 
ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர ஏவம் நாமாவளீ

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

ஸ்ரீஅஸ்ய ஸ்ரீ மேதாதக்ஷிணாமூர்தி ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய
ப்ரஹ்மா ரு‍ஷி: | காயத்ரீ ச்ஹன்த: | தக்ஷிணாமூர்திர்தேவதாஆ |
ஓம் பீஜம் | ஸ்வாஹா ஷக்தி: | னம: கீலகம் |
மேதாதக்ஷிணாமூர்திப்ரஸாதஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோக: |
ஹ்ராம் இத்யாதினா அங்க ன்யாஸ: |

		  த்யானம் |
ஸித்திதோயனிதேர்மத்யே ரத்னக்ரீவே மனோரமே |
கதம்பவனிகாமத்யே ஸ்ரீமத்வடதரோரத: || 			௧||

ஆஸீனமாத்யம் புருஷமாதிமத்யான்தவர்ஜிதம் |
ஷுத்தஸ்படிககோஷீரஷரத்பூர்ணேன்துஷேகரம் || 			௨||

தக்ஷிணே சாஷமாலாம் ச வஹ்னிம் வை வாமஹஸ்தகே |
ஜடாமண்டலஸம்லக்னஷீதாம்ஷுகரமண்டிதம் || 			௩||

நாகஹாரதரம் சாருகங்கணை: கடிஸூத்ரகை: |
விராஜமானவ்ருஷபம் வ்யாக்ரசர்மாம்பராவ்ருதம் || 			௪||

சிந்தாமணிமஹாப்ருந்தை: கல்பகை: காமதேனுபி: |
சதுஷ்ஷஷ்டிகலாவித்யாமூர்திபி: ஷ்ருதிமஸ்தகை: || 		௫||

ரத்னஸிம்ஹாஸனே ஸாதுத்வீபிசர்மஸமாயுதம் |
தத்ராஷ்டதலபத்மஸ்ய கர்ணிகாயாம் ஸுஷோபனே || 		௬||

வீராஸனே ஸமாஸீனம் லம்பதஷபதாம்புஜம் |
க்யானமுத்ராம் புஸ்தகம் ச வராபீதிதரம் ஹரம் || 			௭||

பாதமூலஸமாக்ரான்தமஹாபஸ்மாரவைபவம் |
ருத்ராஷமாலாபரணபூஷிதம் பூதிபாஸுரம் || 			௮||

கஜசர்மோத்தரீயம் ச மன்தஸ்மிதமுகாம்புஜம் |
ஸித்தப்ருன்தைர்யோகிப்ருன்தைர்முனிப்ருன்தைர்னிஷேவிதம் || 	௯||

ஆராத்யமானவ்ருஷபம் அக்னீன்துரவிலோசனம் |
பூரயன்தம் க்ருபாத்ருஷ்ட்யா புமர்தானாஷ்ரிதே ஜனே || 		௧0||

ஏவம் விபாவயேதீஷம் ஸர்வவித்யாகலானிதிம் | 
லம் இத்யாதினா பஜ்ண்சோபசாரா: || 				௧௧||

தேவதேவோ மஹாதேவோ தேவானாமபி தேஷிக: |
தக்ஷிணாமூர்திரீஷானோ தயாபூரிததி~ண்முக: ||			 ௧||

கைலாஸஷிகரோத்துங்க-கமனீயனிஜாக்ருதி: |
வடத்ருமதடீதிவ்யகனகாஸனஸம்ஸ்தித: || 			௨||

கடீதடபடீபூதகரிசர்மோஜ்ஜ்வலாக்ருதி: |
பாடீராபாண்டுராகாரபரிபூர்ணஸுதாதிப: |				௩||

ஜபாகோடீரகடிதஸுதாகரஸுதாப்லுத: |
பஷ்யல்லலாடஸுபகஸுன்தரப்ரூவிலாஸவான் || 			௪||

கடாஷஸரணீனிர்யத்கருணாபூர்ணலோசன: |
கர்ணாலோலதடித்வர்ணகுண்டலோஜ்ஜ்வலகண்டபூ: || 		௫||

திலப்ரஸூனஸம்காஷனாஸிகாபுடபாஸுர: |
மன்தஸ்மிதஸ்புரன்முக்தமஹனீயமுகாம்புஜ: || 			௬||

குன்தகுட்மலஸம்ஸ்பர்திதன்தபங்க்திவிராஜித: |
ஸின்தூராருணஸுஸ்னிக்தகோமலாதரபல்லவ: || 			௭||

ஷங்காடோபகலத்திவ்யகளவைபவமஜ்ண்ஜுல: |
கரகன்தலிதக்யானமுத்ராருத்ராஷமாலிக: || 			௮||

அன்யஹஸ்ததலன்யஸ்தவீணாபுஸ்தோல்லஸத்வபு: |
விஷாலருசிரோரஸ்கவலிமத்பல்லவோதர: || 			௯||

ப்ரு‍ஹத்கடினிதம்பாட்ய: பீவரோருத்வயான்வித: |
ஜங்காவிஜிததூணீரஸ்துங்ககுல்பயுகோஜ்ஜ்வல: || 			௧0||

ம்ருதுபாடலபாதாப்ஜஷ்சன்த்ராபனகதீதிதி: |
அபஸவ்யோருவின்யஸ்தஸவ்யபாதஸரோருஹ: || 		௧௧||

கோராபஸ்மாரனிக்ஷிப்ததீரதஷபதாம்புஜ: |
ஸனகாதிமுனித்யேய: ஸர்வாபரணபூஷித: || 			௧௨||

திவ்யசன்தனலிப்தாங்கஷ்சாருஹாஸபரிஷ்க்ருத: |
கர்பூரதவலாகார: கன்தர்பஷதஸுன்தர: || 				௧௩||

காத்யாயனீப்ரேமனிதி: கருணாரஸவாரிதி: |
காமிதார்தப்ரத:ஸ்ரீமத்கமலாவல்லபப்ரிய: || 			௧௪||

கடாக்ஷிதாத்மவிக்யான: கைவல்யானன்தகன்தல: |
மன்தஹாஸஸமானேன்து: ச்ஹின்னாக்யானதமஸ்ததி: || 		௧௫||

ஸம்ஸாரானலஸம்தப்தஜனதாம்ருதஸாகர: |
கம்பீரஹ்ருதயாம்போஜனபோமணினிபாக்ருதி: || 			௧௬||

நிஷாகரகராகாரவஷீக்ருதஜகத்த்ரய: |
தாபஸாராத்யபாதாப்ஜஸ்தருணானன்தவிக்ரஹ: || 			௧௭||

பூதிபூஷிதஸர்வாங்கோ பூதாதிபதிரீஷ்வர: |
வதனேன்துஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்னானிலீனத்ரிபுராக்ருதி: || 		௧௮||

தாபத்ரயதமோபானு: பாபாரண்யதவானல: |
ஸம்ஸாரஸாகரோத்தர்தா ஹம்ஸாக்ர்யோபாஸ்யவிக்ரஹ: || 	௧௯||

லலாடஹுதபுக்தக்தமனோபவஷுபாக்ருதி: |
துச்ச்ஹீக்ருதஜகஜ்ஜாலஸ்துஷாரகரஷீதல: || 			௨0||

அஸ்தம்கதஸமஸ்தேச்ச்ஹோ நிஸ்துலானன்தமன்தர: |
தீரோதாத்தகுணாதார உதாரவரவைபவ: || 				௨௧||

அபாரகருணாமூர்திரக்யானத்வான்தபாஸ்கர: |
பக்தமானஸஹம்ஸாக்ர்யபவாமயபிஷக்தம: || 			௨௨||

யோகீன்த்ரபூஜ்யபாதாப்ஜோ யோகபட்டோல்லஸத்கடி: |
ஷுத்தஸ்படிகஸம்காஷோ பத்தபன்னகபூஷண: || 			௨௩||

நானாமுனிஸமாகீர்ணோ நாஸாக்ரன்யஸ்தலோசன: |
வேதமூர்தைகஸம்வேத்யோ நாதத்யானபராயண: || 			௨௪||

தராதரேன்துரானன்தஸன்தோஹரஸஸாகர: |
த்வைதப்ருன்தவிமோஹான்த்யபராக்ருதத்ருகத்புத: || 		௨௫||

ப்ரத்யகாத்மா பரம்ஜ்யோதி: புராண: பரமேஷ்வர: |
ப்ரபஜ்ண்சோபஷம: ப்ராக்ய: புண்யகீர்தி: புராதன: || 		௨௬||

ஸர்வாதிஷ்டானஸன்மாத்ரஸ்ஸ்வாத்மபன்தஹரோ ஹர: |
ஸர்வப்ரேமனிஜாஹாஸ: ஸர்வானுக்ரஹக்ருத் ஷிவ: || 		௨௭||

ஸர்வேன்த்ரியகுணாபாஸ: ஸர்வபூதகுணாஷ்ரய: |
ஸச்சிதானன்தபூர்ணாத்மா ஸ்வே மஹிம்னி ப்ரதிஷ்டித: || 		௨௮||

ஸர்வபூதான்தரஸ்ஸாஷீ ஸர்வக்யஸ்ஸர்வகாமத: |
ஸனகாதிமஹாயோகிஸமாராதிதபாதுக: || 				௨௯||

ஆதிதேவோ தயாஸின்து: ஷிக்ஷிதாஸுரவிக்ரஹ: |
யஷகின்னரகன்தர்வஸ்தூயமானாத்மவைபவ: || 			௩0||

ப்ரஹ்மாதிதேவவினுதோ யோகமாயானியோஜக: |
ஷிவயோகீ ஷிவானன்த: ஷிவபக்தஸமுத்தர: || 			௩௧||

வேதான்தஸாரஸன்தோஹ: ஸர்வஸத்த்வாவலம்பன: |
வடமூலாஷ்ரயோ வாக்மீ மான்யோ மலயஜப்ரிய: || 		௩௨||

ஸுஷீலோ வாஜ்ண்ச்ஹிதார்தக்ய: ப்ரஸன்னவதனேஷண: ||
ந்ருத்தகீதகலாபிக்ய: கர்மவித் கர்மமோசக: || 			௩௩||

கர்மஸாஷீ கர்மமய: கர்மணாம் ச பலப்ரத: |
க்யானதாதா ஸதாசார: ஸர்வோபத்ரவமோசக: || 			௩௪||

அனாதனாதோ பகவானாஷ்ரிதாமரபாதப: |
வரப்ரத: ப்ரகாஷாத்மா ஸர்வபூதஹிதே ரத: || 			௩௫||

வ்யாக்ரசர்மாஸனாஸீன ஆதிகர்தா மஹேஷ்வர: |
ஸுவிக்ரம: ஸர்வகதோ விஷிஷ்டஜனவத்ஸல: || 		௩௬||

சிந்தாஷோகப்ரஷமனோ ஜகதானன்தகாரக: |
ரஷ்மிமான் புவனேஷஷ்ச தேவாஸுரஸுபூஜித: || 			௩௭||

ம்ருத்யுஞ்ஜயோ வ்யோமகேஷ: ஷட்த்ரிம்ஷத்தத்த்வஸங்க்ரஹ: |
அக்யாதஸம்பவோ பிக்ஷுரத்விதீயோ திகம்பர: || 			௩௮||

ஸமஸ்ததேவதாமூர்தி: ஸோமஸூர்யாக்னிலோசன: |
ஸர்வஸாம்ராஜ்யனிபுணோ தர்மமார்கப்ரவர்தக: || 			௩௯||

விஷ்வாதிக: பஷுபதி: பஷுபாஷவிமோசக: |
அஷ்டமூர்திர்தீப்தமூர்தி: நாமோச்சாரணமுக்தித: || 			௪0||

ஸஹஸ்ராதித்யஸங்காஷ: ஸதாஷோடஷவார்ஷிக: |
திவ்யகேலீஸமாயுக்தோ திவ்யமால்யாம்பராவ்ருத: || 		௪௧||

அனர்கரத்னஸம்பூர்ணோ மல்லிகாகுஸுமப்ரிய: |
தப்தசாமீகராகாரோ ஜிததாவானலாக்ருதி: || 			௪௨||

நிரஜ்ண்ஜனோ நிர்விகாரோ நிஜாவாஸோ நிராக்ருதி: |
ஜகத்குருர்ஜகத்கர்தா ஜகதீஷோ ஜகத்பதி: || 			௪௩||

காமஹன்தா காமமூர்தி: கல்யாணவ்ருஷவாஹன: |
கங்காதரோ மஹாதேவோ தீனபன்தவிமோசக: || 			௪௪||

தூர்ஜடி: கண்டபரஷு: ஸத்குணோ கிரிஜாஸக: |
அவ்யயோ பூதஸேனேஷ: பாபக்ன: புண்யதாயக: || 		௪௫||

உபதேஷ்டா த்ருடப்ரக்யோ ருத்ரோ ரோகவினாஷன: |
நித்யானன்தோ நிராதாரோ ஹரோ தேவஷிகாமணி: || 		௪௬||

ப்ரணதார்திஹர: ஸோம: ஸான்த்ரானன்தோ மஹாமதி: |
ஆஷ்சர்யவைபவோ தேவ: ஸம்ஸாரார்ணவதாரக: || 		௪௭||

யக்யேஷோ ராஜராஜேஷோ பஸ்மருத்ராஷலாஜ்ண்ச்ஹன: |
அனன்தஸ்தாரக: ஸ்தாணு: ஸர்வவித்யேஷ்வரோ ஹரி: || 		௪௮||

விஷ்வரூபோ விரூபாஷ: ப்ரபு: பரிப்ருடோ த்ருட: |
பவ்யோ ஜிதாரிஷத்வர்கோ மஹோதாரோ விஷாஷன: || 		௪௯||

ஸுகீர்திராதிபுருஷோ ஜராமரணவர்ஜித: |
ப்ரமாணபூதோ துர்க்யேய: புண்ய: பரபுரஜ்ண்ஜய: || 		௫0||

குணாகாரோ குணஷ்ரேஷ்ட: ஸச்சிதானன்தவிக்ரஹ: |
ஸுகத: காரணம் கர்தா பவபன்தவிமோசக: || 			௫௧||

அனிர்விண்ணோ குணக்ராஹீ நிஷ்கலங்க: கலங்கஹா |
புருஷ: ஷாஷ்வதோ யோகீ வ்யக்தாவ்யக்த: ஸனாதன: || 		௫௨||

சராசராத்மா ஸூமாத்மா விஷ்வகர்மா தமோஅபஹ்ருத் |
புஜங்கபூஷணோ பர்கஸ்தருண: கருணாலய: || 			௫௩||

