logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

Gurugyanasambandhar Aruliya Sotasakalap Pirasatasatkam

kalaikaLin vannamum tAnamum kURiyatu:

~naRRazhalin kozhu~ntupaya katirminnu viLakku
~naNNum vA LoLi pukaimA Nikkamiru minnu
VuRRoLiru miravi ~nURAyirakOTi yutava
oLiyanna tokaivaTTa ~jAnAkAyam
aRRamil ~jAnav vAzhi ~jAnakkaN NATi
avir~nURA yirakOTi matiyoLiyat tokaiyE
peRRa tina karaveyil mER pEsavaru miruLE
piRa~gku~nti mutalmuTi mER RuvAtasA~ntam peRumE - 1

mEl sOTasakalaikku ~nApimutalAkat tuvAtasAQ~ntam
aLavAka aLavu~n tAnamum solliyatu:

a~gkula~nA lakarattiR ku~nti mItE
aTuttiTu mUnRiR keTTeT TAyE niRku~n
tu~gkamuLa ~nAvinukku mUnRu mUnRA~n
tula~gkiyavO riraNTinukku ~nAnku ~nAnkA~n
ta~gkiyamE lonRukku mUnRE yAku~n
taya~gkiyamE lonRukkon RAkac sARRum
pa~gkamilA vivaikaLtuvA tasA~nta mAkap
pA~gkupeRu kalaikalenap pakaru ~nUlE  - 2

mEl akara mutalAna sOTasa kalaikku vaTivu solliyatu:

akaramuka ram makaram vi~ntu ~nalla
artta sa~ntiranivaiyav vaTivE yAkum
pukalavaru mukkONa miruvi~ntu ~naTuvE
poru~ntu malam vi~ntuvalam ~naTuvE vi~ntu
takavuTaiya tirisUla miraNTu vi~ntu
sArum viyO mAti~nAl vi~ntu ~nAnkAy
~nikazhavaru mirukucci yiraNTu vi~ntu
~nITumoru vi~ntuvena ~niRuttu ~nUlE  - 3

mEl patinARu kalaikaLukku~n tEvatai kURiyatu:

malarayan munnAlvarkaLu mAku mu~nti
maruvakara mAti yoru ~nAlukkum mEl
ilakavaru ~nAnkinukku~j satAsivamE teyvam
ezhiluTaiya mEliraNTiR kAkatamA~j sivamE
~nalamuTaiya ~nAnkinukku ~naRparama sivamE
~naNNuma~nA katasivamE ~navilariya viraNTiR(ku)
VulakaRiya vai~ntumUn RiraNTi raNTE
yuLLAku miraNTiraNTiR koru~nAnku tAnE  - 4

mEl AtAra ~nirAtAra~gkaLukku~g kalaikaLukkum
mala~nilai solliyatu:

mUlatti lO~gkaara masapaik kaaka
mozhivarkaa mikamalamEl mukizhkku mu~nti
yElattaan mEvakara munni raNTiR
kizhukkumala mEliraNTiR kilaku mAyai
sIlattAn mEviraNTiR RikazhmA yEyat
tiRaluTaiya mEliraNTiR sErmA mAyai
sAlattAn mEliraNTiRRa kuti rOta~n
taya~gkiyamE liraNTiR kA NavamE sARRil  - 5

mEl AtAra ~nirAtaara~gkaLiluLLa mala~gkaLuTanE eNpattu
~nAnku ~nURAyira yOni pEtamum sOtanaip paDum enkinRadu:

ariyamUlA taara madanin mEvi
yaviru mO~g kAramozhi lasapaik kAkad
terivariya yOnitA paramE yAku~n
tikazhvaru mu~ntiyinmE lakaramAdip
piravariya vivviraNDA yatukU RAkip
peRum yOni yUrvanavu ~nIril vAzhtaR(ku)
Vuriyanavum paRavaikaLu ~nARkAnmA niTarum
Vuyardeyva katiyumena vuraikku ~nUlE   - 6

mEl ellAk kalaikaLukkum mAttiraiyu~j
saTsUniyamum kURiyatu:

mUnRukara miraNTukara makara monrE
mu~ntuvi~ntu varaipiRaikAl mukkONa maraikkAl
AnRamai~nta ~nAtamA kANi ~nAtA~ntam
araimAmE laraikkANi sattiyaimu~n tiriyai
yEnRaviyA piniyaraik kANiyinkI zhinaraiyE
yimmuRai viyOmAti yaraiyaraimAt tiraiyE
tOnRu makarattinmE nirOtasatti yinmEl
tORRumviyA pinisamanai yunmanai mERsunnE - 7

- sODasakalAp pirAda saDkam muRRiRRu -


Please send your comments and corrections 

 

 

Related Content

शिवपञ्चाक्शरस्तोत्र - Shiva panchakshara stotra

निर्वाणमञ्चरि - Nirvanamanjari - shankara bagavatpada

Tirunavukarasu thayvaram - Koyil - Ariyanai Anthanarthany

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thirukkaruppariyalur

Munram Thandhiram