logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

ஸந்ததி ப்ரதம் அபிலாஷ அஷ்டக ஸ்தோத்ரம் - Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

ஏகம் ப்ரஹ்மைவாத்விதீயம் ஸமஸ்தம் ஸத்யம் ஸத்யம் நேஹ நாநாஸ்தி கிஞ்சித் | 
ஏகோ ருத்ரோ ந த்விதீயோ(அ)வதஸ்தே தஸ்மாதேகம் த்வாம் ப்ரபத்யே மஹேசம் ||௧|| 

ஏக: கர்த்தா த்வம் ஹி ஸர்வஸ்ய சம்போ நாநாரூபேஷ்வேகரூபோ(அ)ப்யரூப: | 
யத்வத்ப்ரத்யக்பூர்ண ஏகோ(அ)ப்யநேகஸ்தஸ்மாந்நாந்யம் த்வாம் வினேசம் ப்ரபத்யே  ||௨|| 

ரஜ்ஜௌ ஸர்ப: சுக்திகாயாம் ச ரௌப்யம் பய: பூரஸ்தந்ம்ருகாக்யே மரீசௌ | 
யத்வத்தத்வத்விஷ்வகேவ ப்ரபஞ்சோ யஸ்மின் ஜ்ஞாதே தம் ப்ரபத்யே மஹேசம் ||௩|| 

தோயே சைத்யம் தாஹகத்வம் ச வஹ்னௌ தாபோ பாநௌ சீதபாநௌ ப்ரஸாத: | 
புஷ்பே கந்தோ துக்தமத்யே ச ஸர்பிர்யத்தச்சம்போ த்வம் ததஸ்த்வாம் ப்ரபத்யே  ||௪|| 

சப்தம் க்ருஹ்ணாஸ்யச்ரவாஸ்த்வம் ஹி ஜிக்ரேரக்ராணஸ்த்வம் வ்யங்க்ரிராயாஸி தூராத்  | 
வ்யக்ஷ: பச்யேஸ்த்வம் ரஸஜ்ஞோ(அ)ந்யஜிஹ்வ: கஸ்த்வாம் ஸம்யக்வேத்த்யதஸ்த்வாம்  ப்ரபத்யே ||௫|| 

நோ வேதஸ்த்வாமீச ஸாக்ஷாத்விவேத நோ வா விஷ்ணுர்நோ விதாதா(அ)கிலஸ்ய || 
நோ யோகீந்த்ரா நேந்த்ரமுக்யாச்ச தேவா பக்தோ வேத த்வாமதஸ்த்வாம் ப்ரபத்யே  ||௬|| 

நோ தே கோத்ரம் நேச ஜன்மாபி நாக்யா நோ த்வா ரூபம் நைவ சீலம் ந தேச:  | 
இத்தம்பூதோ(அ)பீச்வரஸ்த்வம் த்ரிலோக்யா ஸர்வான்காமான் பூரயேஸ்தத்பஜே த்வாம்  ||௭|| 

த்வத்த: ஸர்வம் த்வம் ஹி ஸர்வம் ஸ்மராரே த்வம் கௌரீசஸ்த்வம் ச நக்நோ(அ) திசாந்த:| 
த்வம் வை சுத்தஸ்த்வம் யுவா த்வம் ச பாலஸ்தத்வம் யத்கிம் நாஸ்த்யதஸ்த்வாம்  நதோ(அ)ஸ்மி |௮||

ஸ்துத்வேதி விப்ரோ நிபபாத பூமௌ ஸ தண்டவத்யாவததீவ ஹ்ருஷ்ட: | 
தாவத்ஸ தாலோ(அ)கிலவ்ருத்தவ்ருத்த: ப்ரோவாச பூதேவ வரம் வ்ருணீஹி ||௯|| 

தத உத்தாய ஹ்ருஷ்டாத்மா முனிர்விச்வாநர: க்ருதீ | 
ப்ரத்யப்ரவீத்கிமஜ்ஞாதம் ஸர்வஜ்ஞஸ்ய தவ ப்ரபோ ||௧0|| 

ஸர்வாந்தராத்மா பகவான் ஸர்வ: ஸர்வப்ரதோ பகவான் | 
யாச்ஞாம் ப்ரதி நியுங்க்தே மாம் கிமீசோ தைந்யகாரிணீம் ||௧௧|| 

இதி ச்ருத்வா வசஸ்தஸ்ய தேவோ விச்வாநரஸ்ய ஹ | 
சுசே: சுசிவ்ரதஸ்யாத சுசி ஸ்மித்வா(அ)ப்ரவீச்சிசு: ||௧௨|| 

பால உவாச|| 

த்வயா சுசே சுசிஷ்மத்யாம் யோ(அ)பிலாஷ: க்ருதோ ஹ்ருதி | 
அசிரேணைவ காலேன ஸ பவிஷ்யத்யஸம்சயம் ||௧௩|| 

தவ புத்ரத்வமேஷ்யாமி சுசிஷ்மத்யாம் மஹாமதே | 
க்யாதோ க்ருஹபதிர்நாம்நா சுசி: ஸர்வாமரப்ரிய: ||௧௪|| 

அபிலாஷாஷ்டகம் புண்யம் ஸ்தோத்ரமேதன்மயேரிதம் | 
அப்தம் த்ரிகாலபடநாத்காமதம் சிவஸந்நிதௌ ||௧௫|| 

ஏதத்ஸ்தோத்ரஸ்ய படனம் புத்ரபௌத்ரதனப்ரதம் | 
ஸர்வசாந்திகரம் வாபி ஸர்வாபத்த்யரிநாசனம் ||௧௬|| 

ஸ்வர்காபவர்கஸம்பத்திகாரகம் நாத்ர ஸம்சய: | 
ப்ராதருத்தாய ஸுஸ்நாதோ லிங்கமப்யர்ச்ய சாம்பவம் ||௧௭|| 

வர்ஷம் ஜபந்நிதம் ஸ்தோத்ரமபுத்ர: புத்ரவான் பவேத் | 
வைசாகே கார்த்திகே மாகே விசேஷநியமைர்யுத: ||௧௮|| 

ய: படேத் ஸ்நானஸமயே ஸ லபேத்ஸகலம் பலம் | 
கார்த்திகஸ்ய து மாஸஸ்ய ப்ரஸாதாதஹமவ்யய: ||௧௯|| 

தவ புத்ரத்வமேஷ்யாமி யாஸ்த்வந்யஸ்தத்படிஷ்யதி | 
அபிலாஷாஷ்டகமிதம் ந தேயம் யஸ்ய கஸ்யசித் ||௨0|| 

கோபநீயம் ப்ரயத்நேன மஹாவந்த்யாப்ரஸூதிக்ருத் | 
ஸ்த்ரியா வா புருஷேணாபி நியமால்லிங்கஸந்நிதௌ ||௨௧|| 

அப்தம் ஜப்தமிதம் ஸ்தோத்ரம் புத்ரதம் நாத்ர ஸம்சய: | 
இத்யுக்த்வாந்தர்ததே பால: ஸோ(அ)பி விப்ரோ க்ருஹம் யயௌ ||௨௨|| 

இதி ஸ்ரீஸ்கந்தபுராணே காசீகண்டே ஸந்ததிப்ரதமபிலாஷாஷ்டகஸ்தோத்ரம்  ஸம்பூர்ணம் ||

Related Content

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram

सन्तति प्रदम अभिलाष अष्टक स्तोत्रम - Santhathi Pradama Abhil

सन्तति प्रदम् अभिलाष अष्टक स्तोत्रम् - Santhathi Pradama Abh

সন্ততি প্রদম অভিলাষ অষ্টক স্তোত্রম - Santhathi Pradama Abhil

ਸਨ੍ਤਤਿ ਪ੍ਰਦਮ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਅਸ਼੍ਟਕ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Santhathi Pradama Abhil