logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

துறைசையமகவந்தாதி

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மகாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு

(பாடல்கள் 1925 - 2026)

Thuraisaiyamahavandhadhi
The composition of Mahavidwan SriMeenakshi Sundaram Pillai
 


கணபதி துணை

துறைசையமகவந்தாதி

திருச்சிற்றம்பலம்

	பாயிரம்

1925	கணையாவனமணிமாலைச்செய்தோனவன்கண்மலர்சூ
	டிணையாவனசமலர்ப்பதத்தோனருளெய்தல்குறித்
	தணையாவனநடைசெய்பூந்துறைசையந்தாதிசொல்லத்
	துணையாவனநம்மழகியவேழந்துணைவந்ததே. 			1


	குருவணக்கம்

1926	பாவன்புதீரென்றலைமீதும்வைகியின்பஞ்செய்தது
	பேவன்புலவுக்கடன்மாற்றருட்சுப்பிரமணிய
	தேவன்புடையுறாவாழ்வான்றுறைசைச்சிவன்முனமா
	லாவன்புகழ்க்குருவம்பலவாணனடிமலரே. 				2


	நூல்

1927	திருவம்பரவமலமாயைகன்மஞ்சிதைதரவ
	திருவம்பரவமகலத்திகழ்சிவஞானத்துமு
	திருவம்பரவமருமாவடுதுறைச்செல்வபுற்றோல்
	திருவம்பரவமாவென்றுசிந்தைசெயின்மனமே. 			1

1928	மனமாதவநந்தவேமுயலாநிற்குமாதர்தங்க
	மனமாதவநந்தவேதமுற்றேனருள்வாமத்துச்ச
	மனமாதவநந்தவேதாதுறைசைவள்ளால்வளைவா
	மனமாதவநந்தவேற்றியென்றாயெங்ஙன்வாய்ப்பதுவே. 		2

1929	பதுமத்தவளைநிகர்வாட்குமாரன்பகழிதுளைப்
	பதுமத்தவளைகழல்வதுந்தீமதிபாரித்திறைப்
	பதுமத்தவளைமுரல்வயற்கோமுத்திபற்றலரொப்
	பதுமத்தவளைகவர்விடையாயறப்பார்த்தருளே. 			3

1930	பாராதரிக்குமதிகாயுமாரன்பகழியொன்றும்
	பாராதரிக்குமதிவேதனையுறும்பற்றநினைப்
	பாராதரிக்குமதிலரசூருவப்பாரெனுந்தேர்ப்
	பாராதரிக்குமதிமாலஃதோவப்பரிந்தருளே. 				4

1931	பரம்பரமானந்தவாவரசூரபலியிடுகற்
	பரம்பரமானந்தவாங்கிழப்பான்சென்றபண்பவெங்கும்
	பரம்பரமானந்தவாங்குழையாயென்படர்மனம்பம்
	பரம்பரமானந்தவாழ்க்கையெவ்வாறுறும்பாவமற்றே. 			5

1932	பாவனஞ்செய்யவொருநீநினையிற்பலிக்குமதப்
	பாவனஞ்செய்யவுழல்பிறராலென்படுமஃதப்
	பாவனஞ்செய்யமருமாவடுதுறைப்பண்ணவவொப்
	பாவனஞ்செய்யவுணர்ந்துநின்கண்டம்பதிந்தமர்ந்தே. 			6

1933	பதம்படையாவந்தியேனடியார்க்குப்பல்பாவெனச்சொற்
	பதம்படையாவந்திவன்றானெனவுழல்பாவிக்கும்வாய்ப்
	பதம்படையாவந்திரைக்கடலாய்செய்யபங்கிக்குறும்
	பதம்படையாவந்திவண்ணாதுறைசைப்பதியினென்னே. 		7

1934	பதிகந்தரங்கவமுதெனமூவரும்பாடினர்கைப்
	பதிகந்தரங்கநடிக்குநின்றாளெமர்பற்றற்கன்றோ
	பதிகந்தரங்கமரசூர்முளைபணியாய்விடமுட்
	பதிகந்தரங்கரியாயுணரேமெப்படியுய்வதே. 				8

1935	படியாதவனிகமங்கூறுமாற்றுமெய்ப்பத்தியெய்தப்
	படியாதவனிகமும்பரமுந்தவிர்பாவியிந்தப்
	படியாதவனிகராசாற்கன்பில்லவன்பண்புறலெப்
	படியாதவனிகவாதேத்துகோமுத்திப்பண்ணவனே. 			9

1936	வனத்தாமரையரக்காம்பற்றுறைசைவனப்பர்விரை
	வனத்தாமரையரக்காம்பற்படாத்தர்வைவாய்ந்தசடை
	வனத்தாமரையரக்காம்பற்றலையணிவார்விடிற்க
	வனத்தாமரையரக்காம்பற்றினோர்திமடநெஞ்சமே. 			10

