logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

திருவிடைமருதூர் உலா

திருவாடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் 
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் 

 ஆண்டபிள்ளையார் துதி. 

 

 • சீருலா வான்றோர் செவிக்க ணிடைமரு
  தூருலா வேற வொளிதரும்பை - யேருலவப்
  பூண்டமா தங்கமதுப் பூங்கொன்றை யாரளித்த
  வாண்டமா தங்க மது.
 •  
 •  

நூல் 
1706. கலிவெண்பா.

 

 • 1 பூமேவு நான்முகத்துப் புங்கவனுஞ் செங்கமல
  மாமேவு மார்பமணி மாயவனுங் - கோமேவு

  2 மிந்திரனும் வானோரு மேனோரு மின்பமுற
  வைந்துதொழி லாற்று மருட்கொண்மூ - வைந்துதொழில்

  3 சந்ததமுஞ் செய்துந் தனக்கோர் தொழிலில்லா
  னந்த மலையரைய னன்கீன்ற - சுந்தரப்பொற்

  4 கன்னி யொருபாற் கலந்தும் விகாரமிலான்
  றுன்னியெவற் றுந்தோய்ந்துந் தோய்விலான் - முன்னியமண்

  5 ணாதியுரு வெட்டுமத்து வாவுருவோ ராறுமிருண்
  மோதிய வைந்தொழிற்கு மூலமாய்ச் - சோதி

  6 யுறுமுருவொன் பானுமுற்று மோருருவு மில்லான்
  மறுவின்மறை யாதி வகுத்தோன் - பெறுநெறியே

  7 யாமுயிர்க்கே யின்ப மருத்தி நெறிதப்பிப்
  போமுயிர்க்கே துன்பம் புணர்த்துவோ - னாம

  8 விருள்கே வலத்தி னிணர்த்தருவிற் றீயாய்த்
  தெருள்சே ரிடையிற்கற் றீயா - யருள்சேருஞ்

  9 சுத்தத்திற் காரிரும்பிற் றோய்தீயே - யாய்நிற்போ
  னெத்தத் துவங்கட்கு மெட்டாதான் - முத்தன்றன்

  10 வாமத்தைப் பூமேவு மாதர்கடொட் டுப்புனைய
  நாமத்தைச் செய்விடமுன் னாள்யின்றோ - னேமத்தண்

  11 சொல்லமுதைப் பாகுவந்து தோயவைத்தோன் கைப்பகழி 
  வில்லமர்பூ நாரிதனை மேவவைத்தோ - னல்லற்

  12 சிறுவிதியா கத்திற் றினகரற்கு முன்னங்
  குறுகியிருள் கூடவைத்த கோமான் - றெறுபசியால்

  13 வந்தழுத சேயின் வருத்தந் தெரிந்தமுது
  தந்தமடைப் பள்ளி தனைக்கொடுத்தோன் - கந்த

  14 மலர்மலரென் றுன்னா மதன்மெய் குளத்து
  ளலர்கட் கமலத் தழித்தோன் - பலர்வெருவத்

  15 தோற்று தொழினஞ் சுதந்திரமன் றென்றெண்ணாக்
  கூற்றுயி ருண்ட குரைகழலான் - சாற்றும்

  16 பிரணவத்துண் மேயோர் பிரமன்மா லென்பார்
  முரணவிக்குங் கொன்றையந்தார் முன்னோ - னரணவரை

  17 மண்வைத்த குக்கி வளைவைத்த செங்கைமால்
  கண்வைத்துங் காணாக் கழலினா - னெண்வைத்துக்

  18 கண்கை யிடந்துகொலை கண்ணுபு கொள்ளாமல்
  வண்கையிடங் கொண்டவசி வாய்ப்படையா - னெண்கவினார்

  19 தன்னிரதம் பாதலத்துத் தான்புக் கழுந்தாமன்
  மன்னிரத நீர்வேணி வைத்தபிரான் - றுன்னுகணை

  20 வாளியெளி தீர்தரப்பின் வாளிலங்கை மன்னனைமுன்
  றாளின் விரனுதியாற் றானடர்த்தோ - னாளும்

  21 புணரு மடியார் புரிபிழையு மேனோர்
  குணமு மிகந்தகுணக் கோமான் - மணமலிபூங்

  22 காவின்மயி லேத்தவரு கண்ணரைமா லென்றுநினைத்
  தோவினடஞ் செய்கயிலை யோங்கலிடை - மேவிநல 

  23 மாவித் தகத்து வயங்கா கமமுழுதுந்
  தேவிக் குபதேசஞ் செய்தருள - மாவிற்கண்

  24 ணன்னமயின் மண்ணுலகை யான்றெரியு மாகாட்டி
  யின்னலற நீவிற் றினிதிருக்கு - நன்னயவி

  25 சேட தலமுந் தெரித்தருள வேண்டுமெனச்
  சூடகச் செங்கைத் துணைகூப்ப - வாடமைத்தோ

  26 ணங்காய்நன் றென்று நரையேற்றின் மீமிசைமற்
  றங்கா தலியோ டமர்ந்தருளிப் - பங்காளுங்

  27 கோதாய்காண் கென்று குவலயமுற் றுந்தெரித்து
  மேதா வியர்புகழு மேன்மைபுனை - போதா;ருங்

  28 காவிரியுங் கோட்டுவளக் காவிரித்தென் பாற்பொலியும்
  வாவி யிடைமருதூர் வாய்மேவ - வோவியநேர்

  தலவிசேடம்


  29. மின்னையு மாதவனும் வேதனுங் காணாத
  தன்னையு நாடிவந்த தன்னைபோற் - பன்னுபுகழ்

  30. வாகீசர் போல வருந்தித் தமிழ்நாட்டீ
  ரேகீ ரெனவந் திறுத்ததுபோல் - வாகார்

  31. திருப்புவன முற்றுஞ் செழுமறைகள் யாவும்
  விருப்புமிக நின்றேத்தும் வெள்ளிப் - பொருப்புப்

