logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜய மாலா மந்த்ரம்


த்4யாநம்

த்4யாயேத் ம்ருத்யுஞ்ஜயம் ஸாம்ப3ம் நீலகண்ட4ம் சதுர்பு4ஜம்

சந்த்3ரகோடிப்ரதீகாஸம் பூர்ணசந்த்3 விபா4நநம்.

 

பி3ம்பா34ரம் விரூபாக்ஷம் சந்த்3ராலம்க்ருதமஸ்தகம் அக்ஷமாலாம்ப3ரத4ரம்

வரத3ம்சாப4யப்ரத3ம்ஷம்.

 

மஹார்ஹ குண்ட3லாபூ4ஷம் ஹாராலம்க்ருதக்ஷஸம் ப4ஸ்மோத்4தூ3லித

ஸர்வாம்க3ம் ஃபாலநேத்ர விராஜிதம்

 

வ்யாக்3ரசர்ம பரிதா4நம் வ்யாள யஞோபவீதிநம் பார்வத்யா ஸஹிதம் தே3வம் ஸர்வாபீ4ஷ்டப்ரத3ம்.

 

எவம் த்4யாத்வா

 

ஒம்

 

1.     ஓம் ஹாம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஒம் ஸ்லீம்     வம் ஸும் ஹும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஹெளம் ஹெளம் ஹாம் ஒம்   ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நமஸிவாய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

2.     ஓம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயாயேஸ்வராய சந்த்3ரஸேக2ராய  ஜடாமகுட தா4ரணாய அம்ருதகலஸஹஸ்தாய அம்ருதேஸ்வராய     ஸர்வாத்மரக்ஷகாய ஒம் ஹாம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம்    ஹாம் ஒம் ஸ்லீம் பம் ஸும் ஹும் ஜும் ஸ: ஜும் ஃபாலய ஃபாலய    மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஸர்வரோகா3ரிஷ்டம் விநாஸய விநாஸய      ஆயுரபி4வ்ருதி4ம் குரு குரு ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ    மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

3.     ஓம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய பார்வதீ மநோஹராய      அம்ருத ஸ்வரூபாய காலாந்தகாய கருணாகராய க3ம்கா34ராய ஒம் ஹாம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம் ஹாம். ஒம் ஸ்லீம் பம் ஸும்  ஹும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் ஃபாலய ஃபாலய மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜயாய   ஸர்வரோகா3ரிஷ்டம் நிவாரய நிவாரய ஸர்வ து3ஷ்டக்3ரஹோபத்3ரவம்       நிவாரய நிவாரய ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஆயுரபி4வ்ருத்4தி3ம் குரு குரு    மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

 

4.     ஓம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஜடமகுட தா4ரணாய சந்த்3ரஸேக2ராய ஸ்ரீ மஹா விஷ்ஹ்ணு வல்லபா4ய பார்வதீ மநோஹராயபஞ்சாக்ஷர பரிபூர்ணாய பரமேஸ்வராய ப4க்தாத்ம்க பரிபாலநாய       பரமாநந்தா3ய பரப்3ரஹ்ம் பராபராய ஒம் ஹாந் ஹெளம் நம் மம் ஸிம்வம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஒம் ஸ்லீம் பம் ஸும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் ஃபாலய ஃபாலய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயாய லம் லம் ஸெளம் இந்த்3ரத்3வாரம் ப3ந்த3ய ப3ந்த3ய ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வக்3ரஹாந் ப3ந்த3ய ப3ந்த3ய ஸ்தம்ய ஸ்தம்ப4ய ஸர்வரோகா3ரிஷ்டம் நிவாரய நிவாரய தீ3ர்கா3யுஷ்யம் குரு குரு ஓம் நமோ ப43வதே மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

5.     ஓம் நமோ ப43வதே மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய கால காலஸம்ஹார ருத்3ராய வ்யாக்4ரசர்மாம்ப3ரத4ராய க்ருஷ்ஸர்ப யஞோபவீதாய அநேககோடி ப்3ரஹ்மகஃபாலம்க்ருதாய ஒம் ஹம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம்     வம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஒம் ஸ்லீம் பம் ஸும் ஹும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் ஃபாலய ஃபாலய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயாய ரம் ரம் ரெளம் அக்3நித்3வாரம் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வ க்3ரஹாந் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஸ்தம்ப4ய ஸ்தம்ப4ய ஸர்வ ரோகா3ரிஷ்டம் நிவாரய நிவாரய அரோக3ட்ருட4காத்ர தீ3ர்கா3யுஷ்ஸஹ்யம் குரு குரு ஒம் நமோ ப43வதே ம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

6.     ஓம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய த்ரிநேத்ராயகாலகாலந்தகாய ஆத்மாரக்ஷாகராயலோலேஸ்வராய அம்ருதஸ்வரூபாய     ஒம் ஹம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஒம் ஸ்லீம்   பம் ஸும் ஹும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் ஃபாலய ஃபாலய மஹா   ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஹம் ஹம் ஹெளம் யமத்3வாரம் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வக்3ரஹாந் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஸ்தம்ப4ய ஸ்தம்ப4ய ஸர்வரோகா3ரிஸஹ்டம் நிவாரய நிவாரய மஹாம்ருத்யுப4யம் நிவாரய நிவாரய அரோக3ட்ருட4கா3த்ர தீ3ர்தா4யுஷ்யம் குரு குரு ஒம் நமோ ப43வதே ம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

7.     ஓம் நமோ ப43வதே ம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய த்ரிஸூல ட3மரு கபால மாலிகா வ்யாக்4ர சர்மாம்ப3ர த4ராய பரஸுஹஸ்தாய நிரஞ்ஜநாய காலகாலந்தகாய ப4க்தாத்ம பரிபாலகாய அம்ருதேஸ்வராய ஒம் ஹாம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஒம் ஸ்லீம் பம் ஸும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் ஃபாலய ஃபாலய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஷம் ஷைம் ஷெளம் நிர்ருதித்3வாரம் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வக்3ரஹாந் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஸ்தம்ப4ய ஸ்தம்ப4ய மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய அரோக3ட்ருட4கா3த்ர தீ3ர்கா3யுஷ்யம் குரு குரு ஒம் நமோ ப43வதே மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

 

8.     ஓம் நமோ ப43வதே மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய மஹாருத்3ராயஸர்வலோகரக்ஷகராய சந்த்3ரஸேகராய காலகண்டாய ஆநந்த4 பு4வநாய     அம்ருதேஸ்வராய கருணாகராய கல்யாண கு3ணாய ப4கதாத்மபரிபாலகாய      ஒம் ஹாம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஒம் ஸ்லீம் பம் ஸும் து3ம் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் ஃபாலய ஃபாலய மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய பம் பம் பெளம் வருண த்3வாரம் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வக்3ரஹாந் ஸ்தம்ப4ய ஸ்தம்ப4ய ம்ருத்யுஞ்ஜயமூர்தயே ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வரோகா3ரிஷ்டம் நிவாரய நிவாரய மஹாம்ருத்யுப4யம் நிவாரய நிவாரய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய அரோக3ட்ருட4கா3த்ர தீ3ர்கா3யுஷ்யம் குரு குரு ஒம் நமோ ப43வதே மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

9.     ஓம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய க3ம்கா34ராய பரஸுஹஸ்தாய பார்வதி மநோஹராய மக்தப்ரிபாலநாய பரமேஸ்வராய பரமாநந்தா3ய ஒம் ஹாம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஒம் ஹும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் ஃபாலய ஃபாலய மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜாய யம் யம் யெளம் வாயுத்3வாரம் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வக்3ரஹாந் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஸ்தம்ப4ய ஸ்தம்ப4ய மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜயமூர்தயே ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வரோகா3ரிஷ்லம் நிவாரய நிவாரய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய அரோக3ட்ருட4கா3த்ர தீ3ர்கா3யுஷ்யம் குரு குரு ஒம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

10.    ஓம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய சந்த்3ரஸேக2ராய உரக3மணிபூ4ஷணாய ஸார்த்3வலசர்மாம்ப4ரத4ராய ஸர்வம்ருத்யுஹராய பாபத்4வம்ஸநாய ஆத்மரக்ஷகராய ஒம் ஹாம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஒம் ஸ்லீம் பம் ஸும் ஹும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் ஃபாலய ஃபாலய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயாய கம் கம் கெளம் குபே3ரத்3வாரம் ப3ந்த்4ய ப3ந்த4ய ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வ க்3ரஹாந் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஸ்தம்ப4ய ஸ்தம்ப4ய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயமூர்தயே ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வரோகா3ரிஷ்டம் நிவாரய நிவாரய மஹாம்ருத்யுப4யம் நிவாரய நிவாரய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய அரோக3ட்ருட4கா3த்ர தீ3ர்கா3யுஷ்யம் குரு குரு ஒம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