அணிமாதிகுணோபேதோ லோகவஷ்யவிதாயக: |
யோகபட்டதரோ முக்தோ முக்தானாம் பரமா கதி: || 		௫௪||

குருரூபதர: ஸ்ரீமத்பரமானன்தஸாகர: |
ஸஹஸ்ரபாஹு: ஸர்வேஷ: ஸஹஸ்ராவயவான்வித: || 		௫௫||

ஸஹஸ்ரமூர்தா ஸர்வாத்மா ஸஹஸ்ராஷ: ஸஹஸ்ரபாத் |
நிராபாஸ: ஸூமதனுர்ஹ்ருதி க்யாத: பராத்பர: || 		௫௬||

ஸர்வாத்மக: ஸர்வஸாஷீ நி:ஸங்கோ நிருபத்ரவ: |
நிஷ்கல: ஸகலாத்யஷஷ்சின்மயஸ்தமஸ: பர: || 			௫௭||

க்யானவைராக்யஸம்பன்னோ யோகானன்தமய: ஷிவ: |
ஷாஷ்வதைஷ்வர்யஸம்பூர்ணோ மஹாயோகீஷ்வரேஷ்வர: || 	௫௮||

ஸஹஸ்ரஷக்திஸம்யுக்த: புண்யகாயோ துராஸத: |
தாரகப்ரஹ்மஸம்பூர்ணஸ்தபஸ்விஜனஸம்வ்ருத: || 		௫௯||

விதீன்த்ராமரஸம்பூஜ்யோ ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிருத்தம: |
நிரக்ஷரோ நிராலம்ப: ஸ்வாத்மாராமோ விகர்தன: || 		௬0||

நிரவத்யோ நிராதங்கோ பீமோ பீமபராக்ரம: |
வீரபத்ர: புராராதிர்ஜலன்தரஷிரோஹர: || 				௬௧||

அன்தகாஸுரஸம்ஹர்தா பகனேத்ரபிதத்புத: |
விஷ்வக்ராஸோஅதர்மஷத்ருர்ப்ரஹ்மக்யானைகமன்தர: || 		௬௨||

அக்ரேஸரஸ்தீர்தபூத: ஸிதபஸ்மாவகுண்டன: |
அகுண்டமேதா: ஸ்ரீகண்டோ வைகுண்டபரமப்ரிய: ||	 		௬௩||

லலாடோஜ்ஜ்வலனேத்ராப்ஜஸ்துஷாரகரஷேகர: |
கஜாஸுரஷிரஷ்ச்ஹேத்தா கங்கோத்பாஸிதமூர்தஜ: || 		௬௪||

கல்யாணாசலகோதண்ட: கமலாபதிஸாயக: |
வாராம்ஷேவதிதூணீர:ஸரோஜாஸனஸாரதி: || 			௬௫||

த்ரயீதுரங்கஸம்க்ரான்தோ வாஸுகிஜ்யாவிராஜித: |
ரவீன்துசரணாசாரிதராரதவிராஜித: || 				௬௬||

த்ரய்யன்தப்ரக்ரஹோதாரசாருகண்டாரவோஜ்ஜ்வல: |
உத்தானபர்வலோமாட்யோ லீலாவிஜிதமன்மத: || 			௬௭||

ஜாதுப்ரபன்னஜனதாஜீவனோபாயனோத்ஸுக: |
ஸம்ஸாரார்ணவனிர்மக்னஸமுத்தரணபண்டித: || 			௬௮||

மதத்விரததிக்காரிகதிமஜ்ண்ஜுலவைபவ: |
மத்தகோகிலமாதுர்யரஸனிர்பரகீர்கண: || 				௬௯||

கைவல்யோததிகல்லோலலீலாதாண்டவபண்டித: |
விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்வாஸுதேவ: ப்ரபவிஷ்ணு: புராதன: || 		௭0||

வர்திஷ்ணுர்வரதோ வைத்யோ ஹரிர்னாராயணோஅச்யுத: |
அக்யானவனதாவாக்னி: ப்ரக்யாப்ராஸாதபூபதி: || 			௭௧||

ஸர்பபூஷிதஸர்வாங்க: கர்பூரோஜ்ஜ்வலிதாக்ருதி: |
அனாதிமத்யனிதனோ கிரீஷோ கிரிஜாபதி: || 			௭௨||

வீதராகோ வினீதாத்மா தபஸ்வீ பூதபாவன: |
தேவாஸுரகுருத்யேயோ தேவாஸுரனமஸ்க்ருத: || 			௭௩||

தேவாதிதேவோ தேவர்ஷிர்தேவாஸுரவரப்ரத: |
ஸர்வதேவமயோஅசின்த்யோ தேவாத்மா சாத்மஸம்பவ: || 		௭௪||

நிர்லேபோ நிஷ்ப்ரபஜ்ண்சாத்மா நிர்விக்னோ விக்னனாஷக: |
ஏகஜ்யோதிர்னிராதங்கோ வ்யாப்தமூர்திரனாகுல: || 			௭௫||