1937	மடக்கொடியாரையினிதோம்பல்வேட்டுவளந்தபுசு
	மடக்கொடியாரைமரீஇத்திரிவாஞ்சைநின்மாட்டுவர
	மடக்கொடியாரைவனைசடையாயன்னமாமலைகூர்
	மடக்கொடியாரைமதிலாவடுதுறைமாமணியே. 			11

1938	மாவலங்காரத்தனத்துமையாண்மணவாளனின்றே
	மாவலங்காரத்தண்கோமுத்திவாழுமம்மானிடமம்
	மாவலங்காரத்தநேர்நிறத்தாரைவைத்தான்களம்விம்
	மாவலங்காரத்தழைவானலாற்கதிமற்றிலையே. 			12

1939	மத்தாகமந்தரமாநீர்நட்டாருமருவருமே
	மத்தாகமந்தரமாணாவெனக்கருள்வாயருள்வா
	மத்தாகமந்தரமாலாய்தென்கோமுத்திவாழ்பவகா
	மத்தாகமந்தரமாக்கிடுவானுனைவந்திப்பனே. 			13

1940	வந்தனங்காமருவாளியெய்வாய்நின்வலிவளமு
	வந்தனங்காமருவாவடுதண்டுறைமன்முன்செலின்
	வந்தனங்காமருவார்சடையாயென்பைமற்றதுநி
	வந்தனங்காமருவாவென்றுநாணமருவிலையே. 			14

1941	மருவளகத்துமைமாதோடுயிரின்பவாழ்வுறக்கா
	மருவளகத்துமையற்றுறையாரின்மன்னுங்கொன்றைத்தா
	மருவளகத்துமையில்லார்புயத்தின்வண்காவிசுவை
	மருவளகத்துமையாமவர்கோமுத்திமாநகரே. 			15

1942	நகரமகரந்தகர்த்தாளிறைவர்க்குநற்றுறைசை
	நகரமகரந்தகட்குழலோடுநயந்தமர்சி
	நகரமகரந்தகப்பயில்வாரிதிநஞ்செனத்தி
	நகரமகரந்தகர்மேவுமுன்னங்குநண்ணனன்றே. 			16

1943	நந்தாவரத்தநகர்ஞானக்கோமுத்திநம்பவருள்
	நந்தாவரத்தநமானாக்கியதெய்வநாதகுழை
	நந்தாவரத்தநகுதோட்பஞ்சாக்கரநாமகுரு
	நந்தாவரத்தநமென்றுகொள்வாஞ்சையிந்நாய்க்கருளே. 		17

1944	அரவாவரையிலருண்ஞானக்கோமுத்தியையமறை
	அரவாவரையிலகுங்கயிலாயத்தநாமயபொய்
	அரவாவரையிலடியேனையேற்றலடல்விடைமேல்
	அரவாவரையிலழல்கால்கட்கூற்றமணுகுமுன்னே. 			18

1945	அண்ணாமலையத்தனைஞானக்கோமுத்தியண்ணலையாம்
	அண்ணாமலையத்தனைவினையாலயர்ந்தாந்தமிழை
	அண்ணாமலையத்தனையாண்டவாபல்லமரருக்கும்
	அண்ணாமலையத்தனையொப்பவாவென்றறைந்திலமே. 		19

1946	அறையாகமநம்படைத்தானயனெற்கதுதுயர்சார்
	அறையாகமநம்பலவாநின்சீர்த்தியவாவச்செவி
	அறையாகமநம்பகோமுத்திவாணவருளொடுநீ
	அறையாகமநம்பமாட்டேனெவ்வாறுன்னடியுறலே. 			20

1947	அடியாரையாவடுவேற்கண்ணிபாகவரவுமுடி
	அடியாரையாவடுதண்டுறையாய்மலமாதிகுற்றம்
	அடியாரையாவடுவென்றாய்தலின்றியமரயன்மால்
	அடியாரையாவடுப்பேன்பவமாய்த்தின்பமர்வதற்கே. 			21

1948	தக்கசிதம்பரவாந்தொழிறீரச்சுதாவருணந்
	தக்கசிதம்பரவாதங்கொள்ளேலெனத்தண்டித்தவா
	தக்கசிதம்பரவாவொளிர்நீற்றதண்கோமுத்திமே
	தக்கசிதம்பரவாகதியுன்னைத்தவிர்ந்திலையே. 			22

1949	தவந்தானஞ்சற்றுமிலானாளென்றேநந்தமக்கினிதோ
	தவந்தானஞ்சற்றுநிலானென்றுநீயெனைத்தள்ளுதல்கை
	தவந்தானஞ்சற்றுறுங்கண்டத்தினாவடுதண்டுறைநா
	தவந்தானஞ்சற்றுநின்றன்மையென்றாளத்தடையெவனே. 		23

1950	ஏதங்கலங்கப்பணிவார்முன்னிற்பவரெண்ணில்வலி
	ஏதங்கலங்கப்பணிவார்துறைசையிறைவர்பணி
	ஏதங்கலங்கப்பணிவார்திருவரசீயுநிழல்
	ஏதங்கலங்கப்பணிவார்சடையிலென்பார்முத்தரே. 			24

1951	முத்தனையானைக்கொடியிடையொப்பின்முலையுவந்த
	முத்தனையானைக்கொடியமைத்தானைமுழங்குமவி
	முத்தனையானைக்கொடியானைமூர்த்திமுதனவிலு
	முத்தனையானைக்கொடியேன்றுறைசையின்முன்னுவனே. 		25

1952	முன்னவராகந்தவாதாவடுதுறைமுற்றிநல
	முன்னவராகந்தமாதியபொய்முகக்குங்கரண
	முன்னவராகந்தகுபாற்பசப்பினர்மொய்கழறேர்
	முன்னவராகந்தனக்கரியாரெங்ஙன்முந்துவரே. 			26

1953	வரசங்கமங்கையுதித்தார்கலேற்றவவண்டுறைசை
	வரசங்கமங்கையுடையவெள்ளேற்றுவருபவதா
	வரசங்கமங்கையுறாவாறளவியவாவனலி
	வரசங்கமங்கையுயுமாறிழந்தும்வளமிலையே.			27

1954	வளவாகுரவையுடைமதவேளெய்மலர்க்கணையெவ்
	வளவாகுரவையுவக்குமளகமயிலெனுமி
	வளவாகுரவையுமொவ்வாதின்பத்துமருவுபுதி
	வளவாகுரவையுள்ளார்ஞானக்கோமுத்திவானவனே. 			28

1955	நவகோடிசித்தமிறோலவவாதநகர்வருப
	நவகோடிசித்தமையுநூலெனமுனநல்கியவா
	நவகோடிசித்தமுகவனக்கேழனண்ணாக்கழலோய்
	நவகோடிசித்தபுரவாசவென்னுநறுநுதலே. 				29

1956	தலையாலங்காடவர்சாராப்பிறவுந்தலம்பதம்வி
	தலையாலங்காடவர்கோன்றலைப்பாச்செய்வதவன்முளைமு
	தலையாலங்காடவர்காணத்தந்தார்நட்பர்தாரணிம
	தலையாலங்காடவர்தொண்டர்நங்கோமுத்திச்சங்கரற்கே. 		30

1957	சங்கந்தரங்கங்குழையாவமாயன்சரம்பதநஞ்
	சங்கந்தரங்கங்குழைவார்மன்றாற்றுதல்வாகனம்பஞ்
	சங்கந்தரங்கங்குழையாரரவஞ்சடைக்கலமெச்
	சங்கந்தரங்கங்குழைநேர்வர்சூழ்துறைசைப்பரற்கே. 			31

1958	பரவாதவத்தன்மையுற்றேயவத்தைப்படுங்கொடியேன்
	பரவாதவத்தன்மைபற்றிநிற்பேன்மறைபன்னுசிதம்
	பரவாதவத்தன்மைதீரமுராரிபணிதுறைசைப்
	பரவாதவத்தன்மைதந்திருபந்தமும்பாற்றுகவே. 			32

1959	பாலத்தனையத்தனையோவழற்கட்பரமனைக்கா
	பாலத்தனையத்தனையரசூரனைப்பன்மறைக்க
	பாலத்தனையத்தனைமநமாய்த்தளிப்பானையுமை
	பாலத்தனையத்தனைநேர்பவனையுட்பற்றினமே. 			33

1960	பற்றம்பலமங்கைமார்நல்கக்கொள்வர்பரவிமறை
	பற்றம்பலமங்கைகூப்பார்துறைசைப்பதிநினையம்
	பற்றம்பலமங்கையாரிசையாயறப்பற்றலரும்
	பற்றம்பலமங்கையாகூற்றரிக்கவர்பாழ்ம்பலமே. 			34

1961	பலமாவருக்கவங்கம்பெறுசோலைப்பதித்துறைசைப்
	பலமாவருக்கவங்கம்புனைவாரைப்பற்றான்கணையுற்
	பலமாவருக்கவங்கம்பணிவான்மகன்பண்ணுவன்றேர்ப்
	பலமாவருக்கவங்கம்பெறீனீந்தப்படுமிருளே. 				35

1962	இருப்புவனத்தையடையானையுண்குளகெய்துங்கொலெய்த்த்
	இருப்புவனத்தையுணிற்றாகம்போங்கொலிருந்துறைசை
	இருப்புவனத்தையணிவிடையாளர்க்கென்றெய்திப்பணி
	இருப்புவனத்தையெவராற்கடந்தின்பமெய்துவிரே. 			36

1963	விரகம்பரமையவாங்கணல்லார்கண்விடுத்தொழிவான்
	விரகம்பரமையவாற்றிப்பின்னாளுமெய்க்கோமுத்திய
	விரகம்பரமையமாய்ப்பான்மகிழ்ந்தமர்விண்ணவத
	விரகம்பரமையவென்னும்பொல்லாதவிரதத்தையே. 			37

