logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

சிவமஹிம ஸ்தோத்ரம் - Shivamahima Stotram

 

மஹேஶானந்தாத்³ய த்ரிகு³ணரஹிதாமேயவிமல 
ஸ்வராகாராபாராமிதகு³ணக³ணாகாரிநிவ்ருʼதே । 
நிராதா⁴ராதா⁴ராமரவர நிராகார பரம 
ப்ரபா⁴பூராகாராவர பர நமோ வேத்³ய ஶிவ தே ॥1॥

 

நமோ வேதா³வேத்³யாகி²லஜக³து³பாதா³ன நியதம்ʼ 
ஸ்வதந்த்ராஸாமாந்தானவது⁴திநிஜாகாரவிரதே । 
நிவர்தந்தே வாச꞉ ஶிவப⁴ஜனமப்ராப்ய மனஸா 
யதோ(அ)ஶக்தா꞉ ஸ்தோதும்ʼ ஸக்ருʼத³பி கு³ணாதீத ஶிவ தே ॥2॥

 

த்வத³ன்யத்³வஸ்த்வேகம்ʼ நஹி ப⁴வ ஸமஸ்தத்ரிபு⁴வனே 
விபு⁴ஸ்த்வம்ʼ விஶ்வாத்மா ந ச பரமமஸ்தீஶ ப⁴வத꞉ । 
த்⁴ருவம்ʼ மாயாதீதஸ்த்வமஸி ஸததம்ʼ நாத்ர விஷயோ ந தே 
க்ருʼத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ  க்வசித³பி விபர்யேதி ஶிவ தே ॥3॥

 

த்வயைவேமம்ʼ லோகம்ʼ நிகி²லமமலம்ʼ வ்யாப்ய ஸததம்ʼ 
ததை²வான்யாம்ʼ லோகஸ்தி²திமனக⁴ தே³வோத்தம விபோ⁴ । 
த்வயைவைதத்ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ ஜக³த³கி²லமீஶான ப⁴க³வ-
ந்விலாஸோ(அ)யம்ʼ கஶ்சித்தவ ஶிவ நமோ வேத்³ய ஶிவ தே ॥4॥

 

ஜக³த்ஸ்ருʼஷ்டே꞉ பூர்வம்ʼ யத³ப⁴வது³மாகாந்த ஸததம்ʼ 
த்வயா லீலாமாத்ரம்ʼ தத³பி ஸகலம்ʼ ரக்ஷிதமபூ⁴த் ॥ 
ததே³வாக்³ரே பா⁴லப்ரகடநயநாத்³பு⁴தகரா-
ஜ்ஜக³த்³த³க்³த்⁴வா ஸ்தா²ஸ்யஸ்யஜ ஹர நமோ வேத்³ய ஶிவ தே ॥5॥

 

விபூ⁴தீநாமந்தோ ப⁴வ ந ப⁴வதோ பூ⁴திவிலஸ-
ந்நிஜாகார ஶ்ரீமன்ன கு³ணக³ணஸீமாப்யவக³தா । 
அதத்³வ்யாவ்ருʼத்யா(அ)த்³தா⁴ த்வயி ஸகலவேதா³ஶ்ச சகிதா 
ப⁴வந்த்யேவாஸாமப்ரக்ருʼதிக நமோ த⁴ர்ஷ ஶிவ தே ॥6॥

 

விராட்³ர்ரூபம்ʼ யத்தே ஸகலநிக³மாகோ³சரமபூ⁴-
த்ததே³வேத³ம்ʼ ரூபம்ʼ ப⁴வதி கிமித³ம்ʼ பி⁴ன்னமத²வா । 
ந ஜானே தே³வேஶ த்ரிநயன ஸுராராத்⁴யசரண 
த்வமோங்காரோ வேத³ஸ்த்வமஸி ஹி நமோ(அ)கோ⁴ர ஶிவ தே ॥7॥

 

யத³ந்தஸ்தத்வஜ்ஞா முனிவரக³ணா ரூபமனக⁴ம்ʼ 
தவேத³ம்ʼ ஸஞ்சிந்த்ய ஸ்வமனஸி ஸதா³ஸன்னவிஹதா꞉ । 
யயுர்தி³வ்யானந்த³ம்ʼ ததி³த³மத²வா கிம்ʼ து ந ததா² 
கிமேதஜ்ஜானே(அ)ஹம்ʼ ஶரணத³ நம꞉ ஶர்வ ஶிவ தே ॥8॥