நிரவத்யபதோபாதிர்வித்யாராஷிரனுத்தம: |
நித்யானன்த: ஸுராத்யஷோ நி:ஸம்கல்போ நிரஜ்ண்ஜன: || 		௭௬||

நிஷ்கலங்கோ நிராகாரோ நிஷ்ப்ரபஜ்ண்சோ நிராமய: |
வித்யாதரோ வியத்கேஷோ மார்கண்டேயவரப்ரத: || 		௭௭||

பைரவோ பைரவீனாத: காமத: கமலாஸன: |
வேதவேத்ய: ஸுரானன்தோ லஸஜ்ஜ்யோதி: ப்ரபாகர: || 		௭௮||

சூடாமணி: ஸுராதீஷோ யக்யகேயோ ஹரிப்ரிய: |
நிர்லேபோ நீதிமான் ஸூத்ரீ ஸ்ரீஹாலாஹலஸுன்தர: || 		௭௯||

தர்மதஓ மஹாராஜ:கிரீடீ வன்திதோ குஹ: |
மாதவோ யாமினீனாத: ஷம்பர: ஷபரீப்ரிய: || 			௮0||

ஸங்கீதவேத்தா லோகக்ய: ஷான்த: கலஷஸம்பவ: |
ப்ரஹ்மண்யோ வரதோ நித்ய: ஷூலீ குருவரோ ஹர: || 		௮௧||

மார்தாண்ட: புண்டரீகாஓ லோகனாயகவிக்ரம: |
முகுன்தார்ச்யோ வைத்யனாத: புரன்தரவரப்ரத: || 			௮௨||

பாஷாவிஹீனோ பாஷாக்யோ விக்னேஷோ விக்னனாஷன: |
கின்னரேஷோ ப்ருஹத்பானு: ஸ்ரீனிவாஸ: கபாலப்ருத் || 		௮௩||

விஜயோ பூதபாவக்யோ பீமஸேனோ திவாகர: |
பில்வப்ரியோ வஸிஷ்டேஷ: ஸர்வமார்கப்ரவர்தக: || 		௮௪||

ஓஷதீஷோ வாமதேவோ கோவின்தோ நீலலோஹித: |
ஷடர்தனயன: ஸ்ரீமன்மஹாதேவோ வ்ருஷத்வஜ: || 		௮௫||

கர்பூரதீபிகாலோல: கர்பூரரஸசர்சித: |
அவ்யாஜகருணாமூர்திஸ்த்யாகராஜ: ஷபாகர: || 			௮௬||

ஆஷ்சர்யவிக்ரஹ: ஸூம: ஸித்தேஷ: ஸ்வர்ணபைரவ: |
தேவராஜ: க்ருபாஸின்துரத்வயோஅமிதவிக்ரம: || 			௮௭||

நிர்பேதோ நித்யஸத்வஸ்தோ நிர்யோகஏம ஆத்மவான் |
நிரபாயோ நிராஸங்கோ நி:ஷப்தோ நிருபாதிக: || 			௮௮||

பவ: ஸர்வேஷ்வர: ஸ்வாமீ பவபீதிவிபஜ்ண்ஜன: |
தாரித்ர்யத்ருணகூடாக்னிர்தாரிதாஸுரஸன்ததி: || 			௮௯||

முக்திதோ முதிதோஅகுப்ஜோ தார்மிகோ பக்தவத்ஸல: |
அப்யாஸாதிஷயக்யேயஸ்சன்த்ரமௌலி: கலாதர: || 		௯0||

மஹாபலோ மஹாவீர்யோ விபு: ஸ்ரீஷ: ஷுபப்ரத: |
ஸித்த: புராணபுருஷோ ரணமண்டலபைரவ: || 			௯௧||

ஸத்யோஜாதோ வடாரண்யவாஸீ புருஷவல்லப: |
ஹரிகேஷோ மஹாத்ராதா னீலக்ரீவஸ்ஸுமங்கல: || 		௯௨||

ஹிரண்யபாஹுஸ்தீணாம்ஷு: காமேஷ: ஸோமவிக்ரஹ: |
ஸர்வாத்மா ஸர்வகர்தா ச தாண்டவோ முண்டமாலிக: || 		௯௩||

அக்ரகண்ய: ஸுகம்பீரோ தேஷிகோ வைதிகோத்தம: |
ப்ரஸன்னதேவோ வாகீஷஷ்சின்தாதிமிரபாஸ்கர: || 			௯௪||

கௌரீபதிஸ்துங்கமௌலிர்மகராஜோ மஹாகவி: |
ஸ்ரீதரஸ்ஸர்வஸித்தேஷோ விஷ்வனாதோ தயானிதி: || 		௯௫||

அன்தர்முகோ பஹிர்த்ருஷ்டி: ஸித்தவேஷமனோஹர: |
க்ருத்திவாஸா: க்ருபாஸின்துர்மன்த்ரஸித்தோ மதிப்ரத: || 		௯௬||

