logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

ஸ்ரீசிவஸ்துதி கதம்பம் - Srishivastuti Kadambam

Srishivastuti Kadambam


ஆஹ்ளாதஜனகஸ்யாத்ய ஸான்னித்யாத்தவ சங்கர | 
சந்த்ரச்சந்த்ரத்வமாபேதே ஜானே சந்த்ரலஸஜ்ஜட ||௧||

 

காளகூடம் நிக்ருஹ்யாதாவரக்ஷ: ஸகலம் ஜகத் | 
கோ வா(அ)த்ர விஸ்மய: சம்போ காலஸ்யைகஸ்ய நிக்ரஹே ||௨|| 

 

அபவஸ்த்வம் ஸூசயிதும் லோகானாமர்தநாரீச: | 
அர்தோ வேத்யாம்னாய: ஸ்வார்த்தபரோ நார்த்தவாத இதி ||௩|| 

 

ஜடதாவிதலனதீக்ஷித ஜடதாபஹ்ர்ருதிம் கரோஷி நோ சேன்மே | 
தீக்ஷாபங்கோ ந பவேத்தாக்ஷாயண்யாச்ரிதாங்க கிமு தேன ||௪|| 

 

பசுபதிமவ மாம் சம்போ பசுபதிரஸி கிரிச யஸ்மாத்வம் | 
ச்ருதிரப்யேவம் ப்ருதே கர்த்தவ்யா ஹ்யாத்மரக்ஷேதி ||௫|| 

 

சீர்ஷோபரி சந்த்ரஸ்தே லோகே சாஸ்த்ரே ச விக்யாத: |
கண்டோபர்யகளங்க: பூர்ண: கோ(அ)யம் நிசாகரோ ப்ருஹி ||௬|| 

 

கவித்வவாரசிசரந்நிசேசம் ஜடத்வநாகேந்த்ரவிபேதஸிம்ஹம் | 
ம்ருகத்வகாபத்தகடிப்ரதேசம் மஹத்த்வதம் நௌமி நதாய சம்பும் ||௭|| 

 

யதங்க்ரிபாதோருஹஸேவனேன ப்ரயாதி ஸர்வோத்தமதாம் ஜடோ(அ)பி | 
தமம்பிகாமானஸபத்மஹம்ஸமுபாச்ரயே ஸத்வரசித்தசுத்தயே ||௮|| 

 

பஹூனாம் ஜனானாம் மனோ(அ)பீஷ்டஜாதம் ஸுஸூக்ஷ்மம் விதீர்யாசு கர்வாயஸே  த்வம் | 
மஹேசான யத்யஸ்தி சக்திஸ்தவாஹோ மஹன்மன்மனோ(அ)பீஷ்டமாசு ப்ரயச்ச || ௯|| 

 

அபாம் புஷ்பார்தஸ்ய ப்ரதிதினமஹோ தாரணவசாத்ப்ரபோ 
கிம் நிர்வேதாத்தரணிகதபுஷ்பாலிமதுனா | 
ரஸாத்தத்ஸே சீர்ஷே சசதரகிரீடாகதனயாஸஹாய 
ப்ரப்ரூஹி ப்ரணதஜனகாருண்யபரித ||௧0|| 

 

பஹோ: காலாத்கிம் வா சிரஸி க்ருதவாஸம் தவ விதும் 
வியோகம் கிம் பத்யுர்ப்ருசமஸஹமானா: ஸ்வயமஹோ | 
ஸமாலிங்கன்த்யேதா: பதிமதிரஸாத்புஷ்பமிஷத: 
ப்ரபோ தாராஸ்தஸ்மாதஸி ஸுமகிரீடஸ்த்வமதுனா ||௧௧|| 

 

பக்தானாம் ஹ்ருத்ரதானாம் நிஜநிஜபதவீப்ராப்தயே பார்வதீச: 
காருண்யாபாரவாரான்நிதிரகபதிஜாஸம்யுத: ஸம்ப்ரமேண | 
ஆருஹ்யைகம் ஹி பாஹ்யம் ரதமிஹ நிகிலாம்ச்சாலயன்கிம் புரோக்தான்கர்வம் 
பக்ஷீசவாய்வோர்ஹரதி கருணயா சீக்ரநம்ரேஷ்ட்ரதாயீ ||௧௨|| 

 

மத்பாபானாம் பஹூனாம் பரிமிதிரதுனா(அ)தீச நாஸ்த்யேவ நூனம் 
த்வத்வத்பாபோபசாந்திப்ரதமிஹ புவனே நாஸ்தி தைவம் ச ஸத்ய: | 
தஸ்மான்மத்பாபராசிம் தஹ தஹ தரஸா தேஹி சுத்தாம் ச புத்திம் 
ஸ்ரோத: ச்ரேஷ்டாவதம்ஸ ப்ரணதபயஹர ப்ராணநாதாகஜாயா: ||௧௩|| 

 

காமம் ஸந்து ஸுரா: ஸ்வபாதநமநஸ்தோத்ரார்ச்சனாபிச்சிரம் 
தேஹம் கர்சயதே ஜனாய பலதாஸ்தான்னாச்ரயே ஜாத்வபி | 
யோ ஜாத்வப்யவசாத்ஸ்வநாம வததே லோகாய சீக்ரேஷ்டத: 
ஸோ(அ)வ்யாத்தேதுவிஹீனபூர்ணகருண: காந்தாயிதார்த: சிவ: ||௧௪|| 


நித்யாநித்யவிவேகபோகவிரதீ சாந்த்யாதிஷட்கம் ததா 
மோக்ஷேச்சாமனபாயினீம் விதர போ சம்போ க்ர்ருபாவாரிதே | 
வேதாந்தச்ரவணம் ததர்த்தமனனம் த்யானம் சிரம் ப்ரஹ்மண: 
ஸச்சித்ரூபதனோரகண்டபரமாநந்தாத்மன: சங்கர ||௧௫|| 

 

மந்நீகாசதனும் ப்ரக்ரூஹ்ய கருணாவாரான்னிதே ஸத்வரம் 
ச்ர்ருங்காத்ரௌ வஸ மோதத: கருணயா வ்யாக்யானஸிம்ஹாஸனே | 
குர்வல்லோகததிம் ஸ்வதர்மநிரதாம் ஸௌக்யைரசேஷைர்வ்ருதாம- 
த்வைதாத்மவிபோதபூர்ணஹ்ருதயாம் சாதன்வபர்ணாபதே ||௧௬|| 

 

யத்பதாம்புஜஸமர்ச்சனஸக்த: ஸக்திமாசு விஷயேஷு விஹாய | 
ஸச்சிதாத்மனி விலீனமனஸ்கா: ஸம்பவந்தி தமஹம் சிவமீடே ||௧௭|| 

 

ரஜனீவல்லபசூடோ ரஜனீசரஸேவ்யபதபத்ம: | 
ராகாசசாங்கதவளோ ராஜதி ரமணீக்ருஹீதவாமாங்க: ||௧௮||

 

கரவாணீதனுபிஸ்தே கரவாணீசாங்க்ரிஸன்னதிம் மோதாத் | 
கரவாணீதனுசுத்த்யை கரவாணீஸ்ரீபஹுத்வாய ||௧௯||

 

இதி ஸ்ரீசிவஸ்தவகதம்பம் ஸம்பூர்ணம் ||

Related Content

Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaach

shivastutiH (langkeshvara virachitaa)

Srishiva Suvarnamala Stavah - Romanized script

Vishvanathanagari Stotram

विश्वनाथनगरीस्तोत्रम - Vishvanathanagari Stotram