logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

ம்ருதஸஞ்ஜீவன கவசம் - Mrutasanjeevana Kavacham

Mrutasanjeevana Kavacham


ஏவமாராத்ய கௌரீசம் தேவம் ம்ருத்யுஞ்ஜயேச்வரம் || 
ம்ருதஸஞ்ஜீவனம் நாம்நா கவசம் ப்ரஜபேத்ஸதா ||௧|| 

 

ஸாராத்ஸாரதரம் புண்யம் குஹ்யாத்குஹ்யதரம் சுபம் || 
மஹாதேவஸ்ய கவசம் ம்ருதஸஞ்ஜீவனாபிதம் ||௨|| 

 

ஸமாஹிதமனா பூத்வா ச்ர்ருணுஷ்வ கவசம் சுபம் || 
ச்ருத்வைதத்திவ்யகவசம் ரஹஸ்யம் குரு ஸர்வதா ||௩|| 

 

வராபயகரோ யஜ்வா ஸர்வதேவநிஷேவித: || 
ம்ருத்யுஞ்ஜயோ மஹாதேவ: ப்ராச்யாம் மாம் பாது ஸர்வதா ||௪|| 

 

ததான: சக்திமபயாம் த்ரிமுக: ஷட்புஜ: ப்ரபு: || 
ஸதாசிவோ(அ)க்னிரூபீ மாமாக்நேய்யாம் பாது ஸர்வதா ||௫|| 

 

அஷ்டாதசபுஜோபேதோ தண்டாபயகரோ விபு: || 
யமரூபீ மஹாதேவோ தக்ஷிணஸ்யாம் ஸதா(அ)வது ||௬|| 

 

கட்காபயகரோ தீரோ ரக்ஷோகணநிஷேவித: || 
ரக்ஷோரூபீ மஹேசோ மாம் நைர்ருத்யாம் ஸர்வதா(அ)வது ||௭|| 

 

பாசாபயபுஜ: ஸர்வரத்னாகரநிஷேவித: || 
வருணாத்மா மஹாதேவ: பச்சிமே மாம் ஸதா(அ)வது ||௮|| 

 

கதாபயகர: ப்ராணநாயக: ஸர்வதாகதி: || 
வாயவ்யாம் மாருதாத்மா மாம் சங்கர: பாது ஸர்வதா ||௯|| 

 

சம்காபயகரஸ்தோ மாம் நாயக: பரமேச்வர: || 
ஸர்வாத்மாந்தரதிக்பாகே பாது மாம் சங்கர: ப்ரபு: ||௧0|| 

 

சூலாபயகர: ஸர்வவித்யானாமதிநாயக: || 
ஈசானாத்மா ததைசான்யாம் பாது மாம் பரமேச்வர: ||௧௧|| 

 

ஊர்த்வபாகே ப்ரஹ்மரூபீ விச்வாத்மா(அ)த: ஸதா(அ)வது || 
சிரோ மே சங்கர: பாது லலாடம் சந்த்ரசேகர: ||௧௨|| 

 

ப்ருமத்யம் ஸர்வலோகேசஸ்த்ரிநேத்ரோ லோசனே(அ)வது || 
ப்ருயுக்மம் கிரிச: பாது கர்ணௌ பாது மஹேச்வர: ||௧௩|| 

 

நாஸிகாம் மே மஹாதேவ ஓஷ்டௌ பாது வ்ருஷத்வஜ: || 
ஜிஹ்வாம் மே தக்ஷிணாமூர்த்திர்தந்தான்மே கிரிசோ(அ)வது ||௧௪|| 

 

ம்ருத்யுஞ்ஜயோ முகம் பாது கண்டம் மே நாகபூஷண: || 
பினாகீ மத்கரௌ பாது த்ரிசூலீ ஹ்ருதயம் மம ||௧௫|| 

 

பஞ்சவக்த்ர: ஸ்தனௌ பாது உதரம் ஜகதீச்வர: || 
நாபிம் பாது விரூபாக்ஷ: பார்ச்வௌ மே பார்வதீபதி: ||௧௬|| 

 

கடித்வயம் கிரீசோ மே ப்ருஷ்டம் மே ப்ரமதாதிப: ||
குஹ்யம் மஹேச்வர: பாது மமோரூ பாது பைரவ: ||௧௭|| 

 

ஜானுனீ மே ஜகத்தர்த்தா ஜங்கே மே ஜகதம்பிகா || 
பாதௌ மே ஸததம் பாது லோகவந்த்ய: ஸதாசிவ: ||௧௮|| 

 

கிரீச: பாது மே பார்யாம் பவ: பாது ஸுதான்மம || 
ம்ருத்யுஞ்ஜயோ மமாயுஷ்யம் சித்தம் மே கணநாயக: ||௧௯|| 

 

ஸர்வாங்கம் மே ஸதா பாது காலகால: ஸதாசிவ: || 
ஏதத்தே கவசம் புண்யம் தேவதானாம் ச துர்லபம் ||௨0|| 

 

ம்ருதஸஞ்ஜீவனம் நாம்னா மஹாதேவேன கீர்த்திதம் || 
ஸஹஸ்ராவர்த்தனம் சாஸ்ய புரச்சரணமீரிதம் ||௨௧|| 

 

ய: படேச்ச்ருணுயாந்நித்யம் ச்ராவயேத்ஸுஸமாஹித: || 
ஸ காலம்ருத்யும் நிர்ஜ்ஜித்ய ஸதாயுஷ்யம் ஸமச்னுதே ||௨௨|| 

 

ஹஸ்தேன வா யதா ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ம்ருதம் ஸஞ்ஜீவயத்யஸௌ || 
ஆதயோ வ்யாதயஸ்தஸ்ய ந பவந்தி கதாசன ||௨௩|| 

 

காலம்ருத்யுமபி ப்ராப்தமஸௌ ஜயதி ஸர்வதா || 
அணிமாதிகுணைச்வர்யம் லபதே மானவோத்தம: ||௨௪|| 

 

யுத்தாரம்பே படித்வேதமஷ்டாவிம்சதிவாரகம் || 
யுத்தமத்யே ஸ்தித: சத்ரு: ஸத்ய: ஸர்வைர்ந த்ருச்யதே ||௨௫|| 

 

ந ப்ரஹ்மாதீனி சாஸ்த்ராணி க்ஷயம் குர்வந்தி தஸ்ய வை || 
விஜயம் லபதே தேவயுத்தமத்யே(அ)பி ஸர்வதா ||௨௬|| 

 

ப்ராதருத்தாய ஸததம் ய: படேத்கவசம் சுபம் || 
அக்ஷய்யம் லபதே ஸௌக்யமிஹ லோகே பரத்ர ச ||௨௭|| 

 

ஸர்வவ்யாதிவினிர்முக்த: ஸர்வரோகவிவர்ஜ்ஜித: || 
அஜராமரணோ பூத்வா ஸதா ஷோடசவார்ஷிக: ||௨௮|| 

 

விசரத்யகிலாம்ல்லோகான்ப்ராப்ய போகாம்ஸ்ச துர்லபான் || 
தஸ்மாதிதம் மஹாகோப்யம் கவசம் ஸமுதாஹ்ருதம் ||௨௯|| 

 

ம்ருதஸஞ்ஜீவனம் நாம்நா தைவதைரபி துர்லபம் ||௩0|| 

இதி ஸ்ரீவஸிஷ்டப்ரணீதம் ம்ருதஸஞ்ஜீவனஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Related Content