மஹோத்க்ருஷ்ட: புண்யகரோ ஜகத்ஸாஷீ ஸதாஷிவ: |
மஹாக்ரதுர்மஹாயஜ்வா விஷ்வகர்மா தபோனிதி: || 		௯௭||

ச்ஹன்தோமயோ மஹாக்யானீ ஸர்வக்யோ தேவவன்தித: |
ஸார்வபௌமஸ்ஸதானன்த: கருணாம்ருதவாரிதி: || 		௯௮||

காலகால: கலித்வம்ஸீ ஜராமரணனாஷக: |
ஷிதிகண்டஷ்சிதானன்தோ யோகினீகணஸேவித: || 			௯௯||

சண்டீஈஷ: ஷுகஸம்வேத்ய: புண்யஷ்லோகோ திவஸ்பதி: |
ஸ்தாயீ ஸகலதத்த்வாத்மா ஸதாஸேவகவர்தன: || 			௧00||

ரோஹிதாஷ்வ: ஷமாரூபீ தப்தசாமீகரப்ரப: |
த்ரியம்பகோ வரருசிர்தேவதேவஷ்சதுர்புஜ: || 			௧0௧||

விஷ்வம்பரோ விசித்ராங்கோ விதாதா புரஷாஸன: |
ஸுப்ரஹ்மண்யோ ஜகத்ஸ்வாமீ ரோஹிதாஷ: ஷிவோத்தம: || 	௧0௨||

நஷத்ரமாலாபரணோ மகவான் அகனாஸன: |
விதிகர்தா விதானக்ய: ப்ரதானபுருஷேஷ்வர: || 			௧0௩||

சிந்தாமணி: ஸுரகுருர்த்யேயோ நீராஜனப்ரிய: |
கோவின்தோ ராஜராஜேஷோ பஹுபுஷ்பார்சனப்ரிய: || 		௧0௪|||

ஸர்வானன்தோ தயாரூபீ ஷைலஜாஸுமனோஹர: |
ஸுவிக்ரம: ஸர்வகதோ ஹேதுஸாதனவர்ஜித: || 			௧0௫||

வ்ருஷாங்கோ ரமணீயாங்க: ஸதங்க்ரி: ஸாமபாரக: |
மந்த்ராத்மா கோடிகன்தர்பஸௌன்தர்யரஸவாரிதி: || 		௧0௬ ||

யக்யேஷோ யக்யபுருஷ: ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யன்தகாரணம் |
பரஹம்ஸைகஜிக்யாஸ்ய: ஸ்வப்ரகாஷஸ்வரூபவான் || 		௧0௭||

முனிம்ருக்யோ தேவம்ருக்யோ ம்ருகஹஸ்தோ ம்ருகேஷ்வர: |
ம்ருகேன்த்ரசர்மவஸனோ நரஸிம்ஹனிபாதன: || 			௧0௮||

முனிவன்த்யோ முனிஷ்ரேஷ்டோ முனிப்ருன்தனிஷேவித: |
துஷ்டம்ருத்யுரதுஷ்டேஹோ ம்ருத்யுஹா ம்ருத்யுபூஜித: || 		௧0௯||

அவ்யக்தோஅம்புஜஜன்மாதிகோடிகோடிஸுபூஜித: |
லிங்கமூர்திரலிங்காத்மா லிங்காத்மா லிங்கவிக்ரஹ: || 		௧௧0||

யஜுர்மூர்தி: ஸாமமூர்திர்ருங்மூர்திர்மூர்திவர்ஜித: |
விஷ்வேஷோ கஜசர்மைகசேலாஜ்ண்சிதகடீதட: || 			௧௧௧||

பாவனான்தேவஸத்யோகிஜனஸார்தஸுதாகர: |
அனன்தஸோமஸூர்யாக்னிமண்டலப்ரதிமப்ரப: || 			௧௧௨||

சின்தாஷோகப்ரஷமன: ஸர்வவித்யாவிஷாரத: |
பக்தவிக்யாப்திஸன்தாதா கர்தா கிரிவராக்ருதி: || 			௧௧௩||

க்யானப்ரதோ மனோவாஸ: ஏம்யோ மோஹவினாஷன: |
ஸுரோத்தமஷ்சித்ரபானு: ஸதாவைபவதத்பர: || 			௧௧௪||

ஸுஹ்ருதக்ரேஸர: ஸித்தக்யானமுத்ரோ கணாதிப: |
ஆகமஷ்சர்மவஸனோ வாஜ்ண்ச்ஹிதார்தபலப்ரத: || 		௧௧௫||

அன்தர்ஹிதோஅஸமானஷ்ச தேவஸிம்ஹாஸனாதிப: |
விவாதஹன்தா ஸர்வாத்மா கால: காலவிவர்ஜித: || 		௧௧௬||

விஷ்வாதீதோ விஷ்வகர்தா விஷ்வேஷோ விஷ்வகாரணம் |
யோகித்யேயோ யோகனிஷ்டோ யோகாத்மா யோகவித்தம: || 	௧௧௭||