11.    ஓம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஸர்வாத்மரக்ஷகராய கருணாம்ருதஸாக3ராய பார்வதி மநோஹராய அகோ4ர வீரப4த்3ராட்டஹாஸாய காலரக்ஷாகராய அசஞ்சலஸ்வரூபாய ப்ரலயகாலக்3நிருத்3ராய ஆத்மாநந்தா3ய ஸர்வபாபஹராய ப4க்தபரிபாலநாய பஞ்சாக்ஷர ஸ்வரூபாய ப4க்தவத்ஸலாய பரமாநந்தா3ய ஒம் ஹாம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஒம் ஸ்லீம் பம் ஸும் ஹும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் பாலய பாலய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஸம் ஸம் ஸெளம் ஈஸாந த்3வாரம் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஸ்தம்ப4ய ஸ்தம்ப4ய ஸம் ஸம் ஸெளம் ஈஸாந ம்ருத்யுஞ்ஜயமூர்தயே ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வக்3ரஹாந் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஸ்தம்ப4ய ஸ்தம்ப4ய ஸம் ஸம் ஸெளம் ஈஸாநம்ருத்யுஞ்ஜயமூர்தயே ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வரோகா3ரிஷ்டம் நிவாரய நிவாரய மஹாம்ருத்யுப4யம் நிவாரய நிவாரய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய அரோக3ட்ருட4கா3த்ர தீ3ர்கா3யுஷ்யம் குரு குரு ஒம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

12.    ஓம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஆகாஸ தத்வ பு4வநேஸ்வராய அம்ருதோத்34வாய நந்தி3வாஹநாய ஆகாஸக3மநப்ரியாய க3ஜசர்மதா4ரணாய காலகாலாய பூ4தாத்மகாய மஹாதே3வாய பூ4தக3ணஸேவிதாய ஆகாஸதத்வபு4வநேஸ்வராய அம் ஹாம் ஹம் நம மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஒம் ஸ்லீம் பம் ஸும் ஹும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் பாலய பாலய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயாய டம் டம் டெளம் ஆகாஸத்3வாரம் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வக்3ரஹாந் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஸ்தம்ப4ய ஸ்தம்ப4ய டம் டம் டெளம் பரமாகாஸ மூர்தயே ம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய அரோக3ட்ருட4கா3த்ர தீ3ர்கா3யு ஷ்யம் குரு குரு ஒம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

13.    ஓம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய மஹாருத்3ராய காலாக்3நிருத்3ர பு4வநாய மஹாப்ரளயதாண்ட4வேஸ்வராய அபம்ருத்யு விநாஸநாய காலகாலேஸ்வராய காலம்ருத்யு ஸம்ஹாரணாய அநேக கோடி பூ4தப்ரேத பிஸாச ப்3ரஹ்மராக்ஷஸ யக்ஷ ராக்ஷஸக3ணர்த்3வம்ஸநாய ஆத்மரக்ஷாகராய ஸர்வாத்மபாபஹராய ஒம் ஹம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஒம் ஸ்லீம் பம் ஸும் ஹும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் ஃபாலய ஃபாலய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயாய க்ஷம் க்ஷம் க்ஷெளம் அந்தரிக்ஷ த்3வாரம் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஸ்தம்ப4ய ஸ்தம்ப4ய் க்ஷம் க்ஷம் க்ஷெளம் சிதாகாஸ மூர்தயே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வ ரோகா3ரி ஷ்டம் நிவாரய நிவாரய மஹா ம்ருத்யுப4யம் நிவாரய நிவாரய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய அரோக3ட்ருட4கா3த்ர தீ3ர்கா3யு ஷ்யம் குரு குரு ஒம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

14.    ஓம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஸதா3ஸிவாய பார்வதீபரமேஸ்வராய மஹாதே3வாய ஸகலதத்வாத்ம ரூபாய ஸஸாம்கஸேக2ராய தேஜோமயாய ஸர்வஸாக்ஷிபூ4தாய பஞ்சாக்ஷராய பஞ்சபூ4தேஸ்வராய பரமாநந்தா3ய பரமாய பராபராய பரம்ஜ்யோதிஸ்வரூபாய ஒம் ஹாம் ஹெளம் நம் மம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஹ்ம் ஸ்லீம் பம் ஸும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் பாலய பாலய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஹம் ஹாம் ஹீம் ஹீம் ஹைம் ஹெளம் அஷ்டமூர்தயே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயமூர்தயே ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வக்3ரஹாந் ப3ந்த4ய ப3ந்த4ய ஸ்தம்ப4ய ஸ்தம்ப4ய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயமூர்தயே ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வரோகா3ரிஷ்டம் நிவாரய நிவாரய மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய அரோக3ட்ருட4கா3த்ர தீ3ர்கா3யுஷ்யம் குரு குரு ஒம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

