logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

Vuttukkatu vegkatasubbaiyarin

Sapta ratnam


VUttukkATu vE~GkaTasubbaiyarin Sapta ratnam

 

rAgam: paraju / paraS                         tALam: Ati

 

15-Avatu mELa janyam

 

pallavi

 

ALAva tennALO sivamE Vun

aTiyArkkaTi yArkku aTiyanAy mILAta

 

anupallavi

 

kELAtaLikkum varamE aNTa

mElAnataRkkum paramE iLam

tALAna kamalamuT puRamE patam

 

matyama kaala SAhityam

 

tatikka tAm ena vititta tALamum

tutikka tAn ena matitta katipeRa

 

saraNam

 

punmai piRavi pOka vENum eTuttaal

puNNiya piRavikaL Aka vENum

 

innavaril oruvarai pOlE Svara Saahityam

 

1. sIrkAzhi maNam sivapaata magan tiru~nAvarasan

maNivAsaga su~ntarar enum                     (innavaril)

 

2. siRutoNTa tiru~nIlakaNTa viRanminTa

~nami~na~nti taNTi aTikaL enum                (innavaril)

 

3. aiyaTikaL kATavarkOn AnAya kaNam pulla

~ninRa sIr ~neTumARa kaNa~nAta

munaiyaTuvArOTu tiru~nALaip

pOvAr enum                                    (innavaril)

 

4. meyp poruLAr perumizhalaik kuRumpar

EnAti~nAta kalikkampar

amar~nIti ~narasi~gka munaiyaraiyar saTaiya

saNTEsa kaliya kAriyAr enum                   (innavaril)

 

5. mAnakka~jcARa nEsa pUsalAroTu vAyilAr

sOmAsimARa ma~gkaiyarkkarasi ku~gkiliyakkalayar

iLaiyA~gkuTi mARa arivATTAya kURRuvar

kOTpuli sAkkiyar sattiyar siRappuliyar

kazhaRiRRaRivAr iyaR pakaiyar enum            (innavaril)

 

6. tirumUla mUrkka mUrtti appUti ruttira pasupatiyaar

isai~jAniyAr ~nIla~nakkar iTa~gkazhiyAr

atipattar eRipattar EyarkOnOTu

~nIlakaNTa yAzhpANa pukazhc cOzha kOc se~gkaT

sOzha kazhaR si~gkar kaaraikkaal ~nakar mEvu kaniyaaroTu

kaNNappar kuRipput toNTar enum                (innavaril)

 

innavaril oruvarai pOlE ~nAn

inai onRum illA patatthinaiyaaga vEnum        (ALAva thennALO)

 

Related Content

ஊத்துக்காடு வேங்கடசுப்பையரின்