logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

வேதபாதஸ்தவ:

வக்ரதுண்ட  ! மஹாகாய ! கோடிஸூர்ய ஸமப்ரப !  |
நிர்விக்னம் குருமேதேவ ! ஸர்வகார்யேஷு ஸர்வதா   ||1||

குண்டலீ க்ருநாகேந்த்ரம்  கண்டேந்து க்ருதஶேகரம் | 
பிண்டீக்ருத மஹாவிக்னம் துண்டிராஜம் நமாம்யஹம்  ||2||

மாதாமஹ மஹாஶைலம் மஹஸ்ததபிதாமஹம் |
காரணம் ஜகதாம் வந்தே கண்டாதுபரி வாரணம் ||3||

வந்தே மஹேஶ்வரம்  ஶம்பும் விக்நேஶம் ஷண்முகம் குரும் |
கணேஶான் நந்திமுக்யான்ஶ்ச ஶிவபக்தான் மஹாமுனீன்  ||4||

உமாபத்யம் உமாஜானிம் சோமாஸஹோதரம் |
உமாநநாந்தரம்  பத்மாம் விதிம் வயமுபாஸ்மஹே ||5||

பஞ்சாக்ஷரதனும் பஞ்சவதனம் ப்ரணவம் ஶிவம் |
அபார கருணாரூபம் குருமூர்திமஹம் பஜே ||6||            

நமோ நிஷ்கலரூபாய நமோ நிஷ்கலதேஜஸே |
நம: ஸகலநாதாய நமஸ்தே ஸகலாத்மனே ||7||

நம: ப்ரணவவாச்யாய நம: ப்ரணவலிங்கினே |
நம: ஸ்ருஷ்ட்யாதி கர்த்ரே ச நம: பஞ்சமுகாய தே ||8||

பஞ்ச ப்ரஹ்மஸ்வரூபாய பஞ்சக்ருத்யாய தே நம:
    ஆத்மனே ப்ரஹ்மணே துப்யம் அனந்தகுண ஶக்தயே |
ஸகலாகலரூபாய ஶம்பவே குரவே நம:
    ஸ்ரீ குரு சரணார விந்தாப்யாம் நம:    ||9||

புண்டரீக புராதீஶம் புண்டரீகா ஜினாம்பரம் |
புண்டரீகருசிம் வந்தே புண்டரீகாக்ஷஸேவிதம் ||10||

ருஷய உவாச 
-----------

புண்டரீகபுரம் ப்ராப்ய ஜைமினிர் முனிஸத்தம: |
கிம் சகார மஹாயோகீ ஸூத நோ வக்துமர்ஹஸி ||11||

ஸூத உவாச 
------------

பகவான் ஜைமினிர் தீமான் புண்டரீகபுரே புரா |
மஹர்ஷி ஸித்த கந்தர்வ யக்ஷகின்னர ஸேவிதே ||12||

ந்ருத்யத்பிர் அப்ஸரஸ் ஸங்கைர் திவ்யகானைஶ்ச ஶோபிதே |
ந்ருத்யந்தம் பரமீஶானம் ததர்ஶ ஸதஸி ப்ரபும் ||13||

நநாம தூரதோ த்ருஷ்ட்வா தண்டவத் க்ஷிதமண்டலே |
பபாவுத்தாய  தேவஸ்ய தாண்டவாம்ருதமாகலம் ||14||

பார்ஶ்வஸ்திதாம்  மஹாதேவீம் பஶ்யந்தீம் தஸ்ய தாண்டவம் |
த்ருஷ்ட்வா ஸுஸம்ஹ்ருஷ்டமனா : பபாத புரதோ முனி: ||15||

ததஶ்ஶிஷ்யான் ஸமாஹூய வேதஶாஸ்த்ரார்த பாரகான் |
அக்னிகேஶமகேஶம் ச ஶதயாகம் ஜடாதரம் ||16||

வக்ரநாஸம் ஸமித்பாணிம் தூமகந்திம் குஶாஸனம் |
ஏதைஸ் ஸார்தம் மஹாதேவம் பூஜயாமாஸ ஜைமினி : ||17||

ததோ விவேத வேதாந்தஸாரார்தம் தத்ப்ரஸாதத: |
க்ருதாஞ்ஜலிருவாசேதம் வேதாந்தஸ்வமுத்தமம் ||18||

ஸ்ரீ ஜைமினிருவாச 
-----------------

ஓம் விக்னேஶ விதிமார்தாண்ட சந்த்ரேந்த்ரோபேந்த்ரவந்தித |
நமோ கணபதயே துப்யம் ப்ரஹ்மணாம் ப்ரஹ்மணஸ்பதே ||1||

உமாகோமலஹஸ்தாப்ஜ  ஸம்பாவித லலாடிகம் |
ஹிரண்ய குண்டலம் வந்தே குமாரம் புஷ்கரஸ்ரஜம் ||2||

ஶிவம் விஷ்ணோஶ்ச துர்தர்ஶம் நர:  க: ஸ்தோதுமர்ஹதி |
தஸ்மான் மத்தஸ் ஸதுதிஸ் ஸேயம் அப்ராத் வ்ருஷ்டிரிவாஜனி  ||3||