  32. பெருவளவர் நாட்டின் பெரும்புண் ணியத்தா
  லொருமருத மாகியவ ணுற்ற - தருமையத

  33. னன்னிழற்கண் வானி னரையேற் றிணைநிறுவித்
  தன்னிட நீங்காத் தலைவியைப்பார்த் - தின்னகையாய்

  34. மேவுறு நன்பூ மிகவுகுத்து விண்ணுலகைப்
  பூவுல காக்கும் பொழில்பாராய் - தாவிமிசைப்

  35. பொங்கவுரி ஞிப்பொற் பொடிவீழ்த் துபுமண்ணைப்
  பங்கமில்பொன் னாக்கும்விட பம்பாரா - யெங்குநின்மெய்க்

  36. காமரொளி பாய்தலிற்கார் கால மெனக்கருதி
  மாமையினன் காடு மயில்பாராய் - பூமருநஞ்

  37. சேயொளியாற் பைந்தழைகள் சேப்புற வேனிலென்று
  கூயமருந் தேமாங் குயில்பாராய் - மேயவிரு

  38. நம்மேனி யொன்றியென நன்கொருபாற் சேந்தொருபாற்
  பைம்மேனி யாமாம் பழம்பாரா - யம்புலிக்

  39. கான்முனிதன் மைந்தன்முதற் காணு முழுமுனிவர்
  மான்முதனீத் தாற்றிடுத வம்பாராய் - பான்மொழியே

  40. யென்றுகாட் டத்தனிகா ணெவ்வுலகு மீன்றளுக்
  கொன்றுமகிழ் வாற்க ணுறைதுளிப்ப - வன்றதுமுற்

  41. காணுந் திசையோடிக் காருணி யாமிர்தமென்
  பூணும் பெயரிலகப் பூண்டதன்மேற் - கோணிலவு

  42. சூடியதன் கண்கள் சொரிநீ ரிருகூறா
  யோடி வடமேற் குதக்கெதிருங் - கூடுதடத்

  43. துட்போய் விழமு னுலர்ந்த சலசரங்கா
  னட்பாம் விதிக்கு ந்றுந்தடத்துப் - பெட்பா

  44. முருத்திர ராகியெழுந் தொண்மலர்த்தாள் போற்றிப்
  பெருத்தசிவ லோகமுற்ற பின்னர்த் - திருத்தவண்வாழ்

  45. தண்முனிவர் முன்பு தமிழ்மணக்குஞ் செங்கனிவாய்
  வண்முனிவன் வந்துதவ மாமுனிவீர் - கண்ணொருமூன்

  46. றுற்றபுகழ்ச் செய்யகரும் புங்கையுறும் பைந்தோகை
  பற்றி முயலுமென்றப் பாற்போக - வெற்றி

  47. முனிவரரவ் வாறெம் முதல்வியை நோக்கிப்
  புனித தவம்புரியும் போது - நனிமகிழ்ந்து

  48. தன்னே ரிலாத தலைவியை முன்புகுத்த
  வன்னேர் குழலு மவணடைந்து - பொன்னேர்

  49. வளவர்பெரு மானாடு மாதவத்த தென்ன
  வளவிலா மாதவமங் காற்ற - வுளமகிழ்வுற்

  50. றெம்மா லயன்முன்போ லின்றுஞ் செருக்கடைந்தா
  ரம்மாவென் றியாரு மதிசயிப்ப - விம்மாநன்

  51. மேதினி நின்று வெளிமுகடு மூடுருவச்
  சோதியுருக் கொண்டெழுந்து தோன்றினோன் - றீதிலரு

  52. ளானேயென் றேத்து மவர்தெளியு மாறுதன்னைத்
  தானே யருச்சித்த தம்பிரான் - வானாட

  53. ராதியர் காமிகமுன் னாமா கமத்தின்வழி
  யோதியருச் சிக்க வுவந்தருள்வோன் - போதியனீர்

  54. காகம் படியக் கனகவுரு நல்கிப்பி
  னேக வுருத்திரமெய் யெய்தவைத்தோன் - கோகநக

  55. மாண்டமல ராதிகொடு மன்னா கமத்தின்வழி
  யாண்டமத வேழ மருச்சித்தோன் - பூண்டதவத்

  56. தோதை கெழுசீ ருரோமசற்கு வெற்பீன்ற
  கோதையொடு காட்சி கொடுத்தபிரான் - மேதை

  57. யொருவீர சோழ னொளிரா லயமும்
  வெருவா நகரமுஞ்செய் வித்துத் - திருவார்தைத்

  58. திங்கட் டிருநாளுஞ் செய்வித்துப் போற்றிசெய
  வங்கட் கருணை யருளியகோ - னங்கண்மிரு

  59. கண்டு மகன்பணியக் கண்டொரு பாற்பசுமை
  கொண்டுமிளிர் காட்சி கொடுத்தகோன் - றண்டாப்

  60. புரவுக் குறுமுனியெப் போதுறுமென் றன்னான்
  வரவுக் கெதிர்பார்க்கும் வள்ளல் - பரவுற்ற

  61. பூசைவினை முற்றுவந்து புண்ணியச்சு கீர்த்திதனக்
  காசில்வினை யெச்ச மளித்தபரன் - காசிபன்றான்

  62. கண்ணனிள மைக்கோலங் காணத் தவம்புரிய
  வண்ணலது காட்டுவித்த வைம்முகத்தோன் - வண்ணக்

  63. குமரன் முனிவரொடுங் கூடியரன் றிக்கி
  லமர நதியை யமைத்துத் - தமரமிகப்

  64. பூசிக்கப் பெற்றோன் புகழிட்ட ரோமன்சு
  கேசிக் கினிய கிளர்மதலை - வீசி

  65 யனையமகன் கங்கைபுகுந் தாடுறுபோ தந்த
  நினையுநதி யோரா நெறிக்கொண் - டினையலென

  66 வென்னைப் புரப்பாள்க ணீர்ம்புனல்வா விக்குள்வரக்
  கொன்னைக் குழமகனுங் கூடவந்து - முன்னையொரு

  67 வாவிபடிந் தையாற்று வாவியிடைச் சொல்லரசர்
  மேவியெழுந் தென்ன வெளிவந்து - கூவிவரு

  68 மத்தனொடு கூடி யடிபோற்றி யேத்தெடுப்பச் 
  சித்த மகிழ்ந்தருளிச் செய்தபிரா - னுத்தமச்சீர்

  69 வாய்த்த தசரதற்கும் வண்பூவைப் பூவைநிறஞ்
  சாய்த்தவுடற் கண்ணனுக்குந் தானுவந்து - பூத்த

  70 மதலைபல நல்கி வழிபட்டா ரென்று
  மதலைபல நல்கிய வள்ளல் - சுதமில்

  71 புகழிரா மன்கணையாற் பூந்தடமொன் றாக்கித்
  திகழ வழிபாடு செய்ய - மகிழ்சிறந்தோன்

  72 மச்சகந்தி யைப்புணர வந்த வருவருப்பை
  மெச்சும் பராசற்கு வீட்டினோ - னச்சமிலா

  73 தாசா னிலாட்புணர்ந்த வாசுங் கலைக்குறைவுந்
  தேசார் மதிவணங்கத் தீர்த்தருளு - மீச

  74 னினைத்தொருதீர்த் தத்தி னிமிமகன்க ண்டப்பு
  ணனைத்தவுடன் காயவைத்த நாதன் - வினைத்திறனோ

  75 ரைவரு நீர்தோய்ந் தடிபணிய மண்ணளித்த
  தெய்வப் பெருமான் சிவபெருமான் - குய்யம்வைத்து

  76 வேந்தன் வலற்செகுத்த வெம்பழிக்கும் பாகனைக்கொன்
  றேந்துபழிக் கும்பழிச்ச வீறுசெய்தோன் - போந்துதழல்

  77 காண்ட வனத்தைக் கலந்தவுயி ரோடுண்ண
  வீண்டரின்முற் றும்பரவ வீடழித்தோன் - மாண்ட

  78 குறுமுனி கண்களிக்கக் கூற்றாவி மேவி
  மறுவி லகோரவுரு வாய்ந்தோ - னுறுசீர்

  79 நிருதிதடந் தோயு நியதியரைப் பேய்முற்
  கருதியடை யாவண்ணங் காப்போன் - சுருதி

  80 நடையார் வருண னறுநீர் படியக்
  கடையார்சோத் தீப்படியக் கண்டோ - னடையுங்

  81 கிருகலன்கா னீர்மூழ்கிக் கேடிலா முத்திப்
  பெருமுழுநீர் மூழ்கவைத்த பெம்மான் - வருமொருதன்

  82 றோழன் றடம்படியுந் தூயோரை மற்றவனுந்
  தாழ வுயர்த்துந் தனிமுதல்வன் - வாழ்வடைவா

  83. னேகாமார்க் கண்டமுனி யீசான நீர்மூழ்கச்
  சாகா வரங்கொடுத்த தண்ணளியோன் - வாகான

  84. கண்ணன்கூ வத்துக் கருதிமழைக் கோண்மூழ்கக்
  கண்ணன் களித்தருளுங் காபாலி - கண்ணுவணம்

  85. பண்ணிய தீர்த்தமுதற் பத்துந்தோய் வார்பிறப்பை
  மண்ணி யருளு மகாலிங்கம் - புண்ணியமே

  86. மேவவளர் கச்சபனா மெய்ம்முனிவன் முன்வாம
  தேவவுருக் கொண்டெதிர்ந்த தேவர்பிரா - னோவறமுன்

  87. கோதமதீர்த் தந்தோய் குணத்தா லகலிகைக்கு
  வாதனைப்பா டாணவுரு மாற்றுவித்தோன் - போதலர்கல்

  88. யாணதீர்த் தங்கார்க்கோ டன்படிய முன்பரிச்சித்
  தேணறத்தீண் டிக்கொள்பழிக் கீறுசெய்தோ - னீணிலஞ்சே

  89. ரந்த நறுந்துறைபுக் காடுநள னுக்குச்சி
  வந்த கலியைக்கறுத்து மண்கொடுத்தோ - னந்துமதில்

  90. வெள்ளை முழுகவொரு வேதியனைக் கொன்றபழிக்
  கள்ளக் கறுப்பகலக் கண்சிவந்தோன் - றள்ளரிய

  91. சீர்த்திப் பகீரதனத் தீர்த்தம் படியநலங்
  கூர்த்தவான் கங்கை குவலயத்தி - லார்த்துவரச்

  92. செய்தோ ரறுப தினோயிரரு முத்தியுல
  கெய்தா விருக்க வினிதளித்தோன் - வையகத்துப்

  93. பொல்லா னொருவன்வந்தப் பூசத் துறைபடிய
  வல்லார் மெய்க்கூற்றவனுக் கஞ்சவைத்தோன் - சொல்லுமந்நீர்

  94. வல்லா னெனச்சேடன் வந்தாட மண்சுமக்கும்
  வல்லா னெனச்சொல் வலியளித்தோ - னல்லார்

  95. திகழத் துறைகந்த தீர்த்தமெனக் கந்தர்
  புகழுற்றா டக்கருணை பூத்தோ - னிகழ்வற்ற

  96. வத்துறையில் வேந்த னயிரா வதமுனிவன்
  வைத்தசா பங்கழுவ வைத்தவருண் - முத்த

  97. னொருகோட் டியானை யுவந்தாடித் தன்பே
  ரிருகோட் டதற்கிடவுள் ளேய்ந்தோ - னொருவீர

  98. சேனன் படியச் செறிபிர மக்கொலைதீர்த்
  தீனமிலா வான்கைலை யேற்றினோன் - மானமிகு

  99. சித்திர கீர்த்தி செறிந்துபடிந் தர்ச்சிக்கப்
  புத்திரனை நல்கும் புகழாளன் - சுத்த

  100. மறையோன் கனகதடம் வந்து படியக்
  குறையார் குருடொழித்த கோமா - னிறையோனோய்

  101 விண்ணுலகை யாளமரர் வேந்தன் முடிதகர்த்து
  மண்ணுலகை யாளும் வயவேந்தன் - றண்ணளிசேர்

  வரகுணபாண்டியதேவர் வழிபாடு.

  102 மன்னன் மதுரை வயங்கு வரகுணத்
  தென்னன் பெருங்கானஞ் சென்றொருநாண் - முன்னுகடு

  103 மாவேட்டஞ் செய்துவய வாம்பரிமேன் மீள்பொழுதோர்
  தீவேட்ட வேதியனச் செல்வழியின் - மேவி

  104 மயங்கிக் கிடந்துகன வட்டத் தடியா
  லுயங்கிக் கழிய வுணரா - னயங்கெழுசீர்

  105 பெற்றதன்னூர் மேவப் பிரமக் கொலைதொடர
  வுற்றதெவை யாலு மொழியாம - னற்றவர்சூ

  106 ழாலவா யண்ண லடிபோற்ற வக்கடவு
  ளேல விடைமருதூர்க் கேகென்னச் - சாலமகிழ்

  107 பூத்தனையான் வந்து புகுபோதே யப்பழியைத்
  தீர்த்தருளிச் செய்திடவத் தென்னவனு - மாத்தலமா

  108 மித்தலத்தை நீங்கே னெனவங் குறைந்திடுநா
  ளத்த கொடுமுடி யாவரணம் - வித்தகமாய்ச்

  109 செய்துசூ ழென்று திருவாய் மலர்ந்தபடி
  செய்துசூழ்ந் துங்கரவு தேரொருவன் - செய்யநுதல்

  110 வெண்ணீறு கண்டு விசித்தகடுங் கட்டவிழ்த்து
  நண்ணீ றிலாதபொரு ணன்களித்து - மெண்ணிநரி

  111 யுள்ளன வெல்லா முடையானைக் கூவியவென்
  றெள்ளரிய வாடை யினிதளித்தும் - விள்ளாத்

  112 தவளை யரமுழக்கந் தான்செய்த தென்று
  திவண்மணிபொன் வாரிச் சிதறி - யுவகையுற்று

  113 மெள்ளுண் டவன்வா யிசைத்தமொழி கேட்டனையான்
  றள்ளுண்ட வெச்சி றனைநுகர்ந்துங் - கொள்ளா

  114 விழிகுலத்தோன் சென்னியவ்வூ ரெல்லைகிடக் கக்கண்
  டிழிகணீ ரோடுகரத் தேந்திக் - கழிவுற்

  115 றடியேன் றலையுமிவ்வா றாகியிவ்வூ ரெல்லைக்
  குடியாமோ வென்றிரக்கங் கொண்டும் - படர்தளிமுற்

  116 புன்குல நாய்மலந்தன் பொற்பூங்கை யாலெடுத்து
  நன்குறவேம் பிற்குவிதா னஞ்சமைத்து - மன்புமுதிர்

  117 பொன்னு நிகராப் புணர்முலைத் தேவிதனை
  மன்னு மியற்பகைக்கு மாறாக - முன்னு

  118 முயர்மருத வாணா வுவந்தடி யேனுய்ந்
  தயர்வறநீ கொள்கென் றளித்தும் - பெயர்வரிதா

  119 வின்னும் பலபணிசெய் தின்புறுமக் கோமாற்கு
  மன்னுபுகழ் முத்தி வழங்கினோ - னன்னிலைமைத்

  120 தொல்லை யுவனாச் சுவன்வயிற்று மாறா;ப்புண்
  வல்லை வலஞ்சூழ மாற்றினோன் - வெல்லுமவன்

  121 மைந்தன் புறங்கொடுத்த மாற்றானைக் கொன்றபழி
  முந்தவலஞ் சூழ்முன் முருக்கினோ - னந்துவசு

  122 மான்வந்து சூழ்போது மற்றவன்ற னா;டவனைத்
  தான்வந்து சூழத் தலையளித்தோ - னீனந்தீ

  123 ரஞ்சத் துவச னடைந்துசூழ் முன்பவற்சூழ்
  வஞ்சப் பிரமகத்தி மாய்த்தபிரான் - விஞ்சுபுகழ்ப்

  124 பூசத் துறைபடிந்த புண்ணியர்கால் கைப்புனறோய்ந்
  தாசற் றிரண்டுயிர்வா னண்ணவைத்தோன் - மாசற்ற

  125 நாரத மாமுனிவ னண்ணிவிழாச் சேவிக்க
  வாரம் படுகருணை வைத்தபிரான் - வார்மீ

  126 னுணங்க லுயிர்பெற் றுருத்திரர்க ளாகி
  யிணங்குலகத் தெய்தவரு ளேந்த - லுணங்கன்மீன்

  127 கொண்டபொதி யிட்டிகைகள் கொண்ட வொருவனுக்குத்
  தண்டலில்பொன் னாகச் சமைத்தபிரா - னண்டர்தொழப்

  128 பொன்னுருவத் துட்டான் பொலியுமுரு வொன்றியைத்துத்
  தன்னுருவி லாவுருவந் தான்றெரித்தோன் - பன்னுபொரு

