logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਿਵਮਹਿਮ੍ਨਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Shivamahimnah Stotram

Shivamahimnah Stotram


ਸ਼ਿਵਮਹਿਮ੍ਨਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ |

ਪੁਸ਼੍ਪਦਨ੍ਤ ਉਵਾਚ || 

ਮਹਿਮ੍ਨਃ ਪਾਰਂ ਤੇ ਪਰਮਵਿਦੁਸ਼ੋ ਯਦ੍ਯਸਦ੍ਰੁਸ਼ੀ 
ਸ੍ਤੁਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦੀਨਾਮਪਿ ਤਦਵਸੰਨਾਸ੍ਤ੍ਵਯਿ ਗਿਰਃ |
ਅਥਾ ਵਾਚ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਃ ਸ੍ਵਮਤਿਪਰਿਣਾਮਾਵਧਿ ਗ੍ੜੁਣਨ 
ਮਮਾਪ੍ਯੇਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ ਹਰ ਨਿਰਪਵਾਦਃ ਪਰਿਕਰਃ || ੧|| 

ਅਤੀਤਃ ਪਨ੍ਥਾਨਂ ਤਵ ਚ ਮਹਿਮਾ ਵਾਙ੍ਮਨਸਯੋ-
ਰਤਦ੍ਵ੍ਯਾਵ੍ੜੁਤ੍ਯਾ ਯਂ ਚਕਿਤਮਭਿਧੱਤੇ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰਪਿ | 
ਸ ਕਸ੍ਯ ਸ੍ਤੋਤਵ੍ਯਃ ਕਤਿਵਿਧਗੁਣਃ ਕਸ੍ਯ ਵਿਸ਼ਯਃ 
ਪਦੇ ਤ੍ਵਰ੍ਵਾਚੀਨੇ ਪਤਤਿ ਨ ਮਨਃ ਕਸ੍ਯ ਨ ਵਚਃ ||੨||

ਮਧੁਸ੍ਫੀਤਾ ਵਾਚਃ ਪਰਮਮ੍ੜੁਤਂ ਨਿਰ੍ਮਿਤਵਤ-
ਸ੍ਤਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨ ਕਿਂ ਵਾਗਪਿ ਸੁਰਗੁਰੋਰ੍ਵਿਸ੍ਮਯਪਦਮ | 
ਮਮ ਤ੍ਵੇਤਾਂ ਵਾਣੀਂ ਗੁਣਕਥਨਪੁਣ੍ਯੇਨ ਭਵਤਃ 
ਪੁਨਾਮੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇऽਸ੍ਮਿਨ ਪੁਰਮਥਨ ਬੁੱਧਿਰ੍ਵ੍ਯਵਸਿਤਾ || ੩|| 

ਤਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਯੱਤੱਜਗਦੁਦਯਰਕ੍ਸ਼ਾਪ੍ਰਲ਼ਯਕ੍ੜੁਤ 
ਤ੍ਰਯੀਵਸ੍ਤੁ ਵ੍ਯਸ੍ਤਂ ਤਿਸ੍ੜੁਸ਼ੁ ਗੁਣਭਿੰਨਾਸੁ ਤਨੁਸ਼ੁ | 
ਅਭਵ੍ਯਾਨਾਮਸ੍ਮਿਨ੍ਵਰਦ ਰਮਣੀਯਾਮਰਮਣੀਂ 
ਵਿਹਨ੍ਤੁਂ ਵ੍ਯਾਕ੍ਰੋਸ਼ੀਂ ਵਿਦਧਤ ਇਹੈਕੇ ਜਡਧਿਯਃ ||੪|| 

ਕਿਮੀਹਃ ਕਿਂਕਾਯਃ ਸ ਖਲੁ ਕਿਮੁਪਾਯਸ੍ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਂ 
ਕਿਮਾਧਾਰੋ ਧਾਤਾ ਸ੍ੜੁਜਤਿ ਕਿਮੁਪਾਦਾਨ ਇਤਿ ਚ | 
ਅਤਰ੍ਕ੍ਯੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯੇ ਤ੍ਵੱਯਨਵਸਰਦੁਃਸ੍ਥੋ ਹਤਧਿਯਃ 
ਕੁਤਰ੍ਕੋऽਯਂ ਕਾਂਸ਼੍ਚਿਨ੍ਮੁਖਰਯਤਿ ਮੋਹਾਯ ਜਗਤਃ ||੫||