நமஶ்ஶிவாய ஸாம்பாய  நமஶ்ஶர்வாய ஶம்பவே |
நமோ நடாய ருத்ராய ஸதஸஸ்பதயே நம: ||4||

பாதபின்னாஹிலோகாய  மௌலிபின்னாண்ட பித்தயே |
புஜப்ராந்த திகந்தாய பூதானாம் பதயே நம: ||5||

க்வனன்நூபுரயுக்மாய விலஸத்க்ருத்திவாஸஸே |
பணீந்த்ரமேகலாயாஸ்து பஶூனாம் பதயே நம: ||6||

காலகாலாய ஸோமாய யோகினே ஶூலபாணயே |
அஸ்திபூஷாய ஶுத்தாய ஜகதாம் பதயே நம: ||7||

பாத்ரே ஸர்வஸ்ய ஜகதோ நேத்ரே ஸர்வதிவௌகஸாம் |
கோத்ராணாம் பதயே துப்யம் க்ஷேத்ராணாம் பதயே நம: ||8||

ஶங்கராய நமஸ்துப்யம் மங்கலாய  நமோSஸ்து  தே|  
தனானாம் பதயே துப்யம் அன்னானாம் பதயே நம: ||9||

அஷ்டாங்காயாதிஹ்ருஷ்டாய  க்லிஷ்டபக்தேஷ்டதாயினே |
இஷ்டிக்னாயாஸ்து துஷ்டாய புஷ்டானாம் பதயே நம: ||10||

பஞ்சபூதாதிபதயே காலாதிபதயே நம: |
நம ஆத்மாதிபதயே திஶாம் ச பதயே நம: ||11||

விஶ்வகர்த்ரே மஹேஶாய விஶ்வபர்த்ரே பினாகினே |
விஶ்வஹந்த்ரே Sக்னிநேத்ராய விஶ்வரூபாய வை நம: ||12||

ஈஶான தே தத்புருஷ நமோSகோராய தே ஸதா |
வாமதேவ நமஸ்தேSஸ்து ஸத்யோஜாதாய வை நம: ||13||

பூதி பூஷாய பக்தானாம் பீதிபங்கரதாயதே |
நமோ பவாய பர்காய நமோ ருத்ராய மீடுஷே ||14||

ஸஹஸ்ராங்காய ஸாம்பாய ஸரஸ்ராபிஶவே நம: |
ஸஹஸ்ரபாஹவே துப்யம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய மீடுஷே ||15||

ஸுகபோலாய ஸோமாய ஸுலலாடாய ஸுப்ருவே |
ஸுதேஹாய நமஸ்துப்யம் ஸும்ருடீகாய மீடுஷே ||16||

பவக்லேஶ நிமித்தோரு பயச்சேத க்ருதே ஸதாம் |
நமஸ்துப்ய மஷாடாய  ஸஹமானாய மீடுஷே ||17||

வந்தேSஹம் தேவமானந்தஸந்தோஹம் லாஸ்ய ஸுந்தரம் |
ஸமந்த ஜகதாம் நாதம் ஸதஸஸ்பதி மத்புதம் ||18||

ஸுஜங்கம் ஸூதரம் ஸூரும் ஸுகண்டம் ஸோமபூஷணம் |
ஸுகண்டம் ஸுத்ருஶம் வந்தே ஸுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் ||19||

பிக்ஷாஹாரம் ஹரித்க்ஷோம் தக்ஷபூஷம் க்ஷிதிக்ஷமம் |
யக்ஷேஶேஷ்டம்  நமாமீ ஶமக்ஷரம் பரமம் ப்ரபும் ||20||

அர்காலகம வஸ்த்ரார்த மஸ்த்யுபத் பலதலஸ்ரஜம் |
அர்தபும்லக்ஷணம் வந்தே புருஷம் க்ருஷ்ணபிங்கலம் ||21||

ஸக்ருத்ப்ரணத ஸம்ஸார மஹாஸாகர தாரகம் |
ப்ரணமாமி தமீஶானம் ஜகதஸ்தஸ்துஷஸ்பதிம் ||22||

தாதாரம் ஜகதாமீஶம் தாதாரம் ஸர்வஸம்பதாம் |
நேதாரம் மருதாம் வந்தே ஜேதாரமபராஜிதம்  ||23||

தம் த்வான்மந்தகஹந்தாரம் வந்தே மந்தாகினீதரம் |
ததானி விததே யோSயமிமானி த்ரிணீ விஷ்டபா ||24||

ஸர்வஜ்ஞம் ஸர்வகம் ஸர்வம் கவிம் வந்தே தமீஶ்வரம் |
யதஶ்ச யஜுஷா ஸார்தம்ருசஸ் ஸாமானி ஜஜ்ஞிரே ||25||

பவந்தம் ஸுத்ருஶம் வந்தே பூதபவ்ய பவந்தி ச |
த்யஜன்னிதர கர்மாணி யோ விஶ்வாபிவிபஶ்யதி ||26||

ஹரம் ஸுரநியந்தாரம் பரம் தமஹ மானத: |
யதாஜ்ஞயா ஜகத்ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயணஸ்தித:  ||27||

தம் நமாமி மஹாதேவம் யன்னியோகாதிதம் ஜகத் |
கல்பாதௌ பகவான் தாதா யதாபூர்வமகல்பயத் ||28||

ஈஶ்வரம் தமஹம் வந்தே யஸ்ய லிங்கமஹர்நிஶம் |
யஜந்தே ஸஹபார்யாபிரிந்த்ர ஜேஷ்டா மருத்கணா :  ||29||

நமாமி தமிமம் ருத்ரம் யமப்யர்ச்யம்  ஸக்ருத்புரா |
அவாபுஸ்ஸ்வம் ஸ்வமைஶ்வர்யம் தேவா ஸ: பூஷராதய :  ||30||

தம் வந்தே தேவமீஶானம் யம் ஶிவம் ஹ்ருதயாம்பூஜே |
ஸததம் யதயஶ்ஶாந்தாஸ் ஸஞ்ஜானானா உபாஸத ||31||

ததஸ்யை ஸததம் குர்மோ நம: கமலகாந்தயே |
உமாகுச பதோரஸ்கா யா தே ருத்ர ஶிவா தனு: ||32||

நமஸ்தே ருத்ரபாவாய நமஸ்தே ருத்ரகேலயே |
நமஸ்தே ருத்ரஶாந்த்யை ச நமஸ்தே ருத்ர மன்யவே ||33||

வேதாஶ்வரத நிஷ்டாப்யாம் பாதாப்யாம் த்ரிபுராந்தக |
பாணகார்முகயுக்தாப்யாம்  பாஹுப்யாமுததே நம: ||34||

ஈஶானம் ஸகலாராத்யம் வந்தே ஸம்பத்ஸம்ருத்திதம் |
யஸ்ய சாஸீத்தரிஶ்ஶஸ்த்ரம் ப்ரம்ஹா பவதி ஸாரதி : ||35||

நமஸ்தே வாஸுகிஜ்யாய விஷ்பாராய ச ஶங்கர |
மஹதே மேருரூபாய நமஸ்தே அஸ்து தன்வனே ||36||

நம: பரஶவே தேவ ஶூலாயாநல ரோசிஷே |
ஹர்யக்னீந்த்வாத்மனே  துப்யமுதோத இஷவே நம: ||37||

ஸுரேதரவதூஹார ஹாரீணி ஹர யானி தே |
அந்யான்யஸ்ராண்யஹம் தூர்ணமிதம் தேப்யோSகரம் நம: ||38||

தராதர ஸுதா லீலா ஸரோஜாஹதபாஹவே |
தஸ்மை துப்யமவோசாம நமோ அஸ்மா அவஸ்யவ: ||39||

ரக்ஷமாமக்ஷமம் க்ஷீணமக்ஷக்ஷதமஶிக்ஷிதம் |
அனாதம் தீனமாபன்னம் தரித்ரம் நீலலோஹித ||40||

துர்முகம் துஷ்க்ரியம் துஷ்டம் ரக்ஷமாமீஶா துர்த்ருஶம் |
மாத்ருஶானாமஹம் ந த்வதன்யம் விந்தாமி ராதஸே ||41||

பவாக்யேனாக்னினா ஶம்போ ராகத்வேஷமதார்சிஷா |
தயாலோ தஹ்யமானானாமஸ்மாகமவிதா பவ || 42||

பரதாரம் பராவாஸம் பரவஸ்த்ரம் பராப்ரியம் |
ஹர பாஹி பரான்னம் மாம் புருணாமன் புருஷ்டுத ||43||

லௌகினகர் யத்க்ருதம் புஷ்னடர் நாவமானம் ஸஹாமஹே |
தேவேஶ தவ தாஸேப்யோ பூரிதா பூரிதேஹி ந:  ||44||

லோகானாமுபபன்னானாம் கர்விணாமீஶ பஶ்யதாம் |
அஸ்மப்யம் க்ஷேத்ரமாயுஶ்ச வஸுஸ்பார்ஹம் ததாபர ||45||

யாஞ்ஞாதௌ மஹதீம் லஜ்ஜாமஸ் மதீயாம் க்ருணாநிதே |
த்வமேவ வேத்ஸி நஸ்தூர்ணமிஷம் ஸ்தோத்ருப்ய ஆபர ||46||

ஜாயா மாதா பிதா சான்யே மாம் த்விஷன்த்யமதிம் க்ருஶம் |
தேஹி மே மஹதீம் வித்யாம் ராயா விஶ்வபுஷா ஸஹ ||47||

அத்ருஷ்டார்தேஷு ஸர்வேஷு த்ருஷ்டார்தேஷ்வபி கர்மஸு |
மேருதன்வன்னஶக்தேப்யோ த பலம் தேஹி தனூஷு ந: ||48||

வப்தாநிஷ்டஸஹஸ்ரஸ்ய நித்யமிஷ்டவியோகின: |
ஹ்ருத்ரோகம் மம தேவேஶ ஹரிமாணம் ச நாஶய ||49||

யே யே ரோகா: பிஶாசா வா நரா தேவாஶ்ச மாமிஹ |
பாதன்தே தேவ தான் ஸர்வான் நிபாதஸ்வ மஹா அஸி ||50||

த்வமேவ ரக்ஷிதாஸ்மாகம் நான்ய: கஶ்சன வித்யதே |
தஸ்மாத் ஸ்வீக்ருத்ய தேவேஶ ரக்ஷாணோ ப்ரஹ்மணஸ்பதே ||51||

த்வமேவோமாபதே மாதா த்வம் த்வம் பிதாமஹ: |
த்வமாயுஸ்த்வம் மதிஸ் த்வம் ஸ்ரீருத ப்ராதோதநஸ்ஸகா ||52||

யதஸ்த்வமேவ  தேவேஶ கர்தா ஸர்வஸ்ய கர்மண: |
தத: க்ஷமஸ்வ  தத்ஸர்வம் யன்மயா துஷ்க்ருதம் க்ருதம் ||53||

த்வத்ஸமோ ந ப்ரபுத்வேன பல்குத்வேன ச மத்ஸம: |
அதோ தேவ மஹாதேவ த்வமஸ்மாகம் தவ ஸ்மஸி ||54||

ஸுஸ்மிதம் பஸ்மகௌராங்கம் தருணாதித்ய விக்ரஹம் |
ப்ரஸன்னவதனம் ஸௌம்யம் காயேத்த்வா நமஸா கிரா || 55||

ஏஷ ஏவ வரோSஸ்மாகம் ந்ருத்யந்தம் த்வாம் ஸபாபதே |
லோகாயந்தமுமாகாந்தம்  பஶ்யேம ஶரதஶ்ஶதம் ||56||

அரோகிணோ மஹாபாகா வித்வான்ஶஶ்ச பஹுஶ்ருதா : |
பகவன்ஸ்த்வத்ப்ரஸாதேன  ஜீவேன ஶரதஶ்ஶதம் ||57||

ஸதாரா பந்துபிஸ்ஸார்தம்  த்வதீயம் தாண்டவாம்ருதம் |
பிபந்தப் காமமீஶான நந்தாம ஶரதஶ்ஶதம்  ||58||

தேவ தேவ மஹாதேவ த்வதீயாங்க்ரி ஸரோருஹே |
காமம் மதுமயம் பீத்வா மோதாம ஶரதஶ்ஶதம்  ||59||

கீடா நாகா :  பிஶாசா வா யே வா கே வா பவே பவே |
தவதாஸா மஹாதேவ பவாம    ஶரதஶ்ஶதம்  ||60||

ஸபாயாமீஶ தே திவ்யம் ந்ருத்தவாத்ய கலஸ்வனம் |
ஶ்ரவணாப்யாம் மஹாதேவ ஶ்ருணுவாம ஶரதஶ்ஶதம்  ||61||

ஸ்ம்ருதி மாத்ரேண ஸம்ஸார விநாஶன பராணி தே |
நாமானி தவ திவ்யானி ப்ரப்ரவாம ஶரதஶ்ஶதம்  ||62||

இஷுஸந்தான மாத்ரேண தக்த த்ரிபுர தூர்ஜடே |
ஆதிபிர்வ்யாதிபிர்நித்யமஜுதாஸ் ஸ்யாம ஶரதஶ்ஶதம்  ||63||

சாருசாமீகராபாஸம் கௌரீ குசபதோரஸம் |
கதா நு லோகயிஷ்யாமி யுவானம் விஶ்பதிம் கவிம் ||64||

ப்ரமதேந்த்ராவ்ருதம்  ப்ரீதவதனம் ப்ரியபாஷிணம் |
ஸேவிஷ்யேSஹம் கதா ஸாம்பம் ஸுபாஸம் ஶுக்ரஶோசிஷம் ||65||

பஹ்வநேஸம் மாமக்ருதபுண்யலேஶம் ச துர்மதிம் |
ஸ்வீகரிஷ்யதி கிம் ந்வீஶோ நீலக்ரீவோ விலோஹித: ||66||

காலஶுலாநலாஸக்த பீதி வ்யாகுலமானஸம் |
கதா நு த்ரக்ஷ்யதீஶோ மாம் து விக்ரீவோ அநாநத: ||67||

காயகா யூயமாயாத யதி ராயாதி லிப்ஸவ : |
தனதஸ்ய ஸகேஶோSயமுபாஸ்மை காயதா நர: ||68||

ஆகச்சத ஸகாயோ மே யதி யூயம் முமுக்ஷவ: |
ஸ்துதேஶமேனம் முக்தயர்தமேஷ விப்ரைரபிஷ்டுத: ||69||

பதே பதே பதே தேவபதம் ந: ஸோத்ஸ்யதி த்ருவம் |
ப்ரதக்ஷிணம் ப்ரகுருதமத்யக்ஷம் தர்மணாமிமம் ||70||

ஸர்வம் கார்யம் யுவாப்யாம் ஹி ஸுக்ருதம் ஸுஹ்ருத்ரௌ மம |
அஞ்ஜலிம் குருதம் ஹஸ்தௌ ருத்ராய ஸ்திர தன்வனே ||71||

மன்மூர்தன் மருதாமூர்த்வம் பவம் சந்த்ரார்தமூர்தஜம் |
மூர்தக்னம் ச சதுர்மூர்த்நோ நமஸ்யா கல்மலீகினம் ||72||

நயனே நயநோத்பூத தஹனாலீட மன்மதம் |
பஶ்ய தம் தருணம் ஸௌம்யம் ப்ராஜமானம் ஹிரண்மயம் ||73||

ஸபாயாம் ஶூலிநஸ் ஸந்த்யா ந்ருத்த வாத்யஸ்வனாம்ருதம் |
கர்ணௌ தூர்ணம் யதா காமம் பாதம் கௌராவிவேரிணே ||74||

நாஸிகே வாஸுகிஶ்வாஸ வாஸிதா பாஸிதோ ரஸம் |
க்ராயதம் கரலக்ரீவமஸ்மப்யம் ஶர்ம யச்சதம் ||75||

ஸ்வஸ்த்யஸ்து ஸுஹிதே ஜிஹ்வே வித்யாதாதுருமாபதே : |
ஸ்தவமுச்சதரம் ப்ரூஹி ஜயதாமிவ துந்துபி: ||76||

சேத: போத ந ஶோசஸ்த்வம் நிந்த்யம் விந்தாகிலம் ஜகத் |
அஸ்ய ந்ருத்தாம்ருதம் ஶம்போர் கௌரோ ந த்ருஷித:  பிப ||77||

ஸுகந்திம் ஸுகஸம்ஸ்பர்ஶம் காமதம் ஸோமபூஷணம் |
காடமாலிங்க மச்சித்த யோஷாஜாரமிவ ப்ரியம் ||78||

மஹாமயூகாய மஹாபுஜாய மஹாஶரீராய மஹாம்பராய |
மஹாகிரீடாய மஹேஶ்வராய மஹோமஹீம் ஸுஷ்டுதிமீரயாமி ||79|| 

யதா கதம் சித்ரசிதாபிரீஶ ப்ரஸாததஶ்சாருமிராதரேண |
ப்ரபூஜயாமி ஸ்துதிபிர் மஹேஶமஷாடமுக்ரம் ஸஹமானமாபி : ||80||

நமஶ்ஶிவாய த்ரிபுராந்தகாய ஜகத்யதீஶாய திகம்பராய |
நமோSஸ்து முக்யாய ஹராய ஶம்போ நமோ ஜகந்யாய ச புத்நியாய ||81||

நமோ விகாராய விகாரிணே தே நமோ பவாயாஸ்து பவோத்பவாய |
பஹுப்ரஜாSத்யந்த விசித்ர ரூபா யத: ப்ரஸூதா ஜகத: ப்ரஸூதீ ||82||

தஸ்மை ஸுரேஶோரு கிரீட நாநாரத்ன வ்ருதாஷ்டாபத விஷ்டராய |
பஸ்மாங்கராகாய நம: பரஸ்மை யஸ்மாத் பரன்னாபரமஸ்தி கிஞ்சித் ||83||

ஸர்பாதிராஜௌஷதிநாத யுத்த க்ஷுப்யஜ்ஜடாமண்டல கஹ்வராய |
துப்யம் நமஸ்ஸுந்தரதாண்டவாய யஸ்மின்னிதம் ஸஞ்சவிசைதி ஸர்வம் ||84||

நமாமி நித்யம் த்ரிபுராரிமேனம் யமாந்தகம் ஷண்முகதாதமீஶம் |
லலாட நேத்ரார்தித புஷ்பசாபம் விஶ்வம் புராணம் தமஸ:  பரஸ்தாத் ||85||

முராரி நேத்ரார்சித பாதபத்மமுமாங்க்ரிலாக்ஷா பரிரக்த பாணிம் |
நமாமி தேவம் விஷநீலகண்டம் ஹிரண்யதந்தம் ஶுசிவர்ணமாராத் ||86||

அநந்தமவ்யக்தமசிந்த்யமேகம் ஹரந்தமாஶாம் பரமம்பராங்கம் |
அஜம் புராணம் ப்ரணமாமி யோSயமணோரணீயான் மஹதோ மஹீயான் ||87||

அந்தஸ்தமாத்மானமஜம் ந த்ருஷ்ட்வா ப்ரமந்தி மூடா கிரி கஹ்வரேஷு |
பஶ்சாதுதக்தக்ஷிணத:  புரஸ்தாததஸ்விதாஸீ துபரிஸ்விதாஸீத் ||88||

இமம் நமாமீஶ்வரமிந்துமௌலிம் ஶிவம் மஹானந்தமஶோக து:கம் |
ஹ்ருதம்புஜே திஷ்டதி ய: பராத்மா பரீத்ய ஸர்வா: ப்ரதிஶோ திஶஶ்ச ||89||

ராகாதிகாபத்ய ஸமுத்பவேன மக்னம் பவாக்யேன மஹாமயேன |
விலோக்ய மாம் பாலய சந்த்ரமௌலம் பிஷக்தம் த்வா பிஷஜாம் ஶ்ருணோமி ||90||

து:காம்புராஶிம் ஸுகலேஶஹீனமஸ்ப்ருஷ்டபுண்யம் பஹுபாதகம் மாம் |
ம்ருத்யோ: கரஸ்தம் பவ ரக்ஷ பீதம் பஶ்சாத் புரஸ்தாதராதுதக்தாத் ||91||

கிரீந்த்ரஜா சாருமுகாவலோக ஸுஶீதயா தேவ தவைவ த்ருஷ்யா |
வயம் தயா பூரிதயைவ  தூர்ணமபோ ந நாவா துரிதா தரேம ||92||

அபாரஸம்ஸாரஸமுத்ர மத்யே நிமக்னமுத்க்ரோஶமநல்பராகம் |
மாமக்ஷமம் பாஹி மஹேஶ ஜுஷ்டமோஜிஷ்டயா  தக்ஷிணயே ராதிம் ||93||

ஸ்மரன் புரா ஸஞ்சித பாதகானி கரம் யமஸ்யாபி முகம் யமாரே |
பிபேமி மே தேஹி யதேஷ்டமாயுர் யதிக்ஷிதாயுர் யதிவா பரேத: ||94||

ஸுகந்திபிஸ்ஸுந்த்ர பஸ்மகௌரைரனந்த போனகர் ம்ருதுலைரகோரை: |
இமம் கதாலிங்கதி மாம் பினாகீ ஸ்திரேபிரங்கை : புரு ரூப உக்ர: ||95||

க்ரோஶந்தமீஶ: பதிதம் பவாப்தௌ நாகாஸ்ய மண்டூகமிவாதிபீதம் |
கதாநுமாம் ரக்ஷ்யதி தேவ தேவோ ஹிரண்யரூபஸ் ஹிரண்யஸம்த்ருக் ||96||  

சாருஸ்மிதம் சந்த்ரகலாவதம்ஸம் கௌரீகடாக்ஷார்ஹமயுக்மநேத்ரம் |
ஆலோகயிஷ்யாமி கதா நு தேவமாதித்யவர்ணம் தமஸ: பரஸ்தாத் ||97||

ஆகச்சதாத்ராஶு முமுக்ஷவோ யே யூயம் ஶிவம் சிந்தயதாந்தராப்ஜே |
த்யாயந்தி முக்த்யர்தமிமம் ஹி நித்யம் வேதாந்த விஜ்ஞான  ஸுநிஶ்சிதார்தா: ||98||

ஆயாத யூயம் புவநாதிபத்யகாமா மஷேஶம் ஸக்ருதர்சயத்வம் |
ஏனம் புராப்யர்ச்ய ஹிரண்யகர்போ பூதஸ்ய ஜாத: பதிரேக ஆஸீத் ||99||

யே காமயந்தே விபுலாம் ஶ்ரியம் தே  ஶ் ரீகண்டமேனம் ஸக்ருதானமந்தாம் |
ஸ்ரீமானயம் ஸ்ரீபதிவந்த்யபாதஶ் ஸ்ரீணாமுதாரோ தருணோ ரயீணாம் ||100||

ஸுபுத்ரகாமா அபி யே மனுஷ்யா யுவானமேனம் கிரிஶம் யஜந்தாம் |
யதஸ்ஸ்வயம்பூர் ஜகதாம் விதாதா ஹிரண்யகர்பஸ் ஸமவர்ததாக்ரே ||101||

அலம் கிமுக்தைர் பஹுபிஸ் ஸமீஹிதம் ஸமஸ்தமஸ்யாஶ்ரயணேன ஸித்யதி |
புரை நமாஶ்ரித்ய ஹி கும்பஸம்பவோ திவான நக்தம் பலிதோ யுவாஜனி ||102||

அந்யத்பரித்யஜ்ய மமாக்ஷப்ருங்காஸ் ஸர்வம் ஸதைனம் ஶிவமாஶ்ரயத்வம் |
அமோதவானேஷ ம்ருதுஶ்ஶிவோSயம் ஸ்வாதுஷ்கிலாயம் மதுமாம் உதாயம் ||103||

பவிஷ்யஸி த்வம் ப்ரதிமானா ஹீனா விநிர்ஜிதாSஶேஷநராமரா ச |
நமோSஸ்து தே வாணி மஹேஶமேனம் ஸ்துஹி ஶ்ருதம் கர்தஸதம் யுவானம் ||104||

யன்யன்மனஶ்சிந்தயஸி த்வமிஷ்டம் தத்தத் பவிஷ்யத்யகிலம் த்ருவம் தே |
து:கே நிவ்ருத்திர் விஷயே கதாசித் யக்ஷ்வாமஹே ஸௌமனஸாய ருத்ரம் ||105||

அஜ்ஞானயோகாதப சாரகர்ம யத்பூர்வமஸ்மாபிரனுஷ்டிதம் தே |
தத் தேவ ஸோட்வா ஸகலம் தயாலோ பிதேவ புத்ரான் ப்ரதி நோ ஜுஷஸ்வ ||106||

ஸம்ஸாராக்யக்ரூத்த ஸர்பேண தீவ்ரை: ராகத்வேஷோன்மரதலோபாதி தந்தை: |
தஷ்டம் த்ருஷ்ட்வா மாம் தயாலு : பினாகீ தேவஸ் த்ராதா த்ராயதாமப்ரயுச்சன்  ||107||

இத்யுக்த்வாந்தே யத்ஸமாதேர் நமந்தோ ருத்ராத்யாஸ்த்வாம் யாந்தி ஜன்மாஹி தஷ்டா: |
ஸந்தோ நீலக்ரீவஸூத்ராத்மனாஹம் தத்த்வா யாமி ப்ரஹ்மணா வந்தமான: ||108||

