logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

ஶ்ரீ மஹா ம்ருத்யுஞ்ஜய ஸஹஸ்ர நாமாவளி - Sri Maha Mrityunjaya Sahasara Namavali

 

1. ஓம் ஜும்ஸ: ஹெளம்

501. ஓம் த4ந்யாய நம:

2. ஓம் மஹாதே3வாய நம:

502. ஓம் பு3த்4தி3வர்த4நாய நம:

3. ஓம் மந்த்ரஞாய நம:

503. ஓம் ஜயிநே நம:

4. ஓம் மாநதா3யகாய நம:

504. ஓம் ஜீவேஸ்வராய நம:

5. ஓம் மாநிநே நம:

505. ஓம் ஜாராய நம:

6. ஓம் மநோரமாம்கா3ய நம:

506. ஓம் ஜாட3ராய நம:

7. ஓம் மன்விநே நம:

507. ஓம் ஜந்ஹுதாபநாய நம:

8. ஓம் மாநவர்த4நாய நம:

508. ஓம் ஜந்ஹுகந்யாத4ராய நம:

9. ஓம் மாயகர்த்ரே நம:

509. ஓம் கத்4பாய நம:

10. ஓம் மல்லரூபாய நம:

510. ஓம் வத்ஸராய நம:

11. ஓம் மல்லாய நம:

511. ஓம் மாஸரூபது4ருதே நம:

12. ஓம் ஸாராந்தகாய நம:

512. ஓம் ருதவே நம:

13. ஓம் முநிநே நம:

513. ஓம் ரிபவே நம:

14. ஓம் மஹேஸ்வராய நம:

514. ஓம் ஸுராத்4யக்ஷாய நம:

15. ஓம் மஹாமாந்யாய நம:

515. ஓம் விஹாரிணே நம:

16. ஓம் மந்த்ரிணே நம:

516. ஓம் விஹகா3தி4பாய நம:

17. ஓம் மந்த்ரஜநப்ரியாய நம:

517. ஓம் கு3க்லாம்ப3ராய நம:

18. ஓம் மாருதாய நம:

518. ஓம் நீலகண்டா3ய நம:

19. ஓம் மாருதாம்ஸ்ரேஷ்டா2ய நம:

519. ஓம் ஸுக்லாய நம:

20. ஓம் மாஸிகாய நம:

520. ஓம் ப்4ருகு3ஸுதாய நம:

21. ஓம் பக்ஷிகாய நம:

521. ஓம் பா4கா3ய நம:

22. ஓம் அம்ருதாய நம:

522. ஓம் ஸாந்தாய நம:

23. ஓம் மார்தகா3ய நம:

523. ஓம் ஸிவப்ரதா3ய நம:

24. ஓம் மத்ரசித்தாய நம:

524. ஓம் அபே4த்3யாய நம:

25. ஓம் மத்தசிதே நம:

525. ஓம் ஸாந்தக்ருதே நம:

26. ஓம் மத்தபா4வநாய நம:

526. ஓம் பதயே நம:

27. ஓம் மாநவேஷ்டப்ரதா3ய நம:

527. ஓம் நாதா3ய நம:

28. ஓம் ஸேஷஹாய நம:

528. ஓம் தா3ந்தாய நம:

29. ஓம் மேநகாபதயே நம:

529. ஓம் பி4க்ஷுரூபிணே நம:

30. ஓம் வல்லபா4ய நம:

530. ஓம் தா4த்த்ருஸ்ரேஷ்டாய நம:

31. ஓம் மாநகாயாய நம:

531. ஓம் விஸாம்பதயே நம:

32. ஓம் மான்தேயிநே நம:

532. ஓம் குமாராய நம:

33. ஓம் மாரயுக்தாய நம:

533. ஓம் க்ரோத4நாய நம:

34. ஓம் ஜிதேந்த்3ரியாய நம:

534. ஓம் க்ரோதி4நே நம:

35. ஓம் ஜயாய நம:

535. ஓம் விரோதா4ய நம:

36. ஓம் விஜயப்ரதா3ய நம:

536. ஓம் விக்3ரஹிணே நம:

37. ஓம் ஜேத்ரே நம:

537. ஓம் ரஸ்ராய நம:

38. ஓம் ஜயேஸாய நம:

538. ஓம் நீரஸாய நம:

39. ஓம் ஜயவல்லபா4ய நம:

539. ஓம் ஸரஸாய நம:

40. ஓம் டா3மரேஸாய நம:

540. ஓம் ஸித்4தா3ய நம:

41. ஓம் விரூபாக்ஷாய நம:

541. ஓம் வ்ருஷ்ணயே நம:

42. ஓம் விஸ்வபே4க்த்ரே நம:

542. ஓம் வ்ருஷஸம்த4நாய நம:

43. ஓம் விபா4வஸவே நம:

543. ஓம் பஞ்சஸ்யாய நம:

44. ஓம் விஸ்வேஸாய நம:

544. ஓம் ஷண்முகா2ய நம:

45. ஓம் விஸ்வநாதா2ய நம:

545. ஓம் விமுகா2ய நம:

46. ஓம் விஸ்வபு4வே நம:

546. ஓம் ஸுமிகீ2ப்ரியாய நம:

47. ஓம் விஸ்வநாத2காய நம:

547. ஓம் து3ர்முகா2ய நம:

48. ஓம் விநேத்ரே நம:

548. ஓம் து3ர்ஜயாய நம:

49. ஓம் வாதி3நே நம:

549. ஓம் து3:கி2நே நம:

50. ஓம் விநாயிநே நம:

550. ஓம் ஸுகி2நே நம:

51. ஓம் வாந்ததாயூ நம:

551. ஓம் ஸுக2விலாபநாய நம:

52. ஓம் வாக்படவே நம:

552. ஓம் புத்ரிணே நம:

53. ஓம் வடவே நம:

553. ஓம் பெளத்ரிணே நம:

54. ஓம் ஸ்தூ2லாய நம:

554. ஓம் பவித்ராய நம:

55. ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம:

555. ஓம் பூதாத்மநே நம:

56. ஓம் அசலாய நம:

556. ஓம் பூதநாந்தகாய நம:

57. ஓம் லோலாய நம:

557. ஓம் அக்ஷராய நம:

58. ஓம் லோலஜிஹ்வாய நம:

558. ஓம் பரமதத்வாய நம:

59. ஓம் கராலாய நம:

559. ஓம் ப3லவதே நம:

60. ஓம் விராத்3யேயாய நம:

560. ஓம் ப3லகாதநாய நம:

61. ஓம் விராகீநாய நம:

561. ஓம் ப4ல்லிநே நம:

62. ஓம் விலாஸிநே நம:

562. ஓம் பெளலயே நம:

63. ஓம் லாஸ்யலாலஸாய நம:

563. ஓம் ப4வபா4வாய நம:

64. ஓம் லோலாக்ஷாய நம:

564. ஓம் பா4வாபா4வவிமோசநாய நம:

65. ஓம் லோலதி4யே நம:

565. ஓம் நாராயணாய நம:

66. ஓம் த4ர்மிணே நம:

566. ஓம் முக்திகேஸாய நம:

67. ஓம் த4நதா3ய நம:

567. ஓம் தி3க்3தே3வாய நம:

68. ஓம் த4நதா3ர்சிதாய நம:

568. ஓம் த4ர்மநாயகாய நம:

69. ஓம் த4நிநே நம:

569. ஓம் காராமோக்ஷப்ரதா3ய நம:

70. ஓம் த்4யேயாய நம:

570. ஓம் அஜேயாய நம:

71. ஓம் அத்4தே3யாய நம:

571. ஓம் மஹாம்கா3ய நம:

72. ஓம் த4ர்ம்யாய நம:

572. ஓம் ஸாமகா3யநாய நம:

73. ஓம் த4ர்மமயாய நம:

573. ஓம் தத்ஸம்க3மாய நம:

74. ஓம் த3யாய நம:

574. ஓம் நாமகாரிணே நம:

75. ஓம் த3யாவதே நம:

575. ஓம் சாரிணே நம:

76. ஓம் தே3வஜநகாய நம:

576. ஓம் ஸ்மரநிஷத3நாய நம:

77. ஓம் தே3வஸேவ்யாய நம:

577. ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:

78. ஓம் த3யாபதயே நம:

578. ஓம் க்ருஷ்ணாம்ப3ராய நம:

79. ஓம் டு3விசக்ஷுஷே நம:

579. ஓம் ஸ்துத்யாய நம:

80. ஓம் த்ரிவாத்3யாய நம:

580. ஓம் தாராவர்ணாய நம:

81. ஓம் த3ம்பி4நே நம:

581. ஓம் த்ரபாகுலாய நம:

82. ஓம் தே3வமயாத்மகாய நம:

582. ஓம் த்ரபாவதே நம:

83. ஓம் குரூபாய நம:

583. ஓம் து3ரக3தித்ராத்ரே நம:

84. ஓம் கீர்திதா3ய நம:

584. ஓம் து3ர்க3மாய நம:

85. ஓம் காந்த்ராய நம:

585. ஓம் து3ர்க3காதநாய நம:

86. ஓம் க்லீபா3ய நம:

586. ஓம் மஹபாதா3ய நம:

87. ஓம் அக்3நீத்4மகாய நம:

587. ஓம் விபாதா3ய நம:

88. ஓம் குஜாய நம:

588. ஓம் விப்தா3ம்நாஸகாய நம:

89. ஓம் பு3தா4ய நம:

589. ஓம் மஹாபா3ஹவே நம:

90. ஓம் வித்3யாமயாய நம:

590. ஓம் மஹோரஸ்காய நம:

91. ஓம் காமிநே நம:

591. ஓம் மஹாநந்த3ப்ரதா3யகாய நம:

92. ஓம் காமகாலாந்தகாந்தகாய நம:

592. ஓம் மஹாநேத்ராய நம:

93. ஓம் ஜீவாய நம:

593. ஓம் மஹாதா3த்ரே நம:

94. ஓம் ஜீவப்ரதா3ய நம:

594. ஓம் நாநாஸாஸ்த்ரவிசக்ஷணாய நம:

95. ஓம் ஸுக்ராய நம:

595. ஓம் மஹாமூர்க்4நே நம:

96. ஓம் ஸுத்4தா3ய நம:

596. ஓம் மஹாதா3ந்தாய நம:

97. ஓம் ஸர்மப்ரதா3ய நம:

597. ஓம் மஹாகர்ணாய நம:

98. ஓம் அநூகா4ய நம:

598. ஓம் மஹோரகா3ய நம:

99. ஓம் ஸநேஸ்சராய நம:

599. ஓம் மஹாசக்ஷுஷே நம:

100. ஓம் வேக33தயே நம:

600. ஓம் மஹாநாஸாய நம:

101. ஓம் வாசாலாய நம:

601. ஓம் மஹாக்3ரீவாய நம:

102. ஓம் ராஹவே நம:

602. ஓம் தி3கா3லயாய நம:

103. ஓம் அவ்யயாய நம:

603. ஓம் தி3க்3வாஸஸே நம:

104. ஓம் கேதவே நம:

604. ஓம் தி3திஜேஸாநாய நம:

105. ஓம் காரபதயே நம:

605. ஓம் முண்டி3நே நம:

106. ஓம் காலாய நம:

606. ஓம் முண்டா3க்ஷஸூத்ரப்4ருதே நம:

107. ஓம் ஸூர்யாய நம:

607. ஓம் க்ஷ்மஸாந நிலயாய நம:

108. ஓம் அமிதபரக்ரமாய நம:

608. ஓம் அராகி3ணே நம:

109. ஓம் சந்த்3ராய நம:

609. ஓம் மஹாகடயே நம:

110. ஓம் ப4த்3ரப்ரதா3ய நம:

610. ஓம் அநூதநாய நம:

111. ஓம் பா4ஸ்விதே நம:

611. ஓம் புராணபுருஷாய நம:

112. ஓம் பா4க்3யதா3ய நம:

612. ஓம் அபாராய நம:

113. ஓம் ப4ர்க3ரூபப்4ருதே நம:

613. ஓம் பரமாத்மநே நம:

114. ஓம் க்ரூராய நம:

614. ஓம் மஹாக3ராய நம:

115. ஓம் தூ4ர்தாய நம:

615. ஓம் மஹாலாஸ்யாய நம:

116. ஓம் வியோகி3நே நம:

616. ஓம் மஹாகேஸாய நம:

117. ஓம் ஸங்கிநே நம:

617. ஓம் மஹோஷ்டாய நம:

118. ஓம் க3ம்கா34ராய நம:

618. ஓம் மோஹநாய நம:

119. ஓம் க3ஜாய நம:

619. ஓம் விராஜே நம:

120. ஓம் க3ஜாநநப்ரியாய நம:

620. ஓம் மஹாமுகா2ய நம:

121. ஓம் கீ3தர்ய நம:

621. ஓம் மஹாஜம்கா4ய நம:

122. ஓம் கா3நிநே நம:

622. ஓம் மண்ட3லிநே நம:

123. ஓம் ஸ்நாநார்சந ப்ரியாய நம:

623. ஓம் குண்ட3லிநே நம:

124. ஓம் பரமாத3 நம:

624. ஓம் நடாய நம:

125. ஓம் பீவராம்கா3ய நம:

625. ஓம் அஸபத்நாய நம:

126. ஓம் பார்வதீவல்லபா4ய நம:

626. ஓம் ப4த்3ரகராய நம:

127. ஓம் மஹதே நம:

627. ஓம் பாத்ரஹஸ்தாய நம:

128. ஓம் விராட்3வாஸஸே நம:

628. ஓம் பாடவாய நம:

129. ஓம் வாநராயே நம:

629. ஓம் லாலஸாய நம:

130. ஓம் அமிதகர்மக்ருதே நம:

630. ஓம் ஸாலஸாய நம:

131. ஓம் சிதா3நந்தி3நே நம:

631. ஓம் கத்4பவ்ருக்ஷாய நம:

132. ஓம் சாருரூபாய நம:

632. ஓம் கம்பிதாய நம:

133. ஓம் கா3ருடா3ய நம:

633. ஓம் கம்பக்4நே நம:

134. ஓம் க3ருடப்ரியாய நம:

634. ஓம் கத்4பநாஹாரிணே நம:

135. ஓம் நந்தீ3ஸ்வராய நம:

635. ஓம் மஹாகேதவே நம:

136. ஓம் நயாய நம:

636. ஓம் கடோ3ரகாய நம:

137. ஓம் நாகா3ய நம:

637. ஓம் அநலாய நம:

138. ஓம் நாகா3லம்காரமண்ஸிதாய நம:

638. ஓம் பவநாய நம:

139. ஓம் நாக3ஹராய நம:

639. ஓம் பாடா2ய நம:

140. ஓம் மஹாநாகா3ய நம:

640. ஓம் பீட2ஸ்தா2ய நம:

141. ஓம் கோ34ராய நம:

641. ஓம் பீட2ரூபகாய நம:

142. ஓம் கோ3பதயே நம:

642. ஓம் பாடீனே நம:

143. ஓம் தபஸே நம:

643. ஓம் குலிஸிநே நம:

144. ஓம் த்ரிலோசநாய நம:

644. ஓம் பீநாய நம:

145. ஓம் த்ரிலோகேஸாய நம:

645. ஓம் மேருதா4ம்நே நம:

146. ஓம் த்ரிமூர்தயே நம:

646. ஓம் மஹாகு3ணிநே நம:

147. ஓம் த்ரிபுராந்தகாய நம:

647. ஓம் மஹாதூ4ணிர ஸம்யுக்தாய நம:

148. ஓம் த்ரிதா4மயாய நம:

648. ஓம் தே3வதா3நவத3ர்பக்4நே நம:

149. ஓம் லோகமயாய நம:

649. ஓம் அத3ர்வஸீர்ஷாய நம:

150. ஓம் லோகைகவ்யஸநாபஹாய நம:

650. ஓம் ஸெளம்யாஸ்யாய நம:

151. ஓம் வ்யஸநிநே நம:

651. ஓம் சருகஸஹஸ்ராமி தேக்ஷணாய நம:

152. ஓம் தோஷிதாய நம:

652. ஓம் யஜுஸாமமுகா2ய நம:

153. ஓம் ஸம்ப4வே நம:

653. ஓம் கு3ஹ்யாய நம:

154. ஓம் த்ரிதா4ரூபாய நம:

654. ஓம் யஜுர்வேத3விசக்ஷணாய நம:

155. ஓம் த்ரிவர்ணபா4ஜே நம:

655. ஓம் யஞகாய நம:

156. ஓம் த்ரிஜ்யோதிஷே நம:

656. ஓம் யஞரூபாய நம:

157. ஓம் த்ரிபுரீநாதா2ய நம:

657. ஓம் யஞாய நம:

158. ஓம் த்ரிதா4ஸாந்தாய நம:

658. ஓம் த4ரணீபதயே நம:

159. ஓம் த்ரிதா43தயே நம:

659. ஓம் ஜம்க3மிநே நம:

160. ஓம் த்ரிதா4கு3ணிநே நம:

660. ஓம் ஜம்க3மாய நம:

161. ஓம் விஸ்வகர்த்ரே நம:

661. ஓம் பா4ஷாத3க்ஷாய நம:

162. ஓம் விஸ்வபோ4க்த்ரே நம:

662. ஓம் விக்ரமத3ர்ஷநாய நம:

163. ஓம் ஆதி3புருஷாய நம:

663. ஓம் அக3ம்யாய நம:

164. ஓம் உமேஸாய நம:

664. ஓம் ஸுக3மாய நம:

165. ஓம் வாஸுகயே நம:

665. ஓம் க3ர்வாய நம:

166. ஓம் வீராய நம:

666. ஓம் கே3டாய நம:

167. ஓம் வைநதேயாய நம:

667. ஓம் கே3டாநநாய நம:

168. ஓம் விசரக்ருதே நம:

668. ஓம் நமஸே நம:

169. ஓம் விவேகாக்ஷாய நம:

669. ஓம் அமோக4ர்தா2ய நம:

170. ஓம் விஸாலாக்ஷாய நம:

670. ஓம் ஸிந்து4பதயே நம:

171. ஓம் அவித4யே நம:

671. ஓம் ஸைந்த4வாய நம:

172. ஓம் வித4யே நம:

672. ஓம் ஸாநுமத்4யகா3ய நம:

173. ஓம் அநுத்தமாய நம:

673. ஓம் ப்ரதாபிநே நம:

174. ஓம் வித்3யாநித4யே நம:

674. ஓம் ப்ரஜயிநே நம:

175. ஓம் ஸரோஜாக்ஷாய நம:

675. ஓம் ப்ராதர்மத்4யாந் ஹஸாயமத்4வராய நம:

176. ஓம் நிஸ்ஸ்மராய நம:

676. ஓம் த்ரிகாலஞாய நம:

177. ஓம் ஸ்மரநாஸநாய நம:

677. ஓம் ஸுக3ணகாய நம:

178. ஓம் ஸ்ம்ருதிமதே நம:

678. ஓம் புஷரஸ்தா2ய நம:

179. ஓம் ஸ்ம்ருதிதா3ய நம:

679. ஓம் பரோபக்ருதே நம:

180. ஓம் ஸ்மாதுராய நம:

680. ஓம் உபகர்த்ரே நம:

181. ஓம் ப்3ரஹ்மணே நம:

681. ஓம் அபகர்த்ரே நம:

182. ஓம் ப்3ரஹ்மவிதா3ம்வராய நம:

682. ஓம் க்4ருணிநே நம:

183. ஓம் ப்3ரஹ்மசாரிணே நம:

683. ஓம் ரணஜயப்ரதா3ய நம:

184. ஓம் சதுராய நம:

684. ஓம் த்4ர்மிணே நம:

185. ஓம் சதுராநநாய நம:

685. ஓம் சர்ம்மாப3ராய நம:

186. ஓம் சலாசலாய நம:

686. ஓம் சாருரூபாய நம:

187. ஓம் அஹர்க3தயே நம:

687. ஓம் சாருவிபூ4ஷணாய நம:

188. ஓம் வேகி3நே நம:

688. ஓம் நக்தஞ்சராய நம:

189. ஓம் வீராதி4பாய நம:

689. ஓம் காலவஸிநே நம:

190. ஓம் வராய நம:

690. ஓம் வஸிநே நம:

191. ஓம் ஸர்வவாஸாய நம:

691. ஓம் வஸிவராய நம:

192. ஓம் ஸர்வக3தயே நம:

692. ஓம் அவஸாய நம:

193. ஓம் ஸர்வமாந்யாய நம:

693. ஓம் வஸ்யாய நம:

194. ஓம் ஸநாதநாய நம:

694. ஓம் வஸ்யகராய நம:

195. ஓம் ஸர்வவ்யாபிநே நம:

695. ஓம் ப4ஸ்மஸாயிநே நம:

