logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

விச்வேச்வரலஹரீ - Vishveshvaralahari

Vishveshvaralahari

ஸித்திபுத்திபதிம் வந்தே ஸ்ரீகணாதீச்வரம் முதா |
தஸ்ய யோ வந்தனம் குர்யாத் ஸ தீனாம் யோகமின்வதி ||௧||

வந்தே காசீபதிம் காசீ ஜாதா யத்க்ருபயா புரீ |
ப்ரகாசநார்த்தம் பக்தானாம் ஹோதாரம் ரத்னதாதமம் ||௨||

பக்தாவனம் கரோமீதி மா கர்வம் வஹ சங்கர |
தேப்ய: ஸ்வபூஜாக்ரஹணாத்தவேதத்ஸத்யமங்கிர: ||௩||

முதா லக்ஷ்மீம் காமயந்தே சஞ்சலாம் ஸகலா ஜனா: |
காசீரூபாம் காமயே(அ)ஹம் லக்ஷ்மீமனபகாமினீம் ||௪||

ப்ராப்னுவந்து ஜனா லக்ஷ்மீம் மதாந்தந்ருபஸேவநாத் |
லபே விச்வேசஸேவாதோ காமச்வம் புருஷானஹம் ||௫||

ந மத்குடும்பரக்ஷார்த்தம் மாஹூயாமி ச்ரியம் புதா: |
விச்வேச்வராராதநார்த்தம் ச்ரியம் தேவீமுபஹ்வயே ||௬||

ஆபாதரமணீயேயம் ஸ்ரீர்மதாந்தகரீ சலா |
அஸாரஸம்ஸ்ருதௌ காசீம் ஸா ஹி ஸ்ரீரம்ருதா ஸதாம் ||௭||

காசீ கங்கா(அ)ன்னபூர்ணா ச விச்வேசாத்யாச்ச தேவதா: |
அவந்து பாலமஜ்ஞம் மாமுசதீரிவ மாதர: ||௮||

ஸதைவ து:ககாரிணீம் ந ஸம்ஸ்ருதிம் ஹி காமயே
சிவப்ரியாம் ஸுகப்ரதாம் பராம் புரீம் ஹி காமயே |
ஸ்வபக்தது:கஹாரகம் மனோரதப்ரபூரகம்
சிவம் ஸதா முதா பஜே மஹேரணாய சக்ஷஸே ||௯||

ஸ்வஸேவகஸுதாதீனாம் பாலனம் குர்வதே ந்ருபா: |
பாஸ்யேவாஸ்மாம்ஸ்து விச்வேச கீர்வாண: பாஹி ந: ஸுதான் ||௧0||

நிஷேவ்ய காசிகாம் புரீம் ஸதாசிவம் ப்ரபூஜ்ய வை |
குரோர்முகாரவிந்தத: ஸதாதிரூபமத்வயம் |
விசார்ய ரூபமாத்மனோ நிஷேத்ய நச்வரம் ஜடம்
சிதாத்மனா தமோபிதம் தனேன ஹன்மி வ்ருச்சிகம் ||௧௧||

ஹே பாகீரதி ஹே காசி ஹே விச்வேச்வர தே ஸதா |
கலயாமி ஸ்தவம் ச்ரேஷ்டமேஷ ராரந்து தே ஹ்ருதி ||௧௨||

விச்வநாத ஸதா காச்யாம் தேஹ்யஸ்மப்யம் தனம் பரம் |
புரா யுத்தேஷு தைத்யானாம் வித்மஹே த்வாம் தனஞ்ஜயம் ||௧௩||

அவிநாசி புரா தத்தம் பக்தேப்யோ த்ரவிணம் த்வயா |
காசிவிச்வேசகங்கே த்வாமத தே ஸ்தும்நமீமஹே ||௧௪||

ஸம்ஸாரதாவவஹ்நௌ மாம் பதிதம் து:கிதம் தவ |
விச்வேச பாஹி கங்காத்யைராகத்ய வ்ருஷபி: ஸுதம் ||௧௫||

காசீம் ப்ரதி வயம் யாம தயயா விச்வநாத தே |
தத்ரைவ வாஸம் குர்யாம வ்ருக்ஷே ந வஸதிம் வய: ||௧௬||

ஹே ஸரஸ்வதி ஹே கங்கே ஹே காளிந்தி ஸதா வயம் |
பஜாமாம்ருதரூபம் தம் யோ வ: சிவதமோ ரஸ: ||௧௭||

விச்வநாதேதமேவ த்வாம் யாசாம ஸததம் வயம் |
ஸ்தித்வா காச்யாமத்வரே த்வாம் ஹவிஷ்மந்தோ ஜராமஹே ||௧௮||