பவாதிபீஷணஜ்வரேண பீடிதான்மஹாபயானஶேஷபாத காலயானதூரகால லோசநான் |
அநாத நாத தே கரணே பேஷஜேன காலஹன்னு தூஷுணோவஸோ மஹேம்ருஶஸ்வஶூர ராதஸே ||109||

ஜயேம யேன ஸர்வமேததிஷ்டமஷ்டதிக்கஜம் புவ: ஸ்தலம் நப: ஸ்தலம் ச தத்கதம் |
ய ஏஷ ஸர்வ தேவ தானவானதஸ்ஸபாபதிஸ்ஸநோ ததாது தம் ரயிம் ரயிம் பிஶங்கஸம் த்ருஶம் ||110||

நமோ பவாய தே ஹராய பூதி பாஸிதோரஸே நமோ ம்ருடாய தே ஹராய பூதபீதி பங்கினே |
நமஶ்ஶிவாய விஶ்வபாய ஶாஶ்வதாய ஶூலினே நயஸ்ய ஹந்யதே ஸகா ந ஜீயதே கதாசன ||111||  

ஸுரபதி பதயே நமோ நம: க்ஷிதிபதி பதயே நமோ நம: |
ப்ரஜாபதி பதயே நமோ நமோSம்பிகாபதய உமாபதயே பஶுபதயே நமோ நம: ||112||

விநாயகம் வந்தகமஸ்தகாஹதி ப்ரணாதஸங்குஷ்ட ஸமஸ்தவிஷ்டபம் |
நமாமி நித்யம் ப்ரணதார்தி நாஶனம் கவிம் கவீனாமுபமஶ்ரவஸீதவம் ||113||

தேவா யுத்தே யாகே விப்ரா : ஸ்வீயாம் ஸித்திம் ஹ்வாயம் ஹ்வாயம் |
யம் ஸித்தயந்தி ஸ்கந்தம் வந்தே ஸுப்ரஹ்மண்யோம் ஸுப்ரஹ்மண்யோம் ||114||

நம:ஶிவாயை ஜகதம்பிகாயை ஶிவப்ரியாயை ஶிவவிக்ரஹாயை |
ஸமுத்பபூவாத்ரிபதேஸ்ஸுதா ய சதுஷ்கபர்தா யுவதிஸ்ஸுபேஶா: ||115||

ஹிரண்யவர்ணாம் மணிநூபராங்க்ரிம்  ப்ரஸன்னவக்த்ராம் ஶுகபத்மஹஸ்தாம் |
விஶாலநேத்ராம் ப்ரணமாமி கௌரீம் வசோவிதம் வாசமுதீரயந்தீம் ||116||

நமாமி மேனாதனயாமமேயாமுமாமிமாம்  மானவதீம் ச மான்யாம் |
கரோதி யா பூதிஸிதௌ ஸ்தநௌ த்வௌப்ரியம் ஸகாயம் பரிஷஸ்வஜானா ||117||

காந்தாமுமாம் காந்தநிதாந்த காந்திப்ராந்தாமுபாந்தானத ஹர்யஜேந்த்ராம் |
நமோSஸ்மி யாஸ்தே கிரிஶஸ்ய பார்ஶ்வே விஶ்வானி தேவீ புவனாபி சக்ஷ்ய ||118||

வந்தே கௌரீம் துங்கபீனஸ்தனீம் தாம் சந்த்ராம்சூடாம் ஶ்லிஷ்டஸர்வாங்கராகாம் |
ஏஷா தேவீ ப்ராணினாமந்தராத்மா தேவம் தேவம் ராதஸே சோதயந்தீ ||119||

ஏனாம் வந்தே தீனரக்ஷாவினோதாம் மேனாகன்யாமானதானந்த தாத்ரீம் |
யா வித்யானாம் மங்கலானாம் ச வாசாமேஷா நேத்ரீராதஸஸ்ஸூந்ருதானாம் ||120||

பவாபிபீதோருபயாபஹந்த்ரி பவானி போக்யாபரணைக போகை: |
ஶ்ரியம் பராம் தேஹி ஶிவப்ரியே நோ யயாதி விஶ்வாதுரிதா தரேம ||121||

ஶிவே கதம் த்வம் மதிபிஸ்து கீயஸே ஜகத்க்ருதி: கேலிரயம் ஶிவ: பதி: |
ஹரிஸ்து தாஸோSநுசரேந்திரா ஶசீ ஸரஸ்வதீ வா ஸுபகாததிர்வஸு ||122||

இமம் ஸ்தவம் ஜைமிநினா ப்ரசோதிதம் த்விஜோத்தமோ ய: படதீஶ பக்தித: |
தமிஷ்ட வாக் ஸித்தி மதி த்யுதி ஶ்ரிய: பரிஷ்வஜந்தே ஜனயோ யதா பதிம் ||123||

மஹீபதிர்யஸ்து யயுத்ஸுராதராதிம் படத்யஸ்ய ததைவ ஸாதராம் |
ப்ரயாந்தி வா ஶீக்ரமதாந்த காந்திகம் பியம் ததானா ஹ்ருதயேஷு ஶத்ரவ : ||124||

த்ரைவர்ணிகேஷ்வந்யதமோ ய ஏனம் நித்யம் கதாசித் படதீஶ பக்தித: |
கலேவராந்தே ஶிவபார்ஶ்வவர்தீ நிரஞ்சனஸ் ஸாம்யமுபைதி திவ்யம் ||125||

லபந்தே படந்தோ மதிம் புத்திகாமா: லபந்தே சிராயுஸ்ததாயுஷ்காமா: |
லபந்தே படந்த: ஶ்ரியம் புஷ்டிகாமா: லபந்தே ஹ புத்ரான் புத்ர காமா: ||126||

இத்யனேன ஸ்தவேனேஶம் ஸ்துத்வாஸௌ ஜைமினிர்முனி: |
ஸ்நேஹாஶ்ருபூர்ண நயன: ப்ரணநாம ஸபாபதிம் ||1||

முஹுர்முஹு: பிபன்னீஶதாண்டவாம்ருதமாகலம் |
ஸர்வான் காமானவாப்யாந்தே காணாபத்யமவாபஹ ||2||

பாதம் வாப்யர்தபாதம் வா ஶ்லோகம் ஶ்லோகார்தமேவ வா |
யஸ்து வாசயதே நித்யம் ஶிவலோகம் ஸ கச்சதி ||3||

வேத: ஶிவ: ஶிவோ வேதோ வேதாத்யாயீ ஸதாஶிவ: |
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன வேதாத்யாயினமர்சயேத் ||4||

அதீதவிஸ்ம்ருதா வேதா வேதபாதஸ்தவம் படன் |
ஸ சதுர்வேத ஸாஹஸ்ர பாராயண பலம் லபேத் ||5||

சிதம்பரமிதி ப்ரூயாத் ஸக்ருஜ்ஜனனவர்ஜித: |
முக்திகண்டாமணிபதம் மோக்ஷமேவ ஸமஶ்னுதே ||6||

க்ருபா ஸமுத்ரம் ஸுமுகம் த்ரிநேத்ரம் ஜடாதரம் பார்வதீ வாமபாகம் |
ஸதாஶிவம் ருத்ரமனந்தரூபம் சிதம்பரேஶம் ஹ்ருதி பாவயாமி ||7||

ஆனந்தந்ருத்தஸமயே நடநாயகஸ்ய பாதாரவிந்த மணிநூபுரஶிஞ்ஜிதானி  |
ஆனந்தயந்தி மதயந்தி விமோஹயந்தி ரோமாஞ்சயந்தி நயனானி க்ருதார்தயந்தி ||8||

ஸுமீனாக்ஷீ ஸுந்தரேஶௌ பக்த கல்ப மஹீருஹௌ |
தயோரனுக்ரஹோ யத்ர தத்ர ஶோகோ ந வித்யதே ||9||

அதிபீஷண கடுபாஷண யமகிங்கரபடலீ க்ருததாடன பரிபீடன  மரணாகமஸமயே  |
உமயா ஸஹ மம சேதஸி யமஶாஸன நிவஸன்  ஹர ஶங்கர ஶிவ ஶங்கர  ஹர மே ஹர துரிதம்  ||10||


        மரணாகமஸமயதுரிதஹராஷ்டகம் 
        ---------------------------------

மரணாகமஸமயே 
உமயா ஸஹ மம சேதஸி யமஶாஸன நிவஸன் 
ஹர ஶங்கர ஶிவ ஶங்கர  ஹர மே ஹர துரிதம்  | 1   |

மரணாகமஸமயே 
உமயா ஸஹ மம சேதஸி யமஶாஸன நிவஸன் 
ஹர ஶங்கர ஶிவ ஶங்கர  ஹர மே ஹர துரிதம்  |  2  |

மரணாகமஸமயே 
உமயா ஸஹ மம சேதஸி யமஶாஸன நிவஸன் 
ஹர ஶங்கர ஶிவ ஶங்கர  ஹர மே ஹர துரிதம்  | 3   |

மரணாகமஸமயே 
உமயா ஸஹ மம சேதஸி யமஶாஸன நிவஸன் 
ஹர ஶங்கர ஶிவ ஶங்கர  ஹர மே ஹர துரிதம்  | 4   |

மரணாகமஸமயே 
உமயா ஸஹ மம சேதஸி யமஶாஸன நிவஸன் 
ஹர ஶங்கர ஶிவ ஶங்கர  ஹர மே ஹர துரிதம்  | 5   |

மரணாகமஸமயே 
உமயா ஸஹ மம சேதஸி யமஶாஸன நிவஸன் 
ஹர ஶங்கர ஶிவ ஶங்கர  ஹர மே ஹர துரிதம்  |  6  |

மரணாகமஸமயே 
உமயா ஸஹ மம சேதஸி யமஶாஸன நிவஸன் 
ஹர ஶங்கர ஶிவ ஶங்கர  ஹர மே ஹர துரிதம்  | 7   |

மரணாகமஸமயே 
உமயா ஸஹ மம சேதஸி யமஶாஸன நிவஸன் 
ஹர ஶங்கர ஶிவ ஶங்கர  ஹர மே ஹர துரிதம்  |  8  |

இதி  மரணாகமஸமயதுரிதஹராஷ்டகம்  ஸம்பூர்ணம் .
 

Related Content