ஓம்காரரூபோ பகவான் பின்துனாதமய: ஷிவ: |
சதுர்முகாதிஸம்ஸ்துத்யஷ்சதுர்வர்கபலப்ரத: || 			௧௧௮||

ஸஹ்யாசலகுஹாவாஸீ ஸாஷான்மோஷரஸாம்ருத: |
தஷாத்வரஸமுச்ச்ஹேத்தா பஷபாதவிவர்ஜித: || 			௧௧௯||

ஓம்காரவாசக: ஷம்பு: ஷம்கர: ஷஷிஷீதல: |
பங்கஜாஸனஸம்ஸேவ்ய: கிம்கராமரவத்ஸல: || 			௧௨0||

நததௌர்பாக்யதூலாக்னி: க்ருதகௌதுகமங்கல: |
த்ரிலோகமோஹன: ஸ்ரீமத்த்ரிபுண்ட்ராங்கிதமஸ்தக: || 		௧௨௧||

க்ரௌஞ்சாரிஜனக: ஸ்ரீமத்கணனாதஸுதான்வித: |
அத்புதானன்தவரதோஅபரிச்ச்ஹினாத்மவைபவ: || 			௧௨௨||

இஷ்டாபூர்தப்ரிய: ஷர்வ ஏகவீர: ப்ரியம்வத: |
ஊஹாபோஹவினிர்முக்த ஓம்காரேஷ்வரபூஜித: || 			௧௨௩||

ருத்ராஷவஷா ருத்ராஷரூபோ ருத்ராஷபஷக: |
புஜகேன்த்ரலஸத்கண்டோ புஜங்காபரணப்ரிய: || 			௧௨௪||

கல்யாணரூப: கல்யாண: கல்யாணகுணஸம்ஷ்ரய: |
ஸுந்தரப்ரூ: ஸுனயன: ஸுலலாட: ஸுகன்தர: || 			௧௨௫||

வித்வஜ்ஜனாஷ்ரயோ வித்வஜ்ஜனஸ்தவ்யபராக்ரம: |
வினீதவத்ஸலோ நீதிஸ்வரூபோ நீதிஸம்ஷ்ரய: || 			௧௨௬||

அதிராகீ வீதராகீ ராகஹேதுர்விராகவித் |
ராகஹா ராகஷமனோ ராகதோ ராகிராகவித் || 			௧௨௭||

மனோன்மனோ மனோரூபோ பலப்ரமதனோ பல: |
வித்யாகரோ மஹாவித்யோ வித்யாவித்யாவிஷாரத: || 		௧௨௮||

வஸன்தக்ருத்வஸன்தாத்மா வஸன்தேஷோ வஸன்தத: |
ப்ராவ்ருட்க்ருத் ப்ராவ்ருடாகார: ப்ராவ்ருட்காலப்ரவர்தக: || 		௧௨௯||

ஷரன்னாதோ ஷரத்காலனாஷக: ஷரதாஷ்ரய: |
குன்தமன்தாரபுஷ்பௌகலஸத்வாயுனிஷேவித: || 			௧௩0||

திவ்யதேஹப்ரபாகூடஸம்தீபிததிகன்தர: |
தேவாஸுரகுருஸ்தவ்யோ தேவாஸுரனமஸ்க்ருத: || 		௧௩௧||

வாமாங்கபாகவிலஸச்ச்ஹ்யாமலாவீஷணப்ரிய: |
கீர்த்யாதார: கீர்திகர: கீர்திஹேதுரஹேதுக: || 			௧௩௨||

ஷரணாகததீனார்தபரித்ராணபராயண: |
மஹாப்ரேதாஸனாஸீனோ ஜிதஸர்வபிதாமஹ: || 			௧௩௩||

முக்தாதாமபரீதாங்கோ னானாகானவிஷாரத: |
விஷ்ணுப்ரஹ்மாதிவன்த்யாங்க்ரிர்னானாதேஷைகனாயக: || 		௧௩௪||

தீரோதாத்தோ மஹாதீரோ தைர்யதோ தைர்யவர்தக: |
விக்யானமய ஆனன்தமய: ப்ராணமயோஅன்னத: || 		௧௩௫||

பவாப்திதரணோபாய: கவிர்து:ஸ்வப்னனாஷன: |
கௌரீவிலாஸஸதன: பிஷசானுசராவ்ருத: || 			௧௩௬||

தக்ஷிணாப்ரேமஸம்துஷ்டோ தாரித்ர்யபடவானல: |
அத்புதானன்தஸம்க்ராமோ டக்காவாதனதத்பர: || 			௧௩௭||

ப்ராச்யாத்மா தக்ஷிணாகார: ப்ரதீச்யாத்மோத்தராக்ருதி: |
ஊர்த்வாத்யன்யதிகாகாரோ மர்மக்ய: ஸர்வஷிஷக: || 		௧௩௮||