1964	விரியம்புவனம்பறிப்பானெரியவிழித்தவன்கா
	விரியம்புவனம்பயில்கோமுத்தீசனைவிட்டயனீ
	விரியம்புவனம்பரிப்பானைவேண்டலம்வேதமென்ற
	விரியம்புவனம்பதினாலுங்கேட்கவிரித்திடுமே. 			38

1965	விரையாக்கலியையொழித்திடமானிடர்மேற்கவிசொல்
	விரையாக்கலியையுள்ளீர்ஞானக்கோமுத்திவிண்ணவனா
	விரையாக்கலியைச்செயுங்கயிலாயத்தன்மேற்புகல்வீர்
	விரையாக்கலியைதராவெருக்குஞ்சடைமேவியதே. 			39

1966	வியவருகந்தபயன்பெறவும்மிளிர்கோமுத்திமே
	வியவருகந்தபவோங்கரசாருன்னின்மேன்மையுத
	வியவருகந்தபரனத்தர்மாமொழிவிட்டமர்வெவ்
	வியவருகந்தபவுத்தர்சொல்வேட்பதுவெந்நரகே. 			40

1967	நரம்பாயவம்பலம்போன்மொழிமாதுமெய்ந்நாடிமத
	நரம்பாயவம்பலம்யாஞ்செய்வதாயிற்றுநாரதகிந்
	நரம்பாயவம்பலம்வாழ்வாய்முகிலுநடுங்குறவா
	நரம்பாயவம்பலம்வீழ்பொழிற்கோமுத்திநாயகனே. 			41

1968	கனகத்தியாகந்தபப்போழ்ந்தபோதுங்கடுந்தழல
	கனகத்தியாகந்தனைமானமூட்டினுங்கண்ணுதலே
	கனகத்தியாகந்தர்பாற்சேறியென்றவன்காத்துறைசைக்
	கனகத்தியாகந்தந்தானையல்லாதுகருதிலமே. 			42

1969	கரும்பாவியங்கங்கங்கங்கவராமுன்கரிசுகட
	கரும்பாவியங்கங்கணிசாறுறைசைக்கனமலிந
	கரும்பாவியங்கங்கபத்திரம்வேதங்கரியவனே
	கரும்பாவியங்கங்கமின்றியென்றாயுன்கருத்துறவே. 			43

1970	கருத்தாதரித்தமைநோக்கியையோர்கையணைத்தனைய
	கருத்தாதரித்தமைசாய்த்தியல்காவிரிக்காத்துறைசைக்
	கருத்தாதரித்தமைதீருடைபோயுனைக்காமுற்றினிக்
	கருத்தாதரித்தமைவாளுமின்பெய்தவோர்கையணையே. 		44

1971	கையிலாயமானும்பலவளக்கோமுத்திக்கட்பொலியங்
	கையிலாயமானும்பரசுமுள்ளான்கஞ்சன்வாய்பரிவாழ்க்
	கையிலாயமானும்பர்சூழ்பாற்கடலமர்கண்மலைமங்
	கையிலாயமானும்படர்வினைதீர்ப்பனங்கைதொழுமே. 		45

1972	கைதவமேதகவாற்றிநின்றேனரகத்தமரு
	கைதவமேதகவாள்வதென்றோகற்றுளாரியற்று
	கைதவமேதகவாணம்வண்டார்க்குமங்காமதுரைக்
	கைதவமேதகவாய்மாடக்கோமுத்திக்காவலனே. 			46

1973	காவியங்கண்ணியமார்பாநெய்த்தோர்கவிழ்த்தாய்புவனங்
	காவியங்கண்ணியமந்தவிர்ந்தாமென்றகாவலநின்
	காவியங்கண்ணியநாவலர்கோமுத்திக்கட்சென்றுடைக்
	காவியங்கண்ணியயாவருமாமுத்தர்கட்டுரையே. 			47

1974	கட்டளையாவும்பன்மாமதங்கோடல்கடுத்துழல்வேன்
	கட்டளையாவும்பறிமாயைவாதக்கலப்பெனும்புன்
	கட்டளையாவும்பரோங்கரசூரகமழுநின்வாய்க்
	கட்டளையாவும்பரேத்தடியாரிற்கலப்பித்திடே. 			48

1975	கலக்கந்தரமஞ்சவாமேனிமானொருகண்பதிற்றுக்
	கலக்கந்தரமஞ்சளாங்குழல்சோரக்கரைந்துநெஞ்சு
	கலக்கந்தரமஞ்சலிப்பாடுறைசைக்கபாலிமறங்
	கலக்கந்தரமஞ்சநஞ்சமுண்டான்வந்துகாப்பதென்றே. 			49