 

ததா² ஶக்த்யா ஸ்ருʼஷ்ட்வா ஜக³த³த² ச ஸம்ʼரக்ஷ்ய ப³ஹுதா⁴ 
தத꞉ ஸம்ʼஹ்ரூʼத்யைதந்நிவஸதி ததா³தா⁴ரமத²வா । 
இத³ம்ʼ தே கிம்ʼ ரூபம்ʼ நிருபம ந ஜானே ஹர விபோ⁴ 
விஸர்க³꞉ கோ வா தே தமபி ஹி நமோ ப⁴வ்ய ஶிவ தே ॥9॥

 

தவானந்தான்யாஹு꞉ ஶுசிபரமரூபாணி நிக³மா-
ஸ்தத³ந்தர்பூ⁴தம்ʼ ஸத்ஸத³ஸத³நிருக்தம்ʼ பத³மபி । 
நிருக்தம்ʼ ச²ந்தோ³பி⁴ர்நிலயனமித³ம்ʼ வாநிலயனம்ʼ 
ந விஜ்ஞாதம்ʼ ஜ்ஞாதம்ʼ ஸக்ருʼத³பி நமோ ஜ்யேஷ்ட² ஶிவ தே ॥10॥

 

தவாபூ⁴த்ஸத்யம்ʼ சாந்ருʼதமபி ச ஸத்யம்ʼ க்ருʼதமபூ⁴த்³ருʼதம்ʼ 
ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ தத³பி ச யதா² ரூபமகி²லம் । 
யத꞉ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஶமமபி ஸமஸ்தம்ʼ தவ விபோ⁴ 
க்ருʼதம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸத்யாந்ருʼதமபி நமோ ருத்³ர ஶிவ தே ॥11॥

 

தவாமேயம்ʼ மேயம்ʼ யத³பி தத³மேயம்ʼ விரசிதம்ʼ 
ந வாமேயம்ʼ மேயம்ʼ ரசிதமபி மேயம்ʼ விரசிதும் । 
ந மேயம்ʼ மேயம்ʼ தே ந க²லு பரமேயம்ʼ பரமயம்ʼ 
ந மேயம்ʼ ந நாமேயம்ʼ வரமபி நமோ தே³வ ஶிவ தே ॥12॥

 

தவாஹாரம்ʼ ஹாரம்ʼ விதி³தமவிஹாரம்ʼ விரஹஸம்ʼ 
நவாஹாரம்ʼ ஹாரம்ʼ ஹர ஹரஸி ஹாரம்ʼ ந ஹரஸி । 
ந வாஹாரம்ʼ ஹாரம்ʼ பரதரவிஹாரம்ʼ பரதரம்ʼ 
பரம்ʼ பாரம்ʼ ஜானே நஹி க²லு நமோ விஶ்வஶிவ தே ॥13॥

 

யதே³தத்தத்த்வம்ʼ தே ஸகலமபி தத்த்வேன விதி³தம்
ந தே தத்த்வம்ʼ தத்த்வம்ʼ விதி³தமபி தத்த்வேன விதி³தம் । 
ந சைதத்தத்த்வம்ʼ சேந்நியதமபி  தத்த்வம்ʼ கிமு ப⁴வே 
ந தே தத்த்வம்ʼ தத்த்வம்ʼ தத³பி ச நமோ வேத்³ய ஶிவ தே ॥14॥


இத³ம்ʼ ரூபம்ʼ ரூபம்ʼ ஸத³ஸத³மலம்ʼ ரூபமபி சே-
ந்ன ஜானே ரூபம்ʼ தே தரதமவிபி⁴ன்னம்ʼ பரதரம் । 
யதோ நான்யத்³ரூபம்ʼ நியதமபி வேதை³ர்னிக³தி³தம்ʼ 
ந ஜானே ஸர்வாத்மன் க்வசித³பி நமோ(அ)னந்த ஶிவ தே ॥15॥

 