ਅਜਨ੍ਮਾਨੋ ਲੋਕਾਃ ਕਿਮਵਯਵਵਨ੍ਤੋऽਪਿ ਜਗਤਾ-
ਮਧਿਸ਼੍ਠਾਤਾਰਂ ਕਿਂ ਭਵਵਿਧਿਰਨਾਦ੍ਰੁਤ੍ਯ ਭਵਤਿ | 
ਅਨੀਸ਼ੋ ਵਾ ਕੁਰ੍ਯਾਦ ਭੁਵਨਜਨਨੇ ਕਃ ਪਰਿਕਰੋ 
ਯਤੋ ਮਨ੍ਦਾਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਮਰਵਰ ਸਂਸ਼ੇਰਤ ਇਮੇ || ੬|| 

ਤ੍ਰਯੀ ਸਾਂਖ੍ਯਂ ਯੋਗਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਮਤਂ ਵੈਸ਼੍ਣਵਮਿਤਿ 
ਪ੍ਰਭਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਨੇ ਪਰਮਿਦਮਦਃ ਪਥ੍ਯਮਿਤਿ ਚ | 
ਰੁਚੀਨਾਂ ਵੈਚਿਤ੍ਰ੍ਯਾਦ੍ੜੁਜੁਕੁਟਿਲ ਨਾਨਾਪਥਜੁਸ਼ਾਂ 
ਨ੍ੜੁਣਾਮੇਕੋ ਗਮ੍ਯਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਪਯਸਾਮਰ੍ਣਵ ਇਵ ||੭|| 

ਮਹੋਕ੍ਸ਼ਃ ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਂ ਪਰਸ਼ੁਰਜਿਨਂ ਭਸ੍ਮ ਫਣਿਨਃ 
ਕਪਾਲਂ ਚੇਤੀਯੱਤਵ ਵਰਦ ਤਨ੍ਤ੍ਰੋਪਕਰਣਮ | 
ਸੁਰਾਸ੍ਤਾਂ ਤਾਮ੍ੜੁੱਧਿਂ ਦਧਤਿ ਤੁ ਭਵਦ੍ਭ੍ੜੂਪ੍ਰਣਿਹਿਤਾਂ 
ਨ ਹਿ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਂ ਵਿਸ਼ਯਮ੍ੜੁਗਤ੍ੜੁਸ਼੍ਣਾ ਭ੍ਰਮਯਤਿ ||੮|| 

ਧ੍ਰੁਵਂ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਸਕਲਮਪਰਸ੍ਤ੍ਵਧ੍ਰੁਵਮਿਦਂ 
ਪਰੋ ਧ੍ਰੌਵ੍ਯਾਧ੍ਰੌਵ੍ਯੇ ਜਗਤਿ ਗਦਤਿ ਵ੍ਯਸ੍ਤਵਿਸ਼ਯੇ | 
ਸਮਸ੍ਤੇऽਪ੍ਯੇਤਸ੍ਮਿਨ   ਪੁਰਮਥਨ ਤੈਰ੍ਵਿਸ੍ਮਿਤ ਇਵ 
ਸ੍ਤੁਵਨ ਞ੍ਜਿਹ੍ਰੇਮਿ ਤ੍ਵਾਂ ਨ ਖਲੁ ਨਨੁ  ਧ੍ੜੁਸ਼੍ਟਾ ਮੁਖਰਤਾ || ੯|| 

ਤਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਯਤ੍ਨਾਦ੍ਯਦੁਪਰਿ ਵਿਰਿਨ੍ਚਿਰ੍ਹਰਿਰਧਃ 
ਪਰਿੱਛੇੱਤੁਂ ਯਾਤਾਵਨਲਮਨਲਸ੍ਕਨ੍ਧਵਪੁਸ਼ਃ | 
ਤਤੋ ਭਕ੍ਤਿਸ਼੍ਰੱਧਾਭਰਗੁਰੁ-ਗ੍ੜੁਣਦ੍ਭ੍ਯਾਂ ਗਿਰਿਸ਼ ਯਤ
ਸ੍ਵਯਂ ਤਸ੍ਥੇ ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਤਵ ਕਿਮਨੁਵ੍ੜੁੱਤਿਰ੍ਨ ਫਲਤਿ ||੧੦|| 