1976	காப்பரவத்தையலைவாரிநஞ்சைக்கைகண்டங்கொண்டார்
	காப்பரவத்தையலைவாய்துறைசைக்கண்ணார்கழிநீங்
	காப்பரவத்தையலைவாமங்கொண்டவர்கட்டறுத்துக்
	காப்பரவத்தையலைவாயதோவக்கலப்பளித்தே. 			50

1977	கலகலவார்க்குங்குலமாமறைக்கழலாயிடஞ்ச
	கலகலவார்க்குங்குமமுலையாய்கடுக்கைத்தொடைய
	கலகலவார்க்குங்குளநேர்துறைசைக்கண்ணாய்நமனி
	கலகலவார்க்குங்குளிர்தாளளித்தலென்காதன்மையே. 			51

1978	காதம்பலபலசெல்வோநிற்சூழக்கடுமுடநீங்
	காதம்பலபலவாண்மடவார்கண்ணென்றேத்துவமங்
	காதம்பலபலமுற்றோந்துறைசைக்கண்ணாளகுழைக்
	காதம்பலபலமென்றடைவோநினைக்கண்டுவந்தே. 			52

1979	வந்திக்குமண்ணும்பரித்தனராவெனும்வண்டுறைசை
	வந்திக்குமண்ணும்படியெங்ஙன்மன்மதரேநனிசி
	வந்திக்குமண்ணும்பகழியும்வாட்டுவமாற்றுமெனும்
	வந்திக்குமண்ணும்பகீரதியாரருள்வாரென்னுமே. 			53

1980	வாரம்படைத்தகைவெய்யோர்குலஞ்செற்றவாளிமுளை
	வாரம்படைத்தகைகொண்டமராடன்மகிழுமுழ
	வாரம்படைத்தகையார்புகழ்கோமுத்திவாணர்வரு
	வாரம்படைத்தகையாகாதலங்கரிமாளிகையே. 			54

1981	மாளிகைத்தேவனைசித்தார்துறைசைவயிற்றிதழி
	மாளிகைத்தேவனைமெய்ம்மாலதென்பன்வல்லேறுபெரு
	மாளிகைத்தேவனையத்தோன்றுமின்பமருவுந்திரு
	மாளிகைத்தேவனையுந்தொழுவேனுண்மயக்கறுத்தே. 		55

1982	மயக்கந்தரத்தரைமேற்சீவர்போன்றுழல்வானவர்ச
	மயக்கந்தரத்தரையிற்றோலரைவண்டுறைசைநிரா
	மயக்கந்தரத்தரையாலாலமுண்டுவயங்குமெழின்
	மயக்கந்தரத்தரையேத்தாரவர்கொடுவல்வினையே. 			56

1983	வல்லியங்குஞ்சரங்கொங்கைகண்ணாகவயங்குமலை
	வல்லியங்குஞ்சரமென்னநின்றார்மன்னுகோமுத்தியார்
	வல்லியங்குஞ்சரந்தைப்படவேங்கும்வரைச்சரிவாய்
	வல்லியங்குஞ்சரநீந்திநம்மாட்டுவரல்கொடிதே. 			57

1984	வருந்தவரும்பணிநஞ்சன்னகாலன்வருமுனமே
	வருந்தவரும்பணியும்பறம்பென்பர்வயங்குமறி
	வருந்தவரும்பணிமாயோன்செய்கோமுத்திவாணர்விண்ண
	வருந்தவரும்பணியும்பதம்போற்றுமின்மானிடரே. 			58

1985	மானக்கஞ்சாறமையிக்கின்சொன்மங்கைமருவிடக்கோ
	மானக்கஞ்சாறவிருங்கோவைபூண்டவன்வானத்தைவி
	மானக்கஞ்சாறருகோமுத்தியான்மகளோதிநன்றான்
	மானக்கஞ்சாறவென்றானென்றுகூறுநம்மாமயிலே. 			59

1986	மாமதலையரியாதியர்போற்றவனைவனுண்க
	மாமதலையரியாவட்டதென்னமகிழ்ந்தவன்புன்
	மாமதலையரியாயென்றசித்தவன்வாழிடம்பூ
	மாமதலையரியார்வயற்கோமுத்திமாநகரே. 				60

1987	மானாகமாதுளங்காச்சூழ்துறைசைவரதனணி
	மானாகமாதுளங்காப்பூதமாபடைவண்கரக்கோண்
	மானாகமாதுளங்காவரையாவிலென்பாள்வயங்கம்
	மானாகமாதுளங்காமுற்றிவ்வாறுதன்வாய்மலர்ந்தே. 			61

1988	மலராதனத்தமருவோன்றிருநெடுமாலெனுமும்
	மலராதனத்தமின்னோனரசுர்சொலல்வல்லர்விடா
	மலராதனத்ததிபனாணப்பூணியுள்வார்முடிக்க
	மலராதனத்தமிலராதன்மெய்யெனுமாமறையே. 			62

1989	மறையாகமந்தவவோதிமெய்ஞ்ஞானமருவினர்க்கு
	மறையாகமந்தவமாயேவிளங்கும்வயங்கியெதிர்
	மறையாகமந்தவறிவாள்பவர்க்குவண்கோமுத்திச்செம்
	மறையாகமந்தவழ்வான்றிருப்பாதமறைவனவே. 			63

1990	வனமணமாலைமலரோனைவேட்டுமதிப்பொருவு
	வனமணமாலையுறேன்பிறவேண்டலன்வாழ்தரப்பு
	வனமணமாலையுமையாளொடுமையன்வாழரச
	வனமணமாலையுற்றேன்பவங்கான்முன்மலர்ந்தபஞ்சே. 		64

1991	பஞ்சாக்கரவைபதந்தொழுமாறுபணிவினைதீப்
	பஞ்சாக்கரவைநிகர்மலமாயைபறித்தெறியின்
	பஞ்சாக்கரவைபவமாகவாவினன்பற்கடகர்ப்
	பஞ்சாக்கரவையகோமுத்திமேயபராபரனே. 				65

1992	பரந்தாமனுக்குமரியவிடையைப்பணைத்தமுலைப்
	பரந்தாமனுக்குமரியமர்தோணமர்பார்த்துச்சிவப்
	பரந்தாமனுக்குமரியவிவ்வாய்தலில்பங்கயற்கும்
	பரந்தாமனுக்குமரியர்துறைசைப்பதியணங்கே. 			66

1993	பத்தவளக்கரும்பாசமினீயும்பயிலிடத்த
	பத்தவளக்கரும்பாவியுமேவப்பணிநகையின்
	பத்தவளக்கரும்பார்மொழிபாகபரவுபுயம்
	பத்தவளக்கரும்பாலாய்துறைசைப்பதியரசே. 			67

1994	அரசவனத்தைமகிழ்மாசிலாமணியையமலை
	அரசவனத்தையணைத்தெழுந்தாயெங்குமாய்வயங்கும்
	அரசவனத்தையணிமாலயன்முதலாயவர்சீர்
	அரசவனத்தையவாவேனின்சீர்த்தியமுதைவிட்டே. 			68

1995	அம்மனையாடுதிபந்தாடுதிகழங்காடுதியென்று
	அம்மனையாடுதிவாவீர்ந்துமாற்றிலல்ளன்னமிடத்து
	அம்மனையாடுதிசெய்கோமுத்தீசரருள்புரிந்தால்
	அம்மனையாடுதிவைவாண்மதனெடுத்தார்ப்பினுமே. 			69

1996	ஆரத்தனத்தையலையாலவாய்மணமாற்றியின்பம்
	ஆரத்தனத்தையலையாடவேழழைத்தோனணிநா
	ஆரத்தனத்தையலையாதமைத்தவனாய்ந்தவிடத்து
	ஆரத்தனத்தையலையாற்றுகோமுத்தியாய்கைநன்றே. 		70

1997	கையரும்பாவரும்பாராத்துறைசைக்கமழ்தெருவேற்
	கையரும்பாவரும்பாசாங்குசருங்கனக்குமழுக்
	கையரும்பாவரும்பாமாமுலையுங்கலக்கவிண்வாழ்க்
	கையரும்பாவரும்பான்மையெம்போலியர்கண்ணருளே. 		71

1998	கண்ணப்பரைவரையாதுவந்தாள்வர்கரையொளிருங்
	கண்ணப்பரைவரையோடேற்றினார்கனிந்தூனருத்துங்
	கண்ணப்பரைவரைக்காளத்தியாண்டவர்கட்டுசடைக்
	கண்ணப்பரைவரைமாய்ப்பார்துறைசைகலந்துய்ம்மினே. 		72

1999	கலவரையாதவமாற்றாரெனினுங்கடுவினைய
	கலவரையாதவமாற்றுவதேநின்கருணைதலைக்
	கலவரையாதவமாலையுற்றேற்கென்கதிசிலைய
	கலவரையாதவமாலேக்கொள்கோமுத்திக்காரணனே. 			73

2000	காமாசிலாமணியார்க்குமுன்வாங்கிக்கரும்பிணர்நீங்
	காமாசிலாமணிவார்குழல்சோரவெய்கண்ணின்மைதீங்
	காமாசிலாமணிகற்றார்மருவக்கமழரசக்
	காமாசிலாமணிநின்சீர்நறவங்கவரும்வண்டே. 			74

2001	வண்டலம்பாவைகும்பூங்குழன்மாதுமதியெழத்து
	வண்டலம்பாவையழலாவுடைத்தென்றுமாழ்கிநசை
	வண்டலம்பாவைமுதலியநீத்தனள்வாழ்துறைசை
	வண்டலம்பாவையடியார்புனையவதிபவனே. 			75

2002	பவனாசனார்த்தனன்மூண்டடையார்கட்படர்கடுப்பாம்
	பவனாசனார்த்தனன்பானீர்த்துறைசைப்பதிமருவு
	பவனாசனார்த்தனன்காணரியாப்பரனாவென்பன்காய்
	பவனாசனார்த்தனன்றானென்றுசெய்வன்பரிந்தருளே. 			76

2003	பரவலந்தீர்த்தமுழுகிலங்கோமுத்திப்பண்ணவசிற்
	பரவலந்தீர்த்தநமனஞ்சுசேயுயிர்ப்பாலபரா
	பரவலந்தீர்த்தவயனைவைத்தாயென்றும்பாடிலமன்
	பரவலந்தீர்த்தநின்பாதாம்புயமெங்ஙன்பாலிப்பதே. 			77

2004	பாலக்கரத்தர்துறைசைத்தியாகர்பழமறைக்க
	பாலக்கரத்தர்நெடுமறையந்தப்பயனெனுமைம்
	பாலக்கரத்தர்சிலைவேளெரியப்படர்ந்தநுதற்
	பாலக்கரத்தர்பதம்பணியார்சிலபாதகரே. 				78

2005	தகரங்கலந்தகுழல்பாகராவடுதண்டுறைவித்
	தகரங்கலந்தவழ்வெம்முலையாரத்தழுவுறின்யாந்
	தகரங்கலந்தவஞரென்றிடாதுதபும்பலவன்
	தகரங்கலந்தபொழுதுமென்னாமிந்தத்தையலுக்கே. 			79

2006	தையலையாதரியாதெழும்வீழுந்தசம்படவத்
	தையலையாதரியாதேகுமோவெனுஞ்சார்மதியத்
	தையலையாதரியாரெனும்வேளைத்தவிரெனுமுத்
	தையலையாதரியாக்கோமுத்தீசசெய்தண்ணருளே. 			80

2007	தண்ணந்தமருகமேற்றார்க்கிடந்துறைசையுவமை
	தண்ணந்தமருகவாய்வைக்குமால்விடைசாற்றுடைதோல்
	தண்ணந்தமருகமெண்ணில்கண்டார்குழைசங்கொடுபாந்
	தண்ணந்தமருகவென்பான்மலையிறைதார்கொன்றையே. 		81

2008	தாரங்கடுக்கைசிலைமலைபூதஞ்சமர்பொருது
	தாரங்கடுக்கையடியாருளமுற்றுந்தந்தநற்றாய்
	தாரங்கடுக்கைமலம்போக்கல்வேலைதனியிடங்கே
	தாரங்கடுக்கையமைத்துண்பதுதுறைசைப்பரற்கே. 			82

2009	கேதனமாவடுகோட்டேறுமேவிக்கிளர்தருநி
	கேதனமாவடுதண்டுறையாவென்றுங்கேடிறனக்
	கேதனமாவடுநேர்விழியாவென்றுங்கேட்பளிவட்
	கேதனமாவடுமாற்றிடுவானெழுகேண்மையனே. 			83

2010	அனேகந்தரத்தகைமாபாதகம்புரிந்தாங்கொடுமை
	அனேகந்தரத்தகையேனளற்றாழவருட்டுறைசை
	அனேகந்தரத்தகையேற்றாலந்துஞ்சவயின்றொளிரை
	அனேகந்தரத்தகைவிட்டாலெனக்கினியார்துணையே. 			84

2011	ஆராவமுதையனையநின்சீரறையேநினக்கியாம்
	ஆராவமுதையடைந்தான்கவரவடையும்பச்சை
	ஆராவமுதையலாக்கான்வெள்ளேற்றவவிர்சடைமேல்
	ஆராவமுதையனேயுரசூரவருள்புரியே. 				85

2012	புரப்பானலங்கண்டவாவளமோங்கும்புகழ்த்துறைசை
	புரப்பானலங்கண்டவாணர்கொண்டாடப்பொலிபவநூ
	புரப்பானலங்கண்டவாமொழிமாதுபொருந்தியொளிர்
	புரப்பானலங்கண்டவாதமியேன்பவம்போக்குறவே. 			86

2013	வேதண்டவில்லியைவாய்வான்வெரீஇத்தொழமேலெழுவெள்
	வேதண்டவில்லியைவார்தெருவான்மிளிர்கோமுத்திக்கோ
	வேதண்டவில்லியைவாய்போலடைதல்விலக்கெனவவ்
	வேதண்டவில்லியைவாழ்த்தார்பிறப்பென்னவீண்பிறப்பே. 		87

2014	பிறவித்துருமங்கவடுவிட்டோ ங்கிப்பிறங்குமதன்
	பிறவித்துருமங்கவுய்வதென்றியான்வெண்பெருமுத்தங்கள்
	பிறவித்துருமங்கள்சூழ்கோமுத்தீசநின்பெய்கழற்கன்
	பிறவித்துருமங்கமுந்தண்ணென்றாநினைப்பேசுநர்க்கே. 		88

2015	நரந்தந்தகரங்கமழ்குழல்வான்செயுநற்றவத்தி
	நரந்தந்தகரங்கடிகட்டொழில்சொனகாவிடைகிந்
	நரந்தந்தகரங்கடுப்பார்துறைசைநல்லாளியல்வா
	நரந்தந்தகரங்கனிவான்கொண்மாம்பொழினாடிடமே. 			89

2016	நாடரும்பாதகமாயாநவிலொருமாத்திரையில்
	நாடரும்பாதகவுரிபங்காகற்பநண்ணியவான்
	நாடரும்பாதகவார்சூழ்துறைசைநம்பாநெடுமால்
	நாடரும்பாதகமலமென்றோவொருநான்பெறலே. 			90

2017	நானந்தவாதகுழலார்புணர்ச்சிநசைஇயுழலு
	நானந்தவாதமறாதுசெய்வேனுய்யநாடுமறை
	நானந்தவாதமயில்பணியாய்நவின்றாய்செவிவாய்
	நானந்தவாதவன்சூழ்பெருங்கோமுத்திநாயகனே. 			91

2018	அகங்காதரசங்கமந்தவிர்ப்பானுன்னையாதரித்தை
	அகங்காதரசங்கரவோரிருவரறையிசைகூர்
	அகங்காதரசங்கவார்குழையாயென்றறைகுவனென்
	அகங்காதரசங்கவின்வனஞ்சூழச்செயற்புதனே. 			92

2019	அற்பரவைக்கட்புகுதாமன்மாமயிலன்னவர்மை
	அற்பரவைக்கட்குடியாமற்கோமுத்தியையகண்டத்து
	அற்பரவைக்கட்கநேர்விழிபாகவன்பாற்றுநர்பால்
	அற்பரவைக்கட்டடியேனவினைநின்னருளழலே. 			93

2020	அரும்புங்கவருமணிமுலைபாகனருமறையை
	அரும்புங்கவருமணிதருகோமுத்தியண்ணலம்பொன்
	அரும்புங்கவருமணிமைநின்றேத்துமரசிறைமால்
	அரும்புங்கவருமணியேயென்னுள்ளத்தவிரொளியே. 			94

2021	ஏதம்படரும்பலதொழிலாற்றியிளைத்திடுதற்கு
	ஏதம்படரும்விழியார்மயன்முன்னியமரிறை
	ஏதம்படரும்வரவிடுவாரினியானியற்றல்
	ஏதம்படரும்பயிர்நான்றுறைசையிறையவனே. 			95

2022	இறைக்கும்வளைக்கும்பொருத்தமின்மாமதியென்பதழல்
	இறைக்கும்வளைக்கும்பொருகழைவேள்விடுமேவெனுமய்
	இறைக்கும்வளைக்கும்பொருவாக்கடலிரைக்குந்துறைசை
	இறைக்கும்வளைக்கும்பொருட்கீர்சொல்வாரினிலையருளே. 		96

2023	இலையமலைக்கவளந்தீரிருவரையெண்ணலம்பொன்
	இலையமலைக்கவளவாந்துறைசையிறைக்கன்புசெய்து
	இலையமலைக்கவளருந்திருமடத்திற்கலப்புற்று
	இலையமலைக்கவளமார்ந்தின்பெய்தவெழுமனமே. 			97

2024	மனம்புதைக்கும்பலமாயவெங்காமமதிசுடுங்கா
	மனம்புதைக்கும்பலமின்றென்றுயிரைவருத்திவிடா
	மனம்புதைக்கும்பலவின்றேமொழிக்குவளங்கொள்பொன்னி
	மனம்புதைக்கும்பலகால்பாய்தென்கோமுத்திவானவனே. 		98

2025	வானம்பரவுமையாள்கணவாவெனின்வாழவருள்
	வானம்பரவுமையாறன்றென்கோமுத்திவாணனணி
	வானம்பரவுமையான்வருமென்னுமயின்மதனொவ்
	வானம்பரவுமையாலோசிறந்துயிர்வாழ்வதுவே. 			99

2026	வதனமைந்தான்குஞ்சியாகாயன்சேய்முனம்வந்தநம
	வதனமைந்தான்குஞ்சிதையாவியமன்றன்வாழ்வுமைந
	வதனமைந்தான்குஞ்சிசூழ்வயற்கோமுத்திமன்னினிய
	வதனமைந்தான்குஞ்சிதபாதமேபல்வளத்திருவே. 			100

- துறைசையமகவந்தாதி முற்றிற்று -

Related Content

Personality of God (By Mr. J. M. Nallaswami Pillai, B.A., B.

Saiva Samaya Neri Or The code of the siva religion

அண்ணாமலையார் வண்ணம் (நல்லூர் தியாகராச பிள்ளை)

அறம்வளர்த்தநாயகி பிள்ளைத்தமிழ் (குலசை நகர் தெய்வ சிகாமணிக் க

உண்ணாமுலையம்மை வருகைப் பதிகம் (பிரதாபம் சரவணப் பெருமாள் பிள்