ம்ʼஅஹத்³பூ⁴தம்ʼ பூ⁴தம்ʼ யத³பி ந ச பூ⁴தம்ʼ தவ விபோ⁴ 
ஸதா³ பூ⁴தம்ʼ பூ⁴தம்ʼ கிமு ந ப⁴வதோ பூ⁴தவிஷயே । 
யதா³பூ⁴தம்ʼ பூ⁴தம்ʼ ப⁴வதி ஹி ந ப⁴வ்யம்ʼ ப⁴க³வதோ 
ப⁴வாபூ⁴தம்ʼ பா⁴வ்யம்ʼ ப⁴வதி ந நமோ ஜ்யேஷ்ட² ஶிவ தே ॥16॥

 

வஶீபூ⁴தா பூ⁴தா ஸததமபி பூ⁴தாத்மகதயா 
ந தே பூ⁴தா பூ⁴தாஸ்தவ யத³பி பூ⁴தா விபு⁴தயா । 
யதோ பூ⁴தா பூ⁴தாஸ்தவ து ந ஹி பூ⁴தாத்மகதயா 
ந வா பூ⁴தா பூ⁴தா꞉ க்வசித³பி நமோ பூ⁴த ஶிவ தே ॥17॥

 

ந தே மாயாமாயா ஸததமபி மாயாமயதயா 
த்⁴ருவம்ʼ மாயாமாயா த்வயி வர ந மாயாமயமபி । 
யதா³ மாயாமாயா த்வயி ந க²லு மாயாமயதயா 
ந மாயாமாயா வா பரமய நமஸ்தே ஶிவ நம꞉ ॥18॥

 

யதந்த꞉ ஸம்ʼவேத்³யம்ʼ விதி³தமபி வேதை³ர்ன விதி³தம்ʼ 
ந வேத்³யம்ʼ வேத்³யம்ʼ சேந்நியதமபி வேத்³யம்ʼ ந விதி³தம் । 
ததே³வேத³ம்ʼ வேத்³யம்ʼ விதி³தமபி வேதா³ந்தநிகரை꞉ 
கராவேத்³யம்ʼ வேத்³யம்ʼ ஜிதமிதி நமோ(அ)தர்க்ய ஶிவ தே ॥19॥

 

ஶிவம்ʼ ஸேவ்யம்ʼ பா⁴வம்ʼ ஶிவமதிஶிவாகாரமஶிவம்ʼ 
ந ஸத்யம்ʼ ஶைவம்ʼ தச்சி²வமிதி ஶிவம்ʼ ஸேவ்யமநிஶம் । 
ஶிவம்ʼ ஶாந்தம்ʼ மத்வா ஶிவபரமதத்த்வம்ʼ ஶிவமயம்ʼ 
ந ஜானே ரூபத்வம்ʼ ஶிவமிதி நமோ வேத்³ய ஶிவ தே ॥20॥

 

யத³ஜ்ஞாத்வா தத்த்வம்ʼ ஸகலமபி ஸம்ʼஸாரபதிதம்ʼ 
ஜக³ஜ்ஜன்மாவ்ருʼத்திம்ʼ த³ஹதி ஸததம்ʼ து³꞉க²நிலயம் । 
யதே³தஜ்ஜ்ஞாத்வைவாவஹதி ச நிவ்ருʼத்திம்ʼ பரதராம்ʼ 
ந ஜானே தத்தத்த்வம்ʼ பரமிதி நமோ வேத்³ய ஶிவ தே ॥21॥

 

ந வேத³ம்ʼ யத்³ரூபம்ʼ நிக³மவிஷயம்ʼ மங்க³ளகரம்ʼ 
ந த்³ருʼஷ்டம்ʼ கேனாபி த்⁴ருவமிதி விஜானே ஶிவ விபோ⁴ । 
ததஶ்சித்தே ஶம்போ⁴ நஹி மம விஷாதோ³(அ)க⁴விக்ரூʼத்தி꞉ 
ப்ரயத்னல்லப்³தே⁴(அ)ஸ்மின்ன கிமபி நம꞉ பூர்ண ஶிவ தே ॥22॥

 