ஸர்வாஸு ஸோமஸம்ஸ்தாஸு காச்யாமிந்த்ரஸ்வரூபிணே |
ஹே விச்வேச்வர தே நித்யம் ஸோமம் சோதாமி பீதயே ||௧௯||

காச்யாம் ரௌத்ரேஷு சாந்யேஷு யஜாம த்வாம் மகேஷு வை |
ஹே விச்வேச்வர தேவைஸ்த்வம் ராரந்தி ஸவமேஷு ந: || ௨0||

மாம் மோஹாத்யா துர்ஜநாச்ச பாதந்தே நிஷ்ப்ரயோஜனம் |
விச்வேச்வர ததோ மே த்வாம் வருத்ரீம் திஷணாம் வஹ ||௨௧||

ருத்ராக்ஷபஸ்மதாரீ த்வாம் காச்யாம் ஸ்தௌமீச ஸம்ஸ்தவை: |
த்வத்பாதாம்புஜப்ருங்கம் மாம் ந ஸ்தோதாரம் நிதேகர: ||௨௨||

விஹாய சஞ்சலம் வதூஸுதாதிகம் ஹி து:கதம்
த்வதீயகாமஸம்யுதா பவேம காசிகாபுரீ |
ஸ்வஸேவகார்த்திநாசக ப்ரக்ருஷ்டஸம்விதர்பக
பவைவ தேவ ஸந்ததம் ஹ்யுதத்வமஸ்மயுர்வஸோ ||௨௩||

விச்வேச காச்யாம் கங்காயாம் ஸ்நாத்வா த்வாம் ரம்யவஸ்துபி: |
பூஜயாம வயம் பக்த்யா குசிகாஸோ அவஸ்யவ: ||௨௪||

விச்வேச நித்யமஸ்மப்யம் பயமுத்பாதயந்தி யே |
தேஷாம் விதாயோபமர்தம் ததோ நோ அபயம் க்ருதி ||௨௫||

ராக்ஷஸானாம் ஸ்வபாவோ(அ)யம் பாத்யா விச்வேச ஜீவகா: |
பக்தானுகம்பயா சம்போ ஸர்வம் ரக்ஷோ நிபர்ஹய ||௨௬||

விச்வேச்வர ஸதா பீத: ஸம்ஸாரர்ணவஜ்ஜநாத் |
மாம் பாலய ஸதேதி த்வாம் புருஹூதமுபப்ருவே ||௨௭||

இதம் விம்ருச்யநச்வரம் ஜடம் ஸதைவ து:கதம்
ஸமர்சிதும் சிவம் கதா: பரா: புரீம் யதோ த்விஜா: |
ததோ(அ)பிகம்ய தாம் புரீம் ஸமர்ச்ய வஸ்துபி: பரை:
சிவம் ஸ்வபக்தமுக்திதம் தமில்யகித்வ ஈமஹே ||௨௮||

காச்யாம் வயம் ஸதைவ த்வாம் யஜாம ஸகலைர்மகை: |
விச்வேச்வர த்வம் ஸமக்ரைர்தேவைராஸத்ஸி பர்ஹிஷி ||௨௯||

யக்ஷேச்வரேண ரக்ஷிதம் ச்ரேஷ்டம் தனமகேஷு தே |
தேஹி வ்யயாய சங்கர ஹ்யஸ்மப்யமப்ரதிஷ்க்ருத: ||௩0||

மத்பூர்வஜா மஹாசைவா பஸ்மருத்ராக்ஷதாரிண: |
விச்வேச்வர ஸுரேஷு த்வாமத்வசமிவ யேமிரே ||௩௧||

சம்போர்விதாய யே(அ)ர்சனம் திஷ்டந்தி தத்பரா யதா |
தான் சங்கரோ கிரே த்ருதம் யூதேன வ்ருஷ்ணிரேஜதி ||௩௨||

த்வாம் பூஜயாமீச ஸுரம் மானஸைர்திவ்யவஸ்துபி: |
ஹே விச்வேச்வர தேவைஸ்த்வம் ஸோம ராரந்தி நோ ஹ்ருதி ||௩௩||

ப்ராதுர்பவஸி ஸத்யஸ்த்வம் க்லேசோ பக்தஜனே யதா |
ததோ(அ)ஹம் க்லேசவான் குர்வே ஸத்யோஜாதாய வை நம: ||௩௪||

வாமதேவேதி மனூ ரம்யதாம் யஸ்ய ஸஞ்ஜகௌ |
ஈசஸ்தஸ்மாத்க்ரியதே வாமதேவாய தே நம: ||௩௫||

தயாஸிந்தோ தீனபந்தோ யோ(அ)ஸ்தீச வரத: கர: |
அஸ்மாகம் வரதாநேன ஸ யுக்தஸ்தே(அ)ஸ்து தக்ஷிண: ||௩௬||

துஷ்டபீதஸ்ய மே நித்யம் கரஸ்தே(அ)பயதாயக: |
மஹேசாபயதானே ஸ்யாதுத ஸவ்ய: சதக்ரதோ ||௩௭||

மஹேச்வரீயபதபத்மஸேவக: புரந்தராதிபதநி:ஸ்ப்ருஹ: ஸதா |
ஜனோ(அ)ஸ்தி ய: ஸதததுர்கத: ப்ரபோ ப்ருணக்ஷி வஸுனா பவீயஸா ||௩௮||

ரக்ஷணாய நாஸ்தி மே த்வாம் வினேச ஸாதனம் |
நிச்சயேன ஹே சிவ த்வாமவஸ்யுராசகே ||௩௯||

ரோகைர்து:கைர்வைரிகணைச்ச யுக்தாஸ்த்வத்தாஸத்வாச்சங்கர தத்ஸஹஸ்வ |
ரம்யம் ஸ்தோத்ரம் ரோஷகரம் வசோ வா யத்கிஞ்சாஹம் த்வாயுரிதம் வதாமி ||௪0||

த்யாயாம வஸ்து சங்கரம் யாசாம தாம சங்கரம் |
குர்யாம கர்ம சங்கரம் வோசேம சந்தமம் ஹ்ருதே ||௪௧||

மாதா தாத: ஸ்வாதிஷ்டம் ச பௌஷ்டிகம் மன்வாதே வாக்யம் பாலஸ்ய குத்ஸிதம் |
யத்வத்தத்வாக்யம் மே(அ)ஸ்து சம்பவே ஸ்வாதோ: ஸ்வாதீயோ ருத்ராய பந்தனம் ||௪௨||

சிவம் ஸுகந்திஸம்யுதம் ஸ்வபக்தபுஷ்டிவர்தனம் |
ஸுதீனபக்தபாலகம் த்ரியம்பகம் யஜாமஹே ||௪௩||

தேவ தேவ கிரிஜாவல்லப த்வம் பாஹி பாஹி சிவ சம்போ மஹேச |
யத்வதாமி ஸததம் ஸ்தோத்ரவாக்யம் தஜ்ஜுஷஸ்வ க்ருதி மா தேவவந்தம் ||௪௪||

த்யக்த்வா ஸதா நிஷ்பலகார்யபாரம் த்ரூத்வா ஸதா சங்கரநாமஸாரம் |
ஹே ஜீவ ஜன்மாந்தகநாசகாரம் யக்ஷ்யாமஹே ஸௌமனஸாய ருத்ரம் ||௪௫||

ஸ்தித்வா காச்யாம் நிர்மலகங்காதோயே ஸ்நாத்வா ஸம்பூஜ்ய த்ரிதசேச்வரம் வை |
தஸ்ய ஸ்தோத்ரம் பாபஹரைஸ்து தேவ பத்ரம் கர்ணேபி: ச்ருணுயாம தேவா: ||௪௬||

வாராணஸ்யாம் சங்கரம் ஸுராட்யம் ஸம்பூஜ்யேசம் வஸுபி: ஸுகாந்தை: |
அக்ரே ந்ருத்யந்த: சிவஸ்ய ரூபம் பத்ரம் பச்யேமாக்ஷபிர்யஜத்ரா: ||௪௭||

இச்சாமஸ்த்வாம் பூஜயிதும் வயம் விச்வேச ஸந்ததம் ||
ப்ரயச்ச நோ தனம் ச்ரேஷ்டம் யசஸம் வீரவத்தமம் ||௪௮||

காச்யாமுஷித்வா கங்காயாம் ஸ்ராத்வா ஸம்பூஜ்ய சங்கரம் |
த்யாத்வா தச்சரணௌ நித்யமலக்ஷ்மீர்நாசயாம்யஹம் ||௪௯||

அஸத்பதம் ஸ்வஹர்ஷதம் ந சாந்யஹர்ஷதாயகம்
ஸதா முதா ப்ரஸூர்யதா ச்ருணோதி பாஷிதம் சிசோ: |
சிவாபகாசிவாபலாசிவாலயாஸமன்வித-
ஸ்ததா சிவேச ந: ஸுரைர்கிரமுபச்ருதிம் சர ||௫0||

ஸகரஸ்யாத்மஜா கங்கே மதா: ஸந்தாரிதாஸ்த்வயா |
அகரஸ்யாத்மஜா தஸ்மாத் கிம் ந தாரயஸி த்ருவம் ||௫௧||

