logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

ஸ்ரீசிவ ஸுவர்ணமாலா ஸ்தவ: - Srishiva Suvarnamala Stavah

Srishiva Suvarnamala Stavahஅநேககோடிப்ரஹ்மாண்டஜனனீநாயகப்ரபோ | 
அநேகப்ரமுகஸ்கந்தபரிஸேவித பாஹி மாம் ||௧|| 

 

ஆகாராபாரநிர்வ்யாஜகருணாயா: ஸதீபதே | 
ஆசாபிபூரகாநம்ரவிததே: பாஹி சங்கர ||௨|| 

 

இபாச்வமுகஸம்பத்திதானதக்ஷக்ருபாலவ | 
இஷ்டப்ராலேயசைலேந்த்ரபுத்ர்யா: பாஹி கிரீச மாம் ||௩|| 

 

ஈஹாசூன்யஜனாவாப்ய நதாநந்தாப்திசந்த்ரம: | 
ஈசான ஸர்வவித்யாநாமிந்துசூட ஸதா(அ)வ மாம் ||௪|| 

 

உரகாதிபஸம்ராஜத்பதபங்கேருஹத்வய | 
உடுராஜக்ருதோத்தம்ஸ கிரிஜாஸக மாமவ ||௫|| 

 

ஊரீக்ருதவிநம்ரேஷ்டபூகஸம்பூரணவ்ரத | 
அகிலாமரகோடீரநிக்ருஷ்டபத பாஹி மாம் ||௬|| 

 

ருத்திதாம்போஜவாஸாயா: காமமாசு நமத்ததே: | 
சைலேந்த்ரதநயாச்லிஷ்ட சர்வ மாம் பாஹி ஸர்வதா ||௭||

 

ருஸ்வராக்யேயரூபாய பூதிதாயாதராத்துதம் | 
ஷண்முகேபாஸ்யபூஜ்யாய நம்ரச்சந்த்ரார்தமௌலயே ||௮|| 

 

ல்ருகாராக்யாய லக்ஷ்மீசத்ருஹிணாத்யர்சிதாங்க்ரயே | 
அபாரகருணாஜன்மபூமயே சம்பவே நம: ||௯|| 

 

ல்ரூஸ்வரூப லலாடாக்ஷ லாகிந்யாதிநிஷேவித | 
லாவண்யாகர காருணயவாரிதே பாஹி மாம் ப்ரபோ ||௧0||

 

ஏணாங்கசூட காணாதசாஸ்த்ரப்ரஜ்ஞாப்ரதாயக | 
சோணாதர நமஸ்யாமி த்வத்பாதாம்புருஹத்வயம் ||௧௧|| 

 

ஐஹிகாமுஷ்மிகே பும்ஸாம் ஸுலபே யத்பதார்சநாத் | 
சந்த்ரார்தவிலஸந்மௌலிம் நமாமி தமுமாபதிம் ||௧௨|| 

 

ஓமித்யாக்யாம் யஸ்யவேதா வேதாந்தாச்ச ஜகுர்முஹு: | 
ஓங்காரஜபதுஷ்டம்  தம் நௌமி சந்த்ரார்தசேகரம் ||௧௩|| 

 

ஔதாஸீந்யம் ஸமஸ்தேஷு விஷயேஷு ப்ரகுர்வதாம் | 
ஸுலபம் ஜகதீசானம் பார்வதீ பதிமாச்ரயே ||௧௪|| 

 

அங்கசோபாபராபூதகோடிராகாநிசாகரம் | 
அந்தகாந்தககாமாதிகர்வஹாரிணமாச்ரயே ||௧௫|| 

 

அச்ச உச்ச மகாரச்ச யந்நாமாவயவாக்ஷரா: | 
அசேஷசுபதாதாரம் தம் நௌமி சசிசேகரம் ||௧௬|| 

 

கவிதா வ்ருணுதே ரதீசதுல்யம் பதிமாஸ்தாஸஹிதேவ மானினீ | 
தரஸா புருஷம் யதங்க்ரிநம்ரம் தமஹம் நௌமி சசாங்கபாலசூடம் ||௧௭|| 

 

கண்டேன சாந்த்ரேண கிரீடகேன விராஜமானம் வ்ருஷபாதிரூட | 
கவாயுதேஜோ(அ)ம்புதராதிரூபம் சைலேந்த்ரஸுதாஸமேதம் ||௧௮|| 

 

கத்யாநி பத்யாநி ச சீக்ரமேவ மூகஸ்ய வக்த்ராதபி நி:ஸரந்தி | 
யதீயகாருண்யலவாத்தமீசம் நமாமி சந்த்ரார்தகபாஸிமௌலிம் ||௧௯|| 

 

கடோத்பவாத்யா முனயோ யதங்க்ரிஸமர்சநாதோ மஹதீம் ப்ரபந்நா: | 
ஸித்திம் தமாநம்ரஜநேஷ்டதாநநிபத்ததீக்ஷம் ப்ரணமாமி சம்பும் ||௨0|| 