தவாகர்ண்யாகூ³ட⁴ம்ʼ யத³பி பரதத்த்வம்ʼ ஶ்ருதிபரம்ʼ 
ததே³வாதீதம்ʼ ஸந்நயனபத³வீம்ʼ நாத்ர தனுதே । 
கதா³சித்கிஞ்சித்³வா ஸ்பு²ரதி கதிதா⁴ சேதஸி தவ 
ஸ்பு²ரத்³ரூபம்ʼ ப⁴வ்யம்ʼ ப⁴வஹர பராவேத்³ய ஶிவ தே ॥23॥

 

த்வமிந்து³ர்பா⁴னுஸ்த்வம்ʼ ஹுதபு⁴க³ஸி வாயுஶ்ச ஸலிலம்ʼ 
த்வமேவாகாஶோ(அ)ஸி க்ஷிதிரஸி ததா²(ஆ)த்மா(அ)ஸி ப⁴க³வன் । 
தத꞉ ஸர்வாகாரஸ்த்வமஸி ப⁴வதோ பி⁴ன்னமனகா⁴ன்ன 
தத்ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ த்ரிநயன நமோ(அ)னந்த ஶிவ தே ॥24॥

 

விது⁴ம்ʼ த⁴த்ஸே நித்யம்ʼ ஶிரஸி ம்ருʼது³கண்டோ²(அ)பி க³ரளம்ʼ 
நவம்ʼ நாகா³ஹாரம்ʼ ப⁴ஸிதமமலம்ʼ பா⁴ஸுரதனும் । 
கரே ஶூலம்ʼ பா⁴லே ஜ்வலனமநிஶம்ʼ தத்கிமிதி தே 
ந தத்த்வம்ʼ ஜானே(அ)ஹம்ʼ ப⁴வஹர நம꞉ குர்ப ஶிவ தே ॥25॥

 

தவாபாங்க³꞉ ஶுத்³தோ⁴ யதி³ ப⁴வதி ப⁴வ்யே ஶுப⁴கர꞉ 
கதா³சித்த்கஸ்மிம்ʼஶ்சில்லது⁴தரனரே விப்ரப⁴வதி । 
ஸ ஏவைதால்லோகான் ரசயிதுமலம்ʼ ஸாபி ச மஹான்-
க்ருʼபாதா⁴ரோ(அ)யம்ʼ ஸுகயதி நமோ(அ)னந்த ஶிவ தே ॥26॥

 

ப⁴வந்தம்ʼ தே³வேஶம்ʼ ஶிவமிதரகீ³ர்வாணஸத்³ருʼஶம்ʼ 
ப்ரமாதா³த்³ய꞉ கஶ்சித்³யதி³ யத³பி சித்தே(அ)பி மனுதே । 
ஸ து³꞉க²ம்ʼ லப்³த்⁴வா(அ)ந்தே நரகமபி யாதி த்⁴ருவமித³ம்ʼ 
த்⁴ருவம்ʼ தே³வாராத்⁴யாமிதகு³ண நமோ(அ)னந்த ஶிவ தே ॥27॥

 

ப்ரதோ³ஷே ரத்னாட்⁴யே  ம்ருʼது³லதரஸிம்ʼஹாஸனவரே 
ப⁴வானீமாரூடா⁴மஸக்ருʼத³பி ஸம்ʼவீக்ஷ்ய ப⁴வதா । 
க்ருʼதம்ʼ ஸம்யங்னாட்²யம்ʼ ப்ரதி²தமிதி வேதோ³(அ)பி ப⁴வதி 
ப்ரபா⁴வ꞉ கோ வா(அ)யம்ʼ தவ ஹர நமோ தீ³ப ஶிவ தே ॥28॥

 

ஶ்மஶானே ஸஞ்சார꞉ கிமு ஶிவ ந தே க்வாபி க³மனம்ʼ
யதோ விஶ்வம்ʼ வ்யாப்யாகி²லமபி ஸதா³ திஷ்ட²தி ப⁴வான் । 
விபு⁴ம்ʼ நித்யம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ ஶிவமுபஹதம்ʼ வ்யாபகமிதி 
ஶ்ருதி꞉ ஸாக்ஷாத்³வக்தி த்வயமபி நம꞉ ஶுத்³த⁴ ஶிவ தே ॥29॥

 

த⁴னுர்மேரு꞉ ஶேஷோ த⁴னுவரகு³ணோ யானமவனி-
ஸ்தவைவேத³ம்ʼ சக்ரம்ʼ நிக³மநிகரா வாஜிநிகரா꞉ । 
புரோலக்ஷ்யம்ʼ யந்தா விதி⁴ரிபுஹரிஶ்சேதி நிக³ம꞉ 
கிமேவம்ʼ த்வன்வேஷ்யோ நிக³த³தி நம꞉ பூர்ண ஶிவ தே ॥30॥

 

ம்ருʼது³꞉ ஸத்த்வம்ʼ த்வேதத்³ப⁴வமனக⁴யுக்தம்ʼ ச ரஜஸா 
தமோயுக்தம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ ஹரமபி ஶிவம்ʼ நிஷ்களமிதி । 
வத³த்யேகோ வேத³ஸ்த்வமஸி தது³பாஸ்யம்ʼ த்⁴ருவமித³ம்ʼ 
த்வமோங்கராகாரோ த்⁴ருவமிதி நமோ(அ)னந்த ஶிவ தே ॥31॥

 

ஜக³த்ஸுப்திம்ʼ போ³த⁴ம்ʼ வ்ரஜதி ப⁴வதோ நிர்க³தமபி 
ப்ரவ்ருʼத்திம்ʼ வ்யாபரம்ʼ புனரபி ஸுஷுப்திம்ʼ ச ஸகலம் । 
த்வத³ன்யம்ʼ த்வத்ப்ரேக்ஷ்யம்ʼ வ்ரஜதி ஶரணம்ʼ நேதி நிக³மோ 
வத³த்யத்³தா⁴ ஸர்வ꞉ ஶிவ இதி நம꞉ ஸ்துத்ய ஶிவ தே ॥32॥

 

த்வமேவாலோகாநாமதி⁴பதிருமாநாத² ஜக³தாம்ʼ ஶரண்ய꞉ 
ப்ராப்யஸ்த்வம்ʼ ஜலநிதி⁴ரிவானந்தபயஸாம் । 
த்வத³ன்யோ நிர்வாணம்ʼ தட இதி ச நிர்வாணயதிரப்யத꞉ 
ஸர்வோத்க்ருʼஷ்டஸ்த்வமஸி ஹி நமோ நித்ய ஶிவ தே ॥33॥

 

தவைவாம்ʼஶோ பா⁴னுஸ்தபதி விது⁴ரப்யேதி பவன꞉ 
பவத்யேஷோ(அ)க்³நிஶ்ச ஜ்வலதி ஸலிலம்ʼ ச ப்ரவஹதி ।
தவாஜ்ஞாகாரித்வம்ʼ ஸகலஸுரவர்க³ஸ்ய ஸததம் 
த்வமேக: ஸ்வாதந்த்ர்யம்ʼ வஹஸி ஹி நமோ(அ)னந்த ஶிவ தே ॥34॥

 

ஸ்வதந்த்ரோ(அ)யம்ʼ ஸோம꞉ ஸகலபு⁴வனைகப்ரபு⁴ரயம்ʼ 
நியந்தா தே³வாநாமபி ஹர நியந்தாஸி ந பர꞉ ।
ஶிவ꞉ ஶுத்³தா⁴ மாயாரஹித இதி வேதோ³(அ)பி வத³தி 
ஸ்வயம்ʼ தாமாஶாஸ்ய த்ரயஹர நமோ(அ)னந்த ஶிவ தே ॥35॥

 

நமோ ருத்³ரானந்தாமரவர நம꞉ ஶங்கர விபோ⁴ 
நமோ கௌ³ரீநாத² த்ரிநயன ஶரண்யாங்க்⁴ரிகமல । 
நம꞉ ஶர்வ꞉ ஶ்ரீமன்னனக⁴ மஹதை³ஶ்வர்யநிலய 
ஸ்மராரே பாபாரே ஜய ஜய நம꞉ ஸேவ்ய ஶிவ தே ॥ 36॥

 