ப்ராயிகோ(அ)யம் ப்ரவாதோ(அ)ஸ்து தரந்தி தவ ஸந்நிதௌ |
தாரகம் நாம தே கங்கே ஸந்நிதே: கிம் ப்ரயோஜனம் |௫௨||

மீனைராயதலோசனே வஸுமுகீவாப்ஜேன ரோமாவலீயுக்தோ
ராஜவதீவ பத்மமுகுளை: சைவாலவல்ல்யா யுதை: |
உத்பாஸ்வஜ்ஜகனேன வாலபுலினைருத்யத்புஜேவோர்மிபிர்-
கர்த்தேநோஜ்ஜ்வலநாபிகேவ விலஸத்யேஷா பரம் ஜாஹ்னவீ ||௫௩||

ச்ருங்காரிதாம் ஜலசரை: சிவஸுந்தராங்க-
ஸங்காம் ஸதாபஹ்ருதவிச்வதவாந்தரங்காம்
ப்ருங்காகுலாம்புஜகலன்மகரந்ததுந்த-
ப்ருங்காவலீவிலஸிதாம் கலயே(அ)த கங்காம் ||௫௪||  

விச்வேசோ(அ)ஸி தனாதிபப்ரியஸகா கிம் சான்னபூர்ணாபதிர்-
ஜாமாதா தரணீப்ருதோ நிருபமாஷ்டைச்வர்யயுக்த: ஸ்வயம் |
சத்வார்யேவ ததாபி தாஸ்யஸி பலான்யாத்மாச்ரயாந்தே சிரம்
தேப்யோ(அ)தோ பத யுஜ்யதே பசுபதே லப்தாவதாரஸ்தவ ||௫௫||

தோஷாகரம் வஹஸி மூர்த்நி களங்கவந்தம் கண்டே த்விஜிஹ்வமதிவக்ரகதிம் ஸுகோரம் |
பாபீத்யயம் மயி குதோ ந க்ருபாம் கரோஷி யுக்தைவ தே விஷமத்தஷ்டிரதோ மஹேச |௫௬||

அஸ்தி த்ரிநேத்ரமுடுராஜகலா மமேதி  
கர்வாயதே ஹ்யதிதராம் பத விச்வநாத |
த்வத்வாஸிநோ ஜனனகாசிசசாங்கசூடா-
பாலேக்ஷணாச்ச ந பவந்தி ஜனா: கியந்த: ||௫௭||

காமம் ஸந்த்யஜ நச்வரே(அ)த்ர விஷயே வாமம் பதம் மா விச
க்ஷேமம் சாத்மன ஆசர த்வமதயம் காமம் ஸ்மரஸ்வாந்தகம் |
பீமம் தண்டதரஸ்ய யோகிஹ்ருதயாராமம் சிரப்ரோல்லஸ-
த்ஸோமம் பாவயா விச்வநாதமனிசம் ஸோமம் ஸகே மானஸே ||௫௮||

ஸம்பூஜ்ய த்ரிதசவரம் ஸதாசிவம் யோ
விச்வேசஸ்துதிலஹரீம் ஸதா படேத்வை |
கைலாஸே சிவபதகஞ்ஜராஜஹம்ஸ
ஆகல்பம் ஸ ஹி நிவஸேச்சிவஸ்வரூப: ||௫௯||

அநேன ப்ரீயதாம் தேவோ பகவான் காசிகாபதி: |
ஸ்ரீவிச்வநாத: பூர்வேஷாமஸ்மாகம் குலதைவதம் ||௬0||

இயம் விச்வேசலஹரீ ரசிதா கண்டயஜ்வனா |
விச்வேசதுஷ்டிதா நித்யம் வஸதாம் ஹ்ருதயே ஸதாம் ||௬௧||

நாம்னா குணைச்சாபி சிவைவ மாதா தாத: சிவஸ்த்ரயம்பகயஜ்வநாமா |
மல்லாரிதேவ: குலதைவதம் மே ஸ்ரீகௌசிகஸ்யாஸ்தி குலே ச ஜன்ம ||௬௨||

இதி ஸ்ரீகணேசதீக்ஷிதாத்மஜத்ர்யம்பகதீக்ஷிததனூஜகண்டராஜதீக்ஷிதவிரசிதா விச்வேச்வரலஹரீ ஸம்பூர்ணா ||

Related Content

श्री शिवानन्द लहरी - shivaananda lahari

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Appaya Dikshita By J. M. Nallasami Pillai, B.A., B.L.

Sadashiva Pancharatnam

Shivananda lahari