196. ஓம் ஸர்வரூபாய நம:

696. ஓம் ப4ஸ்மவிலேபநாய நம:

197. ஓம் ஸாக3ராய நம:

697. ஓம் ப4ஸ்மாம்கி3நே நம:

198. ஓம் ஸமரேஸ்வராய நம:

698. ஓம் மலிநாம்கா3ய நம:

199. ஓம் ஸமநேத்ராய நம:

699. ஓம் மாலாமண்டி3தமூர்க4ஜாய நம:

200. ஓம் ஸமத்3யுதயே நம:

700. ஓம் க3ணகார்யாய நம:

201. ஓம் ஸமகாயாய நம:

701. ஓம் குலாசாராய நம:

202. ஓம் ஸரோவரய நம:

702. ஓம் ஸர்வசாராய நம:

203. ஓம் ஸரஸ்வதே நம:

703. ஓம் ஸகா2ஸமாய நம:

204. ஓம் ஸத்யவாசே நம:

704. ஓம் ஸாகாராய நம

205. ஓம் ஸத்யாய நம:

705. ஓம் கோ3த்ரபி4தே3 நம:

206. ஓம் ஸத்யரூபாய நம:

706. ஓம் கோ3ப்த்ரே நம:

207. ஓம் ஸுத4யே நம:

707. ஓம் பீ4மரூபாய நம:

208. ஓம் ஸுகி2நே நம:

708. ஓம் பா4வநகாய நம:

209. ஓம் ஸுராடஸத்யாய நம:

709. ஓம் அருணாய நம:

210. ஓம் ஸத்யமேதயே நம:

710. ஓம் எகசிந்த்யாய நம:

211. ஓம் ருத்3ராய நம:

711. ஓம் த்ரிஸம்கவே நம:

212. ஓம் ருத்3ரவபுஷே நம:

712. ஒம் ஸம்குதா4ரணாய நம:

213. ஓம் வஸவே நம:

713. ஓம் ஆஸ்ரமிணே நம:

214. ஓம் வஸுமதே நம:

714. ஓம் ப்4ரஹ்மணாய நம:

215. ஓம் வஸுதா4 நாதா2ய நம:

715. ஓம் வாஜ்ரிணே நம:

216. ஓம் வஸுரூபாய நம:

716. ஓம் க்ஷத்ரியாய நம:

217. ஓம் வஸுப்ரதா3ய நம:

717. ஓம் கார்யஹேதுகாய நம:

218. ஓம் ஸர்வதே3வாநாம்ஈஸாநாய நம:

718. ஓம் வைஸ்யாய நம:

219. ஓம் ஸர்வபோ3தி4நோமீஸநாய நம:

719. ஓம் ஸூத்3ராய நம:

220. ஓம் ஈஸாய நம:

720. ஓம் கபோதஸ்தா2ய நம:

221. ஓம் அவஸேஷாய நம:

721. ஓம் த்வஷ்டரே நம:

222. ஓம் அவயவிநே நம:

722. ஓம் துஷ்டாய நம:

223. ஓம் ஸேஷஸாயிநே நம:

723. ஓம் ருஷாகுலாய நம:

224. ஓம் ஸ்ரிய:பதயே நம:

724. ஓம் ரோகா3ய நம:

225. ஓம் இந்த்3ராய நம:

725. ஓம் ரோகா3பஹர்த்ரே நம:

226. ஓம் சந்த்3ராவதம்ஸிநே நம:

726. ஓம் ஸூராய நம:

227. ஓம் சராசரஜக3த்ஸ்தி2தயே நம:

727. ஓம் கபிலாய நம:

228. ஓம் ஸ்தி2ராய நம:

728. ஓம் கபிநாயகாய நம:

229. ஓம் ஸ்தா2ணவே நம:

729. ஓம் பிநாயகாய நம:

230. ஓம் அணவே நம:

730. ஓம் அஷூ2டமூர்தயே நம:

231. ஓம் பீநாய நம:

731. ஓம் க்ஷிதிமதே நம:

232. ஓம் பீநவக்ஷஸே நம:

732. ஓம் த்4ருதிமதே நம:

233. ஓம் பராத்பராய நம:

733. ஓம் ஜலமூர்தயே நம:

234. ஓம் பீநரூபாய நம:

734. ஓம் வாயுமூர்தயே நம:

235. ஓம் ஜடாதா4ரிணே நம:

735. ஓம் ஹுதாஸாய நம:

236. ஓம் ஜடாஜூட ஸமாகுலாய நம:

736. ஓம் ஸோமமூர்திமதே நம:

237. ஓம் பஸுரூபாய நம:

737. ஓம் ஸூர்யதே3வாய நம:

238. ஓம் பஸுபதயே நம:

738. ஓம் யஜமாநாய நம:

239. ஓம் பஸுஞாநிநே நம:

739. ஓம் ஆகாஸாய நம:

240. ஓம் பயோநித4யே நம:

740. ஓம் பரமேஸ்வராய நம:

241. ஓம் வேத்3யாய நம:

741. ஓம் ப4வக்4நே நம:

242. ஓம் வேத3மத்3யாய நம:

742. ஓம் ப4வமூர்தயே நம:

243. ஓம் விதி4ஞாய நம:

743. ஓம் பூ4தாத்மநே நம:

244. ஓம் விதி4மதே நம:

744. ஓம் பூ4தபா4வநாய நம:

245. ஓம் ம்ருடா3ய நம:

745. ஓம் ப4வாய நம:

246. ஓம் ஸூலிநே நம:

746. ஓம் ஸர்வாய நம:

247. ஓம் ஸுப4ம்கராய நம:

747. ஓம் ருத்3ராய நம:

248. ஓம் ஸோப்4யாய நம:

748. ஓம் பஸுநதா2ய நம:

249. ஓம் ஸுப4கர்த்ரே நம:

749. ஓம் ஸம்கராய நம:

250. ஓம் ஸசீபதயே நம:

750. ஓம் கி3ரீஸாய நம:

251. ஓம் ஸஸாம்கத4வலாய நம:

751. ஓம் கி3ரிஜாநாதா2ய நம:

252. ஓம் ஸ்வாமிநே நம:

752. ஓம் கி3ரீந்த்3ராய நம:

253. ஓம் வஜ்ரிணே நம:

753. ஓம் மஹேஸ்வராய நம:

254. ஓம் ஸம்கி2நே நம:

754. ஓம் கி3ரீஸாய நம:

255. ஓம் க3தா34ரய நம:

755. ஓம் க2ண்ட3ஹஸ்தாய நம:

256. ஓம் சதுர்பு4ஜாய நம:

756. ஓம் மஹாநுக்3ராய நம:

257. ஓம் அஷ்டபு4ஜாய நம:

757. ஓம் க3ணேஸ்வராய நம:

258. ஓம் ஸஹஸ்ரபு4ஜமண்டி3தாய நம:

758. ஓம் பீ4மாய நம:

259. ஓம் ஸ்ருவஹஸ்தாய நம:

759. ஓம் கபார்தி3நே நம:

260. ஓம் தீ3ர்க4கேஸாய நம:

760. ஓம் பீ4திஞாய நம:

261. ஓம் தீ3ர்கா4ய நம:

761. ஓம் க2ண்ட3பாய நம:

262. ஓம் த3ம்ப4விவர்ஜிதாய நம:

762. ஓம் கண்ட3விக்ரமாய நம:

263. ஓம் தே3வாய நம:

763. ஓம் க2ண்ட3ப்4ருதே நம:

264. ஓம் மஹோத34யே நம:

764. ஓம் க2ண்ட3பரஸவே நம:

265. ஓம் தி3வ்யாய நம:

765. ஓம் க்ருத்திவாஸஸே நம:

266. ஓம் தி3வ்யகீர்தயே நம:

766. ஓம் விஷஹாபஹாய நம:

267. ஓம் தி3வாகராய நம:

767. ஓம் கங்காலய நம:

268. ஓம் உக்3ரரூபாய நம:

768. ஓம் கலநாகராய நம:

269. ஓம் உக்3ரபதயே நம:

769. ஓம் ஸ்ரீகண்டா2ய நம:

270. ஓம் உக்3ரவக்ஷஸே நம:

770. ஓம் நீலலோஹிதாய நம:

271. ஓம் தபோமயாய நம:

771. ஓம் க3ணேஸ்வராய நம:

272. ஓம் தபஸ்விநே நம:

772. ஓம் கு3ணிணே நம:

273. ஓம் ஜடிலாய நம:

773. ஓம் நந்தி3நே நம:

274. ஓம் தாபிநே நம:

774. ஓம் த4ர்மராஜாய நம:

275. ஓம் தாபக்4நே நம:

775. ஓம் து4ரந்தகாய நம:

276. ஓம் தாபவர்ஜிதாய நம:

776. ஓம் ப்4ரும்கி3ரியே நம:

277. ஓம் ஹவிஷே நம:

777. ஓம் ரஸாஸாராய நம:

278. ஓம் ஹராய நம:

778. ஓம் த3யாலவே நம:

279. ஓம் ஹயபதயே நம:

779. ஓம் ரூபமண்டி3தாய நம:

280. ஓம் ஹயதா3ய நம:

780. ஓம் அம்ருதாய நம:

281. ஓம் ஹரிமண்டி3தாய நம:

781. ஓம் காலருத்3ராய நம:

282. ஓம் ஹரிவாஹிநே நம:

782. ஓம் காலாக்3நயே நம:

283. ஓம் மஹெளஜஸ்காய நம:

783. ஓம் கி3ரிஸேக2ராய நம:

284. ஓம் நித்யாய நம:

784. ஓம் ஸத்3யோஜாதாய நம:

285. ஓம் நித்யாத்மகாய நம:

785. ஓம் ஸ்வர்ணமுஞ்ஜமேக2லிநே நம:

286. ஓம் அநலாய நம:

786. ஓம் து3ர்நிமித்தஹ்ருதே நம:

287. ஓம் ஸம்ஞாநிநே நம:

787. ஓம் து3ஸ்ஸ்வப்நஹ்ருதே3 நம:

288. ஓம் ஸம்ஸ்ருதிஹாரிணே நம:

788. ஓம் ப்ரஹஸநாய நம:

289. ஓம் ஸர்கா3ய நம:

789. ஓம் கு3ணீநாத2ப்ரதிஷ்டிதா3ய நம:

290. ஓம் ஸந்நிதி4ரந்வயாய நம:

790. ஓம் ஸுக்லாய நம:

291. ஓம் வித்3யாத4ராய நம:

791. ஓம் த்ரிஸுக்லஸம்ப3ந்தா4ய நம:

292. ஓம் விமநிநே நம:

792. ஓம் ஸுசதே3 நம:

293. ஓம் வைமாநிகவரப்ரதா3ய நம:

793. ஓம் பூ4தநிஷேவிதாய நம:

294. ஓம் வாசஸ்பதயே நம:

794. ஓம் யஞரூபாய நம:

295. ஓம் வஸாஸாராய நம:

795. ஓம் யஞமுகா2 நம:

296. ஓம் வாமாசாரிணே நம:

796. ஓம் யஜமாநாய நம:

297. ஓம் ப3லந்த4ராய நம:

797. ஓம் அஷ்டத:ஸுசயே நம:

298. ஓம் வாக்34வாய நம:

798. ஓம் த்3ருதிமதே நம:

299. ஓம் வாஸவாய நம:

799. ஓம் மதிமதே நம:

300. ஓம் வாயவே நம:

800. ஓம் த3க்ஷாய நம:

301. ஓம் வாஸநாபீ3ஜமண்டி3தாய நம:

801. ஓம் த3க்ஷயஞவிகா4தநாய நம:

302. ஓம் வாஸிகோலஸ்ருதயே நம:

802. ஓம் நாக3ஹாரிணே நம:

303. ஓம் த3க்ஷாய நம:

803. ஓம் ப4ஸ்மதா4ரிணே நம:

304. ஓம் த3க்ஷயஞவிநாஸநாய நம:

804. ஓம் பூ4திபூ4ஷிதவிக்3ரஹாய நம:

305. ஓம் தா3க்ஷாய நம:

805. ஓம் கபாலிநே நம:

306. ஓம் தெள3ர்பா4க்3யஹந்த்ரே நம:

806. ஓம் குண்ட3லிநே நம:

307. ஓம் தை3த்யமர்த3நாய நம:

807. ஓம் ப4ர்கா3ய நம:

308. ஓம் போ43வர்த4நாய நம:

808. ஓம் ப4க்தார்திப4ந்ஜநாய நம:

309. ஓம் போ4கி3நே நம:

809. ஓம் விப4வே நம:

310. ஓம் ரோக3ஹராய நம:

810. ஓம் வ்ருஷத்4வஜாய நம:

311. ஓம் ஹேயஹாரிணே நம:

811. ஓம் வ்ருஷாரூடா4ய நம:

312. ஓம் ஹரிபூ4ஷணாய நம:

812. ஓம் த4ர்மவ்ருக்ஷவிவர்த4காய நம:

313. ஓம் ப3ஹுரூபாய நம:

813. ஓம் மஹாவலாய நம:

314. ஓம் ப3ஹுமதயே நம:

814. ஓம் ஸர்வதீர்தா2ய நம:

315. ஓம் ப3ஹுவித்தாய நம:

815. ஓம் ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாய நம:

316. ஓம் விசக்ஷணாய நம:

816. ஓம் ஸஹஸ்ரபா3ஹவே நம:

317. ஓம் ந்ருத்தக்ருதே நம:

817. ஓம் ஸர்வாம்கா3ய நம:

318. ஓம் சித்தஸந்தோ3ஷாய நம:

818. ஓம் ஸரண்யாய நம:

319. ஓம் ந்ருத்தகீ3தவிஸாரதா3ய நம:

819. ஓம் ஸர்வலோகத்4ருதே நம:

320. ஓம் ஸரத்3வர்ணவிபூ4ஷாட்4யய நம:

820. ஓம் பவித்ராய நம:

321. ஓம் க3லத3க்3தா4ய நம:

821. ஓம் த்ரிக்குபே4 நம:

322. ஓம் அத்4நாஸகாய நம:

822. ஓம் மந்த்ராய நம:

323. ஓம் நாகிநே நம:

823. ஓம் கநிஷ்டாய நம:

324. ஓம் நாகமயாய நம:

824. ஓம் க்ருஷ்ணபிங்க3லாய நம:

325. ஓம் அநந்தாய நம:

825. ஓம் ப்3ரஹ்மத3ண்ட3 விநிர்மாத்ரே நம:

326. ஓம் அநந்தரூபாய நம:

826. ஓம் அஸக்4நீபாஸாஸக்திமதே நம:

327. ஓம் பிநாகப்4ருதே நம:

827. ஓம் பத்3மக3ர்பா4ய நம:

328. ஓம் நடநாய நம:

828. ஓம் மஹாக3ர்பா4ய நம:

329. ஓம் ஹாடகேஸாநாய நம:

829. ஓம் ப்3ரஹ்மக3ர்பா4ய நம:

330. ஓம் வரீயஸே நம:

830. ஓம் ஜலோத்34வாய நம:

331. ஓம் விவர்ணப்4ருதே நம:

831. ஓம் தே3வாஸுரவிநிர்மாத்ரே நம:

332. ஓம் ஹ்ராங்ண்காரிணே நம:

832. ஓம் தே3வாஸுரபராயணாய நம:

333. ஓம் டம்கஹஸ்தாய நம:

833. ஓம் தே3வாஸுரகு3ரவே நம:

334. ஓம் பாஸிநே நம:

834. ஓம் தே3வாய நம:

335. ஓம் ஸாண்கி3ணே நம:

835. ஓம் தே3வாஸுரநமஸ்க்ருதாய நம:

336. ஓம் ஸஸிப்ரபா4ய நம:

836. ஓம் கு3ஹப்ரியாய நம:

337. ஓம் ஸஹஸ்ரரூபாய நம:

837. ஓம் க3ணஸேவ்யாய நம:

338. ஓம் ஸமத4வே நம:

838. ஓம் பவித்ராய நம:

339. ஓம் ஸாதூ4நாமப4யப்ரதா3ய நம:

839. ஓம் ஸர்வபாவநாய நம:

340. ஓம் ஸாது4ஸேவ்யாய நம:

840. ஓம் லலாடாக்ஷாய நம:

341. ஓம் ஸாது43தயே நம:

841. ஓம் விஸ்வதே3வாய நம:

342. ஓம் ஸேவாஃபலப்ரதா3ய நம:

842. ஓம் த3மநாய நம:

343. ஓம் விப4வே நம:

843. ஓம் ஸ்வேதபிங்க3லாய நம:

344. ஓம் ஸுமஹாமத்4யபாய நம:

844. ஓம் விமுக்தயே நம:

345. ஓம் மத்தாய நம:

845. ஓம் முக்திதேஜஸ்காய நம:

346. ஓம் மத்தமூர்தயே நம:

846. ஓம் ப4க்தாநாம்பரமாக3தயே நம:

347. ஓம் ஸுமத்தகாய நம:

847. ஓம் தே3தி3தே3வாய நம:

348. ஓம் கீலிநே நம:

848. ஓம் தே3வர்ஷயே நம:

349. ஓம் லீலாகராய நம:

849. ஓம் தே3வாஸுரவரப்ரதா3ய நம:

350. ஓம் லூதாய நம:

850. ஓம் கைலாஸகி3ரிவாஸிநே நம:

351. ஓம் ப4வப3ந்தை3கமோசநாய நம:

851. ஓம் ஹிமத்3கி3ரிஸம்ஸ்ரயாய நம:

352. ஓம் ரோசிஷ்ணவே நம:

852. ஓம் பூஜ்யாய நம:

353. ஓம் விஷ்ணவே நம:

853. ஓம் நாத2புஜ்யாய நம:

354. ஓம் ஆச்யுதாய நம:

854. ஓம் ஸித்4தி3நுதயே நம:

355. ஓம் ஸூத4தநவே நம:

855. ஓம் கைலாஸகி3ரிவாஸிநே நம:

356. ஓம் நூதநாய நம:

856. ஓம் நவநாத2ஸமர்சிதாய நம:

357. ஓம் நவாய நம:

857. ஓம் கபர்தி3நே நம:

358. ஓம் ந்யக்3ரோத4 ரூபாய நம:

858. ஓம் கத்4பகருதே நம:

359. ஓம் ப4யதா3ய நம:

859. ஓம் ருத்3ராய நம:

360. ஓம் ப4யக்4நே நம:

860. ஓம் ஸுமநே நம:

361. ஓம் பீ4திதா4ரணாய நம:

861. ஓம் த4ர்மவத்ஸலாய நம:

362. ஓம் த4ரணீத4ரஸேவ்யாய நம:

862. ஓம் வ்ருஷாகபயே நம:

363. ஓம் த4ராத4ரஸுதாபதயே நம:

863. ஓம் கத்4பகர்த்ரே நம:

364. ஓம் த4ராத4ராய நம:

864. ஓம் நியதாத்மநே நம:

365. ஓம் அந்தகரிபவே நம:

865. ஓம் நிராகுலாய நம:

366. ஓம் விஞாநிநே நம:

866. ஓம் நீலகண்டா2ய நம:

367. ஓம் மோஹவர்ஜிதாய நம:

867. ஓம் த4நாத்4யக்ஷாய நம:

368. ஓம் ஸ்தா3ணுகேஸாய நம:

868. ஓம் நாதா2ய நம:

369. ஓம் ஜடிநே நம:

869. ஓம் ப்ரமத2நாயகாய நம:

370. ஓம் க்3ராம்யாய நம:

870. ஓம் அநாத3யே நம:

371. ஓம்  க்3ராமாராமாய நம:

871. ஓம் அந்தரஹிதாய நம:

372. ஓம் ரமாப்ரியாய நம:

872. ஓம் பீ4திதா3ய நம:

373. ஓம் ப்ரியக்ருதே நம:

873. ஓம் பூ4திவிக்3ரஹாய நம:

374. ஓம் ப்ரியரூபாய நம:

874. ஓம் ஸநோகத்4பாய நம:

375. ஓம் விப்ரதோ3கி3நே நம:

875. ஓம் மஹாகத்4பாய நம:

376. ஓம் ப்ரதாபநாய நம:

876. ஓம் யோகா3ய நம:

377. ஓம் ப்ரபா4கராய நம:

877. ஓம் யோக3கராய நம:

378. ஓம் ப்ரபா4தீ3ப்தாய நம:

878. ஓம் ஹரயே நம:

379. ஓம் மந்யுமதே நம:

879. ஓம் யுக3ரூபாய நம:

380. ஓம் மாநவேஷ்டாதா3ய நம:

880. ஓம் மஹாரூபாய நம:

381. ஓம் தீக்ஷ்ணபா3ஹவே நம:

881. ஓம் மஹாகீ3தாய நம:

382. ஓம் தீக்ஷ்ணகராய நம:

882. ஓம் மஹாகு3ணாய நம:

383. ஓம் தீக்ஷ்ணாம்ஸவே நம:

883. ஓம் விஸர்கா3ய நம:

384. ஓம் தீக்ஷ்ணலோசநாய நம:

884. ஓம் லிங்க3ரூபாய நம:

385. ஓம் தீக்ஷ்ணசித்தாய நம:

885. ஓம் பவித்ராய நம:

386. ஓம் த்ரயீருபாய நம:

886. ஓம் பாபநாஸநாய நம:

387. ஓம் த்ரயீமூர்தயே நம:

887. ஓம் ஈட்3யாய நம:

388. ஓம் த்ரயீதநவே நம:

888. ஓம் மஹேஸ்வராய நம:

389. ஓம் ஹவிர்போ4க்த்ரே நம:

889. ஓம் ஸம்ப4வே நம:

390. ஓம் ஹாலாஹலாய நம:

890. ஓம் தே3வஸிம்ஹாய நம:

391. ஓம் ஹலீபதயே நம:

891. ஓம் நரர்ஷபா4ய நம:

392. ஓம் ஹவீஷ்மல்லோசநாய நம:

892. ஓம் அக்3ரவராய நம:

393. ஓம் ஹாலாமயாய நம:

893. ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம:

394. ஓம் ஹரிதரூபப்4ருதே நம:

894. ஓம் விபு3தா3ய நம:

395. ஓம் ம்ருதிமதே நம:

895. ஓம் ஸர்வதே3வாஸ்த போமயாய நம:

396. ஓம் ஆம்ரமயவ்ருக்ஷாய நம:

896. ஓம் ஸயுக்தாய நம:

397. ஓம் ஹுதாஸாய நம:

897. ஓம் லோப4நாய நம:

398. ஓம் ஹுதபு4ஜே நம:

898. ஓம் வஜ்ரிணே நம:

399. ஓம் கு3ணிநே நம:

899. ஓம் தே3வாநாம்ப்ரப4வாய நம:

400. ஓம் கு3நஞாய நம:

900. ஓம் அவ்யயாய நம:

401. ஓம் க3ருடா3ய நம:

901. ஓம் கு3ஹாய நம:

402. ஓம் கா3நதத்பராய நம:

902. ஓம் காந்தாய நம:

403. ஓம் விக்ரமிணே நம:

903. ஓம் நிஜஸர்கா3ய நம:

404. ஓம் க்ரமிணே நம:

904. ஓம் பவித்ராய நம:

405. ஓம் க்ரமேஸ்வராய நம:

905. ஓம் ஸர்வபாவநாய நம:

406. ஓம் க்ரமபராய நம:

906. ஓம் ஸ்ரும்கி3ணே நம:

407. ஓம் க்ரமிக்ருதே நம:

907. ஓம் ஸ்ரும்க3ப்ரியாய நம:

408. ஓம் க்லாந்தமானாய நம:

908. ஓம் ப3ப்4ரவே நம:

409. ஓம் மஹாதேஜாய நம:

909. ஓம் ராஜராஜாய நம:

410. ஓம் மஹாமராய நம:

910. ஓம் நிராமயாய நம:

411. ஓம் மோஹிதாய நம:

911. ஓம் தே3வாஸுரக3ணத்4யக்ஷாய நம:

412. ஓம் மோஹவல்லபா4ய நம:

912. ஓம் நியமேந்த்3ரியவர்த4நாய நம:

413. ஓம் மஹஸ்விநே நம:

913. ஓம் த்ரிபுராந்தகாய நம:

414. ஓம் த்ரித3ஸபாலாய நம:

914. ஓம் ஸ்ரீகண்டா3ய நம:

415. ஓம் பா3லாபதயே நம:

915. ஓம் த்ரிநேத்ராய நம:

416. ஓம் ரதாபஹாய நம:

916. ஓம் பஞ்ஜவக்த்ராய நம:

417. ஓம் பா3த்4யாய நம:

917. ஓம் காலஹ்ருதே நம:

418. ஓம் ரிபுஹராய நம:

918. ஓம் கேவலாத்மநே நம:

419. ஓம் ஹாஹிநே நம:

919. ஓம் ருக்3யஜுஸ்ஸாமவேத3வதே நம:

420. ஓம் க3வே நம:

920. ஓம் ஸர்வபூ4தாநாமீஸாநாய நம:

421. ஓம் க3விமநாய நம:

921. ஓம் ஸர்வரக்ஷஸாமீஸ்வராய நம:

422. ஓம் அகு3ணாய நம:

922. ஓம் ப்3ரஹ்மாதி4பதயே நம:

423. ஓம் விக்4நராஜே நம:

923. ஓம் ப்3ரஹ்மபதயே நம:

424. ஓம் வீர்யாய நம:

924. ஓம் ப்3ரஹ்மணோஸுபதயே நம:

425. ஓம் வீரோசநாய நம:

925. ஓம் ப்3ரஹ்மணே நம:

426. ஓம் விபா4வஸவே நம:

926. ஓம் ஸிவாய நம:

427. ஓம் மாலாமயாய நம:

927. ஓம் ஸதா3நந்தி3நே நம:

428. ஓம் மாத4வாய நம:

928. ஓம் ஸதா3நந்தா3ய நம:

429. ஓம் விகர்தநாய நம:

929. ஓம் ஸதா3ஸிவாய நம:

430. ஓம் விஸத்43நாய நம:

930. ஓம் ரூபசாவீகாய நம:

431. ஓம் மாநக்ருதே நம:

931. ஓம் கா3யத்ரீரூபதா4ரணாய நம:

432. ஓம் முக்திதா3ய நம:

932. ஓம் அதோ4ரேப்4யோ நம:

433. ஓம் அதுத்4யாய நம:

933. ஓம் தோ4ரேப்4யே நம:

434. ஓம் முக்2யஸத்ருப4யம்கராய நம:

934. ஓம் தோ4ரதோ4ரதரேப்4யோ நம:

435. ஓம் ஹிரண்யரேதஸே நம:

935. ஓம் ஸர்வத:ஸர்வ ஸர்வேப்4யோ நம:

436. ஓம் ஸுப4கா3ய நம:

936. ஓம் ருத்3ரரூபேப்4யே நம:

437. ஓம் ஸதீநாதா2ய நம:

937. ஓம் வாமதே3வாய நம:

438. ஓம் ஸிராபதயே நம:

938. ஓம் ஜ்யேஷ்டாய நம:

439. ஓம் மேட்4ரிணே நம:

939. ஓம் ஸ்ரேஷ்டாய நம:

440. ஓம் மைநாலப4கி3நீபதயே நம:

940. ஓம் காலாய நம:

441. ஓம் உத்தமரூபப்4ருதே நம:

941. ஓம் கராலகாய நம:

442. ஓம் ஆதி3த்யாய நம:

942. ஓம் மஹாகாலாய நம:

443. ஓம் தி3திஜேஸாநாய நம:

943. ஓம் பை4ரவேஸாய நம:

444. ஓம் தி3திபுத்ரக்ஷயம்கரயாய நம:

944. ஓம் வேஸிநே நம:

445. ஓம் வஸுதே3வாய நம:

945. ஓம் கலவிகரணாய நம:

446. ஓம் மஹாபா4க்3யாய நம:

946. ஓம் ப3லவிகரணாய நம:

447. ஓம் விஸ்வாவஸவே நம:

947. ஓம் ப3லாய நம:

448. ஓம் வஸுப்ரியாய நம:

948. ஓம் ப3லப்ரமத2நாய நம:

449. ஓம் ஸமுத்3ராய நம:

949. ஓம் ஸர்வபூ4தத3மநாய நம:

450. ஓம் அமிததேஜஸே நம:

950. ஓம் தே3வதே3வாய நம:

451. ஓம் க2கே3ந்த்3ராய நம:

951. ஓம் மநோந்மநாய நம:

452. ஓம் விஸிகி2நே நம:

952. ஓம் ஸத்3யோஜாதாய நம:

453. ஓம் ஸிகி2நே நம:

953. ஓம் ஸத்3யோஜாதாயவை நம:

454. ஓம் கு3ருத்மதே நம:

954. ஓம் ப4வேப4வேநதிப4வேப4ஸ்வ மாம்ப4வோத்34வாய நம:

455. ஓம் வஜ்ரஹஸ்தாய நம:

955. ஓம் பா4வநாய நம:

456. ஓம் பெளலோமீநாதா2ய நம:

956. ஓம் ப3ஹ்வநாய நம:

457. ஓம் ஈஸ்வராய நம:

957. ஓம் பா4வ்யாய நம:

458. ஓம் யஞபேயாய நம:

958. ஓம் ப3லகாரிணே நம:

459. ஓம் வாஜபேயாய நம:

959. ஓம் பரஸ்மைபதா3ய நம:

460. ஓம் ஸதக்ரதவே நம:

960. ஓம் பராய நம:

461. ஓம் ஸதாநநாய நம:

961. ஓம் ஸிவபராய நம:

462. ஓம் ப்ரதிஷ்டாய நம:

962. ஓம் ஸ்ரேய:பராய நம:

463. ஓம் தீவ்ராய நம:

963. ஓம் ஞாநாய நம:

464. ஓம் விஸ்ரம்பி4ணே நம:

964. ஓம் பராத்பராய நம:

465. ஓம் க3ம்பீ4ரபா4வவத3நாய நம:

965. ஓம் பராவராய நம:

466. ஓம் கா3யிஷ்டாய நம:

966. ஓம் பலாஸிநே நம:

467. ஓம் மது4ராலாபாய நம:

967. ஓம் மாம்ஸாஸிநே நம:

468. ஓம் மது4மத்தாய நம:

968. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸெளம் தே3வாய நம:

469. ஓம் மாத4வாய நம:

969. ஓம் ஸ்ரீம் ஹைம் பை4ரவோத்தமாய நம:

470. ஓம் மாயாத்மநே நம:

970. ஓம் ஹெளம் நம: ஸிவஹேதி மந்த்ராய நம:

471. ஓம் போ4கி3நாம்த்ராத்ரே நம:

971. ஓம் வடவே நம:

472. ஓம் நாகி3நாமிஷ்டதா3யகாய நம:

972. ஓம் வராயுதா4ய நம:

473. ஓம் நாகே3ந்த்3ராய நம:

973. ஓம் ஹ்ரீம் ஸதா3ஸிவாய நம:

474. ஓம் ஜநகாய நம:

974. ஓம் ஹ்ரீம் ஆபது3த்4 தா3ரணாயமநவே நம:

475. ஓம் ஜந்யாய நம:

975. ஓம் ஹ்ரீம் மஹாகராலாஸ்யாய நம:

476. ஓம் ஸ்தம்ப4நாய நம:

976. ஓம் ஹ்ரீம் வடுகபை4ரவாய நம:

477. ஓம் ஆரம்ப4நாஸநாய நம:

977. ஓம் ப43வதே நம:

478. ஓம் ஸம்கராய நம:

978. ஓம் த்ரயம்ப3காய நம:

479. ஓம் ஈஸ்வராய நம:

979. ஓம் ஹ்ரீம் நம:

480. ஓம் ஈஸாய நம:

980. ஓம் ஹ்ரீம் சந்த்3ரார்த4 ஸேக2ராய நம:

481. ஓம் ஸர்வரீபதிஸேக2ராய நம:

981. ஓம் ஹ்ரீம் ஸஞ்ஜடிலாய நம:

482. ஓம் லிங்கா3த்4யக்ஷாய நம:

982. ஓம் தூ4ம்ராய நம:

483. ஓம் ஸுராத்4யக்ஷாய நம:

983. ஓம் ஹ்ரீம் த்ரிபுர காநநாய நம:

484. ஓம் வேதா3த்4யக்ஷாய நம:

984. ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹரிநமாம்காய நம:

485. ஓம் விசாரகாய நம:

985. ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரீம் த்ரிலோசநாய நம:

486. ஓம் க3ர்பா4ய நம:

986. ஓம் வேத3ரூபாய நம:

487. ஓம் அநர்த்4யநரேஸாநாய நம:

987. ஓம் வேத3ஞாய நம:

488. ஓம் நரவாஹனேவிதாய நம:

988. ஓம் ருக்3யஜுஸ்ஸாம மூர்திமதே நம:

489. ஓம் சதுராய நம:

989. ஓம் ருத்3ராய நம:

490. ஓம் பா4விதாய நம:

990. ஓம் கோ3ரரீவாய நம:

491. ஓம் பா4விநே நம:

991. ஓம் அகோ4ராய நம:

492. ஓம் பா4வதா3ய நம:

992. ஓம் அம் அகோ3ர பை4ரவாய நம:

493. ஓம் ப4வபீ4திக்4நே நம:

993. ஓம் ஜூம்ஸ:பீயூஷ ஸக்தாய நம:

494. ஓம் பூ4தேஸாய நம:

994. ஓம் அம்ருதாத்4யக்ஷாய நம:

495. ஓம் மஹிமாய நம:

995. ஓம் அம்ருதாலயாய நம:

496. ஓம் ராமாய நம:

996. ஓம் த்ரயம்ப3கம் யஜாமஹே ஸுக3ந்தி4ம் புஷ்டிவர்த4நம் உர்வாருகமிவப3ந்த3 நாந்ம்ருயோர்முக்ஷீய மாம்ருதாத் நம:

497. ஓம் விராமாய நம:

997. ஓம் ஹெளம் ஜூம் ஸ: ஓம் பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவ:

498. ஓம் ராத்ரிவல்லபா4ய நம:

998. ஓம் ஜும்ஸ: ம்ருயுஞ்ஜயாய நம:

499. ஓம் மம்க3லாய நம:

 

500. ஓம் த4ரணீபுத்ராய நம:

 

Related Content

ஶ்ரீ ருத்ர ஸஹஸ்ர நாமாவளி - Sri Rudra Sahasara Namavali