மஹாதே³வாமேயானக⁴கு³ணக³ணப்ராமவஸத-
ந்நமோ பூ⁴யோ பூ⁴ய꞉ புனரபி நமஸ்தே புனரபி । 
புராராதே ஶம்போ⁴ புனரபி நமஸ்தே ஶிவ விபோ⁴ 
நமோ பூ⁴யோ பூ⁴ய꞉ ஶிவ ஶிவ நமோ(அ)னந்த ஶிவ தே ॥37॥

 

கதா³சித்³க³ண்யந்தே நிபி³ட³நியதவ்ருʼஷ்டிகணிகா꞉ 
கதா³சித்தத்க்ஷேத்ராண்யபி ஸிகதலேஶம்ʼ குஶலினா । 
அனந்தைராகல்பம்ʼ ஶிவ கு³ணக³ணஶ்சாருரஸனை-
ர்ன ஶக்யம்ʼ தே நூனம்ʼ க³ணயிதுமுஷித்வா(அ)பி ஸததம் ॥38॥

 

மயா விஜ்ஞாயைஷா(அ)நிஶமபி க்ருʼதா ஜேதுமனஸா 
ஸகாமேநாமேயா ஸததமபராதா⁴ ப³ஹுவிதா⁴꞉ । 
த்வயைதே க்ஷந்தவ்யா꞉ க்வசித³பி ஶரீரேண வசஸா 
க்ருʼதைர்னைதைர்னூனம்ʼ ஶிவ ஶிவ க்ருʼபாஸாக³ர விபோ⁴ ॥39॥

 

ப்ரமாதா³த்³யே கேசித்³விததமபராதா⁴ விதி⁴ஹதா꞉ 
க்ருʼதா꞉ ஸர்வே தே(அ)பி ப்ரஶமமுபயாந்து ஸ்பு²டதரம் । 
ஶிவ꞉ ஶ்ரீமச்ச²ம்போ⁴ ஶிவஶிவ மஹேஶேதி ச ஜபன் 
க்வசில்லிங்கா³காரே ஶிவ ஹர வஸாமி ஸ்தி²ரதரம் ॥40॥

 

இதி ஸ்துத்வா ஶிவம்ʼ விஷ்ணு꞉ ப்ரணம்ய ச முஹுர்முஹு꞉ । 
நிர்விண்ணோ ந்யவஸன்னூனம்ʼ க்ருʼதாஞ்ஜலிபுட꞉ ஸ்தி²ரம் ॥41॥

 

ததா³ ஶிவ꞉ ஶிவம்ʼ ரூபமாதா³யோவாச ஸர்வக³꞉ ।
பீ⁴ஷயந்நகி²லான்பூ⁴தான் க⁴னக³ம்பீ⁴ரயா கி³ரா ॥42॥

 

மதீ³யம்ʼ ரூபமமலம்ʼ கத²ம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ ப⁴வாத்³ருʼஶை꞉ । 
யத்து வேதை³ரவிஜ்ஞாதமித்யுக்த்வா(அ)ந்தர்த³தே⁴ ஶிவ꞉ ॥43॥

 

தத꞉ புனர்விதி⁴ஸ்தத்ர தபஸ்தப்தும்ʼ ஸமாரப⁴த் । 
விஷ்ணுஶ்ச ஶிவதத்த்வஸ்ய ஜ்ஞானார்த²மதியத்னத꞉ ॥44॥

 

தாத்³ருʼஶீ ஶிவ மே வாச்சா² பூஜாயித்வா வதா³ம்யஹம் ।
நான்யோ மயா(அ)ர்ச்யோ தே³வேஷு வினா ஶம்பு⁴ம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 45॥

 

த்வயாபி ஶாங்கரம்ʼ லிங்க³ம்ʼ பூஜனீயம்ʼ ப்ரயத்னத꞉ ।
விஹாயைவான்யதே³வானாம்ʼ பூஜனம்ʼ ஶேஷ ஸர்வதா³ ॥46॥

 

இதி ஶ்ரீஸ்கந்த³புராணே விஷ்ணுவிரசிதம்ʼ ஶிவமஹிமஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ॥

Related Content

asitakRutaM shivastotram (असितकृतं शिवस्तोत्रम्)

daaridrya dahana shiva stotram (दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम्

Shiva Mahimna Stotra

Shivamahima Stotram

The Greatness Of Siva