  129 ளோர்வளவற் கீந்தனையா னொண்பொருள்வீ சிப்பணிக
  ளார்தரச் செய்ய வருள்வைத்தோ - னோரு

  130 மணங்கனுக்கு மின்னா யவதரிக்கச் செய்தோர்
  சுணங்கனுக்கு முத்திதந்த தூயோ - னிணங்குபொடி

  131 மெய்ப்பூ சவர்கேட்ப மேவுதிரி யம்பகன்றான்
  றைப்பூச மாடத் தகுமென்றோ - னெப்பேது

  132 மில்லா வலஞ்சுழியே யேரம்பன் வைப்பாக
  மல்லே ரகமுருகன் வைப்பாக - நல்லார்சேர்

  133 தண்மாட வாப்பாடி தண்டீசன் வைப்பாக
  வண்மாந் துறையிரவி வைப்பாக - வெண்மாறா

  134 நன்காமர் தில்லை நடராசன் வைப்பாக
  மன்காழி யேவடுகன் வைப்பாக - முன்காணுந்

  135 தென்னா வடுதுறையூர் சேவமர்வைப் பாவாரூர்
  மன்னுசோ மாக்கந்தர் வைப்பாக - வுன்னிற்

  136 றடைதவிரா லங்குடியா சாரியன்வைப் பாக
  விடைமருதில் வீற்றிருக்கு மீச னடைதருசீ

  137 ரேற்ற வுருத்திரர்க ளேகா தசரும்வந்து
  போற்றவருள் செய்த புகழ்ப்பெருமான் - மாற்ற

  138 மிணங்குமணி பொன்னாதி யிட்டமர ரென்றும் 
  வணங்கு மருதவன வாண - னணங்கயர்புற்

  139 றோலுடையான் காதில்வளைத் தோடுடையா னீடமர்கல்
  லாலுடையான் யாவரையு மாளுடையா - னூலுடையார்

  140 நாடுவோன் பற்றாத நாயே னிதயத்துங்
  கூடுவோன் பொன்செய் குளிர்மன்றத் - தாடுவோ

  141 னோராழித் தேரோ னுதீசித் திசையென்னுஞ்
  சீராழி யங்கைமகட் சேருவா - னேராகச்

  142 சென்மதியுண் முன்மதியிற் றேய்மதியில் பக்கத்து
  நன்மதிகொ டன்வத னத்தொகைகொ - டுன்னுதிதிப்

  143 புட்கொடி யைக்கொண்டு பொறிக்கொடி மார்பிற்கொண்மரைக்
  கட்கொடி யேற்றிக் களிசிறப்ப - விட்குலவு

  144 குன்றுபுரை தோளாருங் கோற்றொடியா ரும்புவனத்
  தொன்று பலரு முடனெருங்க - வன்றுமுதற்

  145 காலையினு மாலையினுங் காமர்பல தூரியமும்
  வேலையினு மார்ப்ப வியன்மறுகின் - மாலைபெற

  143 வெற்பு நிகர விளங்குபல வூர்தியினும்
  பொற்பு மலிபவனி போந்தருளி - யற்புமுதி

  147 ரின்பதா மென்ன வெவருந் தொழச்சேரு
  மொன்பதா நாளென்னு மொண்டிருநாண் - மின்பயில்பூண்

  148 வாய்ந்த பெருநல மாமுலை யோடியற்று
  மேய்ந்த துயினீத் தினிதெழா - வாய்ந்தசெழும்

  149 பைம்பொற் றகட்டிற் பலமணியுங் கால்யாத்த
  வம்பொற் றிருமண் டபமணுகி - நம்புற்ற

  150 வீறுதரு மாகமஞ்சொன் மிக்க விதிப்படியே
  கூறு மபிடேகங் கொண்டருளி - நாறுகுழற்

  151 பெய்வளைத்தோ ளெங்கள் பெருநல மாமுலைதன்
  மைவளையு நீல மலர்நோக்கான் - மெய்வளைத்த

  152 பேரழகு நோக்குதலாற் பேதையவணயனக் 
  காரழகு மேனி கலந்ததென - வீரமலி

  153 காத்திர கும்பக் கருமலையிற் கொள்போர்வை
  போர்த்தி யிருந்த பொலிவென்னச் - சீர்த்திமிகு

  154 பன்முகத்து முள்ள பலவண் ணமுமறையத்
  தென்முகத்து வண்ணமெங்குஞ் சேர்ந்ததெனத் - துன்னுபிறர்

  155 தப்பார் தருக்கொழிதல் சான்றிதென மால்கொடுத்த
  குப்பாய மெய்ப்புனைந்து கொண்டதென - வொப்பேது

  156 மில்லாத் திருமேனி யேந்தழகைச் சாந்தமுலைப்
  பல்லாருங் கண்டு பசப்பெய்திப் - புல்லாளப்

  157 பெட்டாவி மாழ்காமற் பெய்வளைக்கை யம்மைகரும்
  பட்டான் மறைத்த படியென்னக் - கட்டார்கொ

  158 ளோதிமுடி யாள்சமழ்ப்ப வோங்கற் புதல்விமற்றோர்
  பாதியுரு வுங்கவர்ந்த பான்மையெனத் - தீதின்மணம்

  159 பொங்குநீ லோற்பலப் பூமலர்த் தாளன்றி
  யெங்குநெருக் குற்றே றியவென்னத் - தங்கு

  160 மணமாரும் பஞ்ச வடியொளிபாய்ந் தென்னத்
  தணவாத் திருச்சாந்து சாத்தி - நிணமலிவாய்

  161 வேங்கை கொடுத்தகலை வீக்கு மிடத்தொளிரும்
  வேங்கை கொடுத்தகலை வீக்கியே - யோங்குபய

  162 னாய்ந்தவொரு பெண்ணுமற்றோ ராணு மனமகிழச்
  சாய்ந்து நிமிர்ந்த தனியிடத்து - வாய்ந்தபுனற்

  163 பெய்வளை மாதைப் பெருநல மாமுலைதன்
  மைவிழிகா ணாமன் மறைத்ததெனக் - கைவல்லா

  164 ராற்று மணிமகுட மம்பவள வோங்கன்மிசைத்
  தோற்றுகதி ரென்று சொலக்கவித்துப் - போற்றுபுக

  165 ழாற்றன்மிகு கண்ணப்ப ரன்பிற் சொலுமுகம
  னேற்றுமகிழ் பூத்த வியலிடத்துச் - சாற்றுபுனன்

  166 மங்கை யுரைக்குமொழி வந்து புகாதுமையாள்
  செங்கை புதவஞ் செறித்ததெனப் - பங்கமிலா

  167 மாமணிசெய் தோடும் வயிரஞ் செயுமம்பொற்
  றூமகர குண்டலமுந் தொட்டணியா - வேமவரை

  168 யொன்று படவிறுகி யோங்கன்மகண் மார்பில்வளர்
  குன்றுபட மெல்கிக் குழையிடத்து - நன்றுதரு

  169 போகுசுடர்ப் பன்மணியும் பொங்கியெழக் கால்யாத்த
  வாகு வலயம் வயக்கியே - மாகவின்செய்


  170 கஞ்சக்கண் மாயனயன் கற்பகக்கோ னாதியர்கூற்
  றஞ்சச் சிறைவைத்த வவ்விடத்தே - விஞ்சுபுகழ்
  171 மின்னுமுல கங்களெலாம் விற்றாலு மீடாகா
  மன்னுமணிக் கட்டு வடமணிந்து - பன்னுமுமை

  172 வட்ட முலைக்குமணி வாரா மிடத்தண்ட
  மட்டினிலா விற்றரள மாலையிட்டு - முட்டரிய

  173 தாவின் மணிவீர சங்கிலிம தாணிபல
  மேவிய வாயிடைமேன் மேற்புனைந்து - தாவா

  174 மடங்கீண்ட தொண்டருத்த மாங்கந்தாங் கக்கல்
  லிடங்கீண் டெழுந்த விடத்தே - மடங்காக்

  175 கருவி தனக்குக் கருதுபிற வேண்டா
  விருமை மணிக்கடக மிட்டுக் - கருது

  176 மலரோன் முடிதுணித்த வைவாட் குறையா
  யிலகுமிடத் தாழிபல விட்டு - நலமருவு

  177 பொன்னுக்குப் பின்னிருந்து பொங்குவெள்ளி தங்கிடத்து
  மன்னுதர பந்தம் வயக்கியே - துன்னியொரு

  178 பன்றி தொடரமற்றோர் பன்றி தனைத்தொடர்ந்து
  சென்ற விடத்துச் சிலம்பணிந்து - நன்றவற்றுட்

  179 கொண்டசின மாதி குறையாதே தென்றிசைக்கோன்
  கண்ட விடத்துக் கழல்கட்டித் - தண்டாத

  180 மாதங்க வுத்தரிய மன்னு மிடத்தொளிசெய்
  மாதங்க வுத்தரிய மன்னுவித்துத் - தாதுவிரை

  181 தாவாத கொன்றையந்தார் சர்ப்பப் பிராந்தியிட
  மோவாதாண் மேவ வுவந்தணிந்து - பூவார்கை

  182 கொண்டகருப் புச்சிலையான் கோலத் திருமேனி
  யுண்ட கடுங்கூற் றுறையிடத்தே - தண்டலில்பா

  183 லேறு கடலலைமா லேய்நீற்றுத் தூளனமே
  னாறுதிரி புண்டரநா னத்திலகம் - வீறுகொள

  184 விட்டுமதிப் பாதி யெடுத்துமுடி மேற்கவிய
  நட்டினது வைத்த நயமென்ன - வெட்டுணையு

  185 மாசுசா ராத வயிரமுழுக் கச்செறித்த
  தேசு மிகுவா சிகைசேர்த்துப் - பேசுபுக

  186 ழிட்டநமக் கோரிளவ லின்றுவரு மென்றுமலர்
  மட்டுறுதா ராரூரன் மன்னுவகை - யுட்டுளைய

  187 நின்வலப்பா கத்தொருத்தி நீங்கா திருப்பதென்னென்
  றென்மலர்வா மத்தா ளிசைத்தூட - நன்மைதிக

  188 ழம்மதியை யிவ்வரவு மவ்வரவை யிம்மதியுஞ்
  செம்மை யுறவுகொண்டு சீர்படைப்ப - மும்மைப்

  189 புவனத்துந் தான்றோய் பொலிவுணர்த்த லேய்ப்பப்
  பவளக்காற் கண்ணாடி பார்த்துத் - திவள்பருப்புப்

  190 பொங்கல்பான் மூரல் புளியோ தனங்குளஞ்சேர்
  துங்கமடை நெய்மிதக்குஞ் சொன்றியளை - தங்கயினி

  191 பாகு கருனை பகரும் வறையறுவை
  யாகு மிலட்டுகமெல் லாவியப்பம் - போகுசுவை

  192 நோலை யடைநன் னுவணை முதற்பலவுஞ்
  சோலை யுதவு சுவைக்கனியுங் - காலை

  193 யிளநீர் குளநீ ரியன்மோ ரளாய
  வளநீர் கனிபிழிந்த மாநீ - ரளவா

  194 வெவையுஞ் சுவைதேர்ந் தியலவாய் பூசிக் 
  குவைகொள்விரைப் பாகடையுங் கொண்டு - நவையரிய