 

ஙகாரவாச்யாய நமஜ்ஜநௌகவித்யாப்ரதாநப்ரவணாய சீக்ரம் | 
வடாகமூலைகநிகேதநாய ஸ்ரீதக்ஷிணாஸ்யாய நம: சிவாய ||௨௧|| 

 

சயேன பாஸாம் வபுஷச்சகோரபந்தும் ஜயந்தம் ஜிதபுஷ்பசாபம் | 
ப்ராலேயசைலேந்த்ரஸுதாமநோ(அ)ப்ஜ பாநும் பஜே கஞ்சன தேவவர்யம் || ௨௨|| 

 

சத்ரம் ச வாலவ்யஜனே மனோஜ்ஞே ஸமுத்ரகாஞ்சீம் ப்ருதிவீம் ச லோகா: | 
ஜவாத்பஜந்தே(அ)ப்யதிகிம்பசாநா யதங்க்ரிநம்ராஸ்தமுமேசமீடே ||௨௩||

 

ஜன்மஸ்வநேகேஷு விதாய தர்மான்ஸ்வவர்ணயோக்யாந்மனுஜோ(அ)திபக்த்யா | 
ஜிஜ்ஞாஸதே யத்பதமாதரேண தம் நௌமி ஸச்சித்ஸுகரூபமீசம் ||௨௪|| 

 

ஜரீம் ததானம் திவிஷத்தடின்யா ஜடித்யயோக்யானபி பக்திபூர்ணான் | 
புனாநமர்தேந்துலஸத்கிரீடம் யுவாநமீசம் கலயாமி சித்தே ||௨௫|| 

 

ஞகாரரூபாய ரவீந்துவஹ்னிநேத்ராய நாநாவிதரூபதர்த்ரே | 
லோகாவநாயாதிமனோஹராய சைலேந்த்ரகன்யாபதயே நமோ(அ)ஸ்து ||௨௬|| 

 

டவர்ணவாச்யாய தடித்ப்ரபாய யமாதியோகாங்கவிதர்சிதாய | 
சமாதிஸம்பத்ஸஹிதப்யபாதபத்மாய கௌரீபதயே நமோ(அ)ஸ்து ||௨௭||

 

டபுக்த்ரிவர்ணப்ரதிபாதிதாய ஹராய நி:சேஷவிஷாகஹர்த்ரே | 
ஸ்ரீநீலகண்டாய யமிப்ரவீரத்யேயாய குர்ம: ப்ரணாதிம் ப்ரமோதாத் ||௨௮|| 

 

டாமரப்ரமுகது:கஸமூஹத்வம்ஸதக்ஷசரணஸ்மரணஸ்ய | 
சைலஜாஹ்ருதயபங்கஜபாநோ: சங்கரஸ்ய சரணௌ ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ||௨௯|| 

 

டக்காக்யவாத்யச்ரவணோத்ஸுகாய ப்ராடாய கந்தர்பசரப்ரபேதே | 
சிவாய சந்த்ரார்தலஸஜ்ஜடாய குர்ம: ப்ரமோதாத்ப்ரணதே: ஸஹஸ்ரம் ||௩0|| 

 

ணாந்ததாதிஹரிதுத்ஸுகமூர்தே நாகநாதபரிஸேவிதபாத | 
வாஸலோல வடவ்ருக்ஷதலே மாம் வாராணஸ்யாமிவ பாஹி தயாளோ ||௩௧|| 

 

தப்தா: ஸம்ஸ்ருதிவஹ்நிநா புவி நரா: ஸம்ப்ராப்ய ஸத்தேசிகம் 
தஸ்யாஸ்யாச்ச்ரதிசீர்ஷவாக்யநிசயம் ச்ருத்வார்தயுக்தம் முஹு: | 
யுக்த்யா ச்ருத்யவிருத்வயா ததனுஸஞ்சிந்த்யார்தமாத்யோதிதம் 
த்யாத்வா(அ)ஜஸ்ரமவாப்னுவந்தி யமஹம் தம் நௌமி கௌரீபதிம் ||௩௨|| 

 

தாயையேதி ஸமஸ்ததேவவனிதா ந்ருத்யம் யதக்ரே(அ)ந்வஹம் 
குர்வந்த்யம்புஜஸம்பவப்ரப்ருதய: ஸ்துந்வந்தி வேதைச்ச யம் | 
இந்த்ராணீசரமாதவாதிஸுரா யஸ்யார்சநாம் குர்வதே 
கல்பாகப்ரபவை: ஸுமைஸ்தமனிசம் நௌம்யாதிஜாவல்லபம் ||௩௩|| 

 

இதி ஸ்ரீசிவஸுவர்ணமாலாஸ்தவ: ஸம்பூர்ண: ||

Related Content

Srishiva Suvarnamala Stavah - Romanized script

Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम - Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम् - Vishvanathanagari Stotram

श्रीशिव सुवर्णमाला स्तवः - Srishiva Suvarnamala Stavah