logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

சிவமானஸ பூஜா - Shivamanasa Puja

Shivamanasa Puja


ஓம் ப்ரத்யக்ப்ரவணதீவ்ருத்யா ஹ்ருத்க்ருஹாந்த:ப்ரவேசனம் | 
மண்டபாந்த: ப்ரவேசோ(அ)யம் பூஜார்த்தம் தவ சங்கர ||௧|| 

 

குருவாக்யேஷு விச்வாஸ: ஸ்திதிராஸனஸம்ஸ்திதி: |
ஸர்வஸங்கல்பஸந்த்யாக: ஸங்கல்பஸ்தவ பூஜனே ||௨|| 

 

ஸர்வாதாரஸ்த்வமேவேதி நிச்சய: பீடபூஜனம் | 
த்யானத்யாத்ருத்யேயபாதோ த்யானமானந்தகாரணம் ||௩|| 

 

த்ருச்யப்ரமார்ஜனம் சித்தாந்நிர்மால்யஸ்ய விஸர்ஜனம் | 
அஹம் ப்ரஹ்மேத்யகண்டா யா வ்ருத்திர்தாராபிஷேசனம் ||௪|| 

 

ப்ருதிவ்யாத்மகதா த்ருஷ்டிஸ்தவ கந்தஸமர்ப்பணம் | 
போதோபசமவைராக்யம் த்ரிதளம் பில்வமர்ப்பயே ||௫||| 

 

ஆகாசாத்மகதாபோத: குஸுமார்ப்பணமீச்வர | 
ஜகதாகாசபுஷ்பாபமிதி பத்மம் ஸமர்ப்பயே ||௬|| 

 

வாயுதேஜோமயத்வம் தே தூபதீபாவனுத்தமௌ | 
த்ருச்யாஸம்பவபோதேன நிஜானந்தேன த்ருப்ததா ||௭|| 

 

ஸர்வத: ப்ரீதிஜனகம் நைவேத்யம் விநிவேதயே | 
ஜலாத்மகத்வபுத்திஸ்து பீயூஷம் தே(அ)ர்ப்பயே பிப ||௮|| 

 

கர்த்தவ்யேஷ்வப்ரஸக்திஸ்து ஹஸ்தப்ரக்ஷாளனம் தவ ||௯|| 

 

துர்வாஸநாபரித்யாகஸ்தாம்பூலஸ்ய ஸமர்ப்பணம் | 
வாசாம் விஸர்ஜனம் தேவ தக்ஷிணா ச்ருதிஸம்மதா ||௧0|| 

 

பலாபிஸந்திராஹித்யம் பலார்ப்பணமனுத்தமம் | 
அஹமேவ பரம் ப்ரஹ்ம ஸச்சிதானந்தலக்ஷணம் ||௧௧|| 

 

ஏவம் நிதித்யாஸவாக்யம் ஸ்துதி: ப்ரியகரீ தவ | 
நாமரூபாணி ந த்வத்தோ பின்னாநீதி மதிஸ்து யா ||௧௨|| 

 

தவ புஷ்பாஞ்ஜலி: சம்போ ஸர்வத்ரோத்கீர்ணபுஷ்பக: | 
ஸ்வப்ரகாசாத்மபுத்திஸ்து மஹாநீராஜனம் தவ ||௧௩|| 

 

ப்ராதக்ஷிண்யம் ஸர்வதஸ்தே வ்யாப்திபுத்தி: ஸ்ம்ருதம் சிவ |
த்வமேவாஹமிதி ஸ்தித்யா லீனதா ப்ரணதிஸ்தவ ||௧௪|| 

 

சுத்தஸத்த்வஸ்யாபிவ்ருத்திச்சத்ரம் தாபாபநோதனம் | 
ரஜஸ்தமஸ்திரஸ்காரச்சாமராந்தோளனே தவ ||௧௫|| 

 

நிஜானந்தபராகூர்ணதோளனாந்தோளனே வஸ | 
தந்யோ(அ)ஹம் க்ருதக்ருத்யோ(அ)ஹமிதி கானம் தவ ப்ரியம் ||௧௬|| 

 

நிரங்குசம் மஹாத்ருப்த்யா நர்த்தனம் தே முதே சிவ | 
நாநாவிதை: சப்தஜாலைர்ஜ்ரும்பணம் வாத்யமுத்தமம் ||௧௭|| 

 

சப்தாதிகத்வபுத்திஸ்து கல்யாணமிதி டிண்டிம: |
வேகவத்தரகந்தா(அ)ஸௌ மனோ(அ)ச்வஸ்தே ஸமர்ப்பித: ||௧௮|| 

 

அஹம்பாவமஹாமத்தகஜேந்த்ரோ பூரிலக்ஷண: | 
தத்ர தேஹாத்யநாரோபநிஷ்டா த்ருடதரோ(அ)ங்குச: ||௧௯|| 

 

அத்வைதபோததுர்க்கோ(அ)யம் யத்ர சத்ருர்ந கச்சன | 
ஜனதாராமவிஸ்தாரோ ரமஸ்வாத்ர யதாஸுகம் ||௨0|| 

 

கல்பனாஸம்பரித்யாகோ மஹாராஜ்யம் ஸமர்ப்பயே | 
போக்த்ருத்வாத்யாஸராஹித்யம் வரம் தேஹி ஸஹஸ்ரதா ||௨௧|| 

 

அகண்டா தவ பூஜேயம் ஸதா பவது ஸர்வதா | 
ஆத்மத்வாத்தவ மே ஸர்வபூஜைவாஸ்தி ந சாந்யதா ||௨௨|| 

 

இமாம் பூஜாம் ப்ரதிதினம் ய: படேத்யத்ரகுத்ரசித் | 
ஸத்ய: சிவமயோ பூத்வா முக்தச்சரதி பூதலே ||௨௩|| 

 

இதி  ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ரீமத்க்ருஷ்ணானந்தஸரஸ்வதீவிரசிதா  சிவமானஸபூஜா ஸமாப்தா ||

Related Content

Shiva Maanasa Pooja

Shivamanasa Puja - Romanized script

शिवमानस पूजा - Shivamanasa Puja

शिवमानस पूजा - Shivamanasa Puja

শিৱমানস পূজা - Shivamanasa Puja