யுகாவஹோ யுகாதீஷோ யுகாத்மா யுகனாயக: |
ஜங்கம: ஸ்தாவராகார: கைலாஸஷிகரப்ரிய: || 			௧௩௯||

ஹஸ்தராஜத்புண்டரீக: புண்டரீகனிபேஷண: |
லீலாவிடம்பிதவபுர்பக்தமானஸமண்டித: || 			௧௪0||

ப்ருன்தாரகப்ரியதமோ ப்ருன்தாரகவரார்சித: |
நானாவிதானேகரத்னலஸத்குண்டலமண்டித: || 			௧௪௧||

நி:ஸீமமஹிமா நித்யலீலாவிக்ரஹரூபத்ருத் |
சந்தனத்ரவதிக்தாங்கஷ்சாம்பேயகுஸுமார்சித: || 			௧௪௨||

ஸமஸ்தபக்தஸுகத: பரமாணுர்மஹாஹ்ரத: |
அலௌகிகோ துஷ்ப்ரதர்ஷ: கபில: காலகன்தர: || 			௧௪௩||

கர்பூரகௌர: குஷல: ஸத்யஸன்தோ ஜிதேன்த்ரிய: |
ஷாஷ்வதைஷ்வர்யவிபவ: போஷக: ஸுஸமாஹித: || 		௧௪௪||

மஹர்ஷினாதிதோ ப்ரஹ்மயோனி: ஸர்வோத்தமோத்தம: |
பூதிபாரார்திஸம்ஹர்தா ஷடூர்மிரஹிதோ ம்ருட: || 			௧௪௫||

த்ரிவிஷ்டபேஷ்வர: ஸர்வஹ்ருதயாம்புஜமத்யக: |
ஸஹஸ்ரதலபத்மஸ்த: ஸர்வவர்ணோபஷோபித: || 		௧௪௬||

புண்யமூர்தி: புண்யலப்ய: புண்யஷ்ரவணகீர்தன: |
ஸூர்யமண்டலமத்யஸ்தஷ்சன்த்ரமண்டலமத்யக: || 		௧௪௭||

ஸத்பக்தத்யானனிகல: ஷரணாகதபாலக: |
ஷ்வேதாதபத்ரருசிர: ஷ்வேதசாமரவீஜித: || 			௧௪௮||

ஸர்வாவயவஸம்பூர்ண: ஸர்வலஷணலக்ஷித: |
ஸர்வமங்கலமாங்கல்ய: ஸர்வகாரணகாரண: || 			௧௪௯||

அமோதோ மோதஜனக: ஸர்பராஜோத்தரீயக: |
கபாலீ கோவித: ஸித்தகான்திஸம்வலிதானன: || 			௧௫0||

ஸர்வஸத்குருஸம்ஸேவ்யோ திவ்யசன்தனசர்சித: |
விலாஸினீக்ருதோல்லாஸ இச்ச்ஹாஷக்தினிஷேவித: || 		௧௫௧||

அனந்தானந்தஸுகதோ நந்தன: ஸ்ரீநிகேதன: |
அம்ருதாப்திக்ருதாவாஸோ நித்யக்லீபோ நிராமய: || 		௧௫௨||

அனபாயோஅனன்தத்ருஷ்டிரப்ரமேயோஅஜரோஅமர: |
தமோமோஹப்ரதிஹதிரப்ரதர்க்யோஅம்ருதோஅஷர: || 		௧௫௩||

அமோகபுத்திராதார ஆதாராதேயவர்ஜித: |
ஈஷணாத்ரயனிர்முக்த இஹாமுத்ரவிவர்ஜித: || 			௧௫௪||

ருக்யஜு:ஸாமனயனோ புத்திஸித்திஸம்ருத்தித: |
ஔதார்யனிதிராபூர்ண ஐஹிகாமுஷ்மிகப்ரத: ||			௧௫௫||

ஷுத்தஸன்மாத்ரஸம்வித்தீ-ஸ்வரூபஸுகவிக்ரஹ: |
தர்ஷனப்ரதமாபாஸோ த்ருஷ்டித்ருஷ்யவிவர்ஜித: || 		௧௫௬||

அக்ரகண்யோஅசின்த்யரூப: கலிகல்மஷனாஷன: |
விமர்ஷரூபோ விமலோ நித்யரூபோ நிராஷ்ரய: || 			௧௫௭||

நித்யஷுத்தோ நித்யபுத்த: நித்யமுக்தோஅபராக்ருத: |
மைத்ர்யாதிவாஸனாலப்யோ மஹாப்ரலயஸ

 

Related Content

दक्षिणामूर्ति स्तोत्रं - Shri dakshinaamuurti stotram

ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰ ਅਸ਼੍ਟੋੱਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿ: - Nandikeshvara ashtottaras

(कुछ) श्री दक्षिणामूर्ति स्तुति - Various hymns on Lord shr

महाकैलास अष्टोत्तर शत नामावली - Mahakailasa ashtottara shat

നന്ദികേശ്വര അശ്ടോത്തരശതനാമാവലീ - Nandikeshvara Ashtottarash