  195 மேதகுதூ பந்தீப மிக்க விவைமுதற்செ
  யோதுபசா ரங்க ளுவந்தருளிக் - கோதறுசீர்

  196. வாய்ந்தவொரு தானும் வயங்கு தனதருளிற் 
  றோய்ந்தவடி யாருஞ் சொலவந்த - வாய்ந்த

  197 வெழுதா மறையு மெழுது மறையும்
  வழுவாது கேட்டு மகிழ்ந்து - தொழுவார்

  198 நயங்குல வின்ப நறும்பலம்பெற் றுய்ய
  வயங்கு மொருகோட்டு மாவுஞ் - சயங்கொள்சத

  199 கோடி யரசின் குலந்தழைய வெம்பகையைத்
  தேடியவோர் வேல்கொள் செழுங்குருந்தும் -பாடியலா

  200 வோட்டை மனத்தக்க னோம்பரணிச் சோதிமகங்
  கேட்டை யுற்ச்சிவந்த கேடிலியு - நீட்டுமொரு

  201 கைத்தலைநால் வேதங் கமழ்வாய்த் தலையொன்று
  வைத்தலைநெய்த் தோரேற்ற வானவனு - நித்தமுந்தன்

  202 னாய்மனைசெந் தாமரையே யாக வுறைவாளைத்
  தாய்மனை யென்றழைக்கத் தக்கோனுந் - தூயவையை

  203 நீரு நெருப்பு நிரம்பு தமிழ்ப்பெருமை
  யோரும் படியருள்கொ ளொண்மழவுந் - தீராத்துன்

  204 பாய கடலமண ராழ வரையொடலை
  மேய கடன்மிதந்த வித்தகனு - மாயவன்கண்

  205 காணாக் கமலநடுக் கங்குலினா ரூர்த்தெருவின்
  மாணாகப் பூத்துழல வைத்தோனுங் - கோணாது

  206 மூகைவாய் பேச முழுப்பேச்சு வாய்மூகை
  யாக வியற்றிய வாண்டகையும் - பாகமிலாத்

  207 தாதையிரு தாடடிந்து தாயையொரு பாகங்கொ
  டாதையிரு தாளடைந்த சான்றவனு - மோதைகெழு

  208 கைச்சிலம்பின் றோலுடைத்தன் காற்சிலம்பி னோசைசெவி
  வைச்சிலம்பி னுண்டுய்ந்த வானவனும் - பச்சுமைகை

  209 யாய்நீர் கரந்த வரியமுடி மேல்வழிய
  வாய்நீர் பொழியன்பு மாமுகிலும் - பாய்மை

  210 தகவரிந்தூட் டாது தலையிழந்தா னாண
  மகவரிந் தூட்டியசீ மானு - நகமறைக

  211 ளீன்றதன்வா யென்று மிசைத்தறியா வம்மையெனு
  மான்றசொல்லி சைக்க வமைந்தாளுஞ் - சான்றதிரு

  212 மங்கலப்பொம் கொண்டுமனை வாய்மொழிசொற் கொள்ளாது
  குங்கிலியங் கொண்டுவந்த கொள்கையனும் - வெங்கொடியோன்

  213 கோச மறைத்தவாள் கொண்டுதகா தாற்றவுந்த
  னேச மறைத்தறியா நீதியனும் - வாசமுறத்

  214 தோய்ந்தபுக ழாரூரன் றொண்டத் தொகையுணிலைத்
  தாய்ந்தபுகழ் மற்றை யடியாரும் - வாய்ந்த

  215 வலர்துழாய் நாறு மகன்றளியைக் கொன்றை
  மலர்துழாய் நாறவைத்த மானு - நிலவு

  216 முலகுண் டுமிழ்ந்த வொருவனைப்பா லுண்போ
  துலகறிய வுண்டுமிழ்ந் தோனு - மிலகுநடங்

  217 கண்டே பசிதணிக்குங் காமர் விரதமொன்று
  கொண்டே விளங்கு குணத்தவருந் - தண்டேறல்

  218 பெய்தவர் பெய்யலர் பேசல ரேயாகச்
  செய்தவ ரென்னுமற்றைச் செய்தவருங் - கையிற்

  219 குடவளை கொண்டுங் குடவளைக்காய்ப் பாடி
  வடவளை கட்டுண்ட மாலு - மிடவளையப்

  220 பூமேலெஞ் ஞான்றும் பொலிந்தும்புத் தேளாய்ச்செந்
  நாமேல்வெண் மாதுவைத்த நான்முகனு - மாமே

  221 வொருசுவர்க்கங் கைக்கொண் டுவந்தயி ராணி
  யிருசுவர்க்கம் வைகு மிறையும் - பொருவரிய

  222 வெற்பகநா ணப்பொலிந்து வீங்குதோண் மேற்புனைந்த
  கற்பக மாலைக் கடவுளரும் - பொற்பகலாத்

  223 தேந்தா மரைமலர்த்துஞ் செங்கதிரும் பூவினுக்கு
  வேந்தா மதுகுவிக்குவ் வெண்கதிருங் - காந்தாப்

  224 பொலிபடைகொண் டாசை புரப்போருஞ் சீர்த்தி
  யொலிபடைத்த பூதகணத் தோரு - மலியுமிசை

  225 பத்தர்பதி யாழ்கொண்டு பாடுந் தொழிலவருஞ்
  சித்த ருரகர்முதற் செம்மையரு - முத்தமமீ

  226 தெண்போ தெனவொருவ னெள்ளெச்சி லுண்டவிமற்
  றுண்போர் பலரு ளுயர்ந்தோனும் - பண்போ

  227 ரணிக்கோவை தீட்டி யகமகிழ்தற் கோர்மும்
  மணிக்கோவை சூட்டியகோ மானும் - பிணிக்கோதி

  228 லாதிசைவ ராதி யணியா லயத்தொண்டிற்
  கேதிலரா காதியற்று மெல்லோரு - நீதிநெறித்

  229 தக்கபெருஞ் சீர்ச்சுத்த சைவசித்தாந் தத்திருவின்
  மிக்க திருக்கூட்ட மேன்மையரு - மொக்கவரப்

  230 பண்பார்கை லாய பரம்பரை மெய்கண்டா
  னண்பார்சந் தான நனிதழைக்க - விண்பார்

  231 புகழ வருங்குரவர் போரேறு ஞானந்
  திகழவரு மானந்தச் செல்வ - னிகழ்வி

  232 றுறவுபூண் டோர்பலர்க்குஞ் சூளா மணிமிக்
  குறவுபூண் டெவ்வுயிரு முண்மை - பெறவுவக்கு
  233 ஞான விநோதனுயர் நாவலர்தம் போரேறு
  சான முடையார் தனித்துணைவன் - மானத்

  234 திருவா வடுதுறைவாழ் செல்வன் கருணை
  மருவா வருநமச்சி வாயன் - பொருவா

  235 வரமணியென் றெல்லோரும் வாழ்த்தப் பொலிசுப்
  பிரமணிய தேசிகனெம் பெம்மான் - பரவுமுண்மை

  236 தாங்குபெருஞ் சித்தாந்த சைவக் குழாங்களென
  வோங்குதிருக் கூட்டத் துடன்மேவ - வீங்குசெம்பொற்

  237 றேரும் பரியுஞ் சிவிகையும் யானையுமற்
  றூரும் பிறவுமுவந் தூர்தருபல் - லோருள்ளு

  238 முன்னூர்வோர் பக்கத்து மொய்த்தூர்வோ ரோர்தனக்குப்
  பின்னூர்வோ ரம்முறையே பெற்றூரப் - பொன்னூரு

  239 மின்பணியும் வேத்திர மென்மலர்க்கை கொண்டசைத்துத்
  தன்பணியி னந்தி தலைநிற்பக் - கொன்பரவு

  240 வாரி யுடுத்தபெரு மண்ணொருதாட் குள்ளடக்கு
  மூரி விடைக்கொடி முன்போத - வேரிவரு

  241 மாலவட்டஞ் சாமரைசாந் தாற்றி யொலியன்முதன்
  ஞாலவட்டஞ் சொல்பலவு நண்ணிமொய்ப்பக் - கோல

  242 முழுவெண் மதியு முடிமேற்கொண் டென்ன
  வெழுவெண் குடைமே லிலகப் - பழுதில்

  243 பதலை முழவம் படகந் திமிலை
  முதல முகிலின் முழங்க - நுதலினொளிர்

  244 கண்ணுடையான் வந்தான் கருது மொருபாகம்
  பெண்ணுடையான் வந்தான் பிரான்வந்தா - னெண்ணினருக்

  245 காய்தந்த வன்பருளி யாட்கொள் பவன்வந்தான்
  றாய்தந்தை யில்லா தவன்வந்தான் - பாய்தந்த

  246 நல்லா ரணியேக நாயகன்வந் தான்புலமை
  வல்லா ரணிமருத வாணன்வந்தான் - புல்லார்

  247 நயந்தபுரம் வேவ நகைத்தபிரான் வந்தான்
  வயந்தழைவெங் கூற்றுதைத்தான் வந்தா - னயர்ந்தயன்மால்

  248 சாவாம னஞ்சுண்ட தம்பிரான் வந்தானெம்
  மூவா முழுமுதன் மூர்த்திவந்தான் - றாவாத

  249 பொன்னம் பலத்தாடும் புண்ணியன்வந் தானென்று
  சின்னம் பலவுமெதிர் சேவிப்ப - வன்னமணி

  250 யாத்த வொளிமண் டபநின்று தேவியொடு
  மேத்திமறை வாழ்த்த வினிதெழுந்து - தாத்திரிநின்

  251 றம்பொன்முடி யண்ட மளாவவெழு கோபுரநற்
  பைம்பொன்மணி வாய்தல் பலகடந்து - செம்பொன்மலர்

  252 தூற்றியெல் லோருந் தொழநடைக் காவணத்தி
  னேற்ற வழியே யெழுந்தருளித் - தோற்றத்

  253 தலங்குதிரு வீதி யணுகியம்பொன் வெற்பி
  னிலங்கு திருத்தேர்மே லேறி - நலங்கொளரி

  254 யாதனத்து மேவமுடி யாரும் புனற்றுறைகண்
  டாதரத்து மேவவந்த வன்னமெனச் - சீதநிழல்

  255 வாழ்மருத வாழ்க்கை மதித்துறவு கொள்ளவந்த
  கேழ்கிளர்செந் தார்ப்பசுங் கிள்ளையெனத் - தாழ்சடைமேன்

  256 மின்னு முகிலின் விளக்க முணர்ந்துவந்த
  மன்னு கலாப மயிலென்னப் - பொன்னிறங்கைத்

  257 தாய்க்கு முனமளித்த தண்ணருள் கண்டுவந்த
  கூய்க்குலவு தேமாங் குயிலென்னச் - சேய்க்குமுன

  258 மேவுமொரு பெண்கொண்ட மெய்யுறவு கண்டுவந்த
  வாவு மிளமட மானென்னத் - தாவாத

  259 வொண்டரு வென்றுதனை யுள்கிப் படரவாக்
  கொண்டருகு வந்த கொடியென்ன - மண்டு

  260 சடையையின மென்று தவக்கருத்திற் கொண்டா
  யிடையடைய வந்தமின லென்ன - வுடையதன

Related Content

Madurai Chokkanathar Ulaa in English

ஏகாம்பரநாதர் உலா (இரட்டைப்புலவர் )

குலசை உலா (தொட்டிக்கலை சுப்பிரமணிய முனிவர்)

திருவெங்கையுலா

பலபட்டடை சொக்கநாதக்கவிராயர் இயற்றிய தேவையுலா