15.    ஓம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய லோகேஸ்வராய ஸர்வ ரக்ஷாகராய சந்த்3ரஸேகராய க3ம்கா34ராய நந்தி3வாஹநாய அம்ருதஸ்வரூபாய அநேககோடி பூ4தக3ணஸேவிதாய காலபை4ரவ கபாலபை4ரவ கல்பாந்தபை4ரவ மஹாபை4ரவாதி3 அஷ்டத்ரிம்ஸத்கோடி பை4ரவ மூர்தயே கபால மாகத4ர க2ட்3வாம்க3 சர்ம க2ங்க34ர பரஸு பாஸாம்குஸ ட3மருத்ரி ஸூல சாப பா3ண க3தா3 ஸக்தி பி4ண்ட3 முத்33ர ப்ராஸ பரிதா4ஸதக்3நீ சக்ராயுத4 பீ4ஷணாகார ஸஹஸ்ரமுக2தஷ்ட்ரா கராளவத4ந விகடாட்டஹாஸ விஸ்ஃபாரித ப்3ரஹ்மாண்ட3மண்ட3ல நாகே3ந்த்3ரகுண்ட3ல நாகே3ந்த்3ரவலய நாகே3ந்த்3ரஹார நாகே3ந்த்3ர கம்கணாலம்க்ருத மஹாருத்3ராய ம்ருத்யுஞ்ஜய த்ரயம்ப3க த்ரிபுராந்தக விரூபாக்ஷ விஸ்வேஸ்வர வ்ருஷப4வாஹந விஸ்வரூப விஸ்வதோமுக2 மஹாம்ருத்யுஞ்ஜமூர்தயே ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ மஹாம்ருத்யுப4யம் நிவாரய நிவாரய ரோக34யம் உத்ஸாத3யோத்ஸாத3ய விஷாதி3 ஸர்வப4யம் ஸமய ஸமய சோராந் மாரய மாரய ஸர்வபூ4தப்ரேத பிஸாச ப்3ரஹ்மராக்க்ஷஸாதி3 ஸர்வாரிஷ்ட க்3ரஹக3ணாந் உச்சடயோச்சாடய மம அப3யம் குரு குரு மாம் ஸஞ்ஜீவய ஸஞ்ஜீவய ம்ருத்யுப4யாத் மாம் உத்4தா3ரயோத்4தா3ரய ஸிவகவசேந மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஒம் ஹாம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஒம் ஸ்லீம் பம் ஸும் ஹும் ஜும் ஸங ஜும் ஸ: ஜும் பாலய பாலய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜமூர்தயே ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வக்3ரஹாந் நிவாரய நிவாரய மஹா ம்ருத்துப3யம் நிவாரய நிவாரய ஸர்வ ரோகா3ரிஷ்டம் நிவாரய நிவாரய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய அரோக3ட்3ரட3கா3த்ர தீ3ர்கா4யுஷ்யம் குரு குரு ஒம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

 

16.    ஓம் நமோ ப43வதே மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயாய அம்ருதேஸ்வராய அகில லோக பாலகாய ஆத்மாநாதா2ய ஸர்வ ஸம்கட நிவாரணாய பார்வதி பரமேஸ்வராய ஒம் ஹம் ஹெளம் நம் மம் ஸிம் வம் யம் ஹெளம் ஹாம் ஒம் ஸ்லீ பம் ஸும் ஹும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் பாலய பாலய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹம் ஹாம் ஹெளம் ஜும் ஸ: ஜும் மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயமூர்தயே ஆத்மாநம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வக்3ரஹாந் நிவாரய நிவாரய ஸர்வ ரோகா3ரிஷ்டம் நிவாரய நிவாரய மஹாம்ருத்யுப4யம் நிவாரய நிவாரய மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயமூர்தயே ஸர்வ ஸம்கடம் நிவாரய நிவாரய ஸர்வ து3ஷ்டக்3ரஹ க3ண உபத்3ரவம் நிவாரய நிவாரய அஷ்டமஹாரோக3ம் நிவாரய நிவாரய ஸர்வ ரோகோ3பத்3ரவம் நிவாரய நிவாரய ஹெளம் ஹாம் ஹும் ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயமூர்தயே அரோக3ட்ருட4கா3த்ர தீ3ர்கா3யுஷ்யம் குரு குரு தா3ர புத்ர பெளத்ர ஸபா3ந்த4வ ஜநாந் ரக்ஷ ரக்ஷ த4ந தா4ந்ய கநக பூ4ஷண வஸ்து வாஹந க்ருஷி க்3ரஹ க்3ராம ஆராமாதீ3ந் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸர்வத்ர க்ரியாநுகூல ஜயகரம் குரு குரு ஆயுரபி4வ்ருத்4தி3ம் குரு குரு ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: ஜும் ஸ: மஹாம்ருத்யுஞ்ஜயேஸ்வராய ஹும் ஃபட் ஸ்வாஹா.

Related Content