ਅਯਤ੍ਨਾਦਾਪਾਦ੍ਯ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਮਵੈਰਵ੍ਯਤਿਕਰਂ 
ਦਸ਼ਾਸ੍ਯੋ ਯਦ੍ਬਾਹੂਨਭ੍ੜੁਤ ਰਣਕਣ੍ਡੂਪਰਵਸ਼ਾਨ | 
ਸ਼ਿਰਃ ਪਦ੍ਮਸ਼੍ਰੇਣੀਰਚਿਤਚਰਣਾਂਭੋਰੁਹਬਲੇਃ 
ਸ੍ਥਿਰਾਯਾਸ੍ਤ੍ਵਦ੍ਭਕ੍ਤੇਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਹਰ ਵਿਸ੍ਫੂਰ੍ਜਿਤਮਿਦਮ ||੧੧||

ਅਮੁਸ਼੍ਯ ਤ੍ਵਤ੍ਸੇਵਾਸਮਧਿਗਤਸਾਰਂ ਭੁਜਵਨਂ 
ਬਲਾਤ ਕੈਲਾਸੇऽਪਿ ਤ੍ਵਦਧਿਵਸਤੌ ਵਿਕ੍ਰਮਯਤਃ |
ਅਲਭ੍ਯਾ ਪਾਤਾਲ਼ੇऽਪ੍ਯਲਸਚਲਿਤਾਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਸ਼ਿਰਸਿ 
ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਤ੍ਵੱਯਾਸੀੱਧ੍ਰੁਵਮੁਪਚਿਤੋ ਮੁਹ੍ਯਤਿ ਖਲਃ ||੧੨|| 

ਯਦ੍ਰੁੱਧਿਂ ਸੁਤ੍ਰਾਮ੍ਣੋ ਵਰਦ ਪਰਮੋੱਚੈਰਪਿ ਸਤੀ-
ਮਧਸ਼੍ਚਕ੍ਰੇ ਬਾਣਃ ਪਰਿਜਨਵਿਧੇਯਤ੍ਰਿਭੁਵਨਃ | 
ਨ ਤੱਚਿਤ੍ਰਂ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਵਰਿਵਸਿਤਰਿ ਤ੍ਵੱਚਰਣਯੋ
ਰ੍ਨ ਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯੁੰਨਤ੍ਯੈ ਭਵਤਿ ਸ਼ਿਰਸਸ੍ਤ੍ਵੱਯਵਨਤਿਃ ||੧੩|| 

ਅਕਾਣ੍ਡਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕ੍ਸ਼ਯਚਕਿਤਦੇਵਾਸੁਰਕ੍ੜੁਪਾ-
ਵਿਧੇਯਸ੍ਯਾऽਸੀਦ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਿਨਯਨਵਿਸ਼ਂ ਸਂਹ੍ੜੁਤਵਤਃ | 
ਸ ਕਲ੍ਮਾਸ਼ਃ ਕਣ੍ਠੇ ਤਵ ਨ ਕੁਰੁਤੇ ਨ ਸ਼੍ਰਿਯਮਹੋ 
ਵਿਕਾਰੋऽਪਿ ਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯੋ ਭੁਵਨਭਯਭਙ੍ਗਵ੍ਯਸਨਿਨਃ ||੧੪|| 

ਅਸਿੱਧਾਰ੍ਥਾ ਨੈਵ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਸਦੇਵਾਸੁਰਨਰੇ 
ਨਿਵਰ੍ਤਨ੍ਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਜਗਤਿ ਜਯਿਨੋ ਯਸ੍ਯ ਵਿਸ਼ਿਖਾਃ | 
ਸ ਪਸ਼੍ਯੰਨੀਸ਼ ਤ੍ਵਾਮਿਤਰਸੁਰਸਾਧਾਰਣਮਭੂਤ 
ਸ੍ਮਰਃ ਸ੍ਮਰ੍ਤਵ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਨ ਹਿ ਵਸ਼ਿਸ਼ੁ ਪਥ੍ਯਃ ਪਰਿਭਵਃ ||੧੫|| 

