logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 3 படலம் 30 - 50 (1057 - 1691 )

Kanchip puranam of civanjana munivar - part 3 
part 3 / patalam 30 - 50 /verses 1057 - 1691 
In tamil script, Unicode format


 

திருவாவடுதுறை யாதீனம் 
சிவஞான சுவாமிகள் அருளிய 
காஞ்சிப் புராணம் 
பாகம் 3 - (1057 -1691)

30. வீரராகவேசப் படலம் 1057 - 1087
31. பலபத்திர ராமேசப்படலம் 1088 - 1105
32. வன்மீகநாதப் படலம் 1106 - 1124
33. வயிரவேசப் படலம் 1125 - 1162
34. விடுவச்சேனேசப் படலம் 1163 - 1193
35. தக்கேசப் படலம் 1194 - 1270
36. முப்புராரி கோட்டப்படலம் 1271 - 1281
37. இரணியேசப் படலம் 1282 - 1303
38. நாரசிங்கேசப் படலம் 1304 - 1318
39. அந்தகேசப் படலம் 1319 - 1350
40. வாணேசப் படலம் 1351 - 1461
41. திருவோணகாந்தன் தளிப்படலம் 1461 - 1470
42. சலந்தரேசப் படலம் 1471 - 1493
43. திருமாற்பேற்றுப் படலம் 1493 - 1511
44. பரசிராமேச்சரப் படலம் 1512 - 1573
45. இரேணுகேச்சரப் படலம் 1574 - 1608
46. யோகாசாரியர் தளிப்படலம் 1609 - 1618
47. சர்வ தீர்த்தப்படலம் 1619 - 1644
48. நவக்கிரகேசப் படலம் 1645 - 1650
49. பிறவாத்தானப் படலம் 1651 - 1660
50. இறவாத்தானப் படலம் 1661 - 1668
51. மகாலிங்கப்படலம் 1669 - 1691

காஞ்சிப் புராணம் 
30. வீரராகவேசப் படலம் (1057-1087)

 • அறுசீரடிக் கழிநெடிலாசிரிய விருத்தம்
   
  1057 புத்தருக் கிறையும் நல்யாழ்ப் புலங்கெழு முனியும் போற்ற
  அத்தனா ரினிது வைகுங் கயிலையி னடைவு சொற்றாம்
  இத்தகு வரைப்பின் கீழ்பால் இள்நறாக் கொப்பு ளித்துத்
  தொத்தலர் பொழில்சூழ் வீர ராகவஞ் சொல்ல லுற்றாம்
  1
  1058 இராமன் முறையிடல்
  ஒன்னலர் குருதி மாந்தி ஒளிறுவே லிராம னென்பான்
  தன்மனைக் கிழத்தி தன்னைத் தண்டக வனத்து முன்னாள்
  கொன்னுடைத் தறுகண் சீற்றக் கொடுந்தொழி லரக்கன் வௌளவித்
  துன்னரு மிலங்கை புக்கான் மேல்வரு துயரம் நோக்கான்.
  2
  1059 பெய்கழல் கறங்கு நோன்றாள் பெருவிற லிராம னந்நாள்
  எய்சிலைத் தம்பி யோடும் இடருழந் தழுங்கி யேங்கிக்
  கொய்தழை வனங்க ளெங்குங் கொட்புறீஇக் கமல வாவிச்
  செய்புடை யுடுத்த காஞ்சித் திருவளர் நகரஞ் சேர்ந்தான்.
  3
  1060 இடும்பைநோ யறுக்குந் தெண்ணீ ரெழிற்சிவ கங்கை யாடி
  நெடும்பணை யொருமா மூல நின்மலக் கொழுந்தை யேத்திக்
  கொடும்படைச் சனக னீன்ற கோதையைப் பெறுவான் கூற்றை
  அடும்புகழ்ச் செய்ய தாளை யிரந்துநின் றழுது வேண்டி
  4
  1061 தாழ்ந்தெழுந் தேகித் தென்பால் அகத்தியேச் சரத்தின் முன்னர்
  வாழ்ந்திடுந் தகைமை சான்ற வண்டமிழ் முனியைக் கண்டான்
  சூழ்ந்தவெந் துயரத் தோடு மோடினன் துணைத்தாள் மீது
  வீழ்ந்தனன் புலம்ப லோடும் வெருவரே லென்னத் தேற்றி
  5
  1062 இத்துணை யிடும்பைக் கேது எவனென வினாவுஞ் செல்வ
  முத்தமிழ் முனிவன் கேட்பப் புகுந்தவா மொழிய லுற்றான்
  மைத்தவார் கரிய கூந்தற் கௌளசலை மணந்த திண்டோள்
  சத்துவ குணத்தான் மிக்க தசரத னீன்ற செம்மல்.
  6
  1063 கலிநிலைத்துறை

  எம்பி ரானிது கேட்டரு ளேழிரண் டாண்டு
  வெம்பு காடகத் துறைதிநீ வியனிலந் தாங்கி
  நும்பி யாகிய பரதனே வாழ்கென நுவன்று
  கம்பி யாதெனை யெந்தையிக் கானிடை விடுத்தான்
  7
  1064 ஏய வாணையைச் சிரமிசைக் கொண்டெழு மெனையே
  தூய சீரிலக் குமணனுஞ் சீதையுந் தொடர்ந்தார்
  ஆய மூவருந் தண்டக வனத்தமர்ந் திடுநாள்
  மாய மானெனத் தோன்றினன் அங்கண்மா ரீசன்
  8
  1065 தோன்றி மற்றெனைச் சேயிடைக் கொண்டுபோய்ச் சுலவி
  மான்ற வம்பினிற் பொன்றுவான் சீதையை வலியான்
  ஆன்ற வெம்பியை விளித்துவீழ்ந் தனனது கேளா
  ஏன்ற சீதையை விடுத்தெனைத் தொடர்ந்தன னிளவல்.
  9
  1066 அனைய காலையி லிராவண னவட்கவர்ந் தகன்றனன்
  புனைம லர்க்குழற் பூங்கொடி தணத்தலிற் புலம்பி
  இனையு மென்னுயிர் பொன்றுமு னிரங்குதி யெந்தாய்
  உனைய டைந்தனன் சரணமென் றழுதழு துரைத்தான்
  10
  1067 அகத்தியர் இராமனைத் தேற்றித் தத்துவோபதேசம் செய்தல்
  உரைத்த வாய்மொழி கேட்டெதிர் அகத்திய னுரைப்பான்
  விரைத்த தார்ப்புய வேந்தகேள் வீங்குநீர் உலகின்
  நிரைத்த வைம்பெரும் பூதத்தின் நிலைபெறு முடலம்
  தெரிக்கில் யாவையு முடன்பிறந் தவையெனத் தெளிநீ
  11
  1068 மற்று யிர்க்குவே றாணலி பெண்ணென வழக்கஞ்
  சற்று மில்லைநீர்ச் சலதியுட் படுபல துரும்பின்
  பெற்றி போலுமிப் பூதத்தின் கூட்டமும் பிரிவும்
  கற்று ளோயிவை யிருமைக்கும் மாயைகா ரணமாம்.
  12
  1069 செய்வி னைப்பய னுள்ளது வருமெனத் தெளிதி
  எவ்வ முற்றுழந் திரங்கலை மகிழ்ந்திரு வெனலும்
  பௌளவ முற்றுமோ ருழுந்தள வாக்கிமுன் பருகுஞ்
  சைவ மாமுனி மொழிக்கெதி ரரசனுஞ் சாற்றும்
  13
  1070 அத்த நின்னுரை முழுவது முண்மையே யானும்
  இத்த லக்கிது இணங்குமோ மனையவள் மாற்றான்
  கைத்த லத்தகப் பட்டுழித் தத்துவங் காண்போன்
  பித்த னென்றுல குரைத்திடு மாதலிற் பெரியோய்
  14
  1071 பறந்த லைப்புகுந் தொன்னலர்ச் செகுத்துயிர் பருகிச்
  சிறந்த சீதையை மீட்டபின் ஐயநீ தெரிக்கும்
  உறந்த தத்துவ ஞானத்துக் குரியவ னாவேன்
  அறைந்த வாறல தென்னுள மடங்கிடா தென்றான்
  15
  1072 மலைய மாதவன் கேட்டுநின் மனத்துறும் விழைவு
  கலைம திக்கழுஞ் சிறுவனோ டொக்குமக் கதிர்ப்பூண்
  முலைம டந்தையை யிராவணன் கவர்ந்துபோ முறைமை
  இலைகொள் வேலினாய் எவருனக் கியம்பின ரென்றான்
  16
  1073 சடாயு வென்றுயர் கழுகிறை சானகி பொருட்டு
  விடாது போருழந் திறப்பவன் விளம்பிடத் தெளிந்தேன்
  கடாது கொண்டவட் பெறுந்திறம் அருளெனக் கரையும்
  வடாது வெற்புறழ் புயத்தனை மாமுனி நோக்கி.
  17
  1074 நின்க ருத்திது வேலுயர் நெடுவரை குழைத்து
  வன்கண் மாற்றலர் புரம்பொடி படுத்தவன் மலர்த்தாள்
  புன்கண் நீங்குமா றடைக்கலம் புகுமதி யவனே
  உன்க ருத்தினை முடித்திட வல்லனென் றுணராய்.
  18
  1075 உலகம் யாவையு மொருநொடிப் பொழுதினி லழிப்போன்
  நிலையும் வில்லினன் கொடுங்கொலைப் பகழியன் நிகரா
  அலகி லாற்றல னுருத்திர னொருவனே யன்றி
  இலையெ னப்புகன் றோலிடு மியம்பருஞ் சுருதி
  19
  1076 தென்தி சைக்கிறை யிராவணன் திருவடி விரலின்
  ஒன்ற னாலிறக் கண்டன னொருசிறு துரும்பால்
  அன்று விண்ணவர் தருக்கொடு மிடலறச் செய்தான்
  வென்றி பூண்டுயர் கூருகிர் நகைவிழிப் படையான்
  20
  1077 அனைய னாகிய தனிமுதல் பாற்சர ணடைந்தோர்
  எனைய வேட்பினு மெண்மையி னெய்துவ ரதனாற்
  கனைகொள் பூந்தடம் உடுத்தவிக் காஞ்சிமா நகரிற்
  புனைம லர்க்குழல் பாகனை யருச்சனை புரிவாய்
  21
  1078 வீரம் வேண்டினை யாதலின் விதியுளி வழாது
  வீர ராகவப் பெயரினால் விமலனை இருத்தி
  வீர னேதொழு தேத்துதி யெனமுனி விளம்ப
  வீரர் வீரனு மம்முறை பூசனை விளைப்பான்
  22
  1079 இராமன் சிவபூசைசெய்து வரம் பெறல்
  அறுசீர்க்கழிநெடிலாசிரிய விருத்தம்
  வெண்ணீறுங் கண்டிகையு முடல்விரவப் பாசுபத விரதம் பூண்டு
  தண்ணிடு மலர்க்கடுக்கை வீரரா கவமுதலைத் தாபித் தன்பால்
  எண்ணூறு மிருநூறு மாயதிருப் பெயரியம்பி யருச்சித் தேத்தி
  உண்ணிடு பெருங்காதல் வளர்ந்தோங்கத் 
        தொழுதுநயந் துருகுங்காலை
  23
  1080 எவ்வமறப் புரிபூசைக் கெம்பெருமான் திருவுள்ள மிரங்கிப் போற்றும்
  அவ்விலிங்கத் திடைநின்று மெழுந்தருளி விடைமேற்கொண் டமரர்சூழ
  நவ்விவிழி யுமையோடுங் காட்சிகொடுத் தருளுதலும் நலியா வென்றித் 
  தெவ்வடுதிண் புயத் தோன்றல் பலமுறையுந் தொழுதேத்திச் செப்ப லுற்றான்.
  24
  1081 அண்ணலே யடியேனுக் கெளிவந்த 
        பெருங்கருணை யமுதே அன்பர்
  புண்ணியமே இராவணனாம் அரக்கர்கோன் 
        பொலந்தொடித் தோட்சீதை யென்னும்
  பெண்ணரசைக் கவர்ந்தெடுத்துப் போயினான் 
        முறைபிறழு மவனை யின்னே
  நண்ணலரும் பறந்தலையிற் கிளையோடு 
        முடிக்கவரம் நல்கு கென்றான்.
  25
  1082 எனப்புகலச் சிவபெருமான் திருவருள்கூர்ந் 
        தெமக்குநீ யின்று தொட்டு
  மனக்கினிய னாயுலகில் வீரரா 
        கவனெனும்பேர் மருவி வாழ்வாய் 
  உனக்கிகலி எதிர்ந்தோர்கள் எனைத்துணைய 
        ரேனுமவ ருடையக் காண்டி
  பனித்தநறுந் தொடையோயென் றருள்செய்து 
        பாசுபதப் படையு நல்கி
  26
  1083 முள்ளரைக்காம் பணிமுளரிப் பொகுட்டணையோன் 
        தனிப்படையும் முரன்று மாக்கள் 
  கொள்ளையிடு நறைத்துளவோன் படையுமவர் 
        தமைக்கொண்டு கொடுப்பித் தேனைக்
  கள்ளவிழ்தார்க் கடவுளர்தம் படைபிறவும் 
        நல்குவித்துக் கருணை கூர்ந்து
  நள்ளலரைப் பொடிபடுக்கும் பெருவரமு 
        மளித்தருளி நவிலு கிற்பான்.
  27
  1084 கவற்றிநெடும் பகைதுரக்கு மிவையுனக்குக் 
        கருணையினா லளித்தேங் கண்டாய்
  இவற்றினொடு மிளவலொடும் கிட்கிந்தை 
        யிடத்தமர்சுக் கிரீபன்சேனை
  அவற்றொடும்போய்ப் பரவைகடந் திராவணனைக் 
        கிளையோடு மறுத்து வீரஞ்
  சுவற்றியபின் சீதையொடும் மீண்டரசு 
        புரிந்துகலி துரந்து வாழ்வாய்
  28
  1085 என்றரு ளெதிரிறைஞ்சி யிராகவன்மற் 
        றிதுவொன்று வினாத லுற்றான்
  அன்றினார் புரமெரித்தோய் குறுமுனிவ 
        னாருயிர்கட் காண்மை பெண்மை
  யொன்றுமிலை யாக்கையெலா முடன்பிறந்த 
        வாகுமென வுரைத்தல் செய்தான்
  மன்றவெனக் கவைமுழுதுந் தேறவிரித் 
        தருளென்று வணங்கி வேண்ட
  29
  1086 வேதாந்த நிலையனைத்து மவன்தெளிய 
        விரித்துரைத்து வரங்கள் நல்கிக்
  காதார்ந்த குழையுமையா ளுடனாக 
        விலிங்கத்துட் கரந்தா னெங்கோன்
  நாதாந்தப் பரஞ்சுடராம் இவ்விலிங்கந் 
        தனைத்தொழுது நயந்தோ ரெல்லாம்
  கோதார்ந்த பகைவென்று பெருஞ்செல்வ 
        மெய்தியருள் கூடு வாரால்.
  30
  1087 கற்கீச வரலாறு
  எண்சீர்க்கழி நெடிலாசிரிய விருத்தம்
  தகைபெருமிக் கடிவரைப்பின் தென்பால் மண்ணித் 
        தடங்கரையில் கற்கீசத் தலமா மங்கண்
  உகமுடிவில் கயவர்தமை யழிப்ப மாயோ 
        னுயர்பிருகு சாபத்தால் கற்கி யாகி
  இகழருஞ்சீர்க் காஞ்சியில்வந் திலிங்கந் 
        தாபித் தினிதேத்தி எண்ணிலரும் வரங்கள் பெற்றான்
  புகழுறுமவ் விலிங்கத்தைத் தொழுது மண்ணிப் 
        புனலாடு மவர்பெறுவார் போகம் வீடு
  31

  ஆகத் திருவிருத்தம் 1087 
  ---------

  31. பலபத்திர ராமேசப்படலம் (1088-1105)

  எண்சீர்க் கழி நெடிலாசிரிய விருத்தம்
  1088 பகலோனைப் பல்லுகுத்து மதியைத் தேய்த்துப் 
        படைவேளைப் பொடிபடுத்த பழையோ னென்றுந்
  திகழ்வீர ராகவேச் சரத்தி னோடு 
        திருத்தகுகற் கீச்சரமும் புகன்றா மிப்பால் 
  புகழுறுகற் கீச்சரத்தின் மேற்பால் கண்டோர் 
        பொருவலித்திண் பகட்டூர்தி யுடையக் காணும்
  நிகழ்பலபத் திரராமேச் சரமென் றோது 
        நீடுதிருத் தானவளம் பாட லுற்றாம்
  1
  1089 கலிவிருத்தம்
  மண்ணின் மிக்கு வயங்கு துவரைவாழ்
  கண்ணன் முன்வரு காலை அலப்படை
  அண்ண லாம்பல பத்திர வாண்டகை
  பண்ணு வெஞ்சமர்ப் பாரதம் மூண்டநாள்
  2
  1090 கார்த்த டக்கை கடும்புசெய் கைதவப்
  போர்த்தொ ழிற்குப்பொறாத மனத்தனாய்த்
  தீர்த்த யாத்திரை செய்யத் தொடங்கினான்
  ஏர்த்த வாணி நதிக்கரை எய்தினான்
  3
  1091 அங்கண் முப்புரம் அட்ட பிரான்றளி
  எங்கு முள்ளன நோக்கி யிறைஞ்சியத்
  துங்க வைப்பினில் தொக்க முனிவரர்
  தங்கள் சேவடி தாழ்ந்து வினாவுவான்
  4
  1092 ஈசன் வைகும் இடங்கள் யெவையெவை
  ஆசின் றோங்கும் அவற்றுளும் மேலதாந்
  தேசின் மிக்க திருநகர் யாவது
  பேசு கென்ன முனிவரர் பேசுவார்
  5
  1093 பருவ ரைத்தோட் பரதன் வருடமே
  கரும பூமி யெனப்படுங் காணது
  மருவு மெவ்வுல கத்தினும் மாண்டதாம்
  திரும லர்ப்பனந் தேந்தொடை மார்பனே 
  பரதன் வருடம் - பாரதவர்ஷம், பரதகண்டம்
  6
  1094 கரும பூமி வரைப்பிற் கடவுளர்
  மருவி டங்கள் சிறந்தன மாட்சியோய்
  அருள்வி ளைக்கு மவற்றினும் மேலவாம்
  தரும சக்கர பாணி தலங்களே.
  7
  1095 அவற்றின் மிக்கன மானிட ராக்கிய
  சிவத்த லங்கள் கடவுளர் செய்தன
  அவற்றின் மேலன வாகுஞ் சயம்புவாம்
  சிவத்த லங்கள் அவற்றின் சிறந்தன
  8
  1096 சயம்பு வைகுந் தலங்களுள் மிக்கவாம்
  வியந்தெ டுத்து விளம்பப் படுமவை
  நயந்த வங்கவற் றுள்ளும்நற் காசிமிக்
  குயர்ந்த தன்னதிற் காஞ்சி உயர்ந்ததே
  9
  1097 ஓத காஞ்சிக் குயர்ந்ததும் ஒப்பதும்
  பூத லத்திடை யில்லை புகலுமம்
  மாத லத்தி னுகத்தின் வருத்தமும்
  பாத கப்பய னும்பட ராவரோ
  10
  1098 பிறந்து ளோர்கள் வதியப் பெறுநரங்
  கிறந்து ளோருளத் தெண்ணுநர் யாவரும்
  அறந்த ழைக்குமே கம்ப ரருளினாற்
  சிறந்த முத்தி யுறுவது தேற்றமே.
  11
  1099 மேற்படி வேறு
  என்றறி வுறுத்திய வியல்பின் மாதவர்
  மன்றலம் பூங்கழல் வணங்கி யாதவன்
  அன்றவர் ஏவலிற் காஞ்சி யண்மியங்
  கொன்றிய வளனெலா முவந்து நோக்கினான்
  12
  1100 தெறுமப் படைச்சிவ தீர்த்தம் யாவையும்
  முறைமையின் ஆடினான் முரசு கண்படா
  இறையவன் கோயில்கள் எவையும் போற்றிவண்
  டறைபொழி லேகம்ப மருச்சித் தேத்தினான்
  13
  1101 அந்நகர் வயினமர்ந் தருளுஞ் சீருப
  மன்னிய னிணையடி வணங்கித் தொண்டுபூண்
  டுன்னருந் திருச்சிவ தீக்கை யுற்றனன்
  தன்னுடைப் பெயரினோர் இலிங்கம் தாபித்தான்
  14
  1102 உண்ணிறை காதலி னருச்சித் தோகையால்
  பண்ணிசை மொழிகளிற் பழிச்சு மேல்வையின்
  கண்ணுதற் சிவபிரான் கருணை கூர்ந்தெதிர்
  வண்ணவர் தொழவிடை மீது தோன்றியே
  15
  1103 வேண்டுவ கூறுகென் றருள மெய்யெலாம்
  பூண்டபே ருவகையின் புளகம் போர்த்தனன்
  தாண்டவம் நவிற்றுநின் சரணில் ஏழையேற்
  காண்டகை யிடையறா வன்பு நல்குதி
  16
  1104 இச்சிவ லிங்கத்தின் இமய மாதொடு
  நிச்சலு மினிதமர்ந் தருளி நின்னடி
  நச்சினோர்க் கிருமையும் நல்கு வாயென
  அச்செயல் முழுவதும் அருளி நீங்கினான்
  17
  1105 காருடைப் பளிக்குருக் கலப்பை வான்படைத்
  தாருடைப் போந்தினான் தாபித் தேத்திய
  சீருடை யிலிங்கத்தைத் தெரிசித் தோரெலாம்
  ஏருடைக் கைலையி னினிது வாழ்வரால்
  18

  ஆகத் திருவிருத்தம் - 1105 
  -------

  32. வன்மீகநாதப் படலம் (1106-1124)

  கலிநிலைத்துறை 
  1106 தேன்தாழ் பொலம்பூங் கடுக்கைச் செழுந்தார் விரைக்கின்றதோள்
  வான்தாழ் மிடற்றண்ணல் வைகுற்ற பலபத்திர ரஞ்சொற்றனம்
  மீன்தாழ் தடஞ்சூழ் அதன்பச்சி மத்திக்கின் விண்ணாட்டவர்
  கோன்தாழ் நிலைபெற்ற வன்மீக நாதத்தின் இயல்கூறுவாம்
  1
  1107 திருமால் தலையிழந்த வரலாறு
  புத்தேளிர் முன்னாள் ஒருங்கே குழீஇக்கொண்டு புகழெய்துவான்
  முத்தீ வளர்த்தோர் மகம்வேட்க லுற்றார்கள் மொழிகின்றனர்
  இத்தால் வருங்கீர்த்தி யெல்லாம் நமக்கும் பொதுத்தானெனக்
  கொத்தார் மலர்க்கூந்தல் பங்கன்துணைத்தாள் குறிக்கொண்டரோ
  2
  1108 குருக்கேத் திரத்தே மகஞ்செய்யும் ஏல்வைக் 
        கொழுங்கொன்றைவெள்
  ளெருக்கோ டணைக்குஞ் சடைச்செம்ம 
        லார்தம்மின் அருள்கூர்தலால்
  உருக்கூர் பளிக்குப் பறம்பிற் 
        பெருங்கீர்த்தி யுண்டாதலும்
  தருக்கான் முகுந்தன் கவர்ந்தான் 
        நடந்தான் தடுப்பக்கொடான் 
  தருக்கான் - செருக்கினால்.
  3
  1109 ஓடுந் திறங்கண்டு விண்ணோர் 
        தொடர்ந்தெய்த லுற்றாரவன்
  பீடொன்று வில்லம்பு கைக்கொண்டு 
        வெம்பூசல் பெரிதாற்றுபு
  நீடும்பர் தம்மைப் புறங்கண்டு 
        பின்நீ ளிடைச்சென்றுநின்
  றீடின்றி யெல்லீரும் ஒருவேற் குடைந்தீர்க 
        ளெனநக்கனன்
  4
  1110 நக்கான் முகத்தா லவன்தேசு முற்றும் 
        நறுஞ்சாமையாய்
  அக்காலை நீங்குற்ற வாற்றா லடல்விற் 
        கழுத்தூன்றுபு
  மைக்காள மன்னான் நெடும்போது 
        வாளாது நின்றான்குண
  திக்காளி யன்னான்றன் நிலைகண்டு 
        புகழ்வௌளவு திறமெண்ணினான்
  5
  1111 கச்சிப் பதிக்கண் விரைந்தெய்தி யங்கண் 
        கடுக்கைப்பிரான்
  இச்சித்த கயிலாய நிருதித் திசைக்க 
        ணிலிங்கந்நிறீஇ
  நச்சித்தொ ழுங்காலை யெங்கோ னணைந்தென்னை 
        நவில்கென்றலும்
  பச்சைத் துழாயண்ணல் கவர்கீர்த்தி 
        விண்ணோர் பெறப்பாலியாய்
  6
  1112 என்னா நவின்றேத்து சசிகேள்வ னுக்கெம்பி 
        ரானோதுவான்
  வன்மீக நாப்பண் சிறுச்செல் லுருக்கொண்டு 
        வார்வில்லுடை
  அந்நா ணறத்தின்று பின்கீர்த்தி கொள்கென்ன 
        வருள்செய்தலும்
  பொன்நாடர் கோமானும் விடைகொண்டு 
        மீண்டான் பொருக்கென்றரோ
  7
  1113 அவ்வாறு புற்றிற் கிளைத்தெய்தி யந்நா ணறத்தின்றுழிப்
  பைவாய்ப் பணிப்பாய லான்சென்னி யறுபட்டு வீழ்ந்தவ்விடம்
  இவ்வாய்மை யாற்சின்ன மாகேச வத்தானம் என்றாயதால்
  செவ்வே குறைச்சென்னி யாறங்கணோடுந் திருத்தக்கதே
  8
  1114 திருமால் தலை பெற்ற வரலாறு
  மேற்படி.வேறு
  ஆய காலையி லவன்புடை நின்று மப்புகழைப்
  பாய விண்ணவர் கவர்ந்துகொண் டோகையிற் படர்ந்தார் 
  மாயி ரும்புவி மிசைவள ரிருபிறப் பாளர்க்
  கேயு மெச்சனாம் மாயவ னின்மையி னுயங்கி 
  எச்சன் - யக்ஞன், யாகவடிவினன்.
  9
  1115 மீட்டு மெய்தினன் காஞ்சியை விதியுளி வழிபட்
  டீட்டு மன்பினுக் கெம்பிரா னெதிரெழுந் தருளப்
  பாட்டி சைப்பழ மறைகளாற் பரசினன் நவில்வான்
  தோட்ட லர்க்குழற் சசிமுலை திளைத்ததோள் குரிசில்
  10
  1116 கலிவிருத்தம்
  அறுபதம் முரன்றிசை முழக்கு மாயிதழ்
  நறுமலர்க் கடுக்கைசூழ் சடில நாயக
  எறுழ்வலிச் சிலையினா லெச்ச னாகிய
  சிறுமலர்த் துளாவினான் சென்னி யற்றதால்
  11
  1117 உறப்புறு மெங்களுக் குதவு முண்டியும்
  மறத்தொழில் பயிலிய மானர்க் கேன்றவான்
  துறக்கமு மில்லையாய் விட்ட துட்கென
  இறத்தலி னெச்சனிவ் வுலகி னெம்பிரான் 
  உறப்பு -நெருக்கம்.
  12
  1118 ஆதலி னெச்சனுக் களித்தி சென்னியென்
  றோதினன் வேண்டலு முரைத்தல் மேயினான்
  மாதர்வெண் குழச்சிறு மதிக்கொ ழுந்தினைப்
  போதொடு மிலைச்சிய சடிலப் புங்கவன்
  13
  1119 எம்புடை வரம்பெறு மிரும ருத்துவ
  உம்பரி னவன்தலை யொன்றிக் கூடுக
  நம்புமிவ் விருவரும் நந்தம் ஆனையால்
  பம்பிய வேள்வியில் பாகம் எய்துக 
  இரு மருத்துவ உம்பர் - வைத்திய தேவர்கள் இருவர், அசுவினி தேவர்கள்.
  14
  1120 என்றருள் மழுவலான் சரண மேத்திமற்
  றொன்றிது வேண்டுவான் உடைய நாதனே
  மன்றநின் னருளினால் புற்றின் வாயெழூஉத்
  தின்றுநாணரச்செயுந் திறல்பெற் றேனரோ
  15
  1121 ஆதலின் வெவ்வினைத் தொடக்க றுக்குமிம்
  மேதகு வரைப்புவன் மீக நாதமென்
  றோதவும் கண்டவர் பிறவி யோவவும்
  ஈதிநீ வரமென விடையி னேந்தலும்.
  16
  1122 தந்தனம் வரமெனச் சாற்றி நீங்கினான்
  இந்திரன் மீண்டன னிரும ருத்துவத்
  தந்திரத் தலைவரா லெச்சன் றன்சிரம்
  முந்துபோற் பொருத்தலும் முளரிக் கண்ணினான்
  17
  1123 தெய்வத்தின் வலியினாற் சென்னி பெற்றெழூஉக்
  கொவ்வைச்செவ் வாயுமை கூறன் தாள்தொழு
  தவ்வத்த னாணையா லவியின் பாகமங்
  குய்வித்தோர்க் கமைத்துத்த னுலகம் புக்கனன்.
  18
  1124 இகழரு முகுந்தனே இந்த வாறிழி
  தகவுற விடும்பையில் தங்குநீர்மையால்
  உகலருஞ் செல்வத்தை உடம்பை யல்லது
  புகழினை விரும்பலும் போதத் துன்பமே.
  19

  ஆகத் திருவிருத்தம் 1124
  ----

  33. வயிரவேசப் படலம் (1125 -1162)

  கலிவிருத்தம்
  1125 வயிர வாளினான் வணங்கி வெந்துயர்
  வயிரம் மாற்றும்வன் மீகம் ஓதினாம்
  வயிர மாடமற் றதற்குத் தென்திசை
  வயிர வேச்சர மரபி யம்புவாம்
  1
  1126 பிரமன் செருக்கு
  வடவ ரைத்தலை முஞ்ச மானெனும்
  தடநெ டுங்கிரி தன்னி டைச்சிலர்
  படிம வுண்டியர் பாங்கின் நோற்றுழி
  அடல னப்பிரா னருளி னெய்தினான்
  2
  1127 வதன மைந்தொடும் வந்து தோன்றினான்
  பதம லர்த்துணை பணிந்தி றைஞ்சினார்
  துதிமு ழக்கினாற் சூழ்ந்து கைதொழூஉக்
  கதம றுத்தவ ரிதுக டாயினார்.
  3
  1128 இலகு மிச்சகம் யார்மு தற்றுமன்
  உலகெ வன்புடை யுயிர்த்தொ டுங்கிடும்?
  பலப சுக்களின் பாசம் நீத்தருள்
  தலைவன் யாரிது சாற்று கென்றனர்.
  4
  1129 ஐம்மு கத்தயன் அனைய காலையின்
  மம்மர் நெஞ்சினான் மயங்கிக் கூறுவான்
  இம்ம றைப்பொருள் உஆரு முய்வகை
  நும்ம னக்கொள நுவலக் கேண்மினோ
  5
  1130 உலகி னுக்கியான் ஒருவ னேயிறை
  உலக மென்கணே யுதித்தொ டுங்கிடும்
  உலகெ லாமெனை வழிபட் டும்பர்மேல்
  உலகி னைத்தலைப் படுங்க ளுண்மையே
  6
  1131 வேதங்கள் உரைத்தல்
  கலிநிலைத்துறை
  என்றான் விரிஞ்சன் அதுகாலையில் வேத மெல்லாம்
  முன்றோன்றி யங்கண் மொழிகுற்றன முண்ட கத்தின்
  வென்றோய் புராணம் பலசாத்திரம் வேதம் மற்றும்
  குன்றான்ற வில்லான் றனையே முதலென்று கூறும்.
  7
  1132 அவனேமறு வற்ற பரம்பிர மம்பு ராணன்
  அவனேமுழு துந்தரு காரணம் ஆங்கெ வர்க்கும்
  அவனே இறைவன் தொழுவார்க்கருள் வீட ளிப்போன்
  அவனேயென ஓதிவெவ் வேறு முரைப்ப அங்கண்
  8
  1133 இருக்கு வேதங் கூறல்
  எச்சன் றனக்கு மிமையோர்க்குமெவ் வேதி யர்க்கும்
  அச்சங் கரனே அரசன்விசு வாதி கன்சீர்
  நச்சுமுனை ஈன்றருட் பார்வையின் நோக்கி நல்கும்
  மெய்ச்சித்துரு என்றறி என்ற திருக்கு வேதம்
  9
  1134 யசுர் வேதங் கூறல்
  தன்கூற்றில் வருங்கண நாதர் தடுக்க லாற்றாக்
  கொன்கூர்சர பாதிய ரால்வயங் கூறும் விண்ணோர்
  வன்காழ்வலி செற்றவன் யாரவ னேம திக்கு
  நன்காரண னேதென்று நவின்ற தடுத்த வேதம்
  10
  1135 சாமவேதங் கூறல்
  தோலாவவை நாப்பண் அடைந்து துரும்பு நட்டு
  மாலாதி விண்ணோர் வலிமுற்றவும் மாற்ற வல்லோன்
  ஆலாலம் உண்டோன் அவனேயகி லங்களுக்கு
  மேலாய வேதுஎன விண்டது சாம வேதம்
  11
  1136 அதர்வண வேதங் கூறல்
  வளிதாழ் விசும்பைப் பசுந்தோலிற் சுருட்ட வல்லோர்
  உளரேல்புடை வீங்கி யெழுந்து திரண்டு ருண்ட
  இளவெம்முலை பங்கனை யன்றியும் இன்ப முத்தி
  அளவிற்பெற லாமென விண்ட ததர்வ வேதம்
  12
  1137 முனிவோரெதிர் அந்தணன் வேதம் மொழிந்த கேட்டுத்
  தனிநாயகன் மாயையின் வெகுண்டு சாற்றும்
  சினநீடு தமோகுண சீலனுருத்தி ரன்றான்
  மனமோடுரை செல்லரு நிட்களம் வான்பிரமம்
  13
  1138 பிரணவம் உரைத்தல்
  சால்பானுயர் ஓமென் மொழிப்பொருள் சம்பு வென்றல்
  ஏலாதென வம்மனு வேவடி வெய்தி வந்து
  மாலாலுரை செய்தனை நீகம லப்பொ குட்டின்
  மேலாயிது கேண்மதி யென்றுமுன் நின்று சொல்லும்.
  14
  1139 வேதத்தலை யிற்புக லுற்றுயர் வேத ஈற்றும்
  போதச்சுர மாய்நிறு வப்படு பொற்பி னேன்யான்
  மாதர்ப்பகு திக்குள் அடங்கி வயங்கி னேற்கும்
  ஆதிப்பரம் யாரவ னாகும் மகேச னம்மா
  15
  1139 r> எழுசீர்க்கழி நெடிலாசிரிய விருத்தம்
  என்றிது விளம்பும் பிரணவந் தனையும் 
        இகழ்ந்துதன் பெருமையே வியப்ப
  மன்றலந் துளவோன் ஆயிடைத் தோன்றி 
        மன்றயான் கருத்தனென் றுரைத்தான்
  குன்றருங் கொடுநோய் ஆணவக் குறும்பாற் 
        கோட்படு மிருவரும் இவ்வா
  றொன்றிய செருக்கான் மீமிசை யிகலி யோவறப் 
        பிணங்குமவ் வேல்வை
  16
  1140 வயிரவ சம்பவம் - பிரமன் சிரமிழத்தல்
  அலர்ந்தசெங் கமல நிகரிணை விழியும் 
        அதுமுகிழ்த் தனையதோர் விழியும்
  மலர்ந்தபொன் நிறந்த கேச��

Related Content

A Revel In Bliss Of Tayumana Swami

Articles from Siddhanta Deepika in English

Chekkizar Swamikal Puranam

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-1 - Romanized

Muthuswami Dikshitar Shiva Kritis - Part-2 - Romanized