logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼ਿਵਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Shiva Shadakshara Stotram

Shiva Shadakshara Stotram


ਸ਼ਿਵਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ

ਓਂਕਾਰਂ ਬਿਨ੍ਦੁਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਧ੍ਯਾਯਨ੍ਤਿ ਯੋਗਿਨਃ | 
ਕਾਮਦਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਂ ਚੈਵ ਓਂਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ||੧|| 

ਨਮਨ੍ਤਿ ੜੁਸ਼ਯੋ ਦੇਵਾ ਨਮਨ੍ਤ੍ਯਪ੍ਸਰਸਾਂ ਗਣਾਃ | 
ਨਰਾ ਨਮਨ੍ਤਿ ਦੇਵੇਸ਼ਂ ਨਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ||੨|| 

ਮਹਾਦੇਵਂ ਮਹਾਤ੍ਮਾਨਂ ਮਹਾਧ੍ਯਾਨ ਪਰਾਯਣਮ | 
ਮਹਾਪਾਪਹਰਂ ਦੇਵਂ ਮਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ||੩|| 

ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਜਗੰਨਾਥਂ ਲੋਕਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰਕਮ | 
ਸ਼ਿਵਮੇਕਪਦਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਿਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ||੪|| 

ਵਾਹਨਂ ਵ੍ੜੁਸ਼ਭੋ ਯਸ੍ਯ ਵਾਸੁਕਿਃ ਕਣ੍ਠਭੂਸ਼ਣਮ | 
ਵਾਮੇ ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਂ ਦੇਵਂ ਵਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ||੫|| 

ਯਤ੍ਰ ਯਤ੍ਰ ਸ੍ਥਿਤੋ ਦੇਵਃ ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਪੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ | 
ਯੋ ਗੁਰੁਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਨਾਂ ਯਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ||੬|| 

ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਮਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਯਃ ਪਠੇੱਛਿਵਸੰਨਿਧੌ | 
ਸ਼ਿਵਲੋਕਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸ਼ਿਵੇਨ ਸਹ ਮੋਦਤੇ ||੭|| 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲੇ ਉਮਾਮਹੇਸ਼੍ਵਰਸਂਵਾਦੇ ਸ਼ਿਵਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ || 

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram