logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ - Dvadasha Jyothirlinga Stotram

Dvadasha Jyothirlinga Stotram


ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ਸੌਰਾਸ਼਼੍ਟ੍ਰਦੇਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ਦੇ(ਅ)ਤਿਰਮ੍ਯੇ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯੰ ਚਨ੍ਦ੍ਰ ਕਲਾਵਤੰਸਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਨਾਯ ਕ੍ਰੁਪਾਵਤੀਰ੍ਣੰ ਤੰ ਸੋਮਨਾਥੰ ਸ਼ਰਣੰ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥1॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ਼੍ਰੁਙ੍ਗੇ ਵਿਬੁਧਾਤਿਸਙ੍ਗੇ ਤੁਲਾਦ੍ਰਿਤੁਙ੍ਗੇ(ਅ)ਪਿ ਮੁਦਾ ਵਸਨ੍ਤਮ੍ ।
ਤਮਰ੍ਜੁਨੰ ਮੱਲਿਕਪੂਰ੍ਵਮੇਕੰ ਨਮਾਮਿ ਸੰਸਾਰਸਮੁਦ੍ਰਸੇਤੁਮ੍ ॥2॥

ਅਵਨ੍ਤਿਕਾਯਾਂ ਵਿਹਿਤਾਵਤਾਰੰ ਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਨਾਯ ਚ ਸੱਜਨਾਨਾਮ੍ ।
ਅਕਾਲਮ੍ਰੁਤ੍ਯੋਃ ਪਰਿਰਕ੍ਸ਼਼ਣਾਰ੍ਥੰ ਵਨ੍ਦੇ ਮਹਾਕਾਲਮਹਾਸੁਰੇਸ਼ਮ੍ ॥3॥

ਕਾਵੇਰਿਕਾਨਰ੍ਮਦਯੋਃ ਪਵਿਤ੍ਰੇ ਸਮਾਗਮੇ ਸੱਜਨਤਾਰਣਾਯ ।
ਸਦੈਵ ਮਾਨ੍ਧਾਤ੍ਰੁਪੁਰੇ ਵਸਨ੍ਤਮੋਙ੍ਕਾਰਮੀਸ਼ੰ ਸ਼ਿਵਮੇਕਮੀਡੇ ॥4॥

ਪੂਰ੍ਵੋੱਤਰੇ ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਿਕਾਨਿਧਾਨੇ ਸਦਾ ਵਸਨ੍ਤੰ ਗਿਰਿਜਾਸਮੇਤਮ੍ ।
ਸੁਰਾਸੁਰਾਰਾਧਿਤਪਾਦਪਦ੍ਮੰ ਸ਼੍ਰੀਵੈਦ੍ਯਨਾਥੰ ਤਮਹੰ ਨਮਾਮਿ ॥5॥

ਯਾਮ੍ਯੇ ਸਦਙ੍ਗੇ ਨਗਰੇ(ਅ)ਤਿਰਮ੍ਯੇ ਵਿਭੂਸ਼਼ਿਤਾਙ੍ਗੰ ਵਿਵਿਧੈਸ਼੍ਚ ਭੋਗੈਃ ।
ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਮੀਸ਼ਮੇਕੰ ਸ਼੍ਰੀਨਾਗਨਾਥੰ ਸ਼ਰਣੰ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥6॥  

ਮਹਾਦ੍ਰਿਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਚ ਤਟੇ ਰਮਨ੍ਤੰ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਮਾਨੰ ਸਤਤੰ ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰੈਃ ।
ਸੁਰਾਸੁਰੈਰ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ਮਹੋਰਗਾਢ੍ਯੈਃ ਕੇਦਾਰਮੀਸ਼ੰ ਸ਼ਿਵਮੇਕਮੀਡੇ ॥7॥

ਸਹ੍ਯਾਦ੍ਰਿਸ਼ੀਰ੍ਸ਼਼ੇ ਵਿਮਲੇ ਵਸਨ੍ਤੰ ਗੋਦਾਵਰੀਤੀਰਪਵਿਤ੍ਰਦੇਸ਼ੇ ।
ਯੱਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ਪਾਤਕਮਾਸ਼ੁ ਨਾਸ਼ੰ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ਤੰ ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਮੀਸ਼ਮੀਡੇ ॥8॥

ਸੁਤਾਮ੍ਰਪਰ੍ਣੀਜਲਰਾਸ਼ਿਯੋਗੇ ਨਿਬਧ੍ਯ ਸੇਤੁੰ ਵਿਸ਼ਿਖੈਰਸੰਖ੍ਯੈਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰੇਣ ਸਮਰ੍ਪਿਤੰ ਤੰ ਰਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਖ੍ਯੰ ਨਿਯਤੰ ਨਮਾਮਿ ॥9॥

ਯੰ ਡਾਕਿਨੀਸ਼ਾਕਿਨਿਕਾਸਮਾਜੈਰ੍ਨਿਸ਼਼ੇਵ੍ਯਮਾਣੰ ਪਿਸ਼ਿਤਾਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚ ।
ਸਦੈਵ ਭੀਮਾਦਿਪਦਪ੍ਰਸਿੱਧੰ ਤੰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੰ ਭਕ੍ਤਹਿਤੰ ਨਮਾਮਿ ॥10॥

ਸਾਨਨ੍ਦਮਾਨਨ੍ਦਵਨੇ ਵਸਨ੍ਤਮਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦੰ ਹਤਪਾਪ ਵ੍ਰੂਨ੍ਦਮ੍ ।
ਵਾਰਾਣਸੀਨਾਥਮਨਾਥਨਾਥੰ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥੰ ਸ਼ਰਣੰ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥11॥

ਇਲਾਪੁਰੇ ਰਮ੍ਯਵਿਸ਼ਾਲਕੇ(ਅ)ਸ੍ਮਿਨ੍ਸਮੁੱਲਸਨ੍ਤੰ ਚ ਜਗਦ੍ਵਰੇਣ੍ਯਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਮਹੋਦਾਰਤਰਸ੍ਵਭਾਵੰ ਘ੍ਰੁਸ਼਼੍ਣੇਸ਼੍ਵਰਾਖ੍ਯੰ ਸ਼ਰਣੰ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥12॥

ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯਦ੍ਵਾਦਸ਼ਲਿਙ੍ਗਕਾਨਾਂ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਨਾਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮਿਦੰ ਕ੍ਰਮੇਣ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੰ ਪਠਿਤ੍ਵਾ ਮਨੁਜੋ(ਅ)ਤਿਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਫਲੰ ਤਦਾਲੋਕ੍ਯ ਨਿਜੰ ਭਜੇੱਚ ॥13॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਦ੍ਵਾਦਸ਼ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗਸ੍ਤੋਤ੍ਰੰ ਸੰਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

 

12 JyotirLinga Temples of Lord Shankar

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram