logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Sanskrit

श्री तटातका कृता श्रीमत् सुन्दरेश स्तुतिः - Halasya Stuti Tatataka Kruta Sundaresha Stuti

हालास्य स्तुति 

मन्नाथ जगतां नाथ सत्य-ज्ञान-सुखात्मक। 
पाहि मां परमेशान परात्पर नमोऽस्तु ते॥ १ ॥

मत्प्रसाद-क्रियादक्ष दक्षाध्वरविनाशन। 
मदनान्तक मद्भर्तः मदाज्ञा वशवर्तक॥ २॥

निगमागमसन्तान-निधेयाङ्घ्रि-सरोरुह।
भुवनत्रय-सम्भूति-त्राण-संहारकारण॥ ३॥

हंसरूपाम्बुजावास-दर्शनागम्य-मस्तक। 
सूकराकारमुरजित्-अदृष्टाङ्घ्रि-सरोरुह॥ ४॥

नमो भगवते तुभ्यं सर्वात्मान्तरवर्तिने। 
पुरत्रयविनाशाय पुरन्दर-नुताङ्घ्रये॥ ५॥

नम: परावरज्ञाय परात्परतराय च। 
परमात्मस्वरूपाय नम: कैवल्यदायिने॥ ६॥

नमस्त्रैलोक्यनाथाय नमश्चन्द्रार्धधारिणे। 
नमो भसितभूषाय नमश्चर्माम्बराय च॥ ७॥

नमश्श्यामार्धदेहाय नमो नागेन्द्रहारिणे। 
नमो मह्यम्बु-वाय्वग्नि-पुष्पवत्-खात्ममूर्तये॥ ८॥

नमो वेदान्तवेद्याय नमो नादान्तरूपिणे। 
नमो नारायणार्च्याय नमो नरकहारिणे॥ ९॥

जीवन्मुक्तिपुरीशाय श्रीकण्ठाय नमोऽस्तु ते। 
नमो हालास्यनाथाय शङ्कराय नमो नमः॥ १०
 

Related Content

अभिषेक पाण्ड्य कृत अपराधन क्षमापन स्तोत्रम् - Halasya Stuti

श्रीदेवेन्द्रकृत श्रीमत् सोमसुन्दर स्तुतिः - Halasya Stuti D

श्रीवरुणकृतं श्रीमद् हालास्याष्टकम् - Halasya Stuti Varuna K

श्री विक्रम पाण्ड्य कृत श्रीमद् अट्टालसुन्दर स्तुतिः - Halas

श्री राजशेखर पाण्ड्य कृत श्रीमत् शिवताण्डव स्तुतिः