ਮਹੀ ਪਾਦਾਘਾਤਾਤ ਵ੍ਰਜਤਿ ਸਹਸਾ ਸਂਸ਼ਯਪਦਂ 
ਪਦਂ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਭ੍ਰਾਮ੍ਯਦ੍ਭੁਜਪਰਿਘਰੁਗ੍ਣਗ੍ਰਹਗਣਮ | 
ਮੁਹੁਰ੍ਦ੍ਯੌਰ੍ਦੌਃਸ੍ਥ੍ਯਂ ਯਾਤ੍ਯਨਿਭ੍ੜੁਤਜਟਾ ਤਾਡਿਤਤਟਾ 
ਜਗਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਤ੍ਵਂ ਨਟਸਿ ਨਨੁ ਵਾਮੈਵ ਵਿਭੁਤਾ ||੧੬|| 

ਵਿਯਦ੍ਵ੍ਯਾਪੀ ਤਾਰਾਗਣਗੁਣਿਤਫੇਨੋਦ੍ਗਮਰੁਚਿਃ 
ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਵਾਰਾਂ ਯਃ ਪ੍ੜੁਸ਼ਤਲਘੁਦ੍ਰੁਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਰਸਿ ਤੇ | 
ਜਗਦ ਦ੍ਵੀਪਾਕਾਰਂ  ਜਲਧਿਵਲਯਂ ਤੇਨ ਕ੍ੜੁਤਮਿ-
ਤ੍ਯਨੇਨੈਵੋੰਨੇਯਂ ਧ੍ੜੁਤਮਹਿਮ ਦਿਵ੍ਯਂ ਤਵ ਵਪੁਃ ||੧੭|| 

ਰਥਃ ਕ੍ਸ਼ੋਣੀ ਯਨ੍ਤਾ ਸ਼ਤਧ੍ੜੁਤਿਰਗੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਧਨੁਰਥੋ 
ਰਥਾਙ੍ਗੇ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕੌ ਰਥਚਰਣਪਾਣਿਃ ਸ਼ਰ ਇਤਿ | 
ਦਿਧਕ੍ਸ਼ੋਸ੍ਤੇ ਕੋऽਯਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਤ੍ੜੁਣਮਾਡਮ੍ਬਰਵਿਧਿ-
ਰ੍ਵਿਧੇਯੈਃ ਕ੍ਰੀਡਨ੍ਤ੍ਯੋ ਨ ਖਲੁ ਪਰਤਨ੍ਤ੍ਰਾਃ ਪ੍ਰਭੁਧਿਯਃ ||੧੮|| 

ਹਰਿਸ੍ਤੇ ਸਾਹਸ੍ਰਂ ਕਮਲਬਲਿਮਾਧਾਯ ਪਦਯੋ-
ਰ੍ਯਦੇਕੋਨੇ ਤਸ੍ਮਿੰਨਿਜਮੁਦਹਰੰਨੇਤ੍ਰਕਮਲਮ | 
ਗਤੋ ਭਕ੍ਤ੍ਯੁਦ੍ਰੇਕਃ ਪਰਿਣਤਿਮਸੌ ਚਕ੍ਰਵਪੁਸ਼ਾ 
ਤ੍ਰਯਾਣਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਹਰ ਜਾਗਰ੍ਤਿ ਜਗਤਾਮ ||੧੯|| 

ਕ੍ਰਤੌ ਸੁਪ੍ਤੇ ਜਾਗ੍ਰੱਤ੍ਵਮਸਿ ਫਲਯੋਗੇ ਕ੍ਰਤੁਮਤਾਂ 
ਕ੍ਵ ਕਰ੍ਮ ਪ੍ਰਧ੍ਵਸ੍ਤਂ ਫਲਤਿ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਾਧਨਮ੍ੜੁਤੇ | 
ਅਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸਂਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਕ੍ਰਤੁਸ਼ੁ ਫਲਦਾਨਪ੍ਰਤਿਭੁਵਂ 
ਸ਼੍ਰੁਤੌ ਸ਼੍ਰੱਧਾਂ ਬੱਧ੍ਵਾ ਦ੍ੜੁਢਪਰਿਕਰਃ* ਕਰ੍ਮਸੁ ਜਨਃ ||੨੦|| 

ਕ੍ਰਿਯਾਦਕ੍ਸ਼ੋ ਦਕ੍ਸ਼ਃ ਕ੍ਰਤੁਪਤਿਰਧੀਸ਼ਸ੍ਤਨੁਭ੍ੜੁਤਾ-
ਮ੍ੜੁਸ਼ੀਣਾਮਾਰ੍ਤ੍ਵਿਜ੍ਯਂ ਸ਼ਰਣਦ ਸਦਸ੍ਯਾਃ ਸੁਰਗਣਾਃ | 
ਕ੍ਰਤੁਭ੍ਰੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵੱਤਃ ਕ੍ਰਤੁਫਲਵਿਧਾਨਵ੍ਯਸਨਿਨੋ 
ਧ੍ਰੁਵਂ ਕਰ੍ਤੁਃ ਸ਼੍ਰੱਧਾਵਿਧੁਰਮਭਿਚਾਰਾਯ ਹਿ ਮਖਾਃ ||੨੧|| 

ਪ੍ਰਜਾਨਾਥਂ ਨਾਥ ਪ੍ਰਸਭਮਭਿਕਂ ਸ੍ਵਾਂ ਦੁਹਿਤਰਂ 
ਗਤਂ ਰੋਹਿਦ੍ਭੂਤਾਂ ਰਿਰਮਯਿਸ਼ੁਮ੍ੜੁਸ਼੍ਯਸ੍ਯ ਵਪੁਸ਼ਾ | 
ਧਨੁਸ਼੍ਪਾਣੇਰ੍ਯਾਤਂ ਦਿਵਮਪਿ ਸਪਤ੍ਰਾਕ੍ੜੁਤਮਮੁਂ 
ਤ੍ਰਸਨ੍ਤਂ ਤੇऽਦ੍ਯਾਪਿ ਤ੍ਯਜਤਿ ਨ ਮ੍ੜੁਗਵ੍ਯਾਧਰਭਸਃ ||੨੨|| 

ਸ੍ਵਲਾਵਣ੍ਯਾਸ਼ਂਸਾ ਧ੍ੜੁਤਧਨੁਸ਼ਮਹ੍ਨਾਯ ਤ੍ੜੁਣਵ-
ਤ੍ਪੁਰਃ ਪ੍ਲੁਸ਼੍ਟਂ ਦ੍ਰੁਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਪੁਰਮਥਨ ਪੁਸ਼੍ਪਾਯੁਧਮਪਿ | 
ਯਦਿ ਸ੍ਤੈਣਂ ਦੇਵੀ ਯਮਨਿਰਤ ਦੇਹਾਰ੍ਧਘਟਨਾ-
ਦਵੈਤਿ ਤ੍ਵਾਮੱਧਾ ਬਤ ਵਰਦ ਮੁਗ੍ਧਾ ਯੁਵਤਯਃ ||੨੩|| 

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇਸ਼੍ਵਾਕ੍ਰੀਡਾ ਸ੍ਮਰਹਰ ਪਿਸ਼ਾਚਾਃ ਸਹਚਰਾ-
ਸ਼੍ਚਿਤਾਭਸ੍ਮਾਲੇਪਃ ਸ੍ਰਗਪਿ ਨ੍ੜੁਕਰੋਟੀਪਰਿਕਰਃ | 
ਅਮਙ੍ਗਲ੍ਯਂ ਸ਼ੀਲਂ ਤਵ ਭਵਤੁ ਨਾਮੈਵਮਖਿਲਂ 
ਤਥਾਪਿ ਸ੍ਮਰ੍ਤ੍ੜੂਣਾਂ ਵਰਦ ਪਰਮਂ ਮਙ੍ਗਲਮਸਿ ||੨੪|| 

ਮਨਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਵ੍ਚਿੱਤੇ ਸਵਿਧਮਵਧਾਯਾੱਤਮਰੁਤਃ 
ਪ੍ਰਹ੍ੜੁਸ਼੍ਯਦ੍ਰੋਮਾਣਃ ਪ੍ਰਮਦਸਲਿਲੋਤ੍ਸਙ੍ਗਿਤਦ੍ਰੁਸ਼ਃ | 
ਯਦਾਲੋਕ੍ਯਾਹ੍ਲਾਦਂ ਹ੍ਰੁਦ ਇਵ ਨਿਮਜ੍ਯਾਮ੍ੜੁਤਮਯੇ 
ਦਧਤ੍ਯਨ੍ਤਸ੍ਤੱਤ੍ਵਂ ਕਿਮਪਿ ਯਮਿਨਸ੍ਤਤ੍ਕਿਲ ਭਵਾਨ ||੨੫|| 

ਤ੍ਵਮਰ੍ਕਸ੍ਤ੍ਵਂ ਸੋਮਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਪਵਨਸ੍ਤ੍ਵਂ ਹੁਤਵਹ-
ਸ੍ਤ੍ਵਮਾਪਸ੍ਤ੍ਵਂ ਵ੍ਯੋਮ ਤ੍ਵਮੁ ਧਰਣਿਰਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਵਮਿਤਿ ਚ | 
ਪਰਿੱਛਿੰਨਾਮੇਵਂ ਤ੍ਵਯਿ ਪਰਿਣਤਾ ਬਿਭ੍ਰਤੁ ਗਿਰਂ 
ਨ ਵਿਦ੍ਮਸ੍ਤੱਤਤ੍ਵਂ ਵਯਮਿਹ ਤੁ ਯੱਤ੍ਵਂ ਨ ਭਵਸਿ ||੨੬|| 

ਤ੍ਰਯੀਂ ਤ੍ਰਿਸ੍ਤ੍ਰੋ ਵ੍ੜੁੱਤੀਸ੍ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਮਥੋ ਤ੍ਰੀਨਪਿ ਸੁਰਾ-
ਨਕਾਰਾਦ੍ਯੈਰ੍ਵਰ੍ਣੈਸ੍ਤ੍ਰਿਭਿਰਭਿਦਧੱਤੀਰ੍ਣਵਿਕ੍ੜੁਤਿ | 
ਤੁਰੀਯਂ ਤੇ ਧਾਮ ਧ੍ਵਨਿਭਿਰਵਰੁਨ੍ਧਾਨਮਣੁਭਿਃ 
ਸਮਸ੍ਤਂ ਵ੍ਯਸ੍ਤਂ ਤ੍ਵਂ ਸ਼ਰਣਦ ਗ੍ੜੁਣਾਤ੍ਯੋਮਿਤਿ ਪਦਮ ||੨੭|| 

ਭਵਃ ਸ਼ਰ੍ਵੋ ਰੁਦ੍ਰਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਰਥੋਗ੍ਰਃ ਸਹ ਮਹਾਂ-
ਸ੍ਤਥਾ ਭੀਮੇਸ਼ਾਨਾਵਿਤਿ ਯਦਭਿਧਾਨਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਮ | 
ਅਮੁਸ਼੍ਮਿਨ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕਂ ਪ੍ਰਵਿਚਰਤਿ ਦੇਵ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰਪਿ 
ਪ੍ਰਿਯਾਯਾਸ੍ਮੈ ਧਾਮ੍ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਹਿਤ ਨਮਸ੍ਯੋऽਸ੍ਮਿ ਭਵਤੇ ||੨੮|| 

ਨਮੋ ਨੇਦਿਸ਼੍ਠਾਯ ਪ੍ਰਿਯਦਵ ਦਵਿਸ਼੍ਠਾਯ ਚ ਨਮੋ 
ਨਮਃ ਕ੍ਸ਼ੋਦਿਸ਼੍ਠਾਯ ਸ੍ਮਰਹਰ ਮਹਿਸ਼੍ਠਾਯ ਚ ਨਮਃ | 
ਨਮੋ ਵਰ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਠਾਯ ਤ੍ਰਿਨਯਨ ਯਵਿਸ਼੍ਠਾਯ ਚ ਨਮੋ 
ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਸ੍ਮੈ ਤੇ ਤਦਿਦਮਿਤਿ ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ ਚ ਨਮਃ ||੨੯|| 

ਬਹੁਲਰਜਸੇ ਵਿਸ਼੍ਵੋਤ੍ਪੱਤੌ ਭਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ 
ਪ੍ਰਬਲਤਮਸੇ ਤਤ੍ਸਂਹਾਰੇ ਹਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ | 
ਜਨਸੁਖਕ੍ੜੁਤੇ ਸੱਤ੍ਵੋਦ੍ਰਿਕ੍ਤੌ ਮ੍ੜੁਡਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ 
ਪ੍ਰਮਹਸਿ ਪਦੇ ਨਿਸ੍ਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯੇ ਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ||੩੦|| 

ਕ੍ੜੁਸ਼ਪਰਿਣਤਿ ਚੇਤਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਵਸ਼੍ਯਂ ਕ੍ਵ ਚੇਦਂ 
ਕ੍ਵ ਚ ਤਵ ਗੁਣਸੀਮੋੱਲਙ੍ਘਿਨੀ ਸ਼ਸ਼੍ਵਦ੍ਰੁੱਧਿਃ | 
ਇਤਿ ਚਕਿਤਮਮਨ੍ਦੀਕ੍ੜੁਤ੍ਯ ਮਾਂ ਭਕ੍ਤਿਰਾਧਾ-
ਦ੍ਵਰਦ ਚਰਣਯੋਸ੍ਤੇ ਵਾਕ੍ਯਪੁਸ਼੍ਪੋਪਹਾਰਮ || ੩੧|| 

ਅਸਿਤਗਿਰਿਸਮਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ਕੱਜਲਂ ਸਿਨ੍ਧੁਪਾਤ੍ਰੇ 
ਸੁਰਤਰੁਵਰਸ਼ਾਖਾ ਲੇਖਨੀ ਪਤ੍ਰਮੁਰ੍ਵੀ | 
ਲਿਖਤਿ ਯਦਿ ਗ੍ੜੁਹੀਤ੍ਵਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਰ੍ਵਕਾਲਂ 
ਤਦਪਿ ਤਵ ਗੁਣਾਨਾਮੀਸ਼ ਪਾਰਂ ਨ ਯਾਤਿ ||੩੨|| 

ਅਸੁਰਸੁਰਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰੈਰਰ੍ਚਿਤਸ੍ਯੇਨ੍ਦੁਮੌਲੇ-
ਰ੍ਗ੍ਰਥਿਤਗੁਣਮਹਿਮ੍ਨੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ | 
ਸਕਲਗਣਵਰਿਸ਼੍ਠਃ ਪੁਸ਼੍ਪਦਨ੍ਤਾਭਿਧਾਨੋ 
ਰੁਚਿਰਮਲਘੁਵ੍ੜੁੱਤੈਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤੱਚਕਾਰ ||੩੩|| 

ਅਹਰਹਰਨਵਦ੍ਯਂ ਧੂਰ੍ਜਟੇਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਮੇਤ-
ਤ੍ਪਠਤਿ ਪਰਮਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼ੁੱਧਚਿੱਤਃ ਪੁਮਾਨ੍ਯਃ | 
ਸ ਭਵਤਿ ਸ਼ਿਵਲੋਕੇ ਰੁਦ੍ਰਤੁਲ੍ਯਸ੍ਤਥਾऽਤ੍ਰ 
ਪ੍ਰਚੁਰਤਰਧਨਾਯੁਃ ਪੁਤ੍ਰਵਾਨ ਕੀਰ੍ਤਿਮਾਂਸ਼੍ਚ ||੩੪|| 

ਮਹੇਸ਼ਾੰਨਾਪਰੋ ਦੇਵੋ ਮਹਿਮ੍ਨੋ ਨਾਪਰਾ ਸ੍ਤੁਤਿਃ | 
ਅਘੋਰਾੰਨਾਪਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤੱਤ੍ਵਂ ਗੁਰੋਃ ਪਰਮ ||੩੫|| 

ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਦਾਨਂ ਤਪਸ੍ਤੀਰ੍ਥਮ ਜ੍ਞਾਨਂ ਯਾਗਾਦਿਕਾਃ ਕ੍ਰਿਯਾਃ | 
ਮਹਿਮ੍ਨਃ ਸ੍ਤਵਪਾਠਸ੍ਯ ਕਲਾਂ ਨਾਰ੍ਹਨ੍ਤਿ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀਮ ||੩੬|| 

ਕੁਸੁਮਦਸ਼ਨਨਾਮਾ ਸਰ੍ਵਗਨ੍ਧਰ੍ਵਰਾਜਃ 
ਸ਼ਿਸ਼ੁਸ਼ਸ਼ਿਧਰਮੌਲੇਰ੍ਦੇਵਦੇਵਸ੍ਯ ਦਾਸਃ | 
ਸ ਗੁਰੁ** ਨਿਜਮਹਿਮ੍ਨੋ ਭ੍ਰਸ਼੍ਟ ਏਵਾਸ੍ਯ ਰੋਸ਼ਾ-
ਤ੍ਸ੍ਤਵਨਮਿਦਮਕਾਰ੍ਸ਼ੀੱਦਿਵ੍ਯਦਿਵ੍ਯਂ ਮਹਿਮ੍ਨਃ ||੩੭|| 

ਸੁਰਵਰ ਮੁਨਿਪੂਜ੍ਯਂ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕਹੇਤੁਂ 
ਪਠਤਿ ਯਦਿ ਮਨੁਸ਼੍ਯਃ ਪ੍ਰਾਞ੍ਜਲਿਰ੍ਨਾਨ੍ਯਚੇਤਾਃ | 
ਵ੍ਰਜਤਿ ਸ਼ਿਵਸਮੀਪਂ ਕਿੰਨਰੈਃ ਸ੍ਤੂਯਮਾਨਃ 
ਸ੍ਤਵਨਮਿਦਮਮੋਘਂ ਪੁਸ਼੍ਪਦਨ੍ਤਪ੍ਰਣੀਤਮ ||੩੮||  

ਆਸਮਾਪ੍ਤਮਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ ਪੁਣ੍ਯਂ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਭਾਸ਼ਿਤਮ |
ਅਨੌਪਮ੍ਯਂ ਮਨੋਹਾਰਿ ਸ਼ਿਵਮੀਸ਼੍ਵਰਵਰ੍ਣਨਮ  ||੩੯||

ਇਤ੍ਯੇਸ਼ਾ ਵਾਙ੍ਮਯੀ ਪੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀਮੱਛਙ੍ਕਰਪਾਦਯੋਃ | 
ਅਰ੍ਪਿਤਾ ਤੇਨ ਦੇਵੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰੀਯਤਾਂ ਮੇ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ||੪੦|| 

ਤਵ ਤਤ੍ਵਂ ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਕੀਦ੍ਰੁਸ਼ੋऽਸਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ |
ਯਾਦ੍ਰੁਸ਼ੋऽਸਿ ਮਹਾਦੇਵ ਤਾਦ੍ਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ  |੪੧|

ਏਕਕਾਲਂ ਦ੍ਵਿਕਾਲਂ ਵਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲਂ ਯਃ ਪਠੇੰਨਰਃ |
ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਿਵਲੋਕੇ ਮਹੀਯਤੇ  |੪੨|

ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼੍ਪਦਨ੍ਤਮੁਖਪਙ੍ਕਜਨਿਰ੍ਗਤੇਨ 
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣ ਕਿਲ੍ਬਿਸ਼ਹਰੇਣ ਹਰਪ੍ਰਿਯੇਣ | 
ਕਣ੍ਠਸ੍ਥਿਤੇਨ ਪਠਿਤੇਨ ਸਮਾਹਿਤੇਨ 
ਸੁਪ੍ਰੀਣਿਤੋ ਭਵਤਿ ਭੂਤਪਤਿਰ੍ਮਹੇਸ਼ਃ || ੪੩|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪੁਸ਼੍ਪਦਨ੍ਤਵਿਰਚਿਤਂ  ਸ਼ਿਵਮਹਿਮ੍ਨਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ ||

----------------------------------


ਪਾਠਭੇਦਮ

*ਕ੍ੜੁਤਪਰਿਕਰਃ

**